منبع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، اعتماد به مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

مدیریت، ارائه شده است. برخی از مهمترین تعاریفی که ارایه شده، به قرار زیر است:
هنر انجام امور به‌وسیله دیگران
فرآیندی که طی آن تصمیم‌گیری در سازمان‌ها صورت می‌پذیرد.
انجام وظایف برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل.
علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی
بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم‌گیرنده و رابط برای اعضای سازمان(هارولد کونتز و همکاران،1380). مدیریت از دید کارکردی شامل وظایفی همچون برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، نوآوری، هماهنگی، ارتباطات، رهبری، انگیزش و کنترل می‌گردد. این نوع تعاریف از مدیریت اگر چه با کمی و کاستی یا فزونی‌هایی در واژه‌های بیان کننده وظایف روبرو است، اما به نظر روان تر از تعاریفی است که می‌کوشند مدیریت را محصور به یک ویژگی خاص نمایند و یا ارزش فلسفی خاصی به مفهوم بیفزایند. با اینحال تعاریف متعدد از مدیریت با توجه به کارکردهای آن از سوی محققانی چون فایول و یا گیولیک دارای تفاوت‌هایی است که به سادگی نمی‌توان از آنها گذر کرد. آنچه واضح است علم مدیریت هنوز نتوانسته است تعریف خود را مدیریت کند(نورث کوت پارکینسون،1369).
تعریف ذیل، مفاهیم کلیدی مدیریت را در بردارد:
مدیریت یک فرآیند است.
مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.
مدیریت مؤثر، تصمیم‌های مناسبی می‌گیرد و به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.
مدیریت کارا به تخصیص و مصرف مدبرانه می‌گویند.
مدیریت بر فعالیت‌های هدفدار تمرکز دارد( جاسبی،1380)
تعریف مفهومی رضايت شغلي19
همة افراد در زندگي روزمرة خود به مسائلي برخورد مي كنند كه برايشان مطلوب يا نامطلوب است و از برخورد يا انجام دادن آنها احساس رضايت يا نارضايتي مي كنند. محيط كار و فعاليت آدمي نيز، احساس هاي متفاوتي را در افراد مختلف به وجود ميآورد كه احساس رضايت يا نارضايتي از مهم ترين آنهاست كه در شخص، ظاهر مي شود(لاولر201970).
رضايت شغلي، مجموعه اي از احساس هاي سازگار و ناسازگار است كه كاركنان با آن احساس ها به كارخود مي نگرند. وقتي كاركنان به سازمان مي پيوندند، مجموعه اي از خواست ها، نيازها، آرزوها و تجربه هاي گذشته را كه بر روي هم، انتظارهاي شغلي را ميسازند، با خود به همراه دارند كه نشاني از ارتباط توقعات نوخاستة كاركنان با پاداشهايي است كه كار فراهم مي آورد (ديويس و استروم، 1370) به بيان ديگر، رضايت شغلي به معني دوست داشتن وظايف وابسته به هر شغل، شرايطي كه كار در آن انجام مي گيرد و پاداشي كه براي انجام آن دريافت مي شود، اينكه فعاليتها، امور و شرايطي كه كار را تشكيل مي دهند، تا چه حد، نيازهاي فرد را بر طرف ميسازد، به قضاوت فرد بستگي دارد.فرد بايد موارد خوب و بد شغلش را بسنجد. چنانچه خوبي ها بر بدي ها غلبه كند، احتمال دارد فرد از شغل خود راضي باشد. رضايت شغلي مفهمومي پيچيده و چندبعدي است كه با عوامل رواني، اجتماعي و جسماني ارتباط دارد. تنها يك عامل موجب رضايت شغلي نمي شود، بلكه تركيب معيني از عوامل گوناگون سبب مي شود كه فرد شاغل در لحظة معيني، از شغل خود احساس رضايت كند و به خود بگويد كه از شغلش راضي است و از آن لذت ميبرد. فرد با تأكيدي كه بر عوامل مختلف از جمله سطح درآمد، ارزش هاي اجتماعي شغل، شرايط محيط كار و سود اشتغال در زمان هاي متفاوت دارد، به روش هاي گوناگون از شغلش احساس رضايت ميكند. از اين رو رضايت شغلي واكنشي عاطفي است كه از ادراك فرد نسبت به اينكه شغل او ارزش هاي شغلش را تأمين مي كند، يا به او اجازه مي دهد كه اين ارزش ها را برآورده كند، ناشي مي شود. از اين گذشته، رضايت شغلي به توافق اين ارزش ها با نيازهاي شخص بستگي دارد(شرتوز،1371). بنا بر نظر شفيع آبادي (1376) ، رضايت شغلي كه نوعي احساس مثبت به شغل است، زاييدة عواملي مانند شرايط محيط كار، نظام سازماني شغل، روابط حاكم بر محيط كار و تأثير عوامل فرهنگي است. ازاين رو مي توان گفت رضايت شغلي احساسي رواني است كه از عوامل اجتماعي تأثير مي پذيرد.
(فلدمن ،1995) ، رضايت شغلي به مجموعة تمايلات آرنولد مثبت يا احساسات مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند، گفته مي شود. زماني مي گوييم فرد رضايت شغلي دارد که به کمک آن توانسته است نيازهاي خود را ارضا كند و در نتيجه احساسات مثبتي نسبت به شغل خود داشته باشد، منظورمان اين است كه وي به طور كلي تا حد زيادي شغل خود را دوست دارد و لاك21 (1969) رضايت شغلي را احساسي تعريف مي كند كه از ارزيابي شغل به عنوان عامل تسهيل كننده در رسيدن به ارز شهاي شغلي حاصل مي شود. وي رضايت شغلي را در برگيرندة چهار عامل توصيف ميكند. این عوامل عبارتند:
پاداش به معني حقوق و شرايط ارتقا؛
زمينة شغلي به معني شرايط و مزاياي شغلي؛
عوامل و روابط انساني با همكاري و سرپرستان؛
ويژگي هاي شغل؛
(اسميت، كندال و هيولين22 1969 ) پنج بعد اساسي كار را كه نشان دهندة مهم ترين ويژگيهاي احساس افراد نسبت به كارشان است، به صورت زير تعيين كردند:
ماهيت شغل؛
پرداخت (حقوق و مزايا) ؛
فرصت هاي پيشرفت و ترقي؛
سرپرستان؛
همكاران؛
شيوه ي نگرش كاركنان با رفتارهايي كه براي سازمان از حساسيت برخوردار است، در ارتباط مي باشد. رضايت يا نا رضايتي شغلي شيوه ي نگرش فرد نسبت به شغلش است كه بيشترين پژوهش در مورد آن صورت گرفته است. بي گمان مديران بايد در زمینه رضايت يا نا رضايتي كاركنان حساسيت داشته باشند.
هاپاك (1935 ) رضايت شغلي را مفهومي پيچيده و چند بعدي مي داند و بر اين باور است .كه با عامل هاي رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد، لذا؛ هر فرد با تاكيدي كه بر عامل هاي گوناگون نظير ميزان درآمد، ارزش اجتماعي شغل، شرايط محيط كار و تشويق هاي لازم مي شود، از راههاي گوناگون از شغلش احساس رضايت مي كند ( صافي،150 :1379).
كينزبرگ و همكارانش (1951) به دو نوع رضايت شغلي با عنوان رضايت دروني و بيروني اشاره مي كند و رضايت دروني را ناشي از احساس لذت انساني از اشتغال به كاري كه دارد و مي داند، ولي رضايت بيروني را ناشي از ميزان دستمزد و پاداش نوع كار، روابط انساني حاكم بر محيط و بالاخره شرايط محيطي ذكر مي کند (صافي،1379 ، ص(153.
فیشر و هانا: رضایت شغلی را عاملی درونی می دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند؛ یعنی اگر شغل مورد نظر، لذت مطلوب را برای فرد تامین کند، او از شغلش راضی است. در مقابل، چنانچه شغل موردنظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد، دراین حالت، او از کار خود مذمت می نماید و درصدد تغییر آن بر می آید. با توجه به مطالب مزبور، می توان گفت: «رضایت شغلی» یعنی احساس خرسندی و خشنودی که فرد از کار خود می کند و لذتی که از آن می برد و در پی آن، به شغل خود دل گرمی و وابستگی پیدامی کند. «رضایت شغلی» حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است؛ مفهومی دارای ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آن ها را در نظر گرفت. از جمله این عوامل، می توان به صفات کارگر و کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره نمود.
از تعاریف ارائه شده درباره «رضایت شغلی»، چنین برمی آید که این مفهوم بیانگر احساسات و نگرش های مثبتی است که شخص نسبت به شغلش دارد. وقتی گفته می شود که کسی از رضایت شغلی سطح بالایی برخوردار است; یعنی به طور کلی، شغلش را دوست می دارد، برای آن ارزش زیادی قائل است و به گونه ای مثبت به آن می نگرد و در یک کلام، از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار است.

1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرها
رضایت شغلی عبارت است از نگرش مثبت افراد به شغل خویش به نحوی که با علاقه و حداکثر توان به شغل خویش بپردازد(آیرملو،1379).
در رضایت شغلی از پرسش نامه jdi( اسمیت و همکاران ،1969) که دارای مولفه های زیر می باشد استفاده شده است:
رضایت از ماهیت کار: کار به خودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد که دارای دوجنبه محدوده شغلی و تنوع کاری می باشد(مقیمی،1385).
رضایت از مافوق: شیوه ایی است که مدیران به وسیله ی آن به هدایت کارکنان می پردازند. هر جا که سرپرستان و کارکنان رفتاری حمایتی و دوستانه داشته باشند رضایت شغلی نیز بالا بوده است(مقیمی)
رضایت از همکاران: چگونگی رابطه کارکنان با یکدیگر (مقیمی،1385).
رضایت از نحوه ارتقاء : به چگونگی سیستم عادلانه ارتقاء وترفیع کارکنان در سیستم اشاره دارد(سید جوادین،1386).
رضایت از حقوق: بر اساس قانون کار حقوق ودستمزد عبارت است از: وجه نقد یا هرگونه مزایای غیر نقدی که کارکنان در مقابل انجام کار از کارفرما دریافت می کنند (سید جوادین،1386) می باشد . رابینز،(1991).
اعتماد به مدیریت : نمره ای است که فرد از پرسشنامه اعتماد به مدیریت توسط جیک ساینگ بدست می آورد.که مولفه های اعتماد به مدیریت شامل ( اعتماد شناختی، اعتماد عاطفی)میباشد.مورد ارزیابی قرار می گیرد.

فصل دوم:
پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
این فصل شامل سه بخش است بخش اول : ادبیات تحقیق، بخش دوم: یشینه تحقیق بخش سوم: چهارچوب نظری تحقیق می باشد.در قسمت ادبیات تحقیق ، ماهیت رضایت شغلی و مفهوم اعتماد تشریح شده است و بخش دوم این فصل که مربوط به پیشینه تحقیق برخی از سوابق پژوهشی مربوطه قید شده است. و بخش سوم که چهارچوب نظری تحقیق است، نظریه های مرتبط با رضایت شغلی و اعتماد بررسی شده است.
2-2- بخش اول : رضایت شغلی
2-2-1- ماهيت رضايت شغلي
رضايت شغلي به طور نوعي به نگرش هاي كاركنان اشاره دارد. رضايت شغلي ابعاد بسياري دارد و ممكن است نمايانگر نگرش كلي نسبت به شغل باشد يا فقط به قسمت هايي از شغل بازگردد. رضايت شغلي به عنوان مجموعه اي از احساسات فرد، ماهيتي پويا دارد،. يعني به همان شدتي كه پديد مي آيد، از ميان مي رود (شايد با شدت بيشتر). بنابراين براي تداوم آن، توجه مستمر مديران، ضرورت دارد (ديويس و استورم،23 1370) از طرف ديگر، رضايت شغلي بخشي از رضايت از زندگي است، به نحوي كه محيط بيروني، بر احساسات فرد دركارش اثر مي گذارد. به همين ترتيب، چون شغل بخش مهمي از زندگي انسان است، رضايت از شغل بر رضايت كلي از زندگي تأثير دارد.
2-2-2- ابعاد رضايت شغلي
با توجه به نظريه هاي يادشده، به طور كلي سه بعد مهم در رضايت شغلي تشخيص داده شده است كه عبارتند از:
رضايت شغلي، پاسخي عاطفي به شرايط يا وضعيت شغل است؛
رضايت شغلي اغلب در رابطه با حد برآورده شدن نيازها و انتظارات تعيين مي شود؛
رضايت شغلي منبعث از چند نگرش به هم وابسته است(كنتز،373 1).
2-2-3- فوايد بررسي رضايت شغلي
ديويس و استورم معتقدند بررسي رضايت شغلي فوايد زير را به همراه دارد:
رضايت شغلي كلي: مديريت از ترازهاي كلي رضايت شغلي آگاه ميشود. اين بررسيها نشان مي دهد كه كاركنان در كدام قسمت مشكل دارند؛
ارتباط: هنگامي كه از يك عضو سازمان خواسته می شود تا آنچه را در ذهن دارد بگويد، نه تنها پاسخ ها مهم اند، بلكه سبب ميشوند ارتباط نيرومندي بين كارمند و رده هاي بالاي سازمان برقرار شود؛
بهبود نگرش: براي بسياري از مردم، اين بررسي، يك دريچة اطمينان، راهي براي تخلية عاطفي و وسيله اي براي آرام ساختن دل است .براي گروه ديگر، اين بررسي، نشانه اي آشكار از دلبستگي مدير به رفاه كاركنان است؛
تعيين نيازهاي آموزشي: بررسي هاي شغلي، روش نافعي براي تعيين پاره اي از نيازهاي آموزشي است و به طور معمول به كاركنان اين فرصت را مي دهد تا احساس خود را دربارة شيوة كار سرپرستان خود آشكار سازند (جعفري،1381).
2-2-4- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي
با توجه به نظريه هاي يادشده، به طور كلي سه بعد مهم در رضايت شغلي تشخيص داده شده است كه عبارتند از:
رضايت شغلي پاسخي عاطفي به شرايط يا وضعيت شغل است؛
رضايت شغلي اغلب در ارتباط با حد برآورده شدن نيازها و انتظارات تعيين مي شود؛
رضايت شغلي منبعث از چند نگرش وابسته به هم است.
اسميت كندال و هيولين پنج بعد شغلي پيشنهاد كرده اند كه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، اعتماد به مدیریت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق و دستمزد، انصاف و عدالت، عدل و انصاف