منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، قتل و مرگ

دانلود پایان نامه ارشد

قريب 53روز بعد از واقعه از متهم به وسيله بازپرس به عمل مي آيد نامبرده اين بار نيز مطلب ديگري بر توضيحات قبلي اضافه کرده مدعي مي شود در بين راه هنگامي که با مقتول همراه بوده به دو نفر ژاندارم که آنها را نمي شناسد برخورد کرده و قصد داشته اسب يکي از آنها را بخرد ژاندارم گفته 1900تومان و او به 900تومان راضي شده که معامله انجام نشده و سپس به سوي او تيراندازي شده و ديگر چيزي نفهميدم و اين گفته را که قبلاً ادعا نموده و توضيح داده است مقتول پس از تيراندازي به او بر بالينش آمده و با لگد زده در آنجا تکذيب کرده و حتي مي گويد پس از اينکه تير به طرف او خالي شده از حال رفته و تشخيص نداده است چه کسي به طرف او تيراندازي کرده است.
در معاينهاي که در روز 9/5/42 پس از دوماه از تاريخ واقعه از متهم و از جرح وارده به او وسيله اسلحه بعمل آمده دکتر مرزباني پزشک قانوني ضمن اظهار نظر مشروح و مفصلي که با معاينه محل جراحات و زخم ها مي نمايد اظهار نظر مي کند که گلوله به شرح اظهار نظر پزشک به نحوي است که جراحت حاصله بسيار عميق و حائز اهميت بوده و بالاخره پزشک مذکور نظر ميدهد که به عقيده وي شخصي که به طرف متهم تيراندازي کرده در سطح پايين تري قرار گرفته يعني يا نشسته و يا اينکه افتاده روي زمين و يا اينکه شخص تيرانداز پياده بوده و متهم که به وي گلوله اصابت کرده سوار بر اسب بوده است ضمناً در ساق پاي راست متهم نيز زخمي مشاهده مي شود که پزشک مذکور اظهارنظر مي نمايد که اين زخم در اثر اصابت گلوله ايجاد نشده و هم زمان با زخم اثر گلوله در بدن وي پديد آمده است و درمورد فاصله تيراندازي پزشک چنين بيان عقيده مي نمايد که به نظر وي فاصله تيراندازي دور بوده زيرا اگر از نزديک تير اندازي مي شد نقاط حساس ديگري از قبيل قلب و سر و شکم مورد اصابت قرار مي گرفت و معتقد است که گلوله از بدن خارج شده است.
بيمارستان کرمانشاه نيز ضمن نامه اي در پاسخ بازپرس اشاره ميدارد که گلوله از پشت در ناحيه راست ريه (ح) وارد شده و از جلو خارج گرديده و قسمت ثلث خارجي ريه را سوراخ کرده است. بالاخره بازپرس پس از انجام تحقيقات ديگر از گواهان قرار مجرميت متهم را به ارتکاب قتل عمدي صادر و ب صدور کيفر خواست از طرف دادسراي کرمانشاه تقاضاي مجازات متهم بر طبق ماده 170 قانون مجازات عمومي از دادگاه جنائي کرمانشاه مي شود با طرح پرونده در دادگاه جنايي کرمانشاه و تعيين يکنفر وکيل دادگستري به وکالت از متهم، متهم نامبرده دفاع خود را دردادگاه تغيير داده و بقتل عمدي مقتول اقرار و مدعي مي شود براي دفاع از جان خود مبادرت به کشتن مجني عليه نموده و چنين توضيح مي دهد که مقتول با اسلحه از عقب به من گلوله زده و به من حمله کرده و قصد کشتن مرا داشت هرچه التماس کردم پول مرا ببر و مرا نکش گوش نداد متهم ناچار شدم دفاع نمايم از عقب غفلتاً تيري به من زد و اسب مرا به زمين زد و چشم باز کردم ديدم مي خواهد مرا بکشد او کشيد منهم او را کشيدم از جان خودم دفاع کردم يک چاقوي کوچک داشتم دست او را گرفتم بحال خودم نبودم نمي دانم چطور شد.
در مقابل سئوالات دادگاه پاسخ مي دهد چون من با ژاندارمها صحبت کرده بودم و پول مرا ديد خواست پول را ببرد گلوله به من زد و بعد تصور کرد من مرده ام آمد بالاي سرم.
دادگاه با همين اظهارات و استماع مدافعات وکيل مدافع متهم با احراز قتل آنرا دفاع مشروع تلقي و با اکثريت آراء متهم را از مجازات معاف مي نمايد.
آقاي (ع) يکي از مستشاران دادگاه جنايي که در اقليت بوده نظريه جالبي را ابراز داشته که درج قسمتي از آنرا لازم مي داند:
ايشان ضمن صدور رأي بر محکوميت متهم اظهار نظر مي نمايد چگونه ممکن است متهم با وجود زخم و جراحت عميقي که در اثر شليک گلوله در ناحيه ريه او وجود داشته بتواند چنين زخم و جراحاتي به بدن مقتول وارد ساخته و او را در زميني به شعاع پنجاه متر اين طرف و آن طرف بکشاند اختلاف گوئي هاي متهم در مراحل مختلف تحقيق و عدم اثبات اظهارات وي در مورد رفتن به قهوه خانه با مقتول در بين راه و گواهي پزشکي قانوني به اينکه متهم وسيله شخصي در حال نشسته يا افتاده با اصابت گلوله مجروح شده و از فاصله دور بوده و مغايرت اين گواهي با اظهارات متهم به اينکه علتي براي مجروح کردن متهم از طرف مقتول وجود نداشته بزهکاري نامبرده محرز است و سپس دادرس مذکور صحنه واقعه را چنين ترسيم مي نمايد:
متهم از داشتن وجه مقتول مطلع بوده ولي نمي دانسته مقتول داراي اسلحه است در بيراهه از اسب پياده شده در حاليکه مقتول سوار بوده غفلتاً به او حمله ور و با آلت برنده اي نظير کارد او را با قوت تمام از چندين نقطه بدن مجروح مي نمايد مقتول که غافلگير شده و از اسب به زمين افتاده بوده و درحال دفاع اينطرف و آن طرف کشانده مي شده دست به اسلحه خود برده و در اين موقع متهم از ترس پا به فرار گذاشته و مقتول در آخرين لحظات عمر به سوي او شليک کرده و او را مجروح نموده و سپس افتاده و بعد متهم شروع به داد و فرياد کرده و براي نجات خود مردم را طلبيده اظهار نظر پزشک در مورد اينکه متهم از طرف شخصي در حال نشسته يا خوابيده مورد اصابت گلوله قرار گرفته مويد همين نظر است و نيز آلوده بودن تمام بدن مقتول به خون و وجود دو عدد فشنگ در داخل خشاب وساير قرائن دليل اين است که مقتول فرصت استفاده از آنها را براي دفاع از خود نداشته و الا در صورت مجروح شدن متهم و افتادن از اسبي که رم کرده (زمين زده شدن) مقاومت او در برابر شخص مسلح و آشنا به تيراندازي عقلاً ممکن نبوده است.
با فرجامخواهي دادسراي استان حکم برائت متهم در شعبه11 ديوانعالي کشور نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه جنائي کرمانشاه ارجاع مي شود که بار ديگر پس از انجام تشريفات به موضوع رسيدگي و متهم ضمن دفاع چنين اظهار مي دارد:
بنده دفاع از جان خود کردم از راه آمدم که اسبم بفروشم اين شخص گفت بيا اسب را عوض کن گفتم نمي خواهم بفروشم از دوراهي بهرسين برگشتم و خواستم بروم او مرا وادار کرد که به شهر بيايم دوراهي رحيم آباد گفت بيا از بيراهه برويم رفتيم دو نفر ژاندارم رسيدند خواستم با آنها معامله اسب کنم نشد وقتي سوار شدم او از عقب تيري به سوي من انداخت و من به زمين افتادم و وقتي رسيد بالاي سر من خواست تير ديگري به سوي من پرت کند و با اسلحه خواست تيراندازي کند من چاقو از جيبم در آوردم و به دست او زدم که اسلحه از دستش بيفتد و بالاخره اين اتفاق افتاد.
با اينکه پاسخ متهم به سئوالات دادگاه هيچکدام قانع کننده نبود اين دادگاه نيز عمل متهم را دفاع مشروع تلقي و او را با اکثريت آراء از مجازات معاف کرده و اقليت ( يکي از اعضاء) عقيده به مجرميت و محکوميت متهم داشته است که با فرجامخواهي دادسراي استان و تشخيص اصراري بوده راي موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي کشور مطرح گرديده است.
از گزارش فوق دلايل زيرين عليه متهم دائر به ارتکاب قتل عمدي و عدم استحقاق او به استفاده از معافيت قانوني از کيفر و عدم اثبات دفاع مشروع به دست مي آيد:
اولاً يکي از خصوصيات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخصي است که بدان توسل جسته و با بيان حقيقت و واقع قضيه و اثبات ناچاري و اضطرار خود و دلائل مسلم و غير قابل انکار به ارتکاب قتل نفس از معافيت قانوني استفاده مي کند در قضيه ما نحن فيه اظهارات متهم آنچنان مغاير يکديگر و متناقض است که در هيچ يک از گفته هاي او صداقتي استنباط نمي شود و از دلائل بارز و مسلمي که عليه نامبرده وجود دارد اختلاف گوئي هائيست که در مراحل مختلف تحقيق و حتي در يک روز در اظهارات وي مشهود است:
1- در اولين تحقيقات بازپرسي مورخ 7/3/42 متهم ادعا کرده از پشت مورد اصابت گلوله واقع شده و نفهميدم چه کسي به او تيراندازي کرده و بعد از اسب افتاده و ديگر چيزي نفهميده
2- در توضيحات وي نزد مامور محقق ژاندارمري که در همان روز بيان نموده مطالب ديگري ديده مي شود من جمله ريزش شديد باران و مراجعت متهم به اتفاق مقتول به قهوه خانه و تيراندازي از طرف مقتول به او به ضرب قاطع و آمدن بر بالين او پس از مجروح کردنش با گلوله و زدن يک لگد به صورت او
3- تحقيقات مورخ 1/5/42 بازپرس از متهم و اضافه کردن ديدار او و مقتول با دونفر ژاندارم و مذاکره آنها براي خريداري اسب از ژاندارم ها و عدم انجام معامله و تکذيب اظهارات قبلي خود در مورد لگد زدن مقتول به صورتش
4- اعتراف به قتل در اولين جلسه دادگاه جنائي کرمانشاه و توسل به دفاع مشروع که کاملاً مشهود است وکيل مدافع او اين طريق را براي دفاع موکلش به لحاظ وجود دلايل و مدارک بيشمار عليه او انتخاب و او را در اين باره هدايت و راهنمايي کرده است.
5- اظهار اين مطلب در اولين دادگاه که يک چاقوي کوچک داشتم و دست او را گرفتم و اضافه کردن اين جملات در دومين دادگاه که با چاقو بدست او زدم که اسلحه از دستش بيفتد.
بطور کلي هيچگونه صداقتي در گفته هاي متهم ديده نمي شود و اظهارات او در هيچ يک از مراحل تحقيق و جلسات رسيدگي يک نواخت و يکسان نيست.
ثانياً – اثبات کذب اظهارات و ادعاي متهم در مورد رفتن قهوه خانه به معيت مقتول و ملاقات با دو نفر ژاندارم در بين راه زيرا در مورد عزيمت به قهوه خانه صاحب قهوه خانه و شاگرد او هر دو اظهارات متهم را تکذيب کرده و صريحاً اعلام داشته اند در آن ايام چنين اشخاصي را نديده اند و نسبت باعلام برخورد با دو نفر مأمور ژاندارمري نيز متهم هيچگونه دليلي ابراز نداشته و نام و مشخصات از مأمورين نيز اعلام نکرده و صحت گفته هايش در اين مورد به ثبوت نرسيده است.
ثالثاً – وجود زخم و جراحت در ساق پاي راست متهم که حسب اظهار نظر پزشک قانوني مقارن جرح وارده از ناحيه پهلو وسيله اسلحه ايجاد شده حکايت از يک کشمکش و گلاويزي و برخورد شديد با مقتول را دارد.
رابعاً- اختلاف بين نظريه پزشکي قانوني و اظهارات متهم در مورد نحوه تيراندازي به سوي وي از طرف مقتول که متهم اعلام داشته مقتول در حاليکه سوار اسب بوده به سوي او تيراندازي نموده و نظر پزشک که مستدلا بيان شده براينست که شخص تيرانداز در حالت نشسته يا افتاده و بهر حال پياده از اسب به تيراندازي مبادرت نموده و همچنين در مورد فاصله که حسب نظر پزشک تيراندازي از فاصله دور بوده درحاليکه متهم مدعي است از 5 يا 6 قدمي به او تير اندازي شده است.
خامساً – بدست نيامدن کارد يا چاقو و آلت قتاله اي که متهم به وسيله آن به قتل مبادرت نموده با توجه به اينکه اسلحه و جلد و خشاب آن کلاً در کنار جسد وجود داشته و با توجه به اعتراف متهم ايراد جرح با چاقو و بدست نيامدن آن حکايت از اين دارد که متهم پس از ارتکاب قتل و مرگ مقتول در فرصتي مناسب به مخفي کردن آن و احياناً اشياء و وجوه ديگري مبادرت نموده است زيرا در غير اينصورت در صورت صداقت متهم مي بايست آلت ايراد جرح در محل واقعه پيدا شود يا متهم خود آنرا به مأمورين نشان دهد.
سادساً- هيچگونه دليل و مدرکي بر تأييد صحت اظهارات متهم و اينکه اقدام او به قتل براي دفاع از جان خود بوده در پرونده جز اظهارات او وجود ندارد در حاليکه دلائل و قرائن و امارات بيشماري در پرونده عليه متهم به چشم مي خورد واقعيت و حقيقت امر همانطور که احد از مستشاران دادگاه جنايي کرمانشاه در اولين مرحله رسيدگي که مرقوم داشته و مجموع محتويات پرونده و اظهار نظر پزشکي قانوني مارا با اين واقعيت مي رساند آن است که متهم به جهتي به منظور قتل متهم با آلت قتاله قوي و برنده اي به مقتول حمله کرده و او را از اسب فرود آورده و با وارد کردن ضربات شديد و کشنده اي به حيات او خاتمه داده و مقتول که اسلحه در کمر داشته در آخرين لحظات حيات آنرا به دست گرفته و به طرف متهم نشانه گيري و متهم فرار کرده و پس از شليک به پهلوي او اصابت و به علت شدت جراحات و ناراحتي پس از اختفاء آلت قتاله و احتمالاً اشياء و وجوه بالاخره به منظور نجات خود از مرگ مجبور به داد و فرياد و استمداد از اهالي قريه گرديده و پس از حضور مردم چون وقت و فرصت کافي براي مطالعه و انديشه در اطراف

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قانون مجازات، استان کرمانشاه، شهرستان کرمان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، استان کرمانشاه، قانون مجازات