منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، مدل رگرسیون، سطح معنی داری، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ل رگرسیونی(4-3) برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته تحقیق و توسعه)
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
DIV
018/0-
224/2-
034/0
DIVRQ
005/0-
812/1-
065/0
RQ
003/0
618/1
098/0
SIZE
020/0-
319/2-
027/0
TOB
002/0
992/1
045/0
SDCFO
007/0
622/1
096/0
SDSALES
014/0-
922/0-
223/0
SDINV
135/0
198/2
038/0
BT
003/0-
983/1-
047/0
TAN
091/0
224/1
109/0
LEV
139/0-
442/2-
013/0
CFOP
001/0-
118/1-
161/0
AGE
018/0
724/1
082/0
CYCLE
001/0-
186/1-
142/0
LOSS
018/0-
212/1-
117/0
CASH
411/0
312/2
028/0
ضریب تعیین: 140/0 آماره F چاو: 589/1
آماره دوربین واتسون: 760/1 سطح معنی داری F چاو: 061/0
آماره F: 923/8 سطح معنی داری آماره F: 015/0
آماره Breusch-Pagan: 460/1 سطح معنی داری برش- پاگان: 171/0
آماره Jarque-Bera: 098/99 سطح معنی داری جارکوا- برا: 000/0
جهت آزمون فرضیات، ابتدا باید مدل مناسب تشخیص داده شود. در این راستا از آزمون چاو استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0: روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون F بیشتر از سطح خطا(05/0) می باشد؛ بر این اساس، استفاده از روش ترکیبی جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون مدل (3-4)، توصیه می شود.
ضريب تعيين مدل رگرسیونی 140/0 مي‌باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است 14 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق و توسعه شرکت های نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتايج نشان مي‌دهد كه آماره دوربين واتسون بين 5/1 تا 5/2 بوده و بنابراين، بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي شديدي وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگي بین خطاها، بعنوان یکی از فرض های اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در جدول 4-8 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحليل آماره F بصورت ذیل می باشد.
H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معني داري آماره F برای مدل كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می‌شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي‌باشد.
همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا گویای آن است كه باقيمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار نمی‌باشند به‌طوري كه مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به اين آزمون کوچکتر از 05/0 است (000/0). در این ارتباط با توجه به تعداد بالای مشاهدات و قضیه حد مرکزی می‌توان از نرمال نبودن توزیع داده‌ها چشم پوشی کرد. ضمن این که با توجه به نمودار(4-3) توزیع باقیمانده‌ها نزدیک به توزیع نرمال می‌باشد.

نمودار(4-3) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-3) تحقیق

همچنین با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به آزمون برش- پاگان بیشتر از 05/0 می‌باشد (171/0) مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده‏ها وجود ندارد.
با توجه به يافته هاي ارائه شده در جدول (4-8)، ضریب برآورد شده برای متغیر 〖Divident〗_jt×〖RQ〗_(jt-1) (β2)، به میزان 005/0- و با سطح معناداری 065/0 می باشد. این یافته نشان می‌دهد که بین متغیرهای مذکور، ارتباط معنادار به لحاظ آماری وجود ندارد.
جدول4-9: نتايج تجزيه و تحلیل آماری مدل رگرسیونی(4-4) برای آزمون فرضیه دوم(متغیر وابسته مخارج سرمایه‌ای)
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
DIV
097/0-
120/2-
030/0
DIVRQ
041/0
093/2
032/0
RQ
052/0
807/2
005/0
SIZE
246/0-
094/4-
000/0
TOB
015/0
896/2
004/0
SDCFO
014/0
106/1
297/0
SDSALES
016/0-
384/1-
184/0
SDINV
106/1
444/4
000/0
BT
020/0-
084/2-
035/0
TAN
580/0
371/3
000/0
LEV
141/0-
889/2-
004/0
CFOP
016/0
754/2
006/0
AGE
049/0-
824/1-
062/0
CYCLE
149/0-
712/2-
008/0
LOSS
120/0-
469/1-
163/0
CASH
763/0
093/2
032/0
ضریب تعیین: 215 /0 آماره F چاو: 694/2
آماره دوربین واتسون: 076/2 سطح معنی داری F چاو: 0003/0
آماره F: 726/13 آماره هاسمن: 850/21
سطح معنی داری آماره F: 000/0 سطح معنی داری هاسمن: 154/0
آماره Breusch-Pagan: 340/1 سطح معنی داری برش- پاگان: 092/0
آماره Jarque-Bera: 310/1 سطح معنی داری جارکوا- برا: 085/0

جهت آزمون فرضیات، ابتدا باید مدل مناسب تشخیص داده شود. در این راستا از آزمون چاو استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.
H0: روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون F کمتر از سطح خطا (05/0) می باشد؛ بر این اساس، استفاده از روش پانل جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضيات، توصیه می شود. در مدل های مبتنی بر داده های پانل، لازم است روش تخمین مبتنی بر تصادفی بودن و یا ثابت بودن اثرات، مورد آزمون قرار گیرد و مناسب ترین روش، برای برازش مدل، انتخاب شود. در این راستا، ابتدا مدل رگرسیونی، مبتنی بر اثرات تصادفی برازش داده شده و سپس، از طریق آزمون هاسمن مناسب بودن روش اعمال شده، بررسی می شود. فرضیه‌های آماری مربوط به آزمون هاسمن بصورت ذیل می‌باشد.
H0: رگرسیون مبتنی بر اثرات تصادفی است.
H1: رگرسیون مبتنی بر اثرات ثابت است.
بر اساس یافته ها، سطح معناداری آزمون هاسمن بالاتر از 05/0 است، بنابراین، استفاده از روش اثرات تصادفی جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضيات توصیه می شود.
ضريب تعيين مدل رگرسیونی 215/0 مي‌باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است 5/21درصد از تغییرات متغیر وابسته مخارج سرمایه‌ای شرکت های نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتايج نشان مي‌دهد كه آماره دوربين واتسون بين 5/1 تا 5/2 بوده و بنابراين، بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي شديدي وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگي بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در جدول 4-9 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحليل آماره F بصورت ذیل می باشد.
H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معني داري آماره F برای مدل كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می‌شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي‌باشد.
همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا گویای آن است كه باقيمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار می‌باشند به‌طوري كه مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به اين آزمون بیشتر از 05/0 است (085/0). ضمن این که با توجه به نمودار(4-4) توزیع باقیمانده‌ها نزدیک به توزیع نرمال می‌باشد.

نمودار(4-4) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-4) تحقیق

همچنین با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به آزمون برش- پاگان بیشتر از 05/0 می‌باشد (092/0) مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده‏ها وجود ندارد.
با توجه به يافته هاي ارائه شده در جدول (4-9)، ضریب برآورد شده برای متغیر 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1) (β2)، بمیزان 041/0و با سطح معناداری 032/0 می باشد. این یافته نشان می‌دهد که بین متغیرهای مذکور، ارتباط مستقیم و معناداری به لحاظ آماری وجود دارد.
4-8-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق
از آنجاییکه تاثیرβ_2 در مدل رگرسیونی(4-3) مورد تایید قرار نگرفت، در نتیجه نمی توان نسبت به بزرگتر بودن ضریب β_2 برای مدل رگرسیونی(4-3) نسبت به ضریب β_2 برای مدل رگرسیونی (4-4) اظهارنظر نمود، و فرضیه دوم تحقیق در سطح اطمینان 95% رد می‌شود.
4-9) نتایج حاصل از آزمون فرضيه سوم
فرضیه سوم: نقش کیفیت بالای گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری ، برای شرکت های دارای فرصتهای رشد بالا قوی تر از شرکتهای دارای فرصت رشد پایین است .
در فرضیه سوم ، از شاخص ( کیو توبین ) به عنوان معیار طبقه بندی شرکت های گروه نمونه به دو گروه دارای فرصت رشد بالا و فرصت رشد پایین استفاده میشود ( اسمیت و واتز 1992 ، بارکلی و اسمیت 1995 ، آدام و گویال 2008 ) .
کیو توبین = ارزش بازار کل دارایی ها / ارزش دفتری کل دارایی ها
لذا در هر سال که شرکت های گروه ما مساوی یا بالاتر از میانه کیو توبین باشند ، به عنوان گروه نمونه دارای فرصت رشد بالا و شرکت هایی که پایین تر از میانه کیو توبین باشند ، در گروه نمونه با فرصت رشد پایین قرار میگیرند .
برای آزمون فرضیه سوم، از رگرسیون زیر برای هر دو گروه نمونه دارای فرصت رشد بالا و فرصت رشد پایین استفاده می شود و مورد مقایسه قرار می گیرد :
( مدل 4-5 )
Capital Investmentjt=〖 β〗_0+ β_1 〖Divident〗_jt+ β_2 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1)+ β_3 〖RQ〗_(jt-1)+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt

بنابر پیش بینی فرضیه سوم ضریب β_2 برای گروه نمونه دارای فرصت رشد بالا بزرگتر از ضریب β_2 برای گروه نمونه دارای فرصت رشد پایین خواهد بود.

نتايج حاصل از برازش مدل‌های رگرسيوني آزمون فرضیه سوم تحقیق در جدول (4-10) و (4-11) ارائه شده است.
جدول( 4-10): نتايج تجزيه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه سوم(فرصت های رشد بالا)
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
DIV
010/0-
214/2-
026/0
DIVRQ
272/0
992/1
047/0
RQ
201/0
565/2
010/0
SIZE
050/0-
998/1-
043/0
TOB
005/0
510/2
019/0
SDCFO
08

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار، رگرسیون، انحراف معیار، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت اسلامی، مدیریت اسلام، نهج البلاغه، علوم انسانی