منبع پایان نامه ارشد درمورد روش حداقل مربعات، جمع آوری اطلاعات، بورس اوراق بهادار، حداقل مربعات معمولی

دانلود پایان نامه ارشد

خانوادگی
MO
يکی از اعضای هيأت مديره، خود، به‌ تنهايی مالک حداقل 5 درصد سهام عادی و يا مجموع سهام عضو حقيقی هيأت مديره و اعضای خانواده و فاميل وی، حداقل 5 درصد مجموع سهام عادی شرکت باشد.

مالکيت نهادی
INS
به نسبت سهام عادی در اختيار سرمايه گذاران نهادی اطلاق می شود.

مالکيت شرکتی

COR
درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سرمايه است.
کنترلی
 شاخص ها
اندازه شرکت

SIZE

log(asset)

نسبت ارزش بازار سهام به دفتری
MB

(market value of equity)/(BOOKvalue of equity it)

اهرم مالی
LEV

LEV=liability/asset
جدول(3-1)شيوه اندازه گيری متغيرهای عملياتی تحقيق وعلائم اختصاری آنها
3-6-3-مدل کلی تحقیق
TOEit=β0+β1MOit+β2INSit+β3CORit+β4MBit + β5SIZEit+β6LEVit +eit

مدل 1 جهت آزمون فرضيه اول
TOEit=β0+β1MOit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit
مدل2 جهت آزمون فرضيه دوم
TOEit =β0+β1INSit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit
مدل3 جهت آزمون فرضيه سوم
TOEit =β0+β1CORit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit

3-6-4-نحوه بدست آوردن رابطه بین متغیر ها
در اين تحقيق از روش رگرسيون خطی مرکب به روش ترکيبی يا Data Panel جهت ارزيابی رابطه بين متغير ها استفاده می شود.

3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
تجزيه و تحليل داده ها، فرايندی چند مرحله ای است كه طی آن داده هايی كه به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی و در نهايت پردازش می شوند تا زمينه برقراری روابط بين داده ها و انجام تحليل های علمی به منظور آزمون فرضيه ها فراهم شود.
دراين فرآيند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالايش می شوند و تکنيک های گوناگون آماری نقش بسزايی در تعميم يافته ها به عهده دارند. فرآيندهای تجزيه و تحليل با توجه به نوع تحقيق، ماهيت فرضيه ها، نوع نظريه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند.
در اين تحقيق به بررسی ارتباط ميان محافظه کاری حسابداری و تغيير در وجه نقد نگهداری شده با بازده غير نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. برای تجزيه و تحليل داده ها، ابتدا داده های گردآوری شده را به صفحه گسترده Excel منتقل و پس ازسازماندهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی 8 Eviews استفاد می شود. سپس آمار توصيفی ارائه می شود و پس از آن با استفاده از آزمون های آماری به تجزيه و تحليل ناهمسانی واريانس و همبستگی داده های تحقيق پرداخته می شود و بعد با تجزيه و تحليل الگوی رگرسيونی حاصل از فرآيند تحقيق و بررسی معنی داری مدل رگرسيون و ضرايب متغيرها اقدام به تأييد يا رد فرضيات می گردد.

3-8- تحليل ماهيت و ويژگی های متغيرهای تحقيق
برای انجام رگرسيون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد. حداقل فاصله‎ای بودن مقياس اندازه‎گيری، نرمال بودن توزيع متغيرها، وجود رابطه خطی بين متغيرهای مستقل و وابسته، يكسان بودن پراكندگی باقی مانده‎ها، يكسانی واريانس متغيرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه هم‎خطی، از مفروضه‎های استفاده از تحليل رگرسيون می باشند. در تحقيق حاضر مقياس اندازه‎گيری متغيرهای تحقيق نسبتی است، رابطه بين متغيرهای مستقل و وابسته خطی است. برای بررسی رابطه خطی بين متغيرهای مستقل و وابسته از آزمون ضريب كلی رگرسيون استفاده شده است. در نهايت برای بررسی تأثير متغير مستقل بر متغيرهای وابسته از تحليل رگرسيون استفاده شده است.

3-9- آزمون های رگرسيون
تكيه بر نتايج آماری بدون توجه به پيش فرض های مدل رگرسيون از اعتبار چندانی برخوردار نيست و نمی توان از آن برای تصميم گيری ها استفاده كرد. بنابراين قبل از انجام هر گونه تفسير نتايج رگرسيون، بايد برای تصديق صحت نتايج، مفروضات مدل را بررسی نمود

3-10- روش های آماری
3-10-1- آمار توصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پايه‌ای متغيرها (سری‌ها) جهت برآورد و تخمين الگو و تجزيه و تحليل دقيق آنها برآورد آماره‌های توصيفی مربوط به متغيرها لازم است. مهمترين مشخصه مرکزی يک توزيع ميانگين ومهمترين مشخصه پراکندگی آن واريانس می باشد در عمل برای تشخيص ميزان پراکندگی يک توزيع از جذر واريانس يعنی انحراف معيار استفاده می‌کنيم. به وسيله اين مشخصات می توان ديدی کلی در مورد مقادير هريک از متغيرها بدست آورد مقدار آماره‌های توصيفی متغيرهای تحت بررسی در اين تحقيق شامل شاخص های مرکزی (ميانگين و ميانه)، شاخص های پراکندگی (واريانس و انحراف معيار)، شاخص های توزيع (چولگی و کشيدگی) و مقاديرکمينه و بيشينه می‌باشد.

3-10-2- آماراستنباطی
1) روش های تحليل پيش فرض ها
با توجه به اينکه در اين تحقيق از رگرسيون خطی مرکب به روش ترکيبی يا Data Panel استفاده شده، از روش های زير برای تحليل پيش فرض ها استفاده گرديده است:
1- آزمون کلموگروف- اسميرونوف برای تعيين نرمال بودن توزيع متغير های مستقل و وابسته.
2- آماره دوربين واتسون برای تعيين نرمال بودن توزيع باقيمانده ها در رگرسيون.
3- نمودار پراکندگی يا آزمون های مقايسه واريانس ها برای ارزيابی ثبات واريانس ها.
4- آزمون همبستگی پيرسون برای تحليل استقلال خطی متغير های مستقل.
5- ارزيابی ضريب تعيين (R2) برای تحليل برقراری فرض خطی بودن رابطه بين متغير ها.
6- برای پيش فرض های ديتا پنل از آزمون های چاو و هاسمن. ضمناً باتوجه به اينکه متغير ها به صورت ارقام مطلق استفاده می شوند، برای نرمال کردن داده ها از روش لگاريتمی استفاده می شود.
2) روش های تعيين ارتباط بين متغير ها
برای تعيين ارتباط بين متغيرها از رگرسيون خطی مرکب به روش ترکيبی يا Data Panel استفاده شده و بر مبنای علامت ضرايب نوع ارتباط مستقيم يا غير مستقيم و با توجه بهR2 اعتبار معادله برآوردی سنجيده شده است. اگرR2 به سمت صفر ميل کند از آزمون استقلال برای تعيين ارتباط بين متغير ها استفاده گرديده است.
3) روش های تعميم نتايج
برای تعميم نتايج با توجه به اينکه در اين تحقيق از نمونه تصادفی استفاده شده است از آزمون فيشر استفاده می شود.
4) پيش فرض های Data Panel
آزمون کلموگروف- اسميرونوف
آماره دوربين واتسون
آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها
بررسی ناهمسانی واريانس
آزمون F ليمر
آزمون هاسمن
آزمون عدم خود همبستگی باقيمانده ها
ضريب همبستگی پيرسون
ضريب تعيين

3-10-2-1- آزمون کلموگروف- اسمیرونوف
از جمله پيش فرض اساسی در استفاده از رگرسيون خطی مرکب و ANOVA نرمال بودن متغيرهاست. بدين منظور از آزمون ناپارامتريک کلموگروف- اسميرونوف استفاده شده است و در اين آزمون فرض ها به صورت زير تنظيم گرديده است.

{█(H_0: .است نرمال ارزیابی مورد متغیر توزیع@H_1:.باشد نمی نرمال ارزیابی مورد متغیر توزیع)}

3-10-2-2- آماره دوربین واتسون
يکی از مفروضاتی که در رگرسيون مدنظر قرار میگيرد، استقلال خطاها (تفاوت بين مقادير واقعی و مقادير از پيش تعيين شده توسط معادله رگرسيون) از يکديگر است. در صورتی که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از آزمون دوربين واتسون استفاده میشود که آماره آن به کمک رابطه زير محاسبه میشود.

DW=∑(et-et-1)2/∑e2t
e بيانگر ميانگين (اميد رياضی) خطاهاست.
چنانچه اين آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گيرد فرض صفر آزمون (عدم همبستگی بين خطاها) پذيرفته میشود و در غير اين صورت فرض صفر رد میشود (همبستگی بين خطاها وجود دارد).

5/2 Durbin-Watson 5/1
3-10-2-3- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل رگرسيون بر روی داده ها، لازم است مانايی تك تك متغيرها بررسی شود چون در صورتی كه متغيرها نامانا باشند، باعث بروز مشكل رگرسيون كاذب می شود. فرض صفر در اين آزمون وجود ريشه واحد يا بطور معادل، عدم مانايی متغير ها می باشد که اگر مقدار P-valueکمتر از 0.05 باشد فرض صفر رد می شود و متغيرها مانا هستند.

3-10-2-4- بررسی ناهمسانی واریانس
يکی از موضوعات مهم در اقتصاد سنجی، موضوع واريانس ناهمسانی است. واريانس ناهمسانی به اين معناست که در تخمين مدل رگرسيون مقادير جملات خطا دارای واريانس های نابرابر هستند. در واقع ما در تخمين رگرسيون که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام می شود ابتدا فرض می کنيم که تمامی جملات خطا دارای ‍‍واريانس های برابر هستند و بعد از آن که مدل را تخمين زديم سپس با استفاده از يک سری روش‌ها و تکنيک‌ها به بررسی اين فرض می پردازيم و اين که آيا واقعاً در مدل ما واريانس همسانی وجود ندارد؟ ولی در مورد کارهای عملی اقتصاد سنجی همواره دو مسئله برای محقق پيش می آيد 1) با توجه به آن که مقادير جملات خطا در جامعه ی اصلی قابل مشاهده نمی باشد چگونه می توان به وجود واريانس ناهمسانی در مدل پی برد؟ 2) در عمل بسيار غير محتمل است که دقيقاً تمامی واريانس‌های جملات خطا با يکديگر برابر باشند و معمولاً واريانس‌ها مقداری با يکديگر تفاوت دارند. بنابراين سؤال طبيعی که اينجا مطرح می شود اين است که آيا معياری آماری وجود دارد که ميزان نابرابری واريانس‌ها را اندازه گيری کند تا با استفاده از آن بتوانيم بگوييم که اگر ميزان نابرابری واريانس‌ها از مقداری بيشتر باشد مدل ما مشکل واريانس ناهمسانی دارد. برای پاسخگويی به سؤال فوق بايد گفت که اقتصاددانان از روش‌های گوناگونی استفاده می کنند که می توان برای مثال آزمون بروش پاگان و آزمون وايت و آزمون پارک را نام برد که البته يکی از پر کاربردترين روش ها آزمون وايت است.
برای بررسی وجود ناهمسانی واريانس جملات اخلال، از آزمون وايت ((White استفاده می شود. با استفاده از آماره F (فيشر) براحتی می توان قضاوت کرد که مدل، ناهمسانی دارد يا خير. به اين صورت که اگر احتمال مربوط به آمارهF , ( (Prob (F- Static) بيشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضيه H0 رد نشده و لذا همسانی واريانس پذيرفته می شود. در صورتی که خلاف اين شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می توان از روش کمترين مجذورات تعميم يافته (GLS) استفاده کرد.

H0: همسانی واريانس
H1: ناهمسانی واريانس

3-10-2-5- آزمون F لیمر
به منظور گزينش يکی از روشهای داده های تابلويی و يا داده های تلفيقی از آماره اف ليمر استفاده می گردد. به عبارت ديگر آماره اف ليمرتعيين می کند که عرض از مبدأ جداگانه برای هر يک از شرکت ها وجود دارد يا خير. در صورتی که در بين مشاهدات، ناهمگنی يا تفاوت های فردی وجود داشته باشد، از روش داده های تابلويی و در غير اين صورت از روش داده های تلفيقی استفاده می شود. زيرا فقط داده ها روی هم انباشت شده و تفاوت بين آن ها لحاظ نشده است.

:H0داده های تلفيقی
H1:داده های تابلويی

3-10-2-6- آزمون هاسمن
اگرپس از آزمون F ليمر، فرضيه صفر رد شده باشد، اين پرسش مطرح می شود روابط را می توان در قالب کدام يک از روشهای آثار ثابت و يا آثار تصادفی بررسی کرد. آزمون هاسمن اين موضوع را مشخص می کند. فرضيه صفر (روش آثار تصادفی) در اين آزمون به اين معنی است که ارتباطی بين جزء اخلال مربوط عرض ازمبدأ و متغيرهای توضيحی وجود ندارد و از يکديگر مستقل هستند. در حالی که فرضيه مقابل (روش آثار ثابت) به اين معنی است که بين جزء اخلال مورد نظر و متغير توضيحی همبستگی وجود دارد. بنابراين در صورت رد فرضيه صفر از روش آثار ثابت و در غير اين صورت روش آثار تصادفی استفاده می شود.

H0:روش آثار تصادفی
H1:روش آثار ثابت

3-10-2-7- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
جهت آزمون خود همبستگی بين باقيمانده ها از آزمون دوربين واتسون استفاده می گردد. آماره دوربين واتسون محدود به دامنه 4≥134 Durbin-Watson≥ 0می باشد. که اگر مقدار آماره صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر 4 شود، خود همبستگی کامل منفی بين پسماندها وجود دارد. اگر اين مقدار حدود 2 باشد، خود همبستگی وجود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، حقوق صاحبان سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، صاحبان سهام، روش حداقل مربعات