منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، سازمان ملل، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

مربوط مي شود بسيار عملي و سود مند است.به همين جهت از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به تدريج سازمان هاي بين المللي متولد شدند.
سازمان هاي بين المللي را از جهات مختلف مي توان طبقه بندي کرد،مانند طبقه بندي از نظر موضوعي،طبقه بندي به لحاظ اختيارات،طبقه بندي از جهت قلمرو جغرافيايي و در نهايت طبقه بندي به لحاظ اهداف.
سازمان هاي بين المللي دولتي از نظر موضوع به سازمان هاي عمومي و تخصصي تقسيم ميشوند.سازمان هاي عمومي مثل سازمان ملل متحد وسازمان هاي بين المللي تخصصي مثل سازمان هاي علمي و فني همچون سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري ،سازمان هاي نظامي،مثل پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو)،سازمان هاي اجتماعي و بشري سازمان بهداشتي،مثل سازمان بهداشت جهاني،سازمان هاي مالي و اقتصادي بين المللي،مثل بانک بين المللي توسعه و ترميم (بانک جهاني) و صندوق بين المللي پول.
از طرف ديگر سازمان هاي بين المللي را به لحاظ اختيارات مي توان به يازمان هاي بين المللي با اختيارات محدود،مثل سازمان ملل متحد،وسازمان هاي با اختيارات نسبتا نا محدود ،مثل جوامع اقتصادي اروپا،طبقه بندي کرد. در زمينه طبقه بندي جغرافيايي نيز،سازمان ها به دو دستهسازمان جهاني،مثل سازمان ملل متحد،و سازمان هاي منطقه اي،مثل سازمان همکاري اقتصادي اکو تقسيم مي شوند و در نهايت،از حيث اهداف،سازمان ها را مي توان به سازمان هاي سياسي و غير سياسي طبقه بندي کرد. سازمان هاي سياسي مثل سازمان ملل متحد،و سازمان هاي منطقه اي،مثل سازمان همکاري اقتصادي(اکو)تقسيم مي شوند و در نهايت ،از حيث اهداف,سازمان ها را مي توان به سازمان هاي سياسي و غير سياسي طبقه بندي کرد.سازمان هاي سياسي مثل سازمان ملل متحد و سازمان هاي غير سياسي مثل سازمان هاي مالي و اقتصادي بين المللي.
از آن چه گفته شد مي توان نتيجه گرفت که سازمان تجارت جهاني جزء سازمان هاي بين المللي دولتي و جهاني ايت که در حوزه تخصصي تجارت بين الملل فعا ليت ميکند و داراي اختيارات محدود است.
2-2-5- تاريخچه سازمان تجارت جهاني
تحولا پر شتاب دنياي امروز بويژه در حوزه “حقوق بين الملل “2با شکل گيري سازمان هاي بين المللي که در بخش هاي مختلف صورت گرفته،فرآيند جهاني شدن را سرعت بيش تري داده است. اين روند پر شتاب از يک طرف حاکميت دولت ها را محدود مي کند واز طرف ديگر ،قدرت و توان بيشتري را به سازمان هاي بين المللي مي بخشد.
تاريخچه سازمان تجارت جهاني
پس از عدم توفيق در تشکيل سازمان تجارت بين‌الملل3در سال ???? و سازمان همکاري‌هاي تجاري در سال ????، ديدگاه‌هايي مبني بر تاسيس سازمان تجارت جهاني مجددا با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ???? مطرح شد. تا اينکه در سال ????، پيشنهاد تشکيل نهادي به نام سازمان تجارت چندجانبه جهاني از سوي کشورهاي کانادا، اتحاديه اروپا و مکزيک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شديد کشور آمريکا مواجه گرديد،اما به دليل پافشاري ساير اعضاي گات، در روزهاي پاياني مذاکرات دور اروگوئه

، تاسيس سازمان تجارت جهاني مورد توافق اکثريت اعضا قرار گرفت و نهايتا کشور آمريکا نيز رسما تشکيل اين نهاد را پذيرفت و مقرر شد که از اول ژانويه ???? سازمان تجارت جهاني کار خود را آغاز کند و مدت ? سال نيز براي کشورهاي عضو گات که سند نهايي دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرايط الحاق خود به سازمان تجارت جهاني را فراهم آورند.سازمان تجارت جهاني4سازماني است که براي گسترش تجارت خارجي در سطح بين‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهاني، سازمان جديدي نبود. قبل از آن سازماني تحت عنوان “توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت” (گات) با اختيارات کمتري وجود داشت. نمايندگان ?? کشور جهان در سال ???? ميلادي در شهر ژنو سوئيس با امضاي مفاد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت، در حقيقت به تفاهمي کلي درباره ايجاد تسهيلات براي مبادله تجاري ميان خود برآمدند. اين موافقتنامه، توافقي چندجانبه ميان کشورهاي امضاکننده پيمان بود که خواستار ايجاد تسهيلاتي بيشتر براي مبادلات آزاد و فارغ از محدوديت‌هاي سنگين گمرکي ميان خود بودند.در اکتبر ???? در يکي از کنفرانس‌هاي گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات براي موافقتنامه جديدي بين بيش از ??? کشور شرکت‌کننده آغاز گرديد. در روز اول ژانويه ???? موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهايتاً ?? درصد کاهش در تعرفه‌هاي گمرکي و تغييراتي شگرف در تجارت بين‌الملل به وجود آورد.سازمان تجارت جهاني با الهام نظريات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادي به نظارت دولتي بر تنظيم بازار و اعمال محدوديت از سوي واحدهاي سياسي در فعاليت اقتصادي ندارد. يکسان بودن نرخ ارز در کشورهاي عضو و توانايي سيستم‌هاي بانکي و خدماتي اين کشورها در همساني با نظم حاکم بر بازار جهاني ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسميت شناخته شده در اين سازمان است.نگراني رو به رشدي درباره مسيري که جهاني شدن در زمان حاضر مي‌پيمايد، وجود دارد. امتيازها براي بسياري، در فاصله بعيدي قرار دارند. فساد گسترده شده است. منصفانه شدن جهاني شدن؛ ازجمله قوانين منصفانه‌تر در زمينه تجارت بين‌المللي، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي و مهاجرت و بسيج منابع بين‌المللي براي افزايش ظرفيت‌هاي کشورها براي رسيدن به اهداف اعلاميه هزاره سران (کاهش شمار فقرا به نصف تا سال ???? بايد مورد توجه قرار گيرند. روند کنوني جهاني شدن پيامدهاي نامتوازني را هم در داخل کشورها و هم در ميان کشورها آفريده است. ثروت ايجاد شده است، اما بسياري از کشورها و مردم سهمي از مزاياي آن ندارند. مردم کشورهاي جهان سوم در جهاني زندگي مي‌کنند که به شدت در برابر تغييراتي که نمي‌توانند آن را کنترل کنند، آسيب‌پذير هستند و اين آسيب‌پذيري همچنان رو به افزايش است. عملکرد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه به طور قابل مقايسه‌اي از کشورهاي صنعتي در سال‌هاي ???? تا ???? ميلادي عقب مانده است و جهاني را خلق کرده است که در آن ?? کشور صنعتي با ?? درصد از جمعيت جهان، در حدود نيمي از تجارت جهاني و بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در اختيار دارند.ميزان بيکاري در جهان در سال ???? ميلادي به افزايش خود ادامه داد و تعداد افراد بيکار و جوياي کار به بيش از ?‌/‌??? ميليون نفر و يا به عبارتي به ?‌/‌? درصد از نيروي کار رسيده که اين رقم بالاترين رقمي است که توسط سازمان بين‌المللي کار ثبت شده است. برآورد مي‌شود که بيش از ?? درصد از مجموع تجارت جهاني در کنترل اين سازمان باشد. از همين رو است که نهادهاي قدرتمند در پي عضويت در اين سازمان هستند و آن را گريزناپذير مي‌پندارند.به دليل ساختار اقتصادي و وضعيت تجارت خارجي کشورمان در مقايسه با ساير کشورها، طرح عضويت در اين سازمان نگراني‌ها و اميدهايي نسبت به اقتصاد ايران به وجود آورده است. برخي عنوان مي‌دارند که همين که آمريکا مخالف عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است خود گواهي بر مفيد بودن آن براي اقتصاد ايران مي‌باشد. اما برخي ديگر با ابراز نگراني نسبت به وضعيت صنايع و کشاورزي و .. رويکرد بدبينانه‌اي نسبت به اين مسئله دارند و عنوان مي‌دارند که در کشوري که حدود ?? درصد اقتصاد آن دولتي است و بهره‌وري در سطح پاييني قرار دارد، بدون اصلاح اين اقتصاد، عضو شدن در سازمان تجارت جهاني به معناي نابودي اقتصاد کشور مي‌باشد. بنابراين اصلاحات سيستم بانکي، خدمات مالي، بيمه، بورس کشور و … جهت انطباق با استانداردهاي جهاني، از اقدامات اوليه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني تعبير مي‌شود.پس از جنگ جهاني اول سران كشورهاي جهاي در پي بنايي بنياني براي پيشگيري از چنين حوادثي مخرب در آينده برآمدند. در اين مسير در عرصه سياسي جامعه ملل به عنوان يك سازمان بين المللي بنا شد. در عرصه اقتصادي و تجاري نيز تلاش هايي شروع شد كه البته حوادث بعدي همچون ركود بزرگ اوايل دهه 1930 و متعاقب آن آغاز جنگ جهاني دوم مانع به ثمر رسيدن اين تلاش ها شد. پس از خاتمه جنگ جهاني دوم و از سرگيري تلاش هاي بين المللي، بار ديگر عرصه تجاري نيز همچون عرصه هاي سياسي و مالي شاهد تلاش كشورها براي ايجاد ساختارهاي مناسب به منظور جلوگيري از منازعات مختلف سياسي و تجاري بود. در نهايت در پايان يك فرايند پيچيده و گسترده مذاكراتي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) به عنوان نهاد متولي مديريت مناسبات تجاري چندجانبه شكل گرفت. در بحبوحه جنگ جهان دوم همزمان با اقداماتي كه براي پايه گذاري يك نظام سياسي چندجانبه بين المللي براي عصر پس از جنگ انجام مي شد، تلاش هايي نيز براي بنيان نهادن نظام اقتصادي و تجاري نوين در عصر بعد از جنگ صورت مي گرفت. در اين مسير منشور آتلانتيك كه در اوج جنگ در سال 1941 امضاء شد و نيز موافقتنامه وام و اجاره كه در سال 1942 به امضاء رسيد يكي از هدف هاي خود را ايجاد نظام تجاري جهاني بر مبناي اصل عدم تبعيض و مبادله آزاد كالا و خدمات قرار دادند. دو سال بعد در حالي كه هنوز جنگ جهاني دوم به پايان نرسيده بوده، به دعوت روزولت رئيس جمهور وقت آمريكا كنفرانسي با شركت 44 كشور در “برتن وودز” تشكيل شد و با امضاي موافقتنامه تأسيس صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه سنگ بناي اين دو نهاد مالي و پولي جهاني كه امروزه نقش عمده اي در مديريت امور مالي و پولي جهان برعهده دارند گذاشته شد. در سال 1946 پيشنهاد سال 1945 آمريكا مبني بر تشكيل كنفرانسي متشكل از نمايندگان كشورها به منظور بررسي مسائل مربوط به منع محدوديت هاي كمي، كاهش حقوق گمركي و بطور كلي تأسيس يك سازمان بين المللي تجاري عملي شد. اگرچه از كنفرانس مزبور كه طي روزهاي 18 اكتبر تا 26 نوامبر سال 1946 برگزار شد به دليل اختلاف نظر كشورهاي شركت كننده نتيجه مشخصي حاصل نشد، اما اين امر زمينه را براي پيگيري مسئله تأسيس يك نظام تجاري چندجانبه هموارتر كرد. چندي بعد اين امر در چارچوب سازمان تازه تأسيس ملل متحد دنبال شد و كميته اي متشكل از نمايندگان چند كشور در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مأمور فراهم كردن مقدمات تشكيل كنفرانسي درباره تجارت بين الملل شدند. پيش نويس منشور تجارت جهاني كه توسط اين كميته تهيه شده بود نهايتاً به كنفرانس هاوانا كه در سال 1948 (21 نوامبر 1947 تا 24 مارس 1948) با حضور نمايندگان 56 كشور در پايتخت كوبا تسليم شد. در اين كنفرانس بحث هاي زيادي درباره اين پيش نويس صورت گرفت و به دليل مخالفت كشورهاي در حال توسعه با آن در نهايت بخشي از منشور تجارت جهاني كه يك قرارداد 34 ماده اي بود در 30 اكتبر 1947 به امضاء 23 كشور كه عمدتاً كشورهاي پيشرفته صنعتي بودند رسيد. اين قرارداد همان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يا گات است. گات اگرچه به عنوان يكي از مؤسسات تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد تلقي مي شد، اما اين امر ناشي از يك نگرش عملگرايانه بود وگرنه اين نهاد هيچگونه مباني حقوقي به عنوان يك سازمان بين المللي را نداشته و حقوق بين المللي نيز هيچگاه آنرا به عنوان يك سازمان به رسميت نشناخته بود. همچنين از زمان تأسيس گات در سال 1947 تا سال 1995 كه اين نهاد جاي خود را به سازمان جهاني تجارت داد علاوه بر نشست هاي سالانه اعضاء، هشت دور مذاكرات تجارت جهاني به منظور ايجاد منسجم تجارت آزاد برگزار شد. جهان اکنون شاهد فرآيندي به نام جهاني شدن است مه تمامي عرصه هاي زندگي بشري را تحت تاثير قرار داده است. در بخش سياسي و حقوقي،سازمان ملل متحد به وجود آمده است،در بخش مالي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول،در بخش هاي تخصصي هم نهادها و سازمان هاي تخصصي پا به عرصه وجود گذاشته اند. اين فرايند در بخش هاي غير دولتي هم تاثير گذار بوده و ثمره آن شکل گيزي ده ها”سازمان بين المللي غير دولتي” است که از جمله مي توان به کميته بين المللي صليب سرخ،اتحاديه بين المجالس و … اشاره کرد.يکي از آخرين عرصه هاي روند جهاني شدن،عرصه تجارت است که در سازمان تجارت جهاني تبلور يافته است.اگر بخواهيم زمينه هاي شکل گيري سازمان تجارت جهاني را برسي کنيم بايد به حدود يک قرن قبل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، اقتصاد کشور، تجارت آزاد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات، سازمان ملل