منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود آتی، ضریب تعیین، جریان های نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 223/ 0 را نشان می دهد که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبي از تغییرات سود آتی توسط سود هر سهم ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (7-4) 649/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (8-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
000/0
172/966
6/660
1
6/660
رگرسيون

0/039
598
23/024
Residual

599
29/684
جمع

جدول شماره (8-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود آتی و سود هر سهم می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می شود. در ادامه به برآورد ضرایب موجود در رابطه رگرسیونی می پردازیم:

جدول شماره (9-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
-12/340

0/011
-0/142
(Constant)
000/0
13/152
474/0
0/016
0/215
سود هر سهم

در خروجی جدول شماره (9-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= – 0/142+ 0/215X +e i
طبق خروجی جدول شماره (9-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

جدول شماره (10-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول میانگین نزدیک صفرمی باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغییرتغييرات سود آتی و سود هر سهم استفاده کرد.

3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم
بین تغییرات سود آتی و تغييرات سود هر سهم، در بازار سرمایه ايران رابطه وجود دارد.
اگر فرضیه اصلی 3 را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :

همبستگی معنا داری بین تغييرات سود آتی وتغییرات سود هر سهم، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود آتی وتغییرات سود هر سهم ،وجود دارد.

و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سودآتی و تغییرات سود هر سهم
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/524
0/022169
0/008
0/010
0/100
1

طبق جدول شماره (11-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغييرات سود آتی و تغییرات سود هر سهم 100/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیرتغييرات سود آتی و تغییرات سود هر سهم نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 008/ 0 را نشان می دهد که عددبسيار پاييني می باشد و برازش مناسبی از تغییرات سود آتی توسط تغییرات سود هرسهم ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (11-4) 524/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
ANOVA b
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/015
5/989
0/294
1
0/294
رگرسيون

0/049
598
29/390
Residual

599
29/684
جمع

جدول شماره (12-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بين تغيير سود آتی و تغییر سود هر سهم می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

جدول فوق نشان می دهد که sig کمتر از پنج درصد می باشد و فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد. با توجه به این که وجود رابطه خطی بین دو متغیر تایید شد می خواهیم پارامترهای این مدل رگرسیونی ساده را برآورد کنیم:

جدول شماره (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)
سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

000/0
-3/578

0/009
-0/032
(Constant)
015/0
2/447
100/0
0/026
0/063
تغيير سود هر سهم

در خروجی جدول شماره (13-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.

Y= – 0/032+ 0/063X +e i
طبق خروجی جدول شماره (13-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،برابر با صفر و کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.

جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

جدول شماره (14-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول فوق میانگین نزدیک صفرمی باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر تغييرات سود آتی و تغییرات سود هر سهم استفاده کرد.
فرضيه فرعي 1- 1: رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پیش بینی جریان های نقدی مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي 1-1- 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتري دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي1-1 – 1را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/839
0/023384
0/024
0/030
0/174
1

طبق جدول شماره (15-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند 174/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 024/ 0 را نشان می دهد که عدد پاييني می باشد و برازش پاييني از تغییرات سود تقسیمی بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (15-4) 839/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)

ANOVA
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/010
4/655
0/255
2
509/0
رگرسيون

0/055
297
16/241
Residual

299
16/750
جمع

جدول شماره (16-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/150
-1/443

0/024
-0/035
(Constant)
0/005
2/817
0/161
0/047
0/131
تغييرات سود تقسيمی
0/231
1/199
0/069
0/088
0/106
قابليت پيش بينی جريان های نقدی

در خروجی جدول شماره (17-4) و در ستون B به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود آتی، ضریب تعیین، سود تقسیمی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی، صاحبان سهام