منبع پایان نامه ارشد درمورد روان نمایشگری، مهارت های اجتماعی، نمایش درمانی

دانلود پایان نامه ارشد

ی باشند،اثر معنی دار دارد اما در رابطه با اثر سایکودارم بر رفتارهای مربوط به خود ورفتارهای مربوط به محیط،نتیجه معنی داری بدست نیامد.پس توصیه می شود که برای افزایش مهارت های اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان دچار اختلال نارساخوانی از فنون تئاتر درمانی استفاده شود.
نوئین(1383) تاثیر تئاتر درمانی بر کاهش افسردگی واضطراب جانبازان 70درصد به بالا در شهر اصفهان را نشان داد
فخری وهمکاران(1384)در پژوهشی اثربخشی نمایش درمانی را برافزایش مهارت های حرکتی وحافظه شنیداری کم توان ذهنی با هوشبهر70-55 نشان دادند.
نریمانی وهمکاران(1385)اثربخشی نمایش درمانی را بر بهبود بخشی مهارت های اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان نارسا خوان نشان داده اند.
زابلی(1384)به سنجش سودمندی روش روان نمایشگری در بهبود مهارت های رفع تعارض مادران با دختران دانش آموز سال اول دبیرستان های منطقه 2 تهران پرداخت.نتایج نشان داد که به کارگیری نمایش در کاهش حل تعارض موثر بوده است
نسیم کنسلو(1385)در پژوهشی نقش گذار روانی(نمایش درمانی) بر ویژگی های روانی جانبازان اسکیزوفرنیک مزمن(اعصاب وروان مزن)بستری در بیمارستان روانپزشکی سعادت آباد را مورد بررسی قرار دادند ونتیجه تجزیه وتحلیل پیش آزمون وپس آزمون نشان داد که در 8بعد ترس مرضی،اضطراب،افسردگی،پرخاشگری،شکایات جسمانی،وسواس،افکار پارانوئید وحساسیت در روابط متقابل اختلاف معنادار نسبت به گروه کنترل وجود داشت
نریمانی(1385)به بررسی کارآمدی روان نمایشگری بربهبودبخشی مهارت های اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان نارساخوان پرداخت.تحلیل ومقایسه اطلاعات بدست آمده از تفاضل پیش آزمون-پس آزمون نشان داد که اجرای روان نمایشگری مهارت های اجتماعی وعزت نفس دانش آموزان را افزایش می دهد.همچنین تحلیل زیرمقیاس های آزمون مهارت های اجتماعی نتایج مطالعه نشان داد که اجرای روان نمایشگری بر مهارت های میان فردی ورفتارهای مربوط به کار که از ابعاد آزمون مهارت های اجتماعی هستند،اثرمعنادار دارد،اما در رابطه با اثر روان نمایشگری بر رفتارهای مربوط به خود ورفتارهای مربوط به محیط نتیجه معناداری بدست نیامد.
زارع(1386)در پژوهشی به بررسی مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی،رفتاری وروش مشاروه روان نمایشگری در افزایش سلامت عمومی وابزارگری هیجانی مراجعان زن پرداخت.نتایج این پژوهش نشان داد که هر دو روش مشاروه گروهی عقلانی-عاطفی،رفتاری وروان نمایشگری بر افزایش ابرازگری هیجانی وسلامت عمومی مراجعان اثربخش می باشد.همچنین مشخص شد که روش روان نمایشگری در مقایسه با مشاوره گروهی عقلانی-عاطفی رفتاری در افزایش ابرازگری هیجانی اثربخشی بیشتری دارد.
زارع(1386)در پژوهشی به بررسی اثربخشی گروه درمانگری عقلانی-هیجانی-رفتاری وروان نمایشگری در تغییر سبک های ابزار هیجان پردخت.نتایج نشان داد که هر دو روش گروه درمانگری عقلانی-هیجانی-عاطفی وروان نمایشگری در افزایش ابراز گری هیجانی وکاهش بازداری و دوسوگرایی هیجانی مراجعان اثربخش است وهمچنین مشخص شد که روان نمایشگری از گروه درمانگری عقلانی-هیجانی-رفتاری در افزایش ابرازگری هیجانی موثرتر بوده است
دادستان(1386)در پژوهشی به بررسی اختلال اضطراب اجتماعی ونمایش درمانگری پرداخت.نتایج این پژوهش کاهش معنادار نشانه های مرضی در کودکان گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند ویک پیگیری سه ماهه نیز پایداری نتایج راتایید کرد.
امرائی(1387)در پژوهشی با بررسی اثربخشی نمایش درمانی در درمان اختلالات تراجنسیتی نشان داد که افراد مبتلا به اختلال دو جنس پیش از عمل نهایی وبرای آزمودن خود وکنار آمدن با نقش جنسیتی جدید توسط نمایش درمانگران به مدت شش ماه تمرین نقش جدید را به سرانجام رساندند ودر نهایت توانستند با شخصیت جدید خود به درستی و کم دردسرتر کنار بیایند.ایجاد خوش بینی ونگاه مثبت به آینده دراین افراد به جایی رسید که برای عمل جراحی نهایی لحظه شماری می کردند.
اناری(1387)در پژوهشی با عنوان اثربخشی نمایش درمانگری در کاهش احساس تنهایی ونارضایتی اجتماعی پرداخت.نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر نشان دادند که نمره های احساس تنهایی ونارضایتی اجتماعی در پایان مداخله به طور معنادار کاهش یافتند.
اسکیان(1387)در پژوهشی به بررسی تاثیر تئاتر درمانی بر افزایش تمایزیافتگی فرد از خانواده اصلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 5تهران پرداخت.نتایج پردازش داده ها،فرضیه های پژوهش را تایید کردند؛بدین معنا که گروه های تئاتر درمانی توانست تمایزیافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی را افزایش دهد.همچنین در پژوهشی دیگر(!387)با عنوان بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر میزان افسردگی واضطراب جانبازان با معلولیت جسمی 70%به بالا در شهر اصفهان پرداخته شد.نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادکه تئاتر درمانی در مرحله پس آزمون اضطراب گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه به طورمعنی دار کاهش داده است.همچنین تئاتر درمانی موجب کاهش معنی دار اضطراب گروه آزمایشی در مرحله پیگیری در مقایسه با گروه گواه شده است.تئاتر درمانی در مرحله پس آزمون افسردگی گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه گواه به طور معنی دار کاهش داده است،اما در مرحله پیگیری موفق به کاهش معنی دار افسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه نشده است.
(مولوی وهمکاران 1388)در پژوهشی به بررسی تاثیر روان نمایشگری بر افزایش مهارت های اجتماعی وعزت نفس بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای نوع یک ودو پرداخت ونتایج نشان داد که اجرای روان نمایشگری بر مهارت های اجتماعی وعزت نفس بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی موثر است واین اثر بر بیماران مبتلا به نوع یک این اختلال بیشتر است.
کورکی وهمکاران(1390)تاثیر نمایش درمانی بر بهبود مهارت های اجتماعی وکاهش اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را نشان دادند.
نوابی نژاد وهمکاران(1390)تاثیر روان نمایشگری بر افزایش تمایزیافتگی فرد از خانواده اصلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی را نشان دادند.
محمدی وهمکاران(1391)تاثیر نمایش درمانی بر ویژگی های روانی جانبازان اسکیزوفرنیای مزمن را بررسی کردند وتاثیر این روش را در بهبود ویژگی های روانی نشان دادند.
بیاتی وهمکاران(1391)تاثیر روان نمایشگری بر افزایش فراخنای توجه دانش آموزان پسر دارای ناتوانی تحولی نشان دادند.
فوائدالدینی و همکاران(1391) به بررسی تاثیر نمایش درمانی مبنی بر مهارتهای اجتماعی رفتار سازگارانه دختران کم توان ذهنی پرداختند .
نوئین،آرمیتا(1391)در پژوهشی”مقایسه اثربخشی پنج مرحله تئاتر درمانی سنتی،طرح واره درمانی،تحلیل رفتار متقابل،تئاتر درمانی با محتوای طرح واره ای وتئاتر درمانی با محتوای تحلیل رفتار نتقابل بر نارسایی هیجانی ودرد مزن جسمی جانباران با معلولیت 35درصد به بالا”را انجام داد ونتایج نشان داد که به ترتیب گروه هایی تئاتر درمانی بامحتوای تحلیل رفتار متقابل،تئاتر درمانی با محتوای طرح واره ای،تئاتر درمانی سنتی،تحلیل رفتار متقابل وطرح واره درمانی در کاهش دشواری شناسایی توصیف هیجانات،تفکر عینی،تداخل درد در زندگی وعامل هیجانی درد موثر بوده اند.
لاگین،ان(1933)تحقیقی جهت آزمودن کارکرد تئاتر درمانی ا بر زنان الکلی آمریکا انجام داد ونتیجه پژوهش نشان داد که در بیشتر موارد تکنیک های تئاتر درمانی ا تاثیر عمیق تری بر کسانی داشته که از لحاظ سطح سواد از دیگران بالاتر بوده اند وامکان بیشتری برای بروز خود با استفاده از توانمندی ها ودانسته هایشان در مسائل مختلف داشته اند.
ماریا سن در سال(1999)تاثیر روان درمانی تئاتر درمانی همراه با دارودرمانی بر افسردگی روی بیست بیمار افسرده اساسی را سنجید وپس از 24جلسه روان درمانی تئاتر درمانی دریافت که این روش درمانی در درمان افسردگی اساسی موثر است.
در رابطه با اثربخشی روان نمایشگری بر افزایش ابرازگری در بیان هیجان های مثبت ومنفی دو پژوهش توسط(بانیستر،1997)و(آلتمن،2003) صورت گرفته است که هر دو پژوهش نشان دادند که روان نمایشگری بر افزایش ابرازگری در هیجان های مثبت ومنفی موثر است.
او گوزان اوغلی در سال(2005)با بررسی که روی 11مرد سالمند انجام گرفت نشان داد که میزان افسردگی در این افراد با انجام 18جلسه روان نمایشگری گروهی کاهش یافته است
هامام سی در ترکیه(2006)در پژوهشی نشان داده است که ترکیب نمایش درمانی گروهی با سایر روان درمانی ها باعث کاهش میزان افسردگی می شود.
ویسر(2008)به بررسی تاثیرات تئاتر درمانی در جلسات روان درمانی پرداخت ونشان داد که استفاده از تئاتر درمانی در جلسات روان درمانی وهمچنین وسایل اندازه گیری معتبر دراین زمینه می توانند در روند درمان موثر واقع شوند.
پاول(2008)اثربخشی تئاتر درمانی را هم بر پیشگیری وهم کاهش مصرف نشان داد.
سوزان پندزیک(2008)در پژوهشی به بررسی استفاده نمایشی به عنوان یک مداخله از نوع دارماتراپی در سیستم مدیریتی وآموزشی استفاده کرد.نتایج پژوهش او به توصیف ارزش ها ومیزان استفاده از هرکدام از تکنیک ها می پردازد/این تکینک بیشترین استفاده اش در واحدهای گروهی است.وبراساس این است که افراد در موقعیت های نمایش وخارج از نمایش قادر به ابراز وتولید پاسخ های خلاقانه بشوند.
ای بجنر(200)در یک فعالیت پژوهشی به استفاده از تئاتر درمانی برای بیماران فیبرومیلژیا در زمینه ارزیابی واظهارات هیجانی پرداخت.دراین پژوهش نتایج مطلوبی از به کارگیری روان نمایشگری ونمایش درمانی در بیماران مبتلا به فیبرومیلژیا بدست آمد.دراین مطالعه بیماران مبتلا به فیبرومیلژیا ابتدا در اظهارات بدنی وصدا تلاش کردند وسپس با بازیگران حرفه ای به بازی در روی صحنه نمایش پرداختند.استفاده از تکنیک ویدیویی برای تفسیر ومشارکت در مورد رفتار مناسب انجام شد.اظهار هجام درمقابل یک هنرپیشه حرفه ای شدت پیدا می کرد وسپس کاهش می یافت.
دوگان(2010)در پژوهشی به بررسی تاثیر روان نمایشگری بر الگوهای سازگاری نوجوانان پرداخت.نتایج پژوهش او نشان داد که شرکت افراد در گروه تئاتر درمانی ا باعث بهسازی درک خود،افزایش بینش،بهسازی ارتباط با دیگران،افزایش اعتماد به نفس،همدلی،توانایی شنونده خوب بودن،مهارت های مقابله ای وآگاهی از الگوهای سازگاری شده است.
نیلوفر بیرکان کایا(2010)در پژوهشی در مورد کارائی معلم های جدیدالاستخدام شامل معلم پیش دبستانی ومعلم مدرسه براسا روش نمایش خلاق نشان داد که کارآیی معلم های جدیدالاستخدام بر اساس متغیرهای گروه،کلاس وجنسیت امتحان شده ودر نتیجه بیان شده که برحسب گروه وسطح کلاس تفاوت معنی دار وجود دارد در حالی که براساس متغیر جنسیت تفاوتی وجود ندارد.چبوجنر(2010)تاثیر تئاتر بر ابرازگری هیجانی بیماران فیبرومالژیا،که اجرای تئاتر توسط خود بیماران صورت گرفت را بررسی نمود ونشان داد که بین ابرازگری هیجانی وکاهش درد همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد.ابرازگری هیجانی بیماران زمانی که در حضور ویا مقابل یک بازیگر حرفه ای قررا می گیرند در مقایسه با زمانی که به تنهایی بازی می کنند افزایش می یابد.
نیین هوالای(2011)تاثیر هنردرمانی نمایشی را رابطه بین مادران وفرزندان برسی کرد ونشان داد که این روش بر رابطه بین مادران وفرزندان موثر بوده وباعث کاهش خشونت های خانگی می شود وهمچنین نقاط آسیب زا شناسایی وبا ایجاد مهارت های ادراکی،تغییرات ادراکی گرفته ورابطه ای صحیح بین فرزندان ومادران به وجود می آید.
والتر(2013)کاربرد روش تئاتر درمانی اجتماعی(سوسیودرام)در آموزش مراقبت های پرستاری(در بخش سرطان)را نشان داد.با استفاده از این روش پرستاران می توانند ارتباط بهتر وسازنده تری با بیماران ایجاد کنند وهمچنین باعث بهبود تعامل در بین پرستاران با همدیگر وتعامل با خانواده هایشان می شود.
2-12 مبانی نظری مهارت های اجتماعی
رفتار اجتماعی انسان از زمان های بسیار قدیم از اشتغالات عمده فلاسفه،هنرمندان وعوام بوده است.ما اکثر ساعات بیداری خود را در کنار دیگران می گذرانیم.پاداش دهنده بودن وموفقیت تعاملات ورواب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مهارت های اجتماعی، عزت نفس، احساس تنهایی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مهارت های اجتماعی، روابط اجتماعی، پایگاه اجتماعی