منبع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، اعتماد به مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

ي، مديريت و روانشناسي سازماني و صنعتي در موقعيت هاي سازماني مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضايت شغلي ازمهمترين زمينه هاي پژوهشي بوده است. وقتي درباره رضايت شغلي صحبت مي شود، ذكر اين نكته بسيار مهم است كه افراد با نيازهاي بسيار متفاوتي وارد سازمان شده و هريك از آنها به گونه اي به رقابت در رفتار مي پردازند. لذا يك پرسش عمده و مهم براي مديران و پژوهشگران رفتار كار وجود دارد و آن اين است كه كاركنان واقعاً از شغل خود چه مي خواهند(هومن،2002).از جمله عواملی که در بقاي سازمان ها بسیار مؤثر است و همواره باید مورد توجه مسؤولان و مدیران سازمان ها باشد، عامل نیروي انسانی است. زمانی تصور می شد که ارضاي نیازهاي افراد از منابع و امکانات سازمان میکاهد، اما براي رسیدن به حداکثر بازدهی، باید حداقل نیازها ارضا شوند. اما امروزه این نظریه به کلی منتفی شده است. هم اکنون، دانشمندان مدیریت معتقدند چنانچه نیاز هاي واقعی کارکنان و شاغلین در سازمان، به درستی درك و به آن بها داده نشود و مدیران به راستی درصدد ارضاي آن نباشند، بهره وري در سازمان کاهش می یابد. از آنجا که کارآیی نیروي انسانی همواره بر اساس محاسبات اقتصادي قابل پیش بینی نیست، عوامل متعدد دیگري در این زمینه مؤثرند که برخاسته از نیازهاي برتر انسان د ر ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است. لذا در این پژوهش، به دو ضرورت اصلی در ارتباط با نیروي انسانی یعنی اعتماد به مدیریت و رضایت شغلی پرداخته می شود. طبق پژوهش هاي صورت گرفته توسط نیهوف و مورمن (1993)6، اگر کارکنان احساس نا برابري کنند، منبع بالقوه عدم رضایت در سازمان خواهند شد و این امر به نوبه خود تبعات جبران ناپذیري بر جاي خواهد گذاشت. یکی از عواملی که باعث علاقهمندي یا عدم علاقه به شغل می شود، رضایت شغلی7 یا عدم رضایت شغلی است. پس باید عواملی را که بر رضایت شغلی کارکنان اثر می گذارند ، شناسایی کرد تا با بکارگیري اصولی و شیوه هاي علمی و با تأکید بر تحقیقات انجام شده رضایت شغلی را در آنان افزایش داد . چلادوراي8(1999) معتقد است بیشترین عنوان تحقیقاتی که در مدیریت به خصوص روانشناسی مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته است، شاید رضایت شغلی باشد. مطالعات مختلف در این زمینه نشان میدهد که متغیرهاي زیادي با رضایت شغلی ارتباط دارند که از آن جمله می توان به غیبت، مسؤولیت پذیري، انگیزش، بهره وري، کناره گیري و ترك خدمت و … اشاره کرد. طبق دسته بندي ، ایوان سویچ و ماتسون 9(1989) و شجاعی فرد (1379) ، جنبه هاي مختلف رضایت شغلی شامل نوع و ماهیت کار10 سرپرست مافوق 11، همکاران12 ، ارتقاء و ترفیع13 و حقوق و مزایا14 است. حضرتی (1387 )، رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می کند و به نوعی آن را سازگاري عاطفی با شغل و شرایط شغلی تعبیر می کند. لذا طبق نظر گل پرور و اشجع(1386)، گل پرور و همکاران (1386)، گل پرور و نادي ( 1388 )، خاکسار و همکاران ( 1388 )، انتظار می رود انصاف کلی با پیامد هاي نگرشی و رفتاري نظیر رضایت شغلی و تمایل به ترك خدمت رابطه داشته باشد.طبق نظر اسپکتور15 ،(2000) خشنودي شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا نسبت به حیطه هاي مختلف آن نشان می دهد. از نظر بیدختی (1386 )، رضایت شغلی عبارت است از نگرش کلی فرد نسبت به شغل خویش که به طور مستقیم با نیازهاي فرد در ارتباط است. وي رضایت شغلی را نشان دهندة نگرش و احساس افراد به کارشان می داند و اظهار می دارد:نگرش مطلوب نسبت به کار نشان دهندة رضایت شغلی و نگرش نامطلوب و منفی حاکی از عدم رضایت شغلی است. همچنین، اسپکتور ( 1997 )، رضایت شغلی را مربوط به چیزهایی می داند که افراد در شغلشان دوست دارند یا دوست ندارند.و اين تحقيق به دنبال اين است كه رابطه بین اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب را به دست آورد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:
اهميت‌ رضايت‌ شغلي‌ از آنجا ناشي‌ مي‌شود كه‌ بيشتر افراد به‌ خصوص‌ آموزگاران‌ تقريباً نيمي‌ از ساعات‌ بيداري‌ خود را در محيط‌ كاري‌ مي‌گذرانند، نتايج‌ تحقيقات‌ نشان‌ مي‌دهدكه‌ كاركنان‌ با رضايت‌ شغلي‌ بالاتر، از نظر فيزيك‌ بدني‌ و توان‌ ذهني‌ در وضعيت‌ خوبي‌ قرار دارند.از آنجائيكه‌، سطح‌ بالاي‌ رضايت‌ شغلي‌ منعكس‌ كننده‌ جو مدیریتی مطلوب ‌است‌ كه‌ مستمر به‌ جذب‌ و بقاء كاركنان‌ مي‌شود. قدر مسلم اين است كه موفقيت سازمانها و آموزگاران‌ همواره مرهون يك سري عوامل كليدي است و شناسايي و تقويت چنين عواملي، كاميابي هر چه بيشتر سازمانها را به دنبال خواهد داشت. مديران در هر سازمان به منظور هماهنگي و افزايش كارايي كاركنان سازمان و دستيابي به اهداف در رأس سازمان قرار دارند . واضح است كه چگونگي اداره سازمانها و عملكرد مديران، کاهش يا افزایش رضایت شغلی را به دنبال خواهد داشت (ميرزا قادري، 13). يكي از احساس هاي مطبوع هر كارمند يا كارگر احساس رضايت يا خوشنودي از كار است، در سازمان هاي امروزي راضي و خوشنود نگه داشتن كاركنان از دغدغه هاي عمده مديران مي باشد. كاركنان راضي، بهتر كارميكنند، توليد و خدمات زياد و با كيفيت بالا ارائه مي دهند. و در نهايت موجب بهره وري سازمان ميگردند. به عبارت ديگر مشكل اصلي سازمان ها راضي نگه داشتن كاركنان مي باشد. رضايت شغلي يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي است، رضايت شغلي عاملي است كه باعث افزايش كارايي و نيز احساس رضايت فردي مي گردد (عسكري و كلدي، 1382 ).
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت، مدرسه ای که در بین کارکنانش اعتماد وجود دارد معمولا در پیشبرد اهدافش موفق تر است. به همین علت امروزه مدیران اغلب با این چالش روبه رو هستند که چطور می توان در محیط کار اعتماد حاکم نمود؟ فقدان اعتماد یا ضعف اعتماد کارکنان به مدیریت گسترش رفتارهای زیر را موجب می شود: 1- سکوت و بی تفاوتی کارکنان نسبت به سرنوشت و برنامه های سازمان، عدم درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت ،حرکات و تفسیر متفاوت از پیام های مدیریت.2- انگیزه پایین کارکنان برای انجام وظایف محوله و تعهد اندک پرسنل به سازمان اجرای کند برنامه ها و تغییرات سازمانی و عدم توجه به سرعت و زمان در اتخاذ تصمیمات.اعتماد به دو صورت در سازمان تجلی می یابد. پژوهش‌ها نشان داده است كه اگر انگيزه‌هاي اصلي و مهم فرد در زمينه‌ شغل او و كارهايي كه انجام مي‌دهد ارضا شوند، رضايت شغلي زياد‌تر خواهد شد و انگيزه فعاليت را بيشتر كرده و چنين افرادي در جهت تأمين هدف‌هاي محیط اداری موفق‌تر خواهند بود. نيروي انساني تشكيل دهنده‌ هر سازمان، اگر انگيزش كافي داشته باشند، استعداد‌ و مهارت خود را در خدمت سازمان به كار خواهند گرفت و چرخ‌هاي آن را به حركت در خواهند آورد و از اين رو است كه موفقيت و پيشرفت هر سازماني به نيروهاي انساني آن بستگي دارد. در خصوص ضرورت و اهمیت اعتماد به مدیریت ، همین نکته کفایت می کند که وجود اعتماد به مدیریت در محیط کاری باعث رشد برنامهها، بهبود مستمر عملکرد سازمانها و نیرویی عظیم در جهت هم افزایی، توسعه و ایجاد فرصت هاي تعالی سازمانی می شود. یدیهی است که بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان اعتماد به مدیریت، دستیابی به اهداف سازمان و کسب بازخور واطلاع از میزان اجراي سیاست هاي تدوین شده و شناسایی مواردي که به بازنگري جدي نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد و کسب رضایت شغلی میسر نخواهد شد و بدون شک، تمامی این موارد بدون اندازه گیري و ارزیابی اعتماد به مدیریت امکانپذیر نخواهد بود. بهبود عملکرد آموزگاران مقاطع ابتدایی و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده یکی از دغدعه هاي اصلی وزارت آموزش پرورش است. به همین دلیل ، تحقیق حاضر درصدد بررسی میزان اعتماد به مدیریت و ارتباط آن با رضایت شغلی در بین آموزگاران مقاطع ابتدایی است . بررسي اين مسئله هم از جهت ابعاد مختلف براي دست اندر كاران مقيد است و هم از جهت افزايش و توسعه دانش نظري جامعه شناختي پيرامون، براي بالا بردن رضايت شغلي ادارات دولتي حائز اهميت مي باشد. از سوي ديگر افراد به خصوص معلمان نيز به صورت منفرد مي توانند از حاصل اين تحقيق بهره مند شوند و بنابراين كاربرد آن در سطح فردي نيز حائز اهميت است. نتایج این تحقیق برای استفاده آموزش پرورش جهت برنامه ریزی های کلان برای معلمان مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به عدم انجام تحقیقی تحت این عنوان در استان هرمزگان، ضرورت انجام تحقیق را دو چندان می کند.

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف کلی
تعیین وضعیت اعتماد به مدیریت و رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب.
تعیین رابطه بین اعتماد به مدیریت و رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب.
1-4-2- اهداف ویژه
1- بررسی میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب
بررسی میزان رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب
3-تعیین رابطه بین اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب
4-تعیین رابطه بین مولفههای اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب.

1-5- سؤالات تحقیق:
1- میزان اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب چگونه است ؟
2- میزان رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب چگونه است؟
3- آیا بین اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین مولفههای اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب رابطه وجود دارد؟

1-6- تعاريف متغيرهاي تحقيق
1-6-1- تعاریف مفهومی
تعریف مفهومی اعتماد
اعتماد در فرهنگ انگلیسی آکسفورد به عنوان “اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفته” توصیف می شود .
.به عقیده تایلر اعتماد از آن جهت مهم است که تمایل قوی به درک این که چگونه مشارکت اثربخش را درون سازمان‌ها ایجاد کنیم وجود دارد. اعتماد یک عنصر کلیدی است؛ زیرا مشارکت را ممکن می سازد و مشارکت در سازمان‌ها همیشه حائز اهمیت بوده است. روندهای جدید در سازمان‌ها حرکت به سمت پیامدها و نتایج است؛ اولا، باعث ایجاد تغییرات در ماهیت کار می‌شود که سبک‌های قدیمی مشارکت نمی تواند در این زمینه کارساز باشد. ثانیا، باعث ایجاد تغییرات در ماهیت مشارکت می شود که تاکید بیش تری بر شکل‌های داوطلبانه از مشارکت می شود ( بابربارا، میزنال:1383) .اعتماد مفهوم كانوني نظريات كلاسيك جامعه شناسي و نيز محور اصلي تئوري‌هاي نوين سرمايه اجتماعي و زمينه تعاملات و روابط اجتماعي است (آزادارمكي تقي,كمالي :1383 ).در فرهنگ لغت انگلیسی- فارسی هزاره «trust» معادل کلمه اعتماد، اعتقاد، اطمینان، ایمان و توکّل و غیره آمده است. بنابراین «social trust» معادل انگلیسی عبارت اعتماد اجتماعی خواهد بود. همچنین، در زبان لاتين اعتماد و وثوق معادل كلمه ايمان «Faith» يوناني مورد استفاده قرار گرفته است. در ريشه كلمه «Faith» مفهوم وثوق و اعتماد، تسليم در برابر ارادة ديگران و اطمينان به شخص ديگر مستتر است.
بسياري از فيلسوفان اجتماعي نظير ‌هابز و توكويل معتقدند كه اعتماد تنش‌ها را كاهش داده و انسجام را افزايش می‌دهد. به اعتقاد بک16 اعتماد فضايي است كه زندگي انساني در آن جريان می‌يابد… وقتي اعتماد صدمه می‌بيند، جامعه به عنوان يك كل آسيب می‌پذيرد و وقتي از ميان می‌رود، اجتماعات تزلزل پيدا می‌كند و فرو می‌ريزند.از نظر براند باربر17 سه نوع انتظار باعث و موجد اعتماد و بياعتمادي به هر فرد يا گروه و يا دولت می‌شود:
پايبندي به نظم اخلاقي
توانايي و اجراي وظايف محوله نقش
ترجيح مسئوليّت و تكاليف بر خواسته‌ها و تمايلات فردي يا گروهي.
آنتوني گيدنز18 اعتماد را مقدمه و شالودة زندگي اجتماعي می‌پندارد كه بدون آن زندگي فردي و اجتماعي مشحون از نگرانيها و اضطرابات خواهد شد.
تعــــریف مفهومی مدیریت
تعاریف متعددی برای

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، اعتماد به مدیریت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، اعتماد به مدیریت