منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود آتی، ارزش بازار، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

ارزش بازار به دفتری بالایی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 174/ 0 را نشان می دهد که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبي از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (46-4) 05/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/000
32/599
0/639
2
1/278
رگرسيون

0/020
297
5/820
Residual

299
7/098
جمع
جدول شماره (47-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

جدول شماره (47-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (48-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/004
2/920

0/015
0/043
(Constant)
0/000
6/507
0/369
0/001
0/009
سود هر سهم
0/045
2/009
0/114
0/016
0/033
ارزش بازاربه دفتری

در خروجی جدول شماره (48-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= 0/043 + 0/009X1 + 0/033 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (48-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و ارزش بازار به دفتری برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد .

فرضيه فرعي 2-2 – 2: رابطه معناداري بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري پايينی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي2-2 – 2را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که
نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (50-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/500
0/014828
0/027
0/034
0/183
1

طبق جدول شماره (50-4) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند 183/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 027/ 0 را نشان می دهد که عدد پاييني می باشد و برازش پاييني از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (50-4) 0 5/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (51-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/006
5/169
0/114
2
0/227
رگرسيون

0/022
297
6/530
Residual

299
6/757
جمع
جدول شماره (51-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (52-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-17/072

0/012
-0/206
(Constant)
0/013
-2/490
-0/151
0/004
-0/011
سود هر سهم
0/006
2/745
0/166
0/032
0/088
ارزش بازاربه دفتری
در خروجی جدول شماره (52-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/206 – 0/011X1 + 0/088 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (52-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به سود هر سهم و ارزش بازار به دفتری برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این ضرایب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضيه فرعي3 – 2: رابطه بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي1- 3 – 2: رابطه معناداري بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي 1-3-2را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری ، وجود ندارد.

همبستگی معنا داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:
جدول شماره (54-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند.

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/876
0/017429
0/103
0/109
0/330
1

طبق جدول شماره (54-4) ضریب همبستگی پیرسون بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند 330/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig كمتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 103/ 0 را نشان می دهد که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبي از سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (54-4) 876/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد

جدول شماره (55-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/000
18/123
0/551
2
1/101
رگرسيون

0/030
297
9/022
Residual

299
10/123
جمع

جدول شماره (55-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig كمتراز پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:
جدول شماره (56-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/925
-0/095

0/019
-0/002
(Constant)
0/002
3/082
0/169
0/008
0/024
سود هر سهم
0/000
5/274
0/289
0/019
0/099
بازده حقوق صاحبان سهام

در خروجی جدول شماره (56-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/002 + 0/024X1 + 0/099 X2 + e i

طبق خروجی جدول شماره (56-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود آتی، جریان های نقدی، ضریب تعیین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود آتی، جریان های نقدی، ضریب تعیین