منبع پایان نامه ارشد درمورد رتبه بندی، رتبه بندی کملز، دارایی ها، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮزون ﺷﺪه ﺑﻪ رﯾﺴﮏ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2-6-2-2-ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ‬
‫ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽﻫﺎ در ﻣؤﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ارزش ﺗﺴﻬﯿﻼت ‬‫ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ارزش ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ وﺛﺎﯾﻖ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاریﻫـﺎی آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارزش ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از داراﯾﯽﻫﺎی ‬‫ﺑﺎ ﺛﺒﺎت در ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻫﺶ ارزش آن ﻫـﺎ، ذﺧـﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و‬ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ای را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫2-6-2-3-ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎ، ﺑـﺼﯿﺮت، ﺣﺮﻓـﻪای‬‫ ﺑﻮدن، درﺳﺘﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، از اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋه ای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و در ‫اﻏﻠﺐ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻪ آن وزن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2-6-2-4-درآﻣﺪﻫﺎ‬
‫ﮐﯿﻔﯿﺖ و روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ درآﻣﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ، ارﺗﺒﺎط زﯾﺎدی ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ‫ داراﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در آن دارد. ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ در ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ‬‫ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از رﺷﺪ داراﯾﯽﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺳﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮد ﺗـﺎ‬‫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﮑﺮد درآﻣﺪی ﺧـﻮب، ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ‬‫اطمینان سپرده گذاران، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران، وام دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣؤﺳﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ 2-6-2-5- ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓـﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﺟـﺎری ﯾـﺎ ‬‫ﺿﺮوری اﺳﺖ . ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران‬‬ و ‫ﺗﺴﻬﯿﻼتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣؤﺳﺴﺎت‬‫ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ و ﺑﺪﻫﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻋـﺪم اﻧﻄﺒـﺎق ‬‫ﺳﺮرﺳﯿﺪ در داراﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ‬‫ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺳﻮدآوری، اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿـﺖ‬ ‫ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫از اول ژانویه 1997، حوزه حساسیت به ریسک نیز به مجموعه کمل16 اضافه شد و به سیستم رتبه بندی کملز17 مشهور شد. ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه،‫ﻧﺮخ ﺗبدیل ارز، قیمت کالا و حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد و بدین ترتیب می تواند بر سود آوری یا سرمایه اقتصادی مؤسسات مالی تأثیرگذار باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫مدل دیگری که مبنای تعیین رتبه بانکها قرار می گیرد کارمل18 است . این مدل نیز بر گرفته از مدل کمل بوده با این تفاوت که شاخص R در آن که بیانگر قوانین و مقررات حاکم است به مدل اضافه شده است. این مدل به رعایت اصول و قوانین حاکم بر مؤسسات مالی به عنوان مبنایی بر رتبه بندی تأکید دارد.( اسلامی و همکاران،1390 ،6)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-7- توضیحاتی در باره ی سيستم رتبه بندی کملز 19
کملز يک مدل ارزيابی عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی است که به بررسی و ارزش گذاری پنج حوزه از حوزه های عملكرد مديريتی و مالی می پردازد. اين پنج حوزه عبارت اند از: کفايت سرمايه، كيفيت دارايیها، مديريت، درآمدها و نقدينگی. در ادامه توسعه اين مدل، مؤلفه ديگري با حرف s به عنوان حساسيت به ريسک بازار به اين سيستم رتبه بندی اضافه شد و اين مدل با نام کملز توسعه يافت. لذا آنچه در سيستم رتبه بندی کملز انجام می گيرد، بررسی و ارزيابی ابعاد كليدی کفايت سرمايه، كيفيت دارایی، مديريت، درآمدها، نقدينگی و حساسيت به ريسك بازار می باشد که مبتنی بر استانداردهای تعريف شده است و بر اساس ميزان انطباق اين مؤلفه ها با استانداردها امتيازی از 1 تا 5 :
امتياز 1: نشا ن دهنده عملكردی قدرتمند است: بهترين امتياز.
امتياز2 : نشا ن دهنده عملكردی رضايت بخش است.
امتياز3 : نشا ن دهنده عملكردی است كه تا حدودی دارای ضعف است.
امتياز4 : نشان دهنده عملكرد لب مرز است و تا حدود زيادی از حد ميانگين ضعيف تر است.
امتياز5 : نشان دهنده عملكرد در سطح نارضايتی است: بدترين امتياز.
به نظر میرسد تكنيك نظارت غيرحضوری بانك مركزی مبتنی بر الگوی رتبه بندی کملز، ابزاری قوی و كارآمد در ارزيابی عملکرد بانک هاست. اين سيستم ضمن ارزيابی عملکرد مديريت ريسك و انطباق شرايط و عملكرد بانك با معيارهای از قبل تعيين شده برای دارايیها و تعهدات، به ارزيابی مستمر روشهای عملياتی، مقررات و ضوابط داخلی و همچنين معيارهای حاصل از نتايج به دست آمده آنها تعلق می گيرد. نتيجه ارزيابی های سيستم رتبه بندی کملز حاصل جمع نتايج حاصل از نظارت غيرحضوری و بازرسی حضوری است. برای نظارت غيرحضوری از صورت های مالی ماهيانه استفاده میشود و برای انجام بازرسیحضوری، بازرسان آن دسته از اطلاعات را كه در صورتهای مالی منعكس نشده است، جمع آوری می كنند. اين ارزيابی ها به دستيابی به درجات اعتباری بين صفر تا صد، منجر ميگردد. بر اساس اين درجات اعتباری است که رتبه های بين 1 تا 5 به شاخصهای شش گانه مذکور داده می شود.

2-7-1- سيستم رتبه بندی کملز در حوزه بانكداری اسلامی
با توجه به مباحث قبل، به نظر می رسد نمیتوان از سيستم رتبهبندی کملز به عنوان يک سيستم دارای صلاحيت و مناسب در تفسير عملكرد صحيح سيستم بانكداری اسلامی ياد كرد، زيرا اين سيستم،
خالی از مؤلفه های مجزا برای تعيين ميزان سازگاری عملكرد بانك ها با معيارهای شريعت می باشد.
بنابراين اگر با مدل کملز موجود، بانکی که در حوزه بانکداری اسلامی فعاليت می نمايد مورد ارزيابی قرار گيرد، اين مدل به صورت سکولار عمل کرده و شاخصهای شريعت اسلام را برای اين رتبه بندی مورد ملاحظه قرار نمی دهد و سلامت بانك اسلامی بدون توجه به ميزان سازگاری آن با شريعت، تعيين خواهد شد. از طرف ديگر، چارچوب حال حاضر کملز اگر هم قرار باشد بر طبق شريعت اصلاح شود، احتمالاً در بر گيرنده تمام جنبههای بانكداری اسلامی نخواهد بود. مواردی كه در ادامه به ذكر آنها می پردازيم، برخی از اين ناسازگاریها را تشريح می كند. واسطه گری های مالی اسلامی اساساً با فعاليت های مرسوم عامه مؤسسات مالی متفاوت است، به طوری كه مدلهای نظری و پارامترهای آنها كاملاً متفاوت میباشند در ادامه به چهار جنبه از اين تفاوت ها اشاره میشود. اولين تفاوت خود را در انحراف قابل توجه از ساختار دارایی ها نشان می دهد. در ستون داراییهای در ترازنامه بانکهای اسلامی اولويت محسوسی برای دارایی های مالی با پشتوانه حقيقی (بر اساس اصل مشارکت در سود و زيان( وجود دارد. دومين تفاوت، انتخاب و اجرای سياست های حسابداری است كه بر امر تخصيص درآمد بين سهامداران و مشتريان دلالت دارد. در واقع تأمين مالی اسلامی می بايست با موانعی که در تخصيص عوايد ميان داراییهایی كه به وسيله مطالبات سپرده گذاری حساب های سرمايه گذاری عمومی، حساب های سرمايه گذاری خاص و حقوق صاحبان سهام حاصل میگردند، سازگار باشد. سومين تفاوت بين فعاليت ها و اصول كه به گونه ای به موضوعات قبلی مربوط است، جايگاه حساب های سرمايه گذاری می باشد و چهارمين تفاوت ناشی از حقوق نظارتی است كه به صاحبان حساب های سرمايه گذاری واگذار شده است. سيستم رتبه بندی کملز می بايست با توجه ويژه به اصول و فعاليتهای بانكداری اسلامی مورد بازنگری قرار گيرد. اگرچه ويژگی های کملز مخالف يا متناقض با شريعت نمي باشد، ولی برای سودمند و مناسب نمودن آن در جهت تحليل عملكرد بانك های اسلامی، مقررات تفكيكی جديدی وضع شود. به گونه ای كه سيستم جديد قادر به ارزيابی وضعيت بانك های اسلامی در زمينه پياده سازی شريعت هم باشد.(ملا کریمی ،85)

2-8- درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ( 20(BSFRS‬ﺗﻮﺳﻂ‬ مودیز21
‫در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ای.ام‬‬22‫‪ مودیز23 ، و اس اند پی چهار مؤسسه ای هستند که مقبولیت جهانی داشته و ارزیابیهای صورت گرفته توسط آنها از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار بوده و مورد استفاده قرار میگیرد. این شرکتها برای ارزیابی عملکرد، اطلاعات کمی و کیفی بانک ها در حوزههای گوناگون را با ضرایب اهمیت متفاوت برای رتبه بندی استفاده می کنند، اما تقریباً در نتایج اصلی همگرا هستند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮدﯾﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﻣﺘﺪوﻟﻮژی BSFR‬ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی (اﻋﺘﺒﺎری) ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﻮدﯾﺰ اﺳـﺖ اﻣـﺎ رﺗﺒـﻪ ‬‫ﺑﻨﺪی رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺘﺪوﻟﻮژی BSFR‬ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ‬‫ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ﮐﻪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪن، ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ‬‫و اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. اﯾـﻦ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژی اﺑـﺰاری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2-8-1- ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس‪BSFR‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ارزش ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ارزش ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ، ﭘﺎﯾﺪاری وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺑﺎﻧﮏ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﻣﻌـﯿﻦ ﯾـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ‬ ‫ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ . ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣؤﺳـﺴﻪ را ‬‫در اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ درآﻣﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد‬‫آورده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﯾﺴﮏ را در ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪ ‬‫ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻗﺪرت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ، دوام ﭘﺬﯾﺮی ﻣؤﺳﺴﻪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ دارد‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﭘﺎﯾﺪاری، ﺗﻨﻮع ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺛﺒﺎت و ﺗﻨﻮع درآﻣﺪﻫﺎ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﯾﺴﮏ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه از ‬‫ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت‬‫ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ‬‫ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮔﺰارﺷـﮕﺮیﻣـﺎﻟﯽ، ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ رﯾـﺴﮏ اﻋﺘﺒـﺎری،‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ، ﺑﺎزار و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬
‫ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ تأﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آن ﺑﺎﻧـﮏ اﺳـﺖ.‬ ‫ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻘـﺮرات ‬‫کارامد،‬‫ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ . داﺷـﺘﻦ‬‫ ﻧﻈﺎرت ﻓﻌﺎل، اﺟﺮای ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷـﺪه ﻧﻘـﺶ‬‫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ درﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دارد. ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت از اﺳـﺘﻘﻼل، اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ‬‫(ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻮزﻫﺎ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ)، ﻧﻈﺎرت، ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬ ‫و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ تأﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎنکﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻋﻤﺎﻟﯽ دارد. ﺛﺒﺎت‬‫اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻣؤﺳﺴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ‬ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﻣؤﺛﺮ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫اﺻﻮل ﻣﺎﻟﯽ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎده و ﺷﻔﺎف، ﺷﯿﻮه آﺳﺎن و ﻗﺎﺑـﻞ‬‫ درﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽ ﮔﺬارد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ درك ‬‫روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ از ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﻪ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بانک مرکزی، رضایت مشتری، نظام بانکی، رضایت مشتریان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه فکری، رتبه بندی، عملکرد سازمان، سرمایه انسانی