منبع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، اعتماد بین شخصی

دانلود پایان نامه ارشد

تعریف نمود. اعتماد تعمیم یافته ، تنها به افرادی که روابط رودررو دارند محدود نمی گردد ، بلکه مرزهای خانوادگی ، همسایگی ،قومی و محلی را در می نوردد و در سطح ملی گسترش می یابد . اعتماد تعمیم یافته پدیده نسبتاً جدیدی است که همراه با شکل گیری دولتهای مدرن یا دولت_ ملت مطرح می گردد . در جوامع سنتی نیاز چندانی به این نوع اعتماد نیست، زیرا اعتماد محدود به کسانی است که همدیگر را می شناسند. با انتقال جوامع از سنتی به صنعتی و مدرن ، در بنیادهای نظم ، همبستگی و اعتماد اجتماعی تغییراتی بوجود آورده است (امیر کافی،19:1380).
گیدنز همچنین از نوعی اعتماد انتزاعی سخن می گوید . به زعم وی در جوامع تحت تسلط نظامهای انتزاعی و فاصله گیری زمانی – مکانی ، اعتماد بسیار مهم است و نیاز به اعتماد ، با این فاصله گیری ارتباط دارد (ریتزر ،786:1377). بنابر این اعتماد تعمیم یافته یا به قول گیدنز اعتماد انتزاعی محدود به زبان و مکان نبوده و فراتر از مرزهای محلی و منطقه ای گسترش می یابد . این نوع اعتماد در جوامع مدرن و صنعتی که نظامهای انتزاعی جای روابط رودررو را می گیرد و روابط اجتماعی مرز مشخص و محدودی ندارد، مطرح می گردد.
2-2-8 -3- اعتماد بین شخصی
اعتماد بین شخصی شکل دیگری از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می دهد و در هر نوع شبکه ای که فرد در آن مشارکت دارد به کار می رود . این شکل از اعتماد ،موانع ارتباطی را بر طرف ساخته و بسیاری از تعاملات موثر را موجب می شود شخصی حوزه ای از تعالات میان دوستان ،خویشاوندان ،همکاران ، همسایگان و همچنین اعتماد میان رئیس و کارمند ، معلم و شاگرد ، پزشک و بیمار و …. را در بر می گیرد . بررسی دیدگاه های مختلف نشان می دهد که روابط اجتماعی در ایجاد اعتماد بین شخصی نقش اساسی ایفا می کند . اعتماد بین شخصی در روابط و تعاملات اجتماعی توسعه پیدا می کند و تقویت می شود(امیر کافی ،14:1380).
نظریه پردازان مبادله، عموما میان دو نوع مبادله ، مبادله اقتصادی و مبادله اجتماعی تمیز قائل می شوند . به اعتقاد آنها مبادله اجتماعی زمینه مساعدی برای ایجاد اعتماد بین شخصی فراهم می کند . البته نظریه پردازان مذکور در مورد اینکه چرا مبادله اجتماعی زمینه ساز اعتماد بین شخصی است ، در حالیکه مبادله اقتصادی اینگونه نیست ، اتفاق نظر ندارند . صرفنظر از اختلافهای موجود می توان استنباط کرد که علت اصلی این است که در مبادلات اجتماعی تعاملات اظهاری66 غالب است و در مبادلات اقتصاری تعاملات ابزاری67 چیرگی دارد . چلبی معتقد است که به لحاظ تحلیلی ، تعامل بالقوه دارای دو و جه است :
وجه ابزاری : که در آن تعامل برای کنشگر جنبه کاملا ابزاری دارد . در معنای محدود کلمه ، سنخ عالی چنین تعاملی ، نوعی مبادله سرد است و ماهیتا حسابگرانه ، خود خواهانه و فرد گرا است . این نوع روابط نسبتا ناپایدار ، بالقوه زوال بخش رقابت آمیز ، خصومت زا و تضاد آلود است (چلبی 17:1375).بنابراین با توجه به ویژگی تعاملات ابزاری مشخص است که آنها نمی توانند بستر مناسبی را برای اعتماد ایجاد کنند بلکه بر عکس بی اعتمادی را تقویت می کنند .
وجه اظهاری : بر خلاف رابطه ابزاری ، رابطه اظهاری فی نفسه هدف است . نوعا این گونه رابطه ، گرم و انتشاری است ، در رابطه اظهاری نوعی صمیمیت ، اعتماد و تعهد68 وجود دارد . در این رابطه کنشگران چه فردی و چه جمعی ، رفاه حال یکدیگر را در نظر می گیرند . تعلق عاطفی و معاشرت پذیری اساس این نوع رابطه را تشکیل می دهد . مکانیسم غالب برای فعال سازی است . روابط و تداوم آن در وهله اول فعال کردن و تعهد ودر مرحله بعد مجاب سازی است .روابط خویشاوندی ،دوستی ، همسایگی و انجمنی از مصادیق این نوع رابطه است (همان : 18) . بنابراین کیفیت و نوع روابط اجتماعی ( ابزاری یا اظهاری بودن ) و میزان و گستره روابط اجتماعی که تحت عنوان سرمایه اجتماعی از آن نام برده می شود . در ایجاد و تقویت اعتماد بین شخصی تاثیر بنیادی دارد . به طور کلی در روابط و مبادلات اجتماعی میان کنشگران ، احساسات مثبت ایجاد می شود .تولید و باز تولید احساسات مثبت در روابط میان کنشگران ، همبستگی اجتماعی (روابط قوی عاطفی ) ایجاد می کند . در چنین شرایطی کنشگران در کنار یکدیگر احساس امنیت می کنند و این مسئله تعهد بیشتر به رابطه را دنبال دارد ، درنتیجه اعتماد اجتماعی بین شخصی تقویت می شود و کنشگران در چنین شرایطی تنها به فکر منافع خودشان نیستند بلکه رفاه سایرین را نیز مورد توجه قرار می دهند (همان: 101).
2-3- بخش سوم : پیشینه تحقیق
2-3-1- مروري بر تحقيقات داخلی
مروری به تحقیقات پیشین موضوع رضایت شغلی ، در سال اخیر ، چند مطالعه انجام شده است که به ا جمال آنهارا بررسی می کنیم.
كاظمي(1386)تحقيقي تحت عنوان” بررسي رابطه بين جو تواناسازي و رضايت شغلي معلمان دوره متوسطه شهر قدس” انجام داد كه خلاصه كارها و نتايج آن بدين شرح مي باشد:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین جو تواناسازی و رضایت معلمان دوره متوسطه شهر قدس می باشد. بدین منظور برای بررسی متغیر جو توانا سازی هشت مؤلفه (روشنی اهداف، روحیه، رفتار عادلانه، مشارکت، کار تیمی، شناخت و قدر دانی، ارتباطات و محیط کار سالم) مورد توجه قرار گرفت.روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره متوسطه شهر قدس در سال تحصیلی 85 – 84 می باشد که تعداد آن ها برابر 200 نفر میباشد. از این تعداد با استفاده از جدول مورگان 134 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهش، به جمعآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و میدانی پرداخته شد. در جمعآوری اطلاعات میدانی از ابزار اندازهگیری پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه جو تواناسازی از پرسشنامه جو توانا سازی اسکات و ژاف استخراج شده و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا استخراج شده است و مجموعاً شامل 55 گویه میباشد که براساس طیف لیکرت تنظیم شدهاند که درجات آن خیلی زیاد تا خیلی کم میباشد. در فرضیه اصلی این تحقیق، نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین جو توانا سازی و رضایت شغلی معلمان دوره متوسطه شهر قدس وجود دارد. در زمینه فرضیه فرعی اول بین هر یک از مؤلفههای تشکیلدهنده جو تواناسازی در (روشنی اهداف، روحیه، رفتار عادلانه، مشارکت، کار تیمی، شناخت و قدردانی، ارتباطات و محیط کار سالم) و رضایت شغلی معلمان شهر قدس رابطه معناداری وجود دارد.در زمینه فرضیه فرعی دوم که «رضایت شغلی معلمان بر حسب جنس، سن، سابقه خدمت و رشته تحصیلی آنها به صورت معناداری متفاوت است» نیز نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین رضایت شغلی معلمان برحسب سن، سابقه خدمت، جنس و رشته تحصیلی وجود ندارد، بنابراین فرضیه تحقیق رد شد.
دياني (1374) تحقيقي تحت عنوان” بررسی رابطه بین سبک مدیریت و رضایت شغلی مدرسان مراکز تربیت معلم “پسرانه تهران انجام داد كه خلاصه كارها و نتايج آن بدين شرح مي باشد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه ی سبک مدیریت و رضایت شغلی مدرسان مراکز تربیت معلم پسرانه ی شهر تهران انجام شده است هدف اصلی در این پژوهش آن بوده است که رابطه ی بین سبک مدیریت در دو سطح رابطه مداری و وظیفه مداری بعنوان متغیر مستقل از یک سو با رضایت شغلی مدرسان به منزله ی متغیر وابسته از سوی دیگر، مورد مطالعه قرار گیرد. لذا؛ فرضیه ی این پژوهش براساس وجود رابطه ی بین سبک و رضایت شغلی تدوین گردیده است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدرسان مراکز تربیت معلم پسرانه ی شهر تهران مشتمل بر 164 نفر در 5 مرکز بوده است که بدون نمونه گیری و به شیوه ی سرشماری مورد تحقیق قرار گرفته اند. در این پژوهش که پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی بوده و مطالعه ای از نوع همبستگی است، اطلاعات لازم با استفاده از دو نوع پرسشنامه دارای اعتبار و روایی قابل قبول با طیف لیکرت جمع آوری شده و به کمک آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردیده اند.از جدول فراوانی و درصد و نمودارهای هیستوگرام در مرحله ی توصیف اطلاعات استفاده شده و روشهای دیگری نظیر تحلیل رگرسیون چند متغییری، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون f و نیز مقابله های چند گانه ی شفه، محقق را در مرحله ی استنباط آماری در رسیدن به هدف اصلی پژوهش و آزمون فرضیه یاری داده اند.یافته های پژوهش نشان داد که میزان مشارکت متغیر سبک مدیریت (در دو سطح رابطه مداری و وظیفه مداری) در تغییرات رضایت شغلی به اندازه ی 5/12 درصد است. 5/87 درصد تغییرات رضایت شغلی توسط سایر علل و عوامل و متغیرهای مؤثر در آن تعیین می شود. از طرفی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تفاوت معنی داری (در سطح ∝=%5 ) بین میانگین «رضایت شغلی مدرسان دارای مدیران «رابطه مداری» و «وظیفه مداری» وجود دارد. به عبارت دیگر ضمن تأیید فرضیه پژوهش معلوم گردید که رضایت شغلی مدرسانی که سبک مدیریت مراکز را رابطه مدار می دانند بیش از آنهایی است که به نظر آنان سبک مدیریت مراکز، وظیفه مداری است.به بیان دیگر، رضایت شغلی مدرسانی که از مدیران رابطه مدار برخوردارند، بیش از آنهایی است که مدیر وظیفه مدار دارند.
پروژه تحقیقاتی با موضوع “بررسي رابطه ميان اعتماد سازماني کارکنان پرستاري با ميزان رضايت شغلي ايشان در بيمارستان ‌هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1384” که توسط يوسفي عليرضاپورميري ،منصوره صفاري و عفت اناركي انجام شده است . بين اعتماد حاکم بر سازمان با اثربخشي، کاهش تعارض و در نهايت رضايت شغلي ارتباط وجود دارد. و از آنجا که اعتماد يک عامل حياتي در تنظيم ساختار بيمارستان ‌هاي آموزشي است اين پژوهش به بررسي اعتماد و رضايت شغلي کارکنان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پرداخته است.روش‌ ها: در اين پژوهش توصيفي تحليلي جامعه آماري شامل پرستاران بيمارستان‌ هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1387 بود که با استفاده از روش نمونه‌ گيري تصادفي 111 نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات دو پرسشنامه اعتماد شغلي از ساشکين (1999) با ضريب پايايي 98 درصد و پرسشنامه رضايت شغلي لستر (1984) با ضريب پايايي 80 درصد بود. براي تحليل داده ‌ها از روش‌ هاي آمار توصيفي و همچنين آزمون‌ هاي t و ضريب همبستگي استفاده شد. نتايج: پژ‍وهش نشان داد که بين ميزان رضايت شغلي پرستاران با اعتماد سازماني رابطه وجود دارد. همچنين ميانگين نمرات ابعاد امنيت شغلي، نظارت، حقوق و مزايا به ترتيب بيشترين ميانگين را در ميزان رضايت شغلي پرستاران در رابطه با ابعاد اعتماد داشته است. نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل داده ‌ها در خصوص فرضيه‌ هاي اصلي تحقيق نشان داد که بين اعتماد سازماني کارکنان پرستاري و رضايت شغلي ايشان رابطه وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه پرستاران به مديران سازمان اعتماد بيشتري داشته باشند رضايت شغلي آنان بيشتر خواهد بود.
پروژه تحقیقاتی با موضوع “تعيين ميزان رضايت شغلي كادر پرستاري مراكز بهداشتي- درماني و آموزشي سراسر كشور ” كه توسط قرباني و همكاران انجام شده است. با تعداد 3029 پرستار به صورت نمونه گيري تصادفي مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج زير حاصل شد.رضايت شغلي واحدهاي مورد پژوهش از شرايط كار 62.9 درصد، ارتباط با همكاران 69.6 درصد، ماهيت كار 74.3درصد، نظارت و سرپرستي57.6 درصد، سياستگذاري80درصد، مديريتي50 درصد، ارتباط با زندگي شخصي 6 در سطح متوسط از رضايت و در خصوص امنيت شغلي 77 درصد در سطح پايين از 63.5درصد و حقوق و مزايا 3 رضايت قرار داشتند (منجمد.ز.قربانی، 2000، 39-48).
پروژه تحقیقاتی با موضوع” رابطه فرهنگ اعتماد وعملكرد معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران در سال 1390″ که به توسط سید محمد میرکمالی، فرنوش اعلامی، فاطمه نارنجی ثانی، انجام شده است.اين پژوهش در حيطه پژوهش هاي توصيفي و از نوع همبستگي است.جامعه آماري کلیه معلمان مدارس ابتدايي شهر تهران و نمونه آماري شامل 150 نفر میباشد.كه به روش تصادفي چندمرحله اي انتخاب شد ه اند. ابزارتحقيق، پرسشنامه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد بنیادی، تعاملات اجتماعی، سوگیری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، سطح معنادار، رضایت شغلی