منبع پایان نامه ارشد درمورد روش پژوهش، کتابداران، دانشگاه تهران، استفاده از کتابخان

دانلود پایان نامه ارشد

اکثر موارد پروژه هاي آنها با شکست مواجه شود.براي سنجش سواد اطلاعاتي اين جامعه ، ازميان مدلهاي موجود ، مدل اسکانل مناسب تشخيص داده شد. بر اسا س اين مدل ، مهارت هاي کتابخانه اي و فناوري ، به عنوان پيش نياز مهارت هاي سواد اطلاعاتي مطرح مي شود، که شخص با داشتن اين مهارت ها و طي مراحل هفت گانۀ مدل، مي تواند با عنوان يک شخص با سواد اطلاعاتي مطرح شود. براي آزمون رياضيات، نونه اي به حجم 500 نفر ازبين کارکنان اين شرکت انتخاب شد. روش پژوهش، تحقيقي، توصيفي است که به دو صورت ميداني و کتابخانه اي انجام شده است.پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات از اسناد و مدارک، دو روش جمع آوري اطلاعات بوده است. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل و با نرم افزار Lisrel مدل سازي شده است. نتايج پژوهش نشان داد که عوامل ذکر شده در مدل اسکانل به عنوان عوامل تأثيرگذار بر سواد اطلاعاتي کارکنان اين شرکت موثر بوده و مي‌توان از مجموعه استانداردهاي قابليت هاي سواد اطلاعاتي و همچنين مدل اسکانل به عنوان استاندارد قابل قبول در کشور براي طراحي مباحث سواد اطلاعاتي و نيز براي سنجش سواد اطلاعاتي سازمان ها استفاده کرد.
پندپذيز(1388) «بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پژشکي کرمانشاه براساس مدل شش مهارت بزرگ آيزنبرگ و برکويتز». هدف اصلي اين پژوهش، مشخص نمودن سطح سواد اطلاعاتي دانشجويان دورۀ تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پژشکي کرمانشاه است.اين پژوهش به روش پيمايشي- توصيفي و با کمکپرسشنامه انجام گرفته است و جامعۀ آماري آن را 181 نفر از دانشجويان دورۀ تحصيلات تکميلي تشکيل مي دهد. نتايج بررسي نشان مي دهد که مهارت جامعۀ پژوهش در درک درست نياز اطلاعاتي،در راهبردهاي جستجوي اطلاعات، در مکان يابي و دستيابي به اطلاعات، در ترکيب اطلاعات جديد با دانسته هاي قبلي خود، از لحاظ ارزيابي نتيجۀ فرايند جستجو در رابطه با رفع نياز اطلاعاتي شان در حد مطلوبي بوده. در نهايت، نتايج کلي پژوهش وضعيت سواد اطلاعاتي دانشجويان دورۀ تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پژشکي کرمانشاه بالاتر از حد متوسط نشان مي دهد. با توجه به نتايج پژوهش،پيشنهاداتي ارايه گرديده است: برگزاري دوره هاي آموزش سواد اطلاعاتي،آموزش روش پژوهش، تهيۀ بروشورها و جزوات راهنماي استفاده از کتابخانه ديجيتالي و منابع چاپي و الکترونيکي و برگزاري سمينارو توجيه اهميت نقش کتابخانه و حرفۀ کتابداري در توسعۀ اهداف آموزشي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه.
شيباني (1389) درپايان نامه خود با عنوان «شناسايي محيط هاي اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تبريز و رابطۀ اين محيط با مهارت هاي سواد اطلاعاتي آنان » به بررسي اين مسأ له که آيا ميان نوع محيط اطلاعاتي مورد استفاده دانشجويان و مهارت هاي سواد اطلاعاتي آنان ارتباطي وجود دارد يا خير پرداخته است.روش پژوهش پيمايشي – توصيفي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشجويان تحصيلات تکميلي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه تبريز است. حجم نمونه 287 نفر و ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه است. علاوه براستفاده از پرسشنامه از روش مصاحبه نيز استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است. نتايج پژوهش نشان داد که مهم ترين محيط هاي اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تبريز، سايت کامپيوتر دانشگاه، کتابخانه و خوابگاه و نيز پر اهميت ترين دلايل دانشجويان جهت استفاده از محيط هاي اطلاعاتي، حضور افراد خبره و متخصص، آسان بودن برقراري ارتباط با افراد حاضر، افزايش دانش و تجربيات شخصي در نتيجه تبادل اطلاعات در آن محيط و امکان بر طرف نمودن مسايل مربوط به تحقيق، پروژه و پايان -نامه ازطريق اطلاعات کسب شده از آن محيط است. و نيز پژوهش حاکي از آن است که مهارت هاي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تبريز در سطح هر 5 مهارت تعريف شده، از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. پژوهشگر با توجه به نتايج پژوهش هرچه غني تر کردن محيط سايت کامپيوترو کتابخانه را بيش از پيش مهم مي داند.ايجاد محيط مناسب ارتباطات بين فردي در کتابخانه ها، ارتقا سواد اطلاعاتي مسًول سايت کامپيوتر و همچنين کتابدارکتابخانه وبرگزاري دوره هاي آموزش سواد اطلاعاتي براي دانشجويان ازديگرپيشنهادهاي پژوهشگراست. در پژوهش هاي پيشين ارتباط سواد اطلاعاتي دانشجويان با نوع رشته، ميزان تحصيلات و محل تحصيل بررسي شده است و در هريک از آن ها نکات مهم و کليدي مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است. نکته مهم و مورد توجه در اين پژوهش و متفاوت با ديگرپژوهش ها سعي در شناخت محيط هايي که دانشجويان در آن ها به تبادل اطلاعات مي پردازند وشناسايي علل انتخاب و استفاده دانشجويان از اين محيط هاي اطلاعاتي و ارتباطش با سواد اطلاعاتي دانشجويان و مسئولين محيط هاي اطلاعاتي به خصوص کتابداران .
طالبي (1390) در پاياننامه خود به بررسي تطبيقي سواداطلاعاتي دانشجويان کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني با دانشجويان کارشناسي ارشد فناوري اطلاعات دردانشگاه تهران پرداخته است.اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشي – تحليلي انجام گرفته است.ابزارگردآوري اطلاعات از نوع پرسشنامه است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده است. نتايج پژوهش نشان داد که بين ميزان سواداطلاعاتي دانشجويان کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاعرساني ، و فناورياطلاعات دانشگاهتهران اختلاف معنادري وجود دارد. بين ميزان سواداطلاعاتي دانشجويان دختر و پسر کارشناسيارشد کتابداري و اطلاعرساني ، و فناورياطلاعات دانشگاه تهران اختلاف معناداري وجود ندارد.اين پژوهش ميتواند به مسولين دانشگاه تهران و دانشکدههاي تابعه براي ابرنامه ريزي آموزش سواد اطلاعاتي به صورت يک درس دانشگاهي کمک خوبي باشد.
2-15 جمع‌بندي ونتيجه‌گيري
قاسمي (1385) به اين نكته ميپردازد كه «در اسناد توسعهاي كشور ما، بر به كارگيري اطلاعات و دانش و بر كاركردهاي جاري و زيربنايي آن بسيار تأكيد شده است، اما جاي خالي طرحهايي براي آموزش نقصي عمده در امر برنامهريزي و مديريت توسعهاي كشور محسوب ميشود »(نقل شده در سيامك، 1386).
«يادگيري مادام العمر» و «يادگيري مستقل» از جمله كاربردهايي است كه در بسياري از متون براي سواد اطلاعاتي در نظر گرفته شده است. كميته سواد اطلاعاتي انجمن كتابداران آمريكا، باسوادان اطلاعاتي را افرادي مستقل به شمار آورده است كه آموخته اند «چگونه بياموزند ». آنها خود را براي فراگيري مادام العمر آماده كردهاند، زيرا همواره قادرند نيازهاي اطلاعاتي خود را براي هر كار و هر تصميم به سادگي شناسايي كنند». آن چه در مورد آموزش و آموختن سواد اطلاعاتي اهميت دارد، آن است كه اين امر بايد در بافت و بطن فعاليتهاي حرفهاي و در فضايي كاربردي انجام شود. به همين دليل برنامههاي آموزش سواد اطلاعاتي در نظام آموزش ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي و نيز در فعاليتهاي حرفهاي ادغام ميشود تا هم در ذهن افراد نهادينه گردد و نيز در جريان فعاليتهاي روزمره عينيت و معنا يابد. بررسي پيشينه هاي پژوهش در زمينۀ سواد اطلاعاتي نشان مي دهد که تحقيق در اين حوزه به دو صورت انجام گرفته است يک شيوه پژوهش هايي است که به سنجش ميزان سواد اطلاعاتي يک جامعۀ خاص پرداخته است و شيوۀ بعدي، پژوهش هايي است که به تحقيق درباب آموزش سواد اطلاعاتي، تعريف استانداردها،طراحي مدل توسعۀ سواد اطلاعاتي و نيز ارائۀ سر فصل و روش تدريس براي درس سواد اطلاعاتي است. خلاصه كلام آن كه آموزش سواد اطلاعاتي بايد به نيازهاي عيني و كاربردي همه بخشهاي جامعه پاسخ گويد.تا کنون پژوهشي دربارهكتابخانه ملي تحت عنوان مركز آموزش سواداطلاعاتي که آموزش يك بخش ضروري از ماموريتش محسوب مي شودودر اين نقش کتابداران آن بايد بطور فعال زمان و منابع را به منظور همسان كردن فعاليتهاي آموزش سواد اطلاعاتي در تمامي ابعاد هماهنگ نمايند انجام نشده است.در پژوهش حاضر سواد اطلاعاتي کتابداران داراي تحصيلات کتابداري و غير کتابداري شاغل در کتابخانه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛تا شايد اين پژوهش راهگشاي تحقيقات وسيعتري در اين حوزه باشد.

فصل سوم:
روش پژوهش

3-1مقدمه
فصل حاضر به توضيحاتي درباره نوع پژوهش، جامعۀ آماري و روش نمونه گيري، ابزار گردآوري داده‌ها، روش گردآوري داده‌ها، اعتبار محتوايي ابزار گردآوري داده ها و روش‌هاي تجزيه و تحليل‌ داده‌ها اختصاص يافته است. براي سنجش سواد اطلاعاتي، از شيوه‌هاي مختلفي استفاده ميشود (پوچ و پاپ، 1997). دو شيوة اصلي سنجش سواد اطلاعاتي، عبارتند از: «خودسنجي» و «سنجش واقعي». در خود سنجي يادگيرندگان به قضاوت عملكرد خود ميپردازند؛ اما در «سنجش واقعي»توانايي و مهارت افراد مستقيما اندازه گيري مي‌شود (داورپناه، سيامك،۱۳۸۸). در شيوه نخست مستقيما از فرد سوال‌ مي‌کنيم مثلا با فنون جستجو در چه سطحي آشناست. اما در شيوه دوم با طرح يک سوال مشخص ميزان توانايي او را دراين نورد مي‌سنجيم. دقت و صحت اين شيوه بيشتر خواهد بود .
3-2- نوع و روش پژوهش
هدف اصلي پژوهش، بررسي ميزان سواد اطلاعاتي کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران است؛ با توجه به موضوع مورد بررسي، واز آنجا که رابطۀ متغيرها نيز بايد سنجيده شود، اين پژوهش از رويکرد کمي استفاده کرده و درميان روش هاي کمي، ازروش پيمايش بهره مي‌برد. از آنجا که پژوهش داراي فرضيه است، پيمايش، تحليلي است و از اين منظر که به بررسي همبستگي بين متغيرها مي‌پردازد مي‌توان آن را از نوع پيمايش هاي همبستگي نيز محسوب کرد.

3-3- جامعه آماري و روش نمونه گيري
جامعۀ آماري اين پژوهش شامل کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخا نۀ ملي با تحصيلات کتابداري و غير کتابداري است. جامعه مورد مطالعه250 نفر بودند که طبق جدول مورگان تعداد نمونه150نفر تعيين شد.
جهت انجام اين پژوهش از ميان جامعه تحقيق هيچ نوع نمونه گيري صورت نگرفته کل جامعه بررسي شد.
3-4- ابزار گردآوري دادها
براي گردآوري داده‌هاي اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد (نگاه کنيد به پيوست2). محقق با استفاده ازراهنمايي استاد‌راهنما استفاده از متون پژوهشي پيشين،براساس مولفه‌ها و استانداردهاي سواد اطلاعاتي در جهان از ديدگاه صاحب نظران، جدولي ساخته است (نگاه کنيد به پيوست1) که پرسشنامه با توجه به اين جدول تنظيم شده است. پرسشنامۀ پژوهش حاضر، از دو بخش مجزا تشکيل شده است؛ بخش نخست شامل اطلاعات جمعيت شناختي است که مي تواند با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي پژوهش به دلخواه پژوهشگر تدوين شود. بخش دوم، ناظر بر سنجش مهارتهاي سواد اطلاعاتي بر مبناي استاندارد قابليتهاي سواد اطلاعاتي است. پرسشها بر مبناي سنجه هاي برآيندي مندرج در ذيل هريک از شاخصهاي عملکردي تدوين شده اند. که اين شاخصها نيز به نوبۀ خود در ذيل 5 استاندارد مرتب شده اند. هر يک از استانداردها به سنجش يک قابليت عام، و هر يک از شاخصها به سنجش حوزۀ محدودتري از آن قابليت عام مي پردازد. با توجه به اين سلسله مراتب، سوال طرح شده به برايندي مربوط مي شود که توضيح دهندۀ استاندارد مورد نظر و شاخص عملکرد ويژۀ آن است.
3-5- اعتبارمحتوايي ابزار گردآوري داده ها
اعتبار ابزار اندازه گيري به اين امر اشاره دارد که آيا ابزار اندازه گيري آن چيزي را ميسنجد که درصدد سنجش اندازه گيري آن است. در اين مطالعه، جهت تعيين ميزان روايي يا اعتبا رابزار اندازه گيري، از اعتبار صوري 119)محتوايي) استفاده شده است. براي سنجش روايي صوري، علاوه بر مشورت و کمک گرفتن از صاحبنظران در مرحلۀ تدوين پرسشنامه، پس از ايجاد پرسشنامه، براي بعضي متخصصان حوزۀ کتابداري ارسال شد تا روايي آن را بررسي کنند و در نهايت مورد تاييد اين افراد قرارگرفت.
3-6- پايايي
با تکيه بر تعميم پذيري نتايج، به اين امر اشاره دارد که چنانچه همان ابزار گرد آوري در موقعيت ها و با پاسخگويي مشابه تکرارشود، نتايج مشابهي دارد يا خير. قابليت اعتماد از چند روش قابل محاسبه است، که در اين

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، روش پژوهش، ضمن خدمت، برنامه چهارم توسعه Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابداران، سطح مهارت