منبع پایان نامه ارشد درمورد زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، سرمایه روانشناختی

دانلود پایان نامه ارشد

علمي تعداد 106 نفر براي پژوهش به روش تصادفي ساده گزينش شدند. به منظور بررسي سرمايه روانشناختي از پرسشنامه استاندارد لوتانز و همكاران (2007) استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد كه متغير اميدواري و متغيرخودكارآمدي/ اعتماد به نفس داراي توان پيش بين معناداري براي تعهد عاطفي است. متغير اميدواري و متغيرخودكارآمدي/ اعتماد به نفس داراي توان پيشبين معناداري براي تعهد مستمر بوده است و متغير خوشبيني و متغيرخودكارآمدي/ اعتماد به نفس و متغير انعطاف پذيري داراي توان پيش بينی معناداري براي تعهد هنجاري است.
هاشمی نصرت آباد، جلیل پور و بهادری خسرو شاهی(1390) در پژوهشی به بررسی نقش سرمایه روانشناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی پرداختند. هدف این پژوهش تبیین حاضر نقش سرمایه روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایه اجتماعی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. تعداد400 نفر 200 پسر، 200 دختر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیري خوشه اي انتخاب شدند. بر اساس داده ها افرادي که سرمایه روانشناختی مطلوب تري داشته و از سرمایه اجتماعی بالاتري بهره مند هستند از بهزیستی روانشناختی بهتر و بالاتري نیز برخوردارند.
احمدی، نظری زاده (1391) در پژوهشی به بررسی رابطه سرمایه روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشور پرداختند. هدف پژوهش حاضر، تبیتی رابطه بین سرمایه ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشوربود. این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سرمایه روانشناسی و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی جمع آوری شد. نتایج پژوهش برای فرضیه ها نشان داد که بین سرمایۀ روانشناسی با کارآفرینی سازمانی کارکنان پلیس فرودگاه های کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنی بین تک تک ابعاد سرمایه روانشناسی شامل: امید، خوش بینی، تاب آوری و کارآمدی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
خسروشاهی، هاشمی نصرت آبادی و بیرامی (1391) پژوهشی با عنوان رابطه سرمايه روانشناختي و ويژگي هاي شخصيتي با رضايت شغلي در كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر تبريز انجام دادند.این پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش را كليه كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر تبريز كه در سال 1390 مشغول به كار بودند، تشكيل مي داد كه از اين ميان تعداد 150 كتابدار بر اساس فرمول كوكران و به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه سرمايه روانشناختي، پرسشنامه ويژگي هاي شخصيتي وآزمون رضايت شغلي استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها نيز از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد. این نتیجه حاصل شد که توجه و دقت بيشتر در خصوص سرمايه روانشناختي و ويژگي هاي شخصيتي افراد براي استخدام كتابداران مناسب و شايسته و همچنين تشكيل كارگروه هايي جهت بالا بردن رضايت شغلي در اين زمينه احساس مي شود.
بيرجندی و همکاران (1392) اظهار داشتند همبستگی مثبت و معنی داری بين مؤلفه های کيفيت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد.
سجاد و همکار(1393) در مطالعه خود بيان کردند کيفيت زندگی کاری، پيش بينی کننده تعهد سازمانی است و سازمانی که به کيفيت زندگی کارکنان خود توجه دارد، از مزایای داشتن نيروی متعهدتر برخوردار است.

جمع بندی
این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی با تعهد سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی وحرفه ای شیراز بوده رابطه معناداری وجود دارد؟ در ادبيات تحقيق، برخي از مدل ها و ديدگاههاي مرتبط با متغیرهای پژوهش شرح داده شد. در اين پژوهش تعهد متغير وابسته مي باشند. مدل تعهد سازمانی آلن و مير (1997) تعهد، فرد را با سازمان پيوند مي دهند و اين پيوند احتمال ترک شغل را در او کاهش مي دهد. آلن ومیر سه جزء را براي تعهد سازماني ارایه داده اند: که شامل تعهد عاطفي، تعهد مستمر، تعهد هنجاري می باشد «مير» و «آلن» تعاريف تعهد سازماني را به سه موضوع كلي وابستگي عاطفي، درك هزينه‌ها و احساس تكليف وابسته مي‌دانند. از تفاوت‌هاي مفهومي اجزاي سه‌گانه تعهد سازماني، كه هر يك تا حدودي از يك‌ديگر مستقل اند، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه هر كدام پيامد پيش فرصت‌هاي خاصي هستند؛ در اين تحقيق کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی متغيروابسته مي باشد و براي بررسي کیفیت زندگی کاری آن از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده (1384) در چارچوب نظري استفاده شده است. بر اساس اين مؤلفه های آن شامل روابط انسانی در محیط کاری، امنیت شغلی، پیشرفت شغلی، مشارکت، رعایت حقوق و منزلت انسانی، توازن بین کار و زندگی، تعهد کاری، مسائل مالی و رفاهی می باشد. سرمایه های روانشناختی لوتانز (2007) در چارچوب نظری استفاده شده است. بر اساس اين مؤلفههای آن شامل خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی می باشد. همچنین برای بررسی سرمایه روان شناختی از پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز(2007). با توجه به مدل تحليلي پژوهش ارتباط هریک ازمؤلفههای کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی بر روی هریک از مؤلفههای تعهد سازمانی تبیین میشود.همچنین هریک از مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی بر روی هریک از مؤلفههای تعهد سازمانی شناسایی میشود و سهم مولفههای کیفیت زندگی کاری و سرمایه روانشناختی در پیشبینی مولفههای تعهد سازمانی مشخص میشود

فصل سوم
روش تحقیق

در این فصل روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، روایی و پایایی ابزارسنجش، روش اجرا روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و ملاحظات اخلاقی آورده شده است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی است.

جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز در سال 1393 که تعداد آنها بالغ بر 150 نفر می باشد.

نمونه آماری و روش نمونه گیری
با توجه به جامعه آماری تعداد 108 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند

ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری
این پرسشنامه بر اساس هشت مؤلفه اصلی کیفیت زندگی کاری توسط قاسم زاده (1384) تهیه شده است که عبارتند از:
– روابط انسانی در محیط کاری سؤالات 1 تا 11
– امنیت شغلی سؤالات 12 تا 16
– پیشرفت شغلی سؤالات 17 تا 22
– مشارکت سؤالات 23 تا 26
– رعایت حقوق و منزلت انسانی سؤالات 27 تا 30
– توازن بین کار و زندگی سؤالات 31 تا 37
– تعهد کاری سؤالات 38 تا 46
– مسائل مالی و رفاهی سؤالات 47 تا 53
برای نمره گذاری از طیف لیکرت 1 تا 5 استفاده شده (1= کاملاً مخالفم، 2= مخالفم، 3= تا حدی موافقم، 4= موافقم، 5= کاملاً موافقم). البته نمره گذاری در سئوالات 10، 12، 13، 16، 31، 34، 36، 37 و 42 به صورت معکوس می باشد. (5= کاملاً مخالفم، 4= مخالفم، 3= تا حدی مخالفم، 2= موافقم، 1= کاملاً موافقم)

اعتبار و پایایی
روایی این پرسشنامه قبلاً در تحقیق قاسم زاده (1384) با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان و پورکبیریان (1386) با عنوان بررسی سازگاری شغلی و کیفیت زندگی کاری بیماران وسواسی در محیط های همخوان با علاقه و ناهمخوان مورد تایید قرار گرفته است.
در تحقیق حاضر جهت سنجش پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری تعدد 30 پرسشنامه و بصورت تصادفی بین نمونه ی منتخبی از جامعه آماری توزیع گردیده که ضریب آلفای کرونباخ آن برابر 95/0 برآورد شده است که در سطح آلفای 5 درصد معنادار می باشد و حاکی از پایایی بالای انداز گیری می باشد. ضمنا قاسم زاده (1384) پایایی این ابزار را 95/0 برآورد نموده بود.

ب) پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1984)
این پرسشنامه به منظور سنجش تعهد سازمانی تدوین شده است. برای اولین بار در سال 1372 توسط شکرکن ترجمه شد این مقیاس شامل 24 گویه می باشد و هریک از مؤلفه های تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری از 8 گویه تشکیل شده است. هر گویه به صورت کاملا موافقم7 امتیاز، نسبتا موافقم6 امتیاز، کمی موافقم 5 امتیاز، نظری ندارم 4 امتیاز، کمی مخالفم 3 امتیاز، نسبتا مخالفم 2 امتیاز، کلا مخالفم 1 امتیاز می باشد، بنابراین نمره هر آزمودنی در هر گویه از 1 تا 7، در هر بعد 8 تا 56 و در کل 24 تا 168 متغیر خواهد بود(زارعی،1391).

روایی و پایایی:
روایی صوری توسط اساتید برجسته و متخصص تایید شد و روایی گویه مقیاس ها تایید شد. به این گونه که ضریب همبستگی سوالات با نمرهی کل محاسبه و چون معنادار شدند پرسشنامه ها از روایی گویه برخوردار بود. هاک، بایسور و هاسدور(1994) و حق نجات (1386) و کهن سال (1388) با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی مولفه های این پرسشنامه را محاسبه کردند. پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی درپژوهش حاضرپایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ معادل 75/0 بدست آمده است.

ج) پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز(2007)
این پرسشنامه توسط لوتانز و همکاران(2007) طراحی شده است. در این پرسشنامه از مقادیر استاندارد شده که به طور وسیعی ساختارهای امیدواری، تاب آوری، خوش بینی، خودکارآمدی را می سنجد استفاده می شود و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاس ها نیز اثبات شده است. این پرسشنامه شامل 24 سوال و چهار خرده مقیاس است که هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس 5 درجه ایی لیکرت(کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) پاسخ می دهد. برای بدست آوردن نمره سرمایه روانشناختی ابتدا نمره هر خرده مقیاس به صورت جداگانه بدست می آید و سپس مجموع آن ها به عنوان نمره کل سرمایه روانشناختی محسوب می شود. نسبت خی دو این آزمون برابر با 6/24 است و آماره های (CFI) و (RMSEA) در این مدل به ترتیب 97/0 و 08/0 است. درپژوهش حاضرپایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ معادل 92/0 بدست آمده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ازشاخص های امار توصیفی درصد، فراوانی ، میانگین و انحراف معیار و از روش های آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی
رعايت صداقت و امانت علمي
رعايت حق بي نام بودن پرسشنامه ها و ناشناس ماندن مشاركت كنندگان
محرمانه نگه داشتن اطلاعات مشاركت كنندگان

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

دراین فصل به بیان یافته های پژوهش پرداخته می شود. بدین منظور در ابتدا به آمار توصیفی و سپس به آمار استنباطی در مورد فرضیه ها پرداخته می شود.

یافته های پژوهش
در ابتدا به بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد نمرات پرداخته می شود. برای این منظور مجموع نمرات سوال هال هر مولفه را جمع کرده و بر تعداد گویه های آن تقسیم می کنیم تا دامنه تمامی مولفه ها یکسان گردد.
بررسی توصیفی نمرات سرمایه روانشناختی و ابعاد آن :
جدول 4-1: بررسی میانگین وزنی و انحراف استاندارد سرمایه روانشناختی و ابعاد آن
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
سرمایه روانشناختی کلی
46/4
5/0
خودکارآمدی
49/4
8/0
امیدواری
62/4
8/0
تاب آوری
52/4
7/0
خوشبینی
20/4
6/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که میانگین وزنی نمرات سرمایه اجتماعی (46/4) و در بین ابعاد بیشترین میانگین وزنی مربوط به مولفه تاب آوری با میانگین وزنی (52/4) و کمترین میانگین برای مولفه خوشبینی (20/4) می باشد.

بررسی توصیفی نمرات کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن:
جدول 4-2: بررسی میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
کیفیت زندگی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه روانشناختی، تاب آوری، خود ارزشیابی، عملکرد کارکنان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تعهد سازمانی، کیفیت زندگی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری