منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، ارزش بازار، سود آتی، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

های نقدی پایین تری دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (66-4) 917/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (67-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/917
0/020480
0/011
0/018
0/134
1

جدول شماره (67-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پايين تري دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig بیشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.

جدول شماره (68-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-3/582

0/015
-0/054
(Constant)
0/908
-0/116
-0/007
0/079
-0/009
تغييرات سود هر سهم
0/021
2/322
0/134
0/032
0/075
قابليت پيش بيني جريان نقدي

در خروجی جدول شماره (68-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/054 – 0/009X1 + 0/075 X2 + e i

طبق خروجی جدول شماره (68-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغييرات سود هر سهم بزرگتراز پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد نمی شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.اما سطح معنی داری مربوط به قابليت پيش بيني جريان وجوه نقد از 0/05 کمتر می باشد بنابراین نباید از معادله رگرسیونی حذف شود.
فرضيه فرعي 2- 3: رابطه بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي 1 -2- 3: رابطه معناداري بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بالایی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي 1-2-3 را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ، وجودندارد.
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:
جدول شماره (70-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.

دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/500
0/014088
0/164
0/169
0/412
1

طبق جدول شماره (70-4) ضریب همبستگی پیرسون بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند 412/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 164/ 0 را نشان می دهد که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبي از تغييرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (70-4) 50/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (71-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0.000
30/303
0/601
2
1/203
رگرسيون

0/020
297
5/895
Residual

299
7/098
جمع

جدول شماره (71-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (72-4) : ضرایب معادله رگرسیون78

سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
4/910

0/012
0/059
(Constant)
0/000
7/717
0/416
0/001
0/010
تغییرات سود هرسهم
0/641
-0/467
0/025-
0/021
-0/010
ارزش بازار به دفتري

در خروجی جدول شماره (72-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= 0/059 + 0/010X1 – 0/010 X2 + e i
طبق خروجی جدول شماره (72-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این سه مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,

از آنجا که در این خروجی، 0) =sig ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ، برای عرض از مبدا و ضریب رگرسیونی مربوط به تغييرات سود هر سهم برابربا صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد . اما سطح معنی داری مربوط به ارزش بازار به دفتري از 0/05 بيشتر می باشد بنابراین باید از معادله رگرسیونی حذف شود.

65 فرضيه فرعي 2 -2 – 3: رابطه معناداري بين تغييرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري پایینی دارند، وجود دارد.
اگر فرضیه فرعي 2-2-3را به صورت آماری بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی
که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (74-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.
دوربین- واتسون
خطای معیار تخمین
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
مدل
1/500
0/014961
0/010
0/016
0/127
1

طبق جدول شماره (74-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند 127/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig بيشتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد نمی شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 010/ 0 را نشان می دهد که عدد بسيار پاييني می باشد و برازشي از تغييرات سود هر سهم بر تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند ارائه نمی کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (74-4) 500/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره (75-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)
سطح معنی داری
Fآماره
Mean Square
درجه آزادی
Sum of Squares
مدل
0/089
2/435
0/055
2
0/109
رگرسيون

0/022
297
6/648
Residual

299
6/757
جمع

جدول شماره (75-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :

با توجه به این که sig بيشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد.

جدول شماره (76-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)

سطح معنی داری
tآماره
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-17/731

0/010
-0/184
(Constant)
0/057
-1/909
-0/112
0/004
-0/008
تغييرات سود هر سهم
0/146
1/456
0/085
0/029
0/042
ارزش بازاربه دفتری

در خروجی جدول شماره (76-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است.
Y= -0/184 – 0/008X1 + 0/042 X2 + e i

طبق خروجی جدول شماره (76-4)، ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود.
حال اگر 2β و 1β و α ضرایب رگرسیونی خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود آتی، ارزش بازار، ضریب تعیین Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، سود آتی