منبع پایان نامه ارشد درمورد رادیو و تلویزیون، معیارهای اخلاقی، رسانه های گروهی، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

قوانین بازی منجر به تحریک تماشاگران تیم خودی یا رقیب
• بی احترامی به مقامات رسمی مسابقه
بازیکنان، مربیان، سرپرستان و کلیه دست اندرکاران فوتبال که به زبان، فرهنگ، نژاد یا مذهب افراد اهانت نمایند به یک تا پنج جلسه محرومیت از همراهی تیم و از بیست میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال، جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
استفاده از پلاکارد و تابلو برای تحقیر حریفان و مقامات رسمی تیم‌ها، از یک تا شش جلسه بازی بدون تماشاگر را در پی خواهد داشت و هر تماشاگری که عامل و مباشر اصلی یا مسبب این موارد بوده و مورد شناسایی قرار گرفته باشد، تا دو سال از ورود به ورزشگاه‌ها منع خواهد شد.
سردادن شعارهای غیراخلاقی و خلاف شئونات، توسط تماشاگران یا عوامل هر تیم، موجب محکومیت باشگاه به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون تا دویست میلیون ریال خواهد بود و در صورت عدم توجه باشگاه به تذکرات ابلاغ شده، محرومیت از انجام مسابقه درزمین خودی و خاص یا الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی طرف، الزام به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر و یا کسر امتیاز اکتسابی در همان مسابقه اعمال خواهد شد.
پرتاب اشیای متفرقه یا وسایل آتش زا و انفجاری در هنگام انجام مسابقه یا بین دو نیمه توسط تماشاگران یا عوامل هر تیم، موجب محکومیت باشگاه به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا هفتاد میلیون ریال خواهد بود.
پرتاب اشیاء توسط تماشاگران یا عوامل هر تیم که منجر به آسیب داور و سایر مقامات رسمی یا بازیکنان شود، به گونه‌ای که دخالت مستقیم آنها در بازی تلقی شود، به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا دویست میلیون ریال خواهد بود و در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات ابلاغی مستوجب اعمال محرومیت مندرج در بند 4 همین ماده خواهد گردید.
هجوم هواداران منتسب به هر تیم به داخل ورزشگاه در زمان فعال مسابقه که موجب قطع کامل مسابقه توسط داور دیدار شود، علاوه بر بازنده کردن تیم مذکور(با نتیجه سه بر صفر و در صورتی که هنگام قطع مسابقه نتیجه برای تیم مقابل بهتر از این بوده باشد با همان نتیجه) محکومیت تیم یا باشگاه را به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال در پی خواهد داشت.
ترک زمین از طرف تیم، با انگیزه اعتراض به تصمیم داوران و سایر مقامات رسمی علاوه بر بازنده کردن تیم با نتیجه سه بر صفر، از سی میلیون تا هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی نیز در برخواهد داشت.
حمله ور شدن به حریفان و مقامات رسمی تیم ها و مقامات رسمی مسابقه و کتک کاری نسبت به هر یک از آنها یا انداختن آب دهان به هر یک از ایشان از شش ماه تا یکسال محرومیت و پرداخت جریمه نقدی از بیست میلیون تا یکصد میلیون ریال نیز در بر خواهد داشت.
مسؤولیت جبران خسارات مالی که در جریان برگزاری یک مسابقه، به ورزشگاه و تأسیسات جانبی محل مسابقه وارد آید، بر عهده تیم میزبان است، مگر اینکه مسؤولین تیم میزبان، انتساب آن را به دیگران ثابت نمایند و در مسابقه ه ایی مانند تک مسابقه و هر مسابقه دیگری که بدون تعیین تیم میزبا ن (play off) حذفی و میهمان برگزار می شود، تشخیص تقصیر و انتساب آن به تیم ها بر مبنای محل استقرار تماشاگران هر تیم، بر عهده مرجع رسیدگی کننده خواهد بود که در صورت نیاز برای تشخیص خسارات وارده به اموال و تأسیسات، پرونده به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی ارجاع خواهد شد و نظریه کارشناسان ملاک خواهد بود.
تبصره 1 : اگر تخلفی قبل و یا بعد از مسابقه در محل انجام مسابقه صورت گیرد که مشابه آن عمل در حین مسابقه مستوجب تنبیهات مصوب باشد، همان تنبیه در مورد خاطی اعمال خواهد شد.
تبصره 2 : در تخلفات مربوط به تماشاگران ،کمیته انضباطی می‌تواند حسب تشخیص، علاوه بر تعیین جریمه برای باشگاهی که هواداران منتسب به آن باشگاه، مرتکب تخلف شده اند به محرومیت هواداران از حضور در ورزشگاه یا محرومیت از انجام مسابقه در زمین خودی و خاص و یا الزام به برگزاری مسابقه در زمین ب یطرف و یا رأی به کسر امتیاز اکتسابی در مسابقه‌ای که تخلفات تماشاگران در آن اتفاق افتاده است، حکم صادر نماید.
• ماده 23 تخلفات مرتبط با رسانه‌های گروهی
حمله ور شدن و برخوردهای زننده و شدید و توهین علیه اهالی رسانه از جمله فیلمبرداران، خبرنگاران و عکاسان و سایر عوامل مطبوعات و رادیو و تلویزیون از بیست میلیون ریال تا پنجاه
میلیون ریال جریمه و نیز از دو ماه تا چهار ماه محرومیت در بر خواهد داشت. اظهار نظرها و مصاحبه‌های خلاف مقررات و آیین نامه‌های ابلاغی(فدراسیون و باشگاه‌ها) و خلاف واقع و توهین و تحر یک آمیز، علیه هر یک از مقامات رسمی فدراسیون، مقامات رسمی مسابقات، مقامات رسمی تیم ها، بازیکنان و سایر دست اندرکاران از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی و پست الکترونیک، تخلف از مقررات محسوب می شود و مرتکب بنا به مسئولیت فردی و شخصی حسب مورد، به پرداخت و جریمه نقدی از سه میلیون تا پنجاه میلیون ریال و با رعایت حقوق باشگاه به یک تا هشت مسابقه محرومیت از همراهی تیم محکوم خواهد شد . کمیته انضباطی، حسب تشخیص می تواند متخلفان را از انجام هرگونه مصاحبه(با رعایت حقوق تبلیغی باشگاه) از یک ماه تا یک سال منع کند.
تذکر: در صورتی که مصاحبه، اظهار نظر فردی بوده و منجر به محرومیت فرد مصاحبه کننده از همراهی تیم مربوطه شود، مصاحبه کننده علاوه بر جریمه مندرج در بند فوق باید خسارت وارده به باشگاه را تأدیه و مکلف به جبران آن خواهد گردید. ضمناً باشگاه م یتواند از محل دریافتی و قرارداد بازیکن یا مربی یا سایر مقامات رسمی تیم نسبت به درخواست تبدیل جریمه محرومیت همراهی تیم به جریمه نقدی از کمیته انضباطی فدراسیون اقدام نماید. هزینه تبدیل باید الزاماً از حقوق بازیکن و مربی، کسر و پرداخت گردد و کمیته انضباطی در تبدیل یا عدم آن، مختار خواهد بود.
تبصره : هرگاه محرز شود که اهالی رسانه از جمله خبرنگار ان، فیلمبرداران، عکاسان و سایر عوامل مطبوعات در ورزشگاه‌ها یا محیط های باشگاهی به هنگام انجام مصاحبه مقررات ابلاغی رسانه ای فوتبال و یا آیین نامه کنفرانس خبری را رعایت ننموده یا موجبات تحریک تماشاگران، بازیکنان، مربیان، سرپرستان و … را فراهم آورده و یا ایجاد خشونت نموده اند، در این صورت به حکم کمیته انضباطی از ورود به ورزشگاه ها از سه تا ده مسابقه محروم خواهند شد.
• ماده 24 تنبیهات مضاعف
الف) تنبیهات مضاعف اشخاص حقیقی در خطاها و رفتارهای ناشایست ذیل، چنانچه اعمال ارتکابی در مسابقه، به طرق مختلف به کمیته انضباطی گزارش شود یا مقامات رسمی مسابقات و فوتبال از جمله اعضای کمیته‌های انضباطی رأساً مشاهده کنند و یا به نحوی از آن رفتارهای ناشایست مطلع شوند، علاوه بر تنبیهات و مجازات های اعمال شده توسط داور، تنبیهات مضاعف نیز به شرح زیر اعمال خواهد شد:
• محرومیت دو جلسه ای از شرکت در مسابقات برای بازیکنی که روی حریف صاحب توپ مرتکب خطای شدید گردیده و توسط داور اخراج شده است.
• محرومیت دو جلسه ای از شرکت در مسابقات برای اقدام به زدن به نحوی که عقیم بماند.
• محرومیت دو جلسه ای برای برخوردهای تند علیه بازیکنان و کادر رسمی مسابقه و تیم ها (خشونت بدون وجود توپ) که منجر به اخراج توسط داور شده باشد.
• محرومیت دو جلسه‌ای برای ضربه زدن که منجر به اخراج شده باشد، مانند زدن با آرنج، زدن به سینه فرد مقابل، لگد زدن(چه به حریف و چه به دیگر اشخاص).
• محرومیت سه جلسه ای برای ضربه زدن و اقدام به زدن که دور از چشم داور اتفاق افتاده باشد.
• محرومیت شش جلسه ای به دلیل پرتاب آب دهان به هر یک از افراد حاضر در زمین مسابقه یا ورزشگاه.
• محرومیت یک جلسه ای برای هل دادن شدید حریف که داور مسابقه آن را ندیده باشد.
• محرومیت دو جلسه ای در صورت عدم رعایت شئونات و معیارهای اخلاقی و داشتن ظاهر نامناسب در زمین مسابقه و محیط ورزشگاه.
• تبصره: ارتکاب هریک از موارد هفت گانه فوق علاوه بر محرومیت از مبلغ ده میلیون تا صد میلیون ریال جریمه نقدی را موجب خواهد شد.
• بی احترامی، توهین و فحاشی به داور یا کمک داور که منجر به اخراج بازیکن یا مربی شده باشد، موجب محرومیت از دو تا شش مسابقه و جریمه نقدی از ده میلیون تا صد میلیون ر یال خواهد شد و هرگونه بی احترامی(گفتاری و کرداری) به تیم داوری و مقامات مسابقه که منجر به تذکر داور یا کارت زرد شده باشد، مستوجب جریمه نقدی متخلف از ده میلیون تا صد میلیون می‌شود.
• هریک از عوامل ذیربط مسابقه اعم از بازیکن، مربی و گروه سرپرستی (مدیر، سرپرست، پزشک، تدارکات و مسؤول رسانه‌ای) و مقامات رسمی تیم ها که در مسابقه ایجاد جنجال نمایند از یک تا شش جلسه از همراهی تیم محروم و از ده میلیون تا صد میلیون ریال جریمه نقدی خواهند شد.
• رفتار زننده و خشن و اقدام برای زدن داور یا تیم داوری، بازیکنان مقامات رسمی تیم ها و مقامات رسمی مسابقه و سایر عوامل رسمی و باشگاه و سایر دست اندرکاران اجرایی مسابقات و نیز هل دادن، انداختن عمدی آب دهان و هرگونه حرکات ناشایست مشابه، موجب محرومیت تا شش ماه از مسابقات و پرداخت جریمه نقدی شخصی تا مبلغ صد میلیون ریال خواهد شد.
• رفتار خشن و زننده علیه داور و تیم داوری، بازیکنان مقامات رسمی هیئ تهای رسمی مسابقات و سایر عوامل رسمی یک باشگاه که منجر به اصابت و مضروب شدن آنان گردد، مستوجب محرومیت از شش ماه تا دو سال و جریمه نقدی از ده میلیون تا صد میلیون ریال خواهد گردید.
• تبصره : رفتاری که منجر به مجروح شدن هریک از اشخاص فوق شود، متخلف را مستوجب یک تا دو سال محرومیت و جریمه نقدی تا صد میلیون ریال خواهد نمود و مسلماً پرداخت دیه در حق مصدوم بر مبنای قوانین جزایی، حکم محاکم ذی صلاح و در چارچوب مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
• تحریک دیگران به رفتار اهانت آمیز و خشن توسط بازیکنان، مقامات رسمی باشگاه ها و دیگر عوامل رسمی مستوجب تنبیهات مندرج در مواد 20 و 21 آیین نامه مذکور و نیز یک تا شش جلسه محرومیت از همراهی تیم و جریمه نقدی تا صد میلیون خواهد گردید.
• تعرض و تهدید نسبت به مقامات رسمی مسابقه و سایر عوامل رسمی باشگاه ها و نیز مداخله در امر داوری، مستوجب تنبیهات مندرج در ماده 20 همین آیین نامه خواهد بود.
• تبصره : در خصوص تنبیهات ناشی از قول و فعل و رفتار ارتکابی فردی بازیکنان و یا مقامات رسمی تیم ها که منتهی به جریمه، محرومیت بازیکن، مربی و سایر مسؤولین ذی ربط از حضور در مسابقه شود، فرد متخلف موظف است خسارت وارده به باشگاه را جبران و باشگاه باید ضرر و زیان ناشی از عدم حضور بازیکن و مربی و فرد متخلف در یک مسابقه و جریمه پرداختی را محاسبه و از مجموع حقوق و قرارداد سالانه وی کسر و به حساب باشگاه عودت داده و واریز نماید.
• اشخاصی که به موجب رأی صادره قطعی (مبادی ذی صلاح) و یا دریافت سه کارت زرد محروم باشند و علی رغم علم و اطلاع در مسابقه‌ای شرکت نمایند، محرومیت قبلی به میزان دو برابر افزایش خواهد یافت مشروط به اینکه برگزار کننده ، محرومیت وی را قبلاً بطور کتبی گزارش کرده باشد.
• تبصره : چنانچه بازیکن محروم، برخلاف مقررات در مسابقه‌ای شرکت نماید، علاوه بر تنبیهات مقرر، نتیجه مسابقه سه بر صفر اعلام خواهد شد. رأی صادره در این خصوص قابل تجدید نظر خواهد بود.
ب) تنبیهات مضاعف اشخاص حقوقی در موارد ذیل، علاوه بر مجازاتهای مقرر در سایر موا رد، جریمه نقدی نیز از چهار میلیون تا چهل میلیون ریال برای هر تیم یا باشگاه تعیین می‌شود:
• اگردر یک بازی بیش از 5 نفر از اعضای یک تیم کارت زرد یا قرمز دریافت نمایند و یا اخراج شوند.
• اگر چند نفر از بازیکنان یا سایر عوامل تیم (به حالت اعتراض) به مقامات رسمی بازی حمله ور شوند.
• در صورت استفاده یک تیم از باز یکن غیرمجاز (علاوه بر جریمه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تجدید نظرخواهی، دستور موقت، حل اختلاف، اشخاص حقوقی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اعاده دادرسی، تخفیف مجازات، تجدید نظرخواهی، اجرای مجازات