منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، تقسیم سود، سطح معنی داری، گزارشگری مالی

دانلود پایان نامه ارشد

گزارشگری مالی ) مورد آزمون قرار می گیرد : ( ریچاردسون 2006 ، بی دل 2009 ) .
مدل(4-1)
〖Investment〗_jt=〖 β〗_0+ β_1 〖Divident〗_jt+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt

بر طبق ادبیات نظری تحقیق، انتظار داریم که تقسیم سود دارای اثر منفی بر روی سرمایه گذاری باشد. (β_10)
H_0: β_1≥0

H_1: β_10

سپس از طریق مدل رگرسیون زیر نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری مورد آزمون قرار می گیرد: (ریچاردسون 2006 ، بی دل 2009 ).

〖Investment〗_jt=〖 β〗_0+ β_1 〖Divident〗_jt+ β_2 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1)+ β_3 〖RQ〗_(jt-1)

+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt
مدل(4-2)

بنابر پیش بینی فرضیه اول با وارد نمودن عامل کیفیت گزارشگری مالی ، ضریب β_2 در برازش مدل 4-2 بزرگتر از ضریب β_1 خواهد بود که این امر نشان دهنده کاهش آثار منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری است .
نتايج حاصل از برازش مدل رگرسيوني آزمون فرضیه اول تحقیق در جدول (4-6) و(4-7) ارائه شده است.
جدول( 4- 6): نتايج تجزيه و تحلیل آماری مدل (4-1) آزمون تاثیر تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
DIV
015/0-
149/2-
011/0
SIZE
490/0-
306/5-
000/0
TOB
007/0
126/2
020/0
SDCFO
083/0
042/2
041/0
SDSALES
030/0-
723/1-
081/0
SDINV
959/2
699/7
000/0
BT
004/0-
040/2-
040/0
TAN
321/1
022/5
000/0
LEV
480/0-
121/2-
024/0
CFOP
055/0-
845/3-
000/0
AGE
150/0-
095/2-
033/0
CYCLE
623/0-
714/4-
000/0
LOSS
361/0-
772/1-
076/0
CASH
716/0
012/2
045/0
ضریب تعیین: 210/0 آماره F چاو: 582/1
آماره دوربین واتسون: 018/2 سطح معنی داری F چاو: 073/0
آماره F: 629/13 سطح معنی داری آماره F: 000/0
آماره Breusch-Pagan: 627/1 سطح معنی داری برش- پاگان: 141/0
آماره Jarque-Bera: 164/1 سطح معنی داری جارکوا- برا: 084/0
جهت آزمون فرضیات، ابتدا باید مدل مناسب تشخیص داده شود. در این راستا از آزمون چاو استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می‌باشد.
H0: روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون F بیشتر از سطح خطا (05/0) می‌باشد؛ بر این اساس، استفاده از روش ترکیبی جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضيات، توصیه می شود.
نتايج تحليل آماري در خصوص اعتبار الگوي رگرسيوني در بخش اول جدول فوق آمده است. ضريب تعيين مدل رگرسیونی 210/0 مي باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است 21 درصد از سرمایه گذاری شرکت های نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. همچنین، نتايج نشان مي دهد كه آماره دوربين واتسون بين 5/1 تا 5/2 بوده (018/2) و بنابراين، بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي شديدي وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگي بین خطاها، بعنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در جدول 4-6 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحليل آماره F بصورت ذیل می باشد.
H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است
سطح معني داري آماره F برای مدل كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می‌شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي‌باشد145.
همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا گویای آن است كه باقيمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار می‌باشند به‌طوري كه مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به اين آزمون بزرگتر از 05/0 است (084/0). ضمن این که با توجه به نمودار(4-1) توزیع باقیمانده‌ها نزدیک به توزیع نرمال می‌باشد.

نمودار (4-1) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-1) تحقیق

همچنین با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به آزمون برش- پاگان بیشتر از 05/0 می‌باشد (141/0) مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده‏ها وجود ندارد.
با توجه به سطح معنی داری زیر (05/0) متغیر DIV و منفی بودن ضریب (015/0-) آن، تاثیر منفی تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری تایید می‌شود. و در ادامه با ورود متغیر کیفیت گزارشگری مالی در مدل (4-1) نسبت به رد یا قبول فرضیه اول تحقیق اظهارنظر خواهد شد.

جدول (4-7): نتايج تجزيه و تحلیل آماری مدل (4-2) آزمون تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین تقسیم سود و سرمایه گذاری
متغیر
ضريب β
آماره t
سطح معني داري
DIV
015/0-
338/2-
011/0
DIVRQ
0016/0
259/2
023/0
RQ
030/0
324/2
014/0
SIZE
211/0-
287/5-
000/0
TOB
003/0
229/2
027/0
SDCFO
040/0
297/2
021/0
SDSALES
006/0-
724/1-
091/0
SDINV
248/1
538/7
000/0
BT
0006/0-
003/2-
038/0
TAN
628/0
493/5
000/0
LEV
214/0-
294/2-
021/0
CFOP
023/0-
732/3-
000/0
AGE
064/0-
010/2-
034/0
CYCLE
280/0-
945/4-
000/0
LOSS
130/0-
481/1-
139/0
CASH
513/0
015/2
031/0
ضریب تعیین: 217/0 آماره F چاو: 830/3
آماره دوربین واتسون: 195/2 سطح معنی داری F چاو: 0000/0
آماره F: 898/13 آماره هاسمن: 411/21
سطح معنی داری آماره F: 000/0 سطح معنی داری هاسمن 163/0
آماره Breusch-Pagan: 020/1 سطح معنی داری برش- پاگان: 098/0
آماره Jarque-Bera: 619/5 سطح معنی داری جارکوا- برا: 061/0
جهت آزمون فرضیات، ابتدا باید مدل مناسب تشخیص داده شود. در این راستا از آزمون چاو استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می‌باشد.
H0: روش رگرسیون، ترکیبی است.
H1: روش رگرسیون، پانل است.
با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون F کمتر از سطح خطا (05/0) می‌باشد؛ بر این اساس، استفاده از روش پانل جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضيات، توصیه می شود. در مدل های مبتنی بر داده‌های پانل، لازم است روش تخمین مبتنی بر تصادفی بودن و یا ثابت بودن اثرات، مورد آزمون قرار گیرد و مناسب ترین روش، برای برازش مدل، انتخاب شود. در این راستا، ابتدا مدل رگرسیونی، مبتنی بر اثرات تصادفی برازش داده شده و سپس،از طریق آزمون هاسمن مناسب بودن روش اعمال شده، بررسی می شود. فرضیه های آماری مربوط به آزمون هاسمن بصورت ذیل می‌باشد.
H0: رگرسیون مبتنی بر اثرات تصادفی است.
H1: رگرسیون مبتنی بر اثرات ثابت است.
بر اساس یافته ها، سطح معناداری آزمون هاسمن بالاتر از 05/0 است، بنابراین، استفاده از روش اثرات تصادفی جهت برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضيات توصیه می‌شود.
نتايج تحليل آماري در خصوص اعتبار الگوي رگرسيوني در بخش اول جدول فوق آمده است. ضريب تعيين مدل رگرسیونی 217/0 مي باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است 7/21 درصد از سرمایه گذاری شرکت های نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین نماید. هم چنین، نتايج نشان مي دهد كه آماره دوربين واتسون بين 5/1 تا 5/2 بوده و بنابراين، بين خطاهاي الگوي رگرسيوني خود همبستگي شديدي وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگي بین خطاها، بعنوان یکی از فرض های اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در جدول 4-7 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحليل آماره F بصورت ذیل می باشد.

H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: βi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است

سطح معني داري آماره F برای مدل كمتر از سطح خطاي آزمون(05/0=α ) است و درنتيجه فرض H0 فوق رد می‌شود و رگرسیون برآورد شده به لحاظ آماري معني دار و روابط بين متغيرهاي تحقيق، خطي مي‌باشد146.
همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نتایج آزمون جارکوا- برا گویای آن است كه باقيمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار می‌باشند به‌طوري كه مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به اين آزمون بزرگتر از 05/0 است (061/0). ضمن این که با توجه به نمودار(4-2) توزیع باقیمانده‌ها نزدیک به توزیع نرمال می‌باشد.

نمودار(4-2) توزیع فراوانی باقیمانده های مدل (4-2) تحقیق

همچنین با توجه به این که مقدار احتمال (P-VALUE) مربوط به آزمون برش- پاگان بیشتر از 05/0 می‌باشد (098/0) مشکل ناهمسانی واریانس باقیمانده‏ها وجود ندارد.
يافته هاي ارائه شده در جدول فوق، ضریب برآورد شده برای متغیر 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1) (β2)، بمیزان 0016/0 و با سطح معناداری 023/0 می‌باشد. این یافته نشان می‌دهد که بین متغیرهای مذکور، ارتباط مستقیم و معنادار به لحاظ آماری برقرار است.
4-7-1) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق
نتایج آزمون مدل (4-1) و (4-2) برای فرضیه اول تحقیق موید این مطلب است که یافته‌های آزمون ها با ادعای مطرح شده در فرضیه اول سازگار است و در نتيجه این فرضیه در سطح اطمینان 95% پذیرفته می‌شود.
*محاسبات :
اندازه گیری تاثیر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری برای شرکتی با میانگین کیفیت گزارشگری مالی:
(-015/0) +[ (0016/0)×(-121/2)]
= (-015/0) + (-003/0)
= -018/0

اندازه گیری تاثیر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری در حالتی که میانگین کیفیت گزارشگری مالی معادل انحراف معیار آن، ارتقاء یابد:

(-015/0) + [(0016/0) × (-121/2 + 656/1)]
= (-015/0) + [(0016/0) × (-465/0)]
= (-015/0) + (-0007/0)
= -0157/0
محاسبه درصد تغییر اثر منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری :

بنابراین این نتایج نشان می دهد که برای شرکتی با میانگین کیفیت گزارشگری مالی ، ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی معادل انحراف معیار (استاندارد)، منجر به 78/12% کاهش در اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری می شود.
4-8) نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم
فرضیه دوم: نقش کیفیت بالای گزارشگری مالی در کاهش آثار منفی تقسیم سود بر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه نسبت به سایر وجوه سرمایه گذاری شده، قوی تر است.

از مدل های رگرسیون زیر که برگرفته از مدل (4-2) است، برای آزمون فرضیه دوم استفاده می‌شود:

R & D〖Investment〗_jt=〖 β〗_0+β_1 〖Divident〗_jt+β_2 〖Divident〗_(jt )× 〖RQ〗_(jt-1)+ β_3 〖RQ〗_(jt-1)+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt
مدل(4-3)
Capital Investmentjt=〖 β〗_0+ β_1 〖Divident〗_jt+ β_2 〖Divident〗_jt× 〖RQ〗_(jt-1)+ β_3 〖RQ〗_(jt-1)+ ∑▒β_i 〖controls〗_(jt-1)+ε_jt
مدل(4-4)

در صورتیکه ضریب β_2 برای مدل رگرسیونی(4-3) بزرگتر از ضریب β_2 برای مدل رگرسیون (4-4) باشد، فرضیه دوم تحقیق پذیرفته خواهد شد.

نتايج حاصل از برازش مدل‌های رگرسيوني آزمون فرضیه دوم تحقیق در جدول (4-8) و (4-9) ارائه شده است.
جدول( 4-8:): نتايج تجزيه و تحلیل آماری مدل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنادار، رگرسیون، انحراف معیار، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با کلید واژگان مدیریت اسلامی، مدیریت اسلام، نهج البلاغه، علوم انسانی