منبع پایان نامه ارشد درمورد ريزي، خطي، صحيح

دانلود پایان نامه ارشد

داد، توسعه کار باروس. نتايج آن اميد بخش است، اما مسائلي مربوط به زمان اجراي طولاني آن بايد حل شود. ليستس ديده شود.
برخي از مدل ها طراحي هر دو زنجيره رو به جلو و معکوس را در نظر گرفتند.فلشمن و همکاران به بررسي اثرات طرح توام و متوالي از زنجيره تامين رو به جلو و معکوس در دو حالت پرداخت: بازسازي دستگاه کپي و بازيافت کاغذ. به اين نتيجه رسيد که طراحي به طور همزمان زماني که نرخ بازگشت بالاست و اختلاف قيمت زيادي بين زنجيره تامين رو به جلو و معکوس وجود دارد توصيه مي شود. وجود زنجيره تامين رو به جلو مانعي براي راه اندازي زنجيره تامين معکوس نيست (فلشمن). حتي در موارد موفق، در عمل، که زنجيره تامين معکوس به طور مستقيم به عنوان ورودي براي زنجيره تامين رو به جلو بکار مي رود، درجه اي که تصميمات تماما گرفته مي شود محدودبه عنوان ورودي براي زنجيره تامين رو به جلو بکار مي رود، درجه اي که تصميمات تماما گرفته مي شود محدود به نظر مي رسد.
در ادبيات به حداقل رساندن هزينه نسبت به حداکثر کردن سود رايج تر است، با احتمال اينکه تقاضا و هزينه ها براي محصولات بازيافت شده برون زاد فرض مي شود. بيشتر مدل ها اثرات زيست محيطي را به جاي آميختن جنبه هاي آن با حمل و نقل و فرآيند تجزيه و تحليل ناديده مي گيرند. به استثناي کاروسو و بلمهف رووارد و کريکه که مدل هاي چند هدفه را براي بهينه سازي همزمان هزينه/سود و تاثيرات زيست محيطي اتخاذ کردند.
مدل هاي به کار گرفته براي طراحي شبکه لجستيک معکوس اختلاف کمي با مدل هاي زنجيره تامين رو به جلو دارد. روش هاي برنامه ريزي مختلط عدد صحيح در زنجيره تامين رو به جلو برجسته اند، در مرور ويدال و ژئوتشالکس ديده مي شود. ژئوفرين و پاورز جنبه هاي طراحي زنجيره تامين را از فرآيندهاي تکاملي توصيف مي کند که در آن علاوه بر جنبه هاي فني، پيشرفت نرم افزار و سخت افزار نقش حياتي را بازي مي کند. مرور کلي از مدل هاي مکان يابي تسهيلات توسط هس اون و داسکين ارائه شده است و اخيرا توسط کلوس و درکس ارائه شد. با توجه به رشد اهميت جهاني شدن، پيشرفت هاي اخير در ادبيات طراحي زنجيره تامين بر مدل هاي زنجيره تامين جهاني مورد تحقيق قرار گرفت. مدل هاي زنجيره تامين جهاني با جنبه هاي تجاري، نرخ ريسک مبادله ي ارزي و تفاوت در عوارض و ماليات آميخته شد. براي مثال ويدال و يئوتشاکس و ارتزن را ببينيد. ارتباط اين مسائل در اين زمينه براي طراحي زنجيره تامين معکوس جالب به نظر مي رسد از اين رو در درون اتحاديه اروپا، عبور از مرز با جريان هاي بازگشتي يک مسئله ي جدي است.

جدول (2-1): مروری بر ادبيات و پيشينه تحقيق در زنجيره تامين معکوس
نوع
تصميم
دامنه
هدف
حلقه
کاربرد
نويسنده
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
باز
بازيافت سنگ
Barros et al. (1998)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
مستقيم و معکوس
کاهش هزينه
بسته
بازتوليد الکترونيک
Beamon and Fernandes (2004)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
بسته
بازتوليد کامپيوتر
Berger and Debaillie (1997)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
مستقيم و معکوس
کاهش هزينه
باز
مورد ساختگي
Bloemhof-Ruwaard et al. (1996)
برنامه ريزي خطي
تخصيص
مستقيم و معکوس
کاهش تاثير محيطي
بسته
کاغذ
Bloemhof-Ruwaard et al. (1996a)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
چند هدفه
باز
اتلاف اجسام
Caruso et al. (1993)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
مستقيم و معکوس
کاهش هزينه
بسته/باز
کاغذ و دستگاه کپي
Fleischmann (2001)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
باز
اتلاف اجسام
Gottinger (1988)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
بسته
بازنوليد الکترونيک
Jayaraman et al. (1999)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
بسته
بازتوليد دستگاه کپي
Krikke et al. (1999a)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
باز
مورد ساختگي
Krikke et al. (1999)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
مستقيم و معکوس
چند هدفه
بسته
بازيافت يخچال
Krikke et al. (2003)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
مستقيم و معکوس
کاهش هزينه
بسته
بسته بندي قابل استفاده مجدد
Kroon and Vrijens (1995)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
باز
بازيافت فرش
Louwers et al. (1999)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
مستقيم و معکوس
کاهش هزينه
بسته
مورد ساختگي
Marin and Pelegrin (1998)
برنامه ريزي خطي
تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
باز
اتلاف اجسام
Ossenbruggen (1992)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
باز
بازيافت وسيله نقليه
Püchert et al. (1996)
برنامه ريزي خطي
تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
باز
اتلاف اجسام
Pugh (1993)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
افزايش سود
باز
بازيافت فرش
Realff et al. (1999)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
افزايش سود
باز
بازيافت کالاهاي سفيد و قهوه اي
Shih (2001)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
باز
بازيافت باتري
Schultmann et al. (2003)
برنامه ريزي خطي عدد صحيح مختلط
مکان يابي-تخصيص
معکوس
کاهش هزينه
باز
صنعت فولاد
Spengler et al. (1997)
برنامه ريزي خطي
تخصيص
مستقيم و معکوس
کاهش هزينه
بسته
مورد ساختگي
Thierry (1997)

جدول (2-2): طبقه بندي طراحي مسائل شبکه لجستيک
هدف
حداکثر سازي نيرومندي Ro
حداکثرسازي تاثيرپذيري Res
حداقل سازي هزينه ها C
خروجي
موجودي I
تعداد وسيله نقليه NV
مقدار تحويل درخواست ها DS
قيمت محصول P
مقدار حمل و نقل TA
ناحيه خدمت دهي SR
ظرفيت تسهيلات FC
مکان يابي/تخصيص L
مدلسازي
پيوسته
تقر يب پيوستاري CA
گسسته
برنامه ريزي عدد صحيح آميخته احتمالي SMIP
برنامه ريزي غير خطي عدد صحيح آميخته MILNP
برنامه ريزي خطي عدد صحيح آميخته MILP
تعريف مسئله
دوره
چند دوره اي MPr
تک دوره اي SPr
تعداد تسهيلات احداثي
دروني En
بروني Ex
محصول
تک محصولي SP
چند محصولي MP
جريان ظرفيت
جريان عدم ظرفيت UCF
جريان ظرفيت CF
تقاضا
احتمالي S
قطعي D
ظرفيت تسهيلات
عدم ظرفيت UC
ظرفيت CA
مراحل شبکه لجستيک
مراحل لجستيک رو به جلو
مرکز توزيع DisC
مرکز توليد PC
مرکز تامين SC
مراحل لجستيک معکوس
مرکز توزيع مجدد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد لجستيک، ريزي، بازيافت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد m، هزينه، سازي