منبع پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، کیفیت محیط، مصرف انرژی، انتشار CO2

دانلود پایان نامه ارشد

دهنده تأیید فرضیه EKC و همچنین تأیید کننده اهمیت کیفیت نهادی و توسعهمالی در ترجیحات زیستمحیطی میباشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که آزادسازی مالی اگر در چهارچوب نهادی قوی انجام نگیرد، ممکن است برای محیطزیست مضر باشد.
شهباز 40(2010) در مطالعهای تحت عنوان بررسی رابطه بین بیثباتی مالی و تخریب زیستمحیطی، با استفاده از دادههای سری زمانی (2009-1972) پاکستان به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرها با استفاده از رویکرد ARDL و آزمون همانباشتگی و روش تصحیح خطا میپردازد. نتیجه حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین افزایش بیثباتی مالی بر روی آلودگی محیطزیست در کشور پاکستان میباشد.
ژنگ41(2011) مطالعاتی را در زمینه تأثیر توسعهمالی بر انتشار دیاکسیدکربن طی سه نمونه در سالهای 2009-1980، 2009-1992 و 2004-1994 انجام دادند. ایشان در این مطالعات از روش آزمون همانباشتگی جوهانسن و علیت گرنجر استفاده نمود. نتایج نشان داد. توسعهمالی چین بهعنوان یک محرک مهم در افزایش انتشار کربن عمل میکند. همچنین اندازه بازار سهام چین تأثیر نسبتاً بزرگی بر انتشار کربن دارد ولی تأثیر بازدهی آن خیلی محدود میباشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که از بین شاخصهای مختلف توسعهمالی، FDI کمترین تأثیر را بر تغییرات انتشار کربن داشته است.
جلیل و فریدان 42(2011) مطالعاتی را در زمینه تأثیر رشد، انرژی و توسعهمالی بر محیطزیست در کشور چین طی دورهزمانی 2006-1953 با استفاده از روش ARDL انجام دادند. نتایج نشان داد.که توسعهمالی منجر به کاهش تخریبهای زیستمحیطی میشود و در بلندمدت انتشار CO2 بوسیله درآمد، مصرف انرژی و تجارت آزاد تعیین میشود. و همچنین نتایج حاکی از تأیید فرضیه زیستمحیطی کوزنتس در کشور چین میباشد.
صبوری و سلیمانی 43(2011)، به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی و میزان CO2 تولیدی در ایران با رهیافت آزمون کرانهها طی دوره 2007-1971 پرداختهاند، نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنیدار مصرف انرژی و میزان تولید CO2 بوده و رابطه منحنی کوزنتس در ایران تایید نمیشود.
ازمانتگانی 44(2012) در مطالعه خود به بررسی رابطه بین حاکمیت خوب، ثبات سیاسی، اثر دولت، کیفیت نظارت، قانونمداری، فساد و انتشار گازگلخانهای دیاکسیدکربن ( CO2) در یک مقطع از کشورهای در حالتوسعه میپردازد. نتایج تحقیق ایشان نشان میدهد که ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد تأثیر منفی بر انتشار CO2 دارد و همچنین نتایج شواهدی در حمایت از منحنی کوزنتس زیستمحیطی و باز بودن تجارت و اندازه بخش صنعت به عنوان عوامل مهم دیگری دارد.
ازتورک و اکروسی45 (2013) به بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار CO2 در دوره 2007-1960 در ترکیه با استفاده از همجمعی پرداختند. نتایج نشان داد در بلندمدت تجارت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی باعث افزایش انتشار CO2 میشوند و متغیر توسعهمالی بیمعنا است. همچنین فرضیه EKC در ترکیه تأیید شد.
شهباز و همکاران 46 (2013) به بررسی اثر توسعهمالی ، رشد اقتصادی و مصرف انرژی بر انتشار CO2 در دوره 2011-1971 در مالزی پرداختند. نتایج نشان داد توسعهمالی در مالزی سبب کاهش و مصرف انرژی و رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار CO2 شده است.
الرحمن و همکاران 47 (2014) در مطالعهای به بررسی ارتباط متقابل بین انتشار کربن، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، توسعهمالی و مصرف انرژی بر رشد اقتصادی وجود دارد. علاوه بر اینها نتایج حاکی از آنست که یک رابطه دو طرفه بین توسعهمالی و مصرف انرژی در پاکستان وجود دارد.
2-6-2- مطالعات داخلی
در ایران محققان زیادی عوامل مؤثر بر کیفیت محیطزیست را بررسی کردهاند.
پژویان و مراد حاصل (1386) در مطالعهای با عنوان بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا، با استفاده از روش دادههای تلفیقی برای 67 کشور، برقراری منحنی کوزنتس را در کشورهای مورد بررسی تأیید میکند.
بهبودی و برقی گلعذانی (1387) در مطالعهای با عنوان اثرات زیستمحیطی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی را با استفاده سری زمانی سالهای 1383-1346 به روش آزمون همانباشتگی یوهانسون-جوسیلیوس مورد بررسی قرار دادهاند. بر اساس نتایج، یک درصد افزایش در شدت استفاده از انرژی باعث افزایش 92/ . درصدی انتشار سرانهی گاز دیاکسیدکربن و آلودگی محیط زیست شده است. همچنین، با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه انتشار گاز دیاکسیدکربن به مقدار 31/1 درصد افزایش داشته است.
تبریزیان و پژویان (1387) در ایران یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیطزیستی طیدوره 1990-1970 ارائه نمودند در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی مسیر انتشار آلایندههای زیستمحیطی شبیه سازی میشود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده میشود. نتایج نشان میدهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشار آلودگی است.
مبارک و محمدلو (1388) در تحقیقاتی که در زمینه بررسی اثر آزادسازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانهای در طی دوره زمانی 2008-1990 انجام دادند ارزیابی تأثیر آزادسازی تجاری بر انتشار دیاکسیدکربن، نیتروژن و سولفورگوگرد و بررسی ارتباط منفی زیستمحیطی کوزنتس با فرضیه پناهگاه آلایندگی، منحنی زیستمحیطی کوزنتس بر اساس دادههای ترکیبی و با استفاده از روش پانل دیتا و رهیافت آثار مثبت در کشورهای توسعهیافته و در حالتوسعه را تخمین زدند. نتایج آنها نشان میدهد که افزایش آزادسازی تجاری و درآمد سرانه در کشورهای توسعهیافته به کاهش انتشار دیاکسیدکربن و سایر گازهای آلاینده منجر میشود و در کشورهای کمتر توسعهیافته و در حالتوسعه، موجب افزایش انتشار این گازها میشود.
جلالیان و پژویان (1390) در مطالعه خود به بررسی اثر متغیرهای مؤثر بر محیطزیست کشورهای توسعهیافته طی دوره زمانی 2004- 1996 میپردازد. نتایج تحقیق ایشان حاکی از تأثیر ضعیف حکمرانی خوب بر محیطزیست میباشد و همچنین نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و مطابق انتظار مالیات بر محیط زیست میباشد.
لطفعلیپور و همکاران (1392) مطالعاتی در خصوص اثر رشد اقتصادی، تجارت و توسعهمالی بر کیفیت محیطزیست در ایران انجام دادند و برای این منظور از دادههای آماری دوره 1390- 1349 استفاده نمودهاند. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که توسعهمالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیطزیست میگردند. بهعلاوه افزایش درجه بازبودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیطزیست میشود.
آماده و همکاران (1391) به بررسی رابطه بین کیفیت و اندازه دولت و کیفیت محیطزیست در کشورهای OECD و OIC طی دوره زمانی 2008- 1995 پرداخته و نتایج مطالعه آنها حاکی از اثر مثبت اندازه دولت و اثر منفی کیفیت برانتشار آلاینده دی اکسیدکربن میباشد و همچنین نتایج تحقیقات ایشان نشان میدهد که علاوه بر متغیرهای شناخته شده مؤثر بر انتشار آلایندهها، دولتها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازهشان میتواند نقش مؤثری در کیفیت محیط زیست داشته باشد.
اصغرپور و همکاران (1392) مطالعاتی را در خصوص موضوع اثرات توسعهاقتصادی و توسعهمالی بر کیفیت محیطزیست در کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره زمانی 2007- 1973 انجام دادهاند و در تحقیقات خود از روشهای دادههای تابلویی استفاده نمودند و نتایجی را بهدست آوردند که طبق آن نتایج تأثیرات منفی و معنیدار شاخصهای توسعهمالی بر انتشار دیاکسیدکربن، به عنوان معیاری برای تخریبهای زیستمحیطی شناخته شده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار CO2 در کشورهای مورد بررسی به شکل U میباشد.
شهاب و صدرآبادی (1392) مطالعاتی در زمینه بررسی اثر سیاستهای اقتصادی دولت بر کیفیت محیطزیست در کشورهای منتخب انجام دادند در این روش تلاش شده است در قالب الگوی اقتصادسنجی و با استفاده از روش دادههای تلفیقی سیاستهای اقتصادی دولت بر کیفیت محیطزیست در کشورهای منتخب آزمون گردید که این تحقیقات طی دوره زمانی 2007- 1997 صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد بسته به نوع شاخصی که برای کیفیت محیطزیست انتخاب میشود سیاستهای اقتصادی دولت میتواند ارتباط مثبت و منفی با آلایندههای هوا داشته باشد.
صادقی و صادقی48 (1392) به مطالعهای تحت عنوان پیامدهای زیستمحیطی رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی با استفاده از شاخص کیفیت محیطزیست (میزان انتشار CO2) در کشورهای در حالتوسعه در سالهای 2010- 1990 پرداختهاند. به این منظور از آزمون همگرایی پدرونی و روش FMOLS برای بهدست آوردن بردارهای همانباشتگی استفاده شده است. براساس نتایج، وجود منحنی کوزنتس زیستمحیطی در کشورهای در حالتوسعه تأیید میشود. به عبارت دیگر، بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست رابطه U معکوس برقرار است.
اصغری و رفسنجانیپور (1392) در مقالهای به بررسی میزان تأثیر سرمایهگذاری مستقیمخارجی، بر میزان انتشار آلاینده CO2 به عنوان شاخص آلودگی زیستمحیطی پرداختهاند. این مطالعه طی دوره 2011-1990 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی به منطقه اثر مثبت و معناداری بر میزان انتشار آلاینده CO2 دارد. همچنین ورود سرمایههای خارجی نه تنها منجر به ورود تکنولوژی ذخیره انرژی در منطقه مذکور نشده است، بلکه باعث افزایش مصرف انرژی بدلیل افزایش مقیاس تولید و بنابراین کاهش کیفیت محیطزیست شده است.
بررسی مطالعات نشان میدهد، اثر توسعه مالی برکیفیت محیطزیست در کشورهای در حالتوسعه و توسعهیافته مورد توجه و مقایسه قرار نگرفته است در این پژوهش اثر توسعه مالی بر کیفیت محیطزیست در کشورهای در حالتوسعه و کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-6-3-خلاصه فصل
بررسی مطالعات خارجی نشان میدهد در این مطالعات، نتایج متفاوتی از رابطه توسعهمالی و رشد اقتصادی در مطالعات خارجی بدست آمده و مطالعات داخل کشور نیز در موارد اندکی به بررسی شاخصهای توسعهمالی به عنوان یک متغیر کلان مؤثر بر آلودگی محیط زیست پرداختهاند. با توجه به شدت یافتن روز به روز آلودگی محیطزیست و در راستای بررسی عوامل بیشتر و تأثیرگذار بر آلودگی محیط زیست جهت دستیابی به توسعه پایدار، در این پژوهش برای اولین بار تأثیر توسعه مالی، اندازه دولت، جهانی شدن و درآمد سرانه را با روش پانل دیتا در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه و با استفاده از دادههای دوره 2013-2000 مورد بررسی قرار میگیرد.

3-1-مقدمه
در سالهای اخیر، بهرهمندی از رشد بلندمدت و دسترسی آسان به دادههای اقتصادی تعداد زیادی از کشورها، متخصصان اقتصادی را به استفاده هر چه بیشتر از دادههای پانل برای تخمین مدلهای پویا ترغیب و علاقهمند کرده است. دادههای پانل به دلیل آنکه هم تغیرات زمانی و هم تغیرات درون هر مقطع را منعکس میکنند، میتوانند اطلاعات بیشتری را منعکس نمایند. بسیاری از نکاتی که در تحلیلهای سری زمانی، از جمله ناهمگنیها، که نادیده گرفته میشوند و یا غیر قابل مشاهده هستند، در تحلیل دادههای پانل روشن میشوند و امکان بررسی آنها فراهم میگردد.
هدف از انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگیهای اجزای موضوع قرار دارد. تحقیق علمی را میتوان چنین تعریف کرد ” فرآیندی که به کمک آن میتوان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر میرسند، کشف کرد.
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. روش علمی یک تحقیق به فرآیندی اطلاق میشود که از طریق آن پژوهشگر ابتدا به صورت استقرایی و با تکیه بر مشاهدات خود، فرضیه و یا فرضیاتی را صورت بندی میکند و سپس با عنایت به اصول استدلال قیاسی به کاربرد منطقی فرضیه میپردازد. انتخاب روش تحقیق به اهداف، موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن بستگی دارد، لذا هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد محیط زیست، کیفیت محیط، مزیت نسبی، رشد اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دادههای پانل، سریهای زمانی، مصرف انرژی، کشورهای منتخب