منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

در نظر گرفته شده است (وردی 2007 ).
برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل زیر استفاده می شود ( نیکولز 2002 ) و ( دیچاو و دیچو،2002 ) :
مدل (3-1)
〖WCA〗_jt= β_0+ β_1 〖CFO〗_(jt-1)+ β_2 〖CFO〗_jt+ β_3 〖CFO〗_(jt+1)+β_4 ∆Revenues_jt
+ β_5 〖PPE〗_jt+ 〖ε 〗_jt

WCA_jt: اقلام تعهدی سرمایه در گردش
CFO_(jt-1) : جریان نقدی عملیاتی در سال قبل
CFO_jt : جریان نقدی عملیاتی سال جاری
CFO_(jt+1): جریان نقدی عملیاتی در سال آتی
∆Revenues_jt : تغییر در درآمد فروش
PPE_jt : ارزش ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
ε_jt : خطای پسماند (خطای برآورد اقلام تعهدی نسبت به جریان های نقدی)
لازم به ذکر است که به دلیل در دسترس نبودن جریانهای نقدی عملیاتی برای سال 92 از روش تحلیل روند برای اندازه گیری آن استفاده شده است .
همچنین برای حذف اثر اندازه شرکتها،همه متغیرها بر حسب میانگین کل دارایی های شرکت طی سال، استاندارد می شوند. مبنای نظری مدل فوق بر این نکته استوار است که اقلام تعهدی سرمایه در گردش، باید با جریان های نقدی دوره قبل، جاری و دوره بعد ، توضیح داده شوند. مقادیر خطای حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی با سه متغیر جریانهای نفدی پیشگفته ، بدین معناست که اقلام تعهدی به شناسایی جریانهای نقدی، نامرتبط است .
بنابراین هر چه اندازه مقادیر خطای حاصل از این مدل کمتر باشد، کیفیت اقلام تعهدی و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی بالاتر خواهد بود. چون مقادیر خطاها شاخصی برای محاسبه عدم کیفیت گزارشگری مالی فراهم می آورد، بدیهی است که میتوان با ضرب نمودن مقادیر مثبت خطاها در منفی یک (1-)، از آن به عنوان شاخصی برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی استفاده نمود . به عبارت دیگر، قرینه اندازه مقادیر خطای بزرگتر ( کوچکتر ) ، کیفیت گزارشگری مالی بیشتر (کمتر) را منعکس می گرداند .
ممکن است عدم توضیح دهندگی اقلام تعهدی توسط جریانات نقدی سه سال متوالی پیشگفته ، ناشی از نوع ساختار اقتصادی و نوع فعالیت واحد تجاری باشد. بنابراین ممکن است مقادیر خطا برای یک شرکت زیاد باشد ، اما گزارش های مالی به صورت باثبات آنها را گزارش کند. به عبارت دیگر ممکن است مقادیر خطا بالا ، اما نوسانات حاصل از گزارشگری آن کم باشد. بنابراین در این تحقیق انحراف معیار استاندارد مقادیر خطا ضربدر منفی یک ، به عنوان سطح کیفیت گزارشگری تعریف می شود . بدین معنا که هرچه انحراف معیار استاندارد مقادیر خطا ضربدر منفی یک، بزرگتر ( کوچکتر ) باشد، سطح کیفیت گزارشگری مالی بیشتر ( کمتر ) تلقی می گردد .
برای افزایش دقت در تحقیق، مشابه دیچاو و دیچو ( 2002 ) و بی دل ، هیلاری و وردی (2008) ، به جای استفاده از کل اقلام تعهدی ، از اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش ، و به جای استفاده از جریان های نقدی، از جریان های نقدی حاصل از عملیات واحد تجاری استفاده شده است .
نیکولز ( 2002 ) با وارد نمودن متغیرهای کنترلی تغییر در درآمد فروش و داراییهای ثابت مشهود( اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ) ، ضریب همبستگی این مدل را افزایش داده ، بنابراین در این تحقیق این دو متغیر نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند . اقلام تعهدی سرمایه در گردش به طریق زیر اندازه گیری میشود ( دیچاو و دیچو 2002 ) و( بی دل ، هیلاری و وردی 2008 ) :
مدل (3-2)
WCAit=( ∆CAit – ∆CASHit ) – (∆CLit – ∆STDit ) – DEPit

∆CAit : تغییر در دارایی های جاری
∆CASHit : تغییر در وجه نقد / معادل های وجه نقد
∆CLit : تغییر در بدهی های جاری
∆STDit : تغییر در بدهی های کوتاه مدت ( تغییر در تسهیلات مالی کوتاه مدت شرکت )
DEPit : استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود

3-4-1-2) تقسیم سود :
〖 Divident〗_jt:تقسیم سود عادی و عمومی شرکتj است درسال t با مقیاس کل دارایی های منتهی به پایان سال1t-.
3-4-2) متغیرهای وابسته
〖Investment〗_jt :سرمایه گذاری شرکتj است در سال t با مقیاس کل دارایی ها در پایان دوره 1t- سرمایه گذاری ها به یکی از اشکال زیر است :
3-4-2-1) کل سرمایه گذاری :
به پیروی از تحقیق اخیر بر روی اندازه گیری سرمایه گذاری ها ( ریچاردسون 2006 ، بی دل 2009 ) ، کل سرمایه گذاری به مثابه مجموع مخارج تحقیق و توسعه، مخارج سرمایه ای و مخارج تحصیل، پس از کسر وجوه نقد دریافتی بابت فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات ( داراییهای سرمایه ای ) میباشد .
3-4-2-2) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه :
عبارتست از مجموع مخارج صرف شده بابت فعالیت های تحقیق و توسعه که با استفاده از لگاریتم طبیعی تغییر در دارایی های نامشهود بعلاوه هزینه های تحقیق و توسعه ، اندازه گیری می شود .
3-4-2-3) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) :
عبارتست از وجوه یا مخارج سرمایه گذاری شده منهای وجه نقد دریافتی از بابت فروش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
3-4-3) متغیر های کنترل
متغیرهای کنترل در این تحقیق به شرح زیر اندازه گیری می شوند( بی دل ، 2009 ) :
Size : لگاریتم طبیعی کل داراییها
Tobin Q: نسبت ارزش بازار کل داراییها به ارزش دفتری کل دارایی ها
Tangibility : نسبت اموال ، ماشین آلات و تجهیزات به کل دارایی ها
leverage : نسبت بدهی بلند مدت به مجموع بدهی بلند مدت بعلاوه ارزش بازار سرمایه
Bankruptcy risk: ریسک ورشکستگی شرکت که از طریق شاخص آلتمن محاسبه می شود
cash : نسبت وجه نقد به کل داراییها
Stdcfo: انحراف معیار جریان های نقدی عملیاتی
Std sale: انحراف معیار فروش
Std investment: انحراف معیار سرمایه گذاری
Cfop: نسبت جریان های نقدی عملیاتی به فروش
age : عمر شرکت
cycle : لگاریتم طبیعی نسبت ارزش دریافتنی ها به فروش بعلاوه نسبت موجودی به بهای کالای فروش رفته ضربدر 360
loss : متغیر دلالتگری که در صورت وجود زیان ، عدد 1 و به غیر از آن ارزش صفر به آن تعلق می گیرد .
3-5) روش های جمع آوری اطلاعات
یکی از ضرورت های هر مطالعه و پژوهش، اطلاعات مربوط و قابل اتکا و سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع، نشریات؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتاب ها و استفاده از اینترنت121 جمع آوری شده است.
جمع آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1391-1386 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورت های مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورت های مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.
3-6)روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون های تحقیق
در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغيره استفاده می کنیم. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری که با آن بتوان کمیّت متغیری مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم تعیین کرد.
در رگرسیون، هدف آن است که بعضی از مشخصات از روی آگاهی در مورد سایر مشخصات بر آورد یا پیش بینی شود که این کار از طریق ساختن معادله رگرسیون صورت می گیرد. دراین تحقیق برای برقراری فرضیات یک مدل رگرسیونی، درابتدا نمودار پراکنش، نرمال بودن داده ها وخود همبستگی داده ها را بررسی می کنیم. نرمال بودن داده ها از طریق آزمون جاکوا-برا وخود همبستگی داده ها را باآزمون دوربین واتسون 122مورد بررسی قرار می دهیم. آزمون دوربین– واتسون شایدیکی از معمول ترین آزمون های نادرستی تبیین الگوی مورد بررسی باشد، که اساساً برای شناسایی همبستگی پیاپی (سریالی) بین باقی مانده ها (جمله اخلال) در اطلاعات آماری طراحی شده است . همبستگی پیاپی برای توضیح موقعیتی که در آن مقادیر یک متغیر به یکدیگر وابستگی دارند، بکار می روند. همبستگی پیاپی، (سریالی)بین باقی مانده ها به معنای اثرگذاری مشاهدات بر روی هم است. همبستگی پیاپی یا خود همبستگی، هر دو به منظور نشان دادن نقض فرض استقلال در جمله اخلال مورد استفاده قرار می گیرند. انجام این آزمون به بهبود اعتبار آماری تخمین های بدست آمده در هر مدل رگرسیون منجر خواهد شد. چرا که در این حالت مقادیر ضریب تعیین بدست آمده را می توان معیار درستی از توضیح دهندگی متغیر مستقل دانست. اگرآماره دوربین واتسون بین 5/1 تا 5/2 قرار گیرد ، می توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت.سپس به برازش مدل رگرسیون با آزمون F می پردازیم.
فرض ها به این صورت است که:
بینX , Y رابطه خطی وجود ندارد H_∙= ∘
بینX,Y رابطه خطی وجود دارد H_1≠∘
درصورت ردH_∙ ،یعنی هنگامی که رابطه خطی بین Y,Xوجود داشته باشد،آنگاه معناداری ضریب همبستگی بدست آمده راباآزمون T بررسی می کنیم.این آزمون از این نظرکه آیا می توان ضریب همبستگی بدست آمده را تصادفی دانست یا نه،یا به عبارتی آیا می توان یک رابطه علت و معلولی را بین متغیرها ادعا کنیم، ضرورت پیدا می کند.
در این تحقیق ضریب تعیین را نیزبرای فرضیه ها بدست آورده و تجزیه و تحلیل کرده ایم. ضریب تعیین که آنرا با r2 یا همانρ نشان می دهیم نسبت به ضریب همبستگی معیار گویاتری است و آنرا از به توان 2 رساندن ضریب همبستگی می توان بدست آورد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه مستقیم یا معکوس را نشان می دهد و ضریب تعیین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دومتغیرمستقل (x) و وابسته (y) را توضیح داد و درواقع نقش پیش بینی کننده تغییرات متغیرها را بر عهده دارد .
مقدار ضریب تعیین همیشه بین 0 تا 1 است(1≥r^2≥0)و بیانگر این مطلب است که چند درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل بیان می گردد. هر چه این مقدار به یک نزدیکتر باشد یعنی که خط رگرسیون بهتر توانسته است تغییرات متغیر وابسته (y) را به تغییرات متغیر مستقل (x) نسبت دهد یا به عبارتی برآورد کننده دقیق تری است و اگر این ضریب ، مقدار صفر اختیار کند به این معنی است که خط رگرسیون نتوانسته است تغییرات متغیر وابسته (y) را به تغییرات متغیر مستقل (x) نسبت دهد و در نتیجه نمی توان هیچ مقدار از تغیرات y را به تغییرات در x نسبت داد.
3-6-1) تحلیل رگرسیون
رگرسیون در لغت به معنای «بازگشت به مراحل قبلی در یک مسیر تحول و توسعه» است. تحلیل رگرسیون در واقع بدنه اصلی مطالعات اقتصادسنجی را تشکیل می‌دهد و به طور کلی درباره مدلهای رگرسیون و نحوه برآورد آنها بحث می‌کند.
برای آشنایی با مفهوم رگرسیون، فرض کنید یک متغیر مثل Y را در طول زمان یا در بین واحدهای مختلف مشاهده کرده و داده‌های مربوط به آن را به دست آورده ایم. می‌خواهیم چگونگی تغییرات آن را تفسیر کنیم. برای این منظور باید متغیر یا متغیرهایی را در نظر بگیریم که بتوانند این تغییرات را توضیح دهند. فرض کنید:
Y_t=f(X_(1,t)…..,X_(k,t) )
این مدل، یک مدل ریاضی است چرا که فقط رابطه ریاضی بین متغیر وابسته (Y) و متغیرهای مستقل(xiها) را منعکس کرده است. اگر تابع f نسبت به متغیرهای X_1 تا X_k خطی باشد یعنی به فرم:
Y_t=β_(∙ + ) 〖β_1 X_(1,t)〗^2+…+β_k X_(k,t)
این مدل، یک مدل ریاضی خطی نامیده می‌شود. اینکه چه متغیرهایی باید به عنوان متغیرهای توضیح دهنده استفاده شوند می‌تواند به تئوری‌های اقتصادی یا برداشت شخصی مدل ساز بستگی داشته‌باشد. شکل تابع نیز تابع نظر مدلساز است و او می‌تواند شکلهای تابعی متفاوتی را امتحان کند که بیشترین سازگاری را با داده‌های موجود داشته باشد. اما باید توجه داشت که حتی اگر متغیرهای توضیح دهنده به درستی انتخاب شده باشند و فرم تابعی نیز درست تصریح شده باشد، باز هم مدل ساخته‌شده یک رابطه همواره درست نخواهدبود. دلایل این امر را می‌توان چنین برشمرد:
علاوه بر متغیرهای توضیح دهنده وارد شده در مدل، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بیان کمی آنها معمولاً بسیار دشوار است و در نتیجه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، تقسیم سود، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، گزارشگری مالی، تقسیم سود، مدل رگرسیون