منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود تقسیمی، سود آتی، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/035+ 0/131X1 + 0/106 X2 + e i

طبق خروجی جدول شماره (17-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط تغییرات سود تقسیمی کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد. اما سطح معنی داری مربوط به قابليت پیش بینی جریان های نقدی از 0/05 بیشتر می باشد بنابراین باید از معادله رگرسیونی حذف شود.

فرضيه فرعي 2-1 – 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پیش بینی جریان های نقدی پايين تري دارند، وجود دارد.

اگر فرضیه فرعي2-1 – 1 را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پيش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.

دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگی
مدل
1/934
0/020176
0/040
0/047
0/216
1

طبق جدول شماره (19-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پاييني دارند 216/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پاييني دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 040/ 0 را نشان می دهد که عدد پاييني می باشد و برازش پاييني از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پايينی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (19-4) 934/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (20-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA

سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/001
7/290
0/297
2
0/594
رگرسيون

0/041
297
12/090
Residual

299
12/684
جمع

جدول شماره (20-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پاييني دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/002
-3/065

0/015
-0/046
(Constant)
0/809
0/242
0/014
0/078
0/019
تغييرات سود تقسيمی
0/000
3/818
0/217
0/044
0/170
قابليت پيش بينی جريان های نقدی

در خروجی جدول شماره (21-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/046+ 0/019X1 + 0/170 X2 + e i

طبق خروجی جدول شماره (21-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط قابليت پيش بيني جريانهاي نقدي با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد. اما سطح معنی داری مربوط به تغييرات سود تقسيمي از 0/05 بیشتر می باشد بنابراین باید از معادله رگرسیونی حذف شود.

فرضيه فرعي2 – 1: رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.

فرضيه فرعي1 – 2 – 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كهنسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بالايی دارند، وجود دارد.

اگر فرضیه فرعي1- 2-1 را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/500
0/013909
0/185
0/190
0/436
1

طبق جدول شماره (23-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند 436/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 185/ 0 را نشان می دهد که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبي از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (23-4) 50/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/000
34/945
0/676
2
1/352
رگرسيون

0/019
297
5/746
Residual

299
7/098
جمع

جدول شماره (24-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
5/460

0/012
0/066
(Constant)
0/005
2/817
0/152
0/025
0/069
تغييرات سود تقسيمی
0/000
6/949
0/374
0/001
0/009
ارزش بازاربه دفتری

در خروجی جدول شماره (25-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= 0/066+ 0/069X1 + 0/009 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (25-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغييرات سود تقسيمي و ارزش بازار به دفتری برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
فرضيه فرعي2 – 2 – 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري پاييني دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه اصلی2-2 – 1را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ،وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/500
0/015004
0/004
0/011
0/103
1

طبق جدول شماره (27-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند 103/0 است. این عدد در سطح خطای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود آتی، ضریب تعیین، سود تقسیمی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی، صاحبان سهام