منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

که کهزاد در صفحات 77 الي 79 اظهار داشته وقتي چشممان به روستاي سيد عباس افتاد خاطره درگيري را با غريب صحبت کرديم تصميم گرفتيم و توافق کرديم شب به داخل ذرت شده،‌تخريب نماييم. با يکديگر سوگند بستيم محلي را وعده گذاشتيم غريب با اسلحه و من بدون اسلحه …. ساعت11 شب وارد ذرت شديم و مشغول تخريب شديم با غريب حدود 3متر فاصله داشته بک لحظه غريب جهت احتياط سر خود را بلند کرده با فاصله ده متري درحاليکه ما بالا و ضارب پايين و ديد او بر ما بيشتر بود کنار سيم خاردار به وي شليک نمودند که يک مرتبه غريب بر زمين خورده اسلحه از دستش افتاد مجدداً بلند شد اسلحه اش را برداشتم در حالي که سه نفر مرد را حدود 35 متر فاسله داشتند اول به طرف آنان و بار دوم به طرف هوا به صورت رگبار شليک با اسلحه کلاشينکف نمودم … فراز دوم- مربوط به کهزاد است در فراز سوم مندرجا اوراق 81 الي 82به اقرار عبدالمجيد اشاره ، نهايتاً اقرار نامبرده به اينکه او اولين تير را شليک کرده است ذکر کرده – در فراز چهارماز دلائل دادگاه اظهارات عبدالمجيد در اوراق 111 الي 121 بازپرس است نامبرده اظهارداشته درست است اول من شليک کردم بعداً آنها به طرف ما شليک نمودند راجع به اينکه چه موقعي سلاح را تهيه کرده جواب داده پس ازجريان زن برادرم و بريدن گوش او و اينکه تهديد به قتل مي شديم اين اسلحه را فخرالدين براي دفاع از خودمان و اين که مکرر محصول گندم وغيره را آتش مي زدند درخت گردوهاي بزرگ را مي بريدند هر شب خسارتي وارد مي ساختند براي دفاع از خودمان، اسلحه تهيه کرديم و نهايت اظهار داشته يک عدد تير شليک کردم دادگاه دنبال استدلال خود با رد مدافعات متهمين و وکلاي آنها در دفاع مشروع بدليل عدم تناسب اقدامات هر يک از ضاربين با کيفيت و موقعيت حاکم بر صحنه درگيري عمل متهمان رديف اول و دوم را با بند الف ماده 206 مجازات اسلامي و 126 تعزيرات در مورد تخريب زراعت منطبق دانسته برطبق مواد مذکور و مواد 205،207،219، بند4 از ماده 231،257،265 مجازات اسلامي حکم بقصاص نفس متهمان رديف اول و دوم و تحمل 3سال حبس براي متهم رديف سوم صادر کرده همچنين بر طبق ماده 208 مجازات اسلامي و 126 تغزيرات حکم به تحمل هفت سال حبس براي متهم رديف اول و چهار سال براي متهم رديف دوم صادر کرده است.
با تجديد نظر خواهي سيد محمد جعفر خادمي احد از اولياء دم و تجديد نظر خواهي اولياء دم غريب از قلت مجازات فخر الدين و تجديد نظر خواهي محکوميت باسامي عبدالمجيد و فخرالدين خادمي پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شد. اين شعبه از ديوان عالي حکم تجديد نظر خواسته را در قسمت محکوميت بحبس و استناد ماده 208 مجازات اسلامي، محکوميت حبس بلحاظ اخلال در نظم را مخدوش دانسته، باضافه، با اين که قبول حمله و هجوم از جانب کهزاد و غريب با داشتن سابقه خصومت و پرونده هاي کيفري با همراه داشتن سلاح جنگي مورد تاييد دادگاه قرار گرفته است استدلال دادگاه در رد دفاع مشروع، بدليل عدم تناسب با عنايت به ماده 61 مجازات اسلامي موجه نيست دادنامه تجديد نظر خواسته در محکوميت سيد فخرالدين و سيد عبدالمجيد را نقض، رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه ارجاع و تجديد نظرخواهي اولياء دم مرحوم غريب همچنين تجديد نظر خواهي احد از اولياء دم مرحوم غريب همچنين تجديدنظر خواهي ا حد از اولياء دم مرحوم سيد عباس را قابل طرح ندانسته است (چون حکم دادگاه بر برائت نبوده دادگاه عمومي ياسوج بشرح صورتجلسه محاکمه مورخ 6/7/74 با حضور متهمان باسامي عبدالمجيد و فخرالدين و شاکيهاي خصوصي و وکلاي طرفين اظهارات و شکايت اولياء دم مقتول بنام غريب که تقاضاي قصاص نموده در قبال تفهيم اتهام جواب داده من نکشتم خواب بودم ساعت 12شب به ما حمله کردند با صداي تير اسلحه از خواب پريدم به طرف پاسگاه مي رفتم پدرم را ديدم که در جاده کشته اند اسلحه روي جنازه او بود که رئيس پاسگاه با سربازان آمدند در قبال سئوال دادگاه به اقرار در بازپرسي و بازجويي جواب داده از خودشان نوشته اند با چشم بسته امضاء کرده ام در آخرين دفاع اظهار داشته در روزنامه ها نوشته اند اين طايفه به ما حمله کردند خود را بيگناه دانسته اضافه کرده اطلاعي از قتل ندارد وکيل تسخيري تهم با اشاره به مدافعات قبلي خود و اين که کهزاد باتفاق مقتول بنام غريب با برنامه ريزي قبلي شبانه بقصد تجاوز به مال و جان خانواده موکل حرکت کرده اند سلاح جنگي همراه داشته اند اعترافات کهزاد در مراحل اوليه تحقيقات که با ذکر جزئيات و بيان سابقه خصومت دلالت بر قصد شوم متجاوزين به جان و مال خانواده موکل دارد دادگاه بدوي(حکم کيفري يک منقرض) در حکم صادره مرقوم داشته و همراهش قصد تخريب زراعت ذرت را داشته اند و عمل موکل و هجوم را متناسب ندانسته حداقل احراز کرده که آنها بعلت سابقه خصومت و برنامه ريزي با همراه داشتن سلاح جنگي بطرف منزل موکل حرکت کرده اند اگر مهاجمين صرفاً قصد تخريب زراعت داشتند چه دليلي داشته9 سلاح جنگي همراه داشته باشند تجاوز به مال را شروع کرده اند خطر قربي الوقوع تجاوز به جان نيز در پي آن بوده است تخريب در حقيقت عاملي بوده تحريک خانواده موکل وو خروج آنها از منزلشان- عملب موکل را دفاع مشروع و از مصاديق ماده 61مجازات اسلامي دانسته تقاصاي صدور حکم برائت نموده راجع به اظهغارات وککيل اولياء دم د رامکان مراجعه به قواي دولتي پاسخگوئي کرده به اين که مرحوم سيد عباس(مقتول) تا ساعت 11شب در پاسگاه بوده و تقاضاي کمک مي گرده ، نام دو نفر شاهد را اسم برده، بند 3 از ماده 61 را استناد کرده،‌مدافعات سيد فخرالدين در اتهام معاونت در قتل را استماع کرده، آقاي رحماني وکيل تسخيري متهم در پايان اظهار داشته: براي اثبات اينکه سيد عباس تا ساعت 11 شب در پاسگاه بوده تقاضاي استماع شهادت نموده در نهايت دادگاه بتاريخ 29/9/74 با مطالعه پرونده و در غياب طرفين و وکلاي آنها ختم دادرسي اعلام در صفحه جداگانه بتاريخ 30/9/74 مبادرت به صدور حکم نموده:‌ راجع به اتهام عبدالمجيد اجمالاً بدليل شکايت اولياء دم اقرار صريح متهم نزد مأمورين و آقاي بازپرس به اينکه اولين تير را او شليک نموده، وجود کينه و اختلاف بين خانواده ها و ساير قرائن و دلايل و امارات موجود در پرونده موجبات حصول علم را فراهم ديده و راجع به تمسک وکيل متهم به دفاع مشروع مرقوم داشته با توجه به محتويات پرونده و چگونگي وقوع قتل توسط متهم و با عنايت به شرايط و مقررات مربوط به دفاع مشروع مندرج درماده 61 مجارات اسلامي و 93 تعزيرات و با ذکر دلايلي قتل انتسابي متهم را از مصاديق دفاع مشروع ندانسته، از جمله عبدالمجيد و بستگان او اظهار کرده اند غريب و کهزاد بوته هايذرت برادر متهم را تخريب مي کرده اند اعلام نکرده اند که مهاجمين قصد يا ضرب و جرح داشته اند تا متهم را مجاز به ارتکاب قتل مهاجمين ياصلاح آتشين بدانيم و تناسب احراز نمي گردد. هيچ يک از افراد خانواده مرحوم سيد عباس تا قبل از تيراندازي توسط کهزاد متوجه مسلح بودن آنها نشده اند دفاع در برابر تخريب چند بوته ذرت مي تواند حداکثر اقدام به تيراندازي توسط کهزاد متوجه مسلح بودن آنها نشده اند دفاع در برابر تخريب چند بوته ذرت مي تواند حداکثر اقدام به تيراندازي هوايي باشد اضافه کرده به نظريه اکثر فقهاي شيعه و علماي حقوق به اين که مدافع بايد سهل ترين وسيله و عمل جهت رفع خطر از خود را انتخاب کند. توسل به قواي انتظامي براي متهم امکان پذير بوده که استفاده نکرده اند (وکيل متهم اظهار داشته سيد عباس تا ساعت 11 شب در پاسگاه بوده دو نفر شاهد بوده اند که نامشان را ذکر کرده صفحه 6 از صورتجلسه 6/7/74 مزرعه متعلق به سيد فخرالدين بوده دليلي بر اين که از متهم استمداد کرده باشد (موضوع تبصره ماده93) ديده نمي شود دادگاه با رد مدافعات متهم در دفاع مشروع جرم او را به قتل عمدي مستنداً به بند4 از ماده 231(علم قاضي) محرز تشخيص حکم به قصاص نفس اصراراً صادر کرده راجع به اتهام سيد فخرالدين به معاونت در قتل حکم بر برائت صادر گرده است.
محکوم عليه طي لوايح ارسالي از زندان تجديدنظر خواهي کرده که پرونده به ديوان عالي کشور ارسال به اين شعبه ارجاع شده لوايح تجديد نظرخواه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عبدالحسين فرهي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي عسکري داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر صدور حکم شايسته قانوني مشاوره نموده چنين رأي مي دهد:
چون دو شعبه از دادگاهها در خصوص اتهام آقاي عبدالمجيد به ارتکاب قتل عمدي مرحوم غريب با رد مدافعات متهم بدفاع مشروع حکم به قصاص نفس صادر و در عقيده خود اصرار نموده و اين شعبه با ذکر دلايلي عمل متهم فوق التوصيف(فرزند عباس که در همين واقعه به قتل رسيده موضوع اتهام آقاي کهزاد) را دفاع مشروع و مشمول ماده 61 قانون مجازات اسلامي دانسته است لذا بلحاظ اصراري بودن موضوع پرونده را جهت طرح در هيأت عمومي جزايي به دفتر هيأت عمومي ديوان عالي کشور ارسال مي دارد. (شعبه بيستم ديوان عالي کشور)
رئيس: جناي آقاي سيد عبدالله رضائي
از نظر دادگاهها و ديوان موضوع دفاع مسلم است تنها بحث در مورد عدم تناسب است و حق هم با آنها است زيرا با تعريفي که از دفاع مي شود و مسائلي که در اين مورد وجود دارد مورد از دفاع مسلم است و متناسب بودنش هم محرز است و با توجه به مساله1 جلد اول تحرير ص487 که مي فرمايند: ” لا اشکال في ان للانسان ان يدفع المحارب و المهاجم اللص و نحو هم عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع” آمده اند به ذرتهاي آقا که مالش است حمله کرده اندو مقداري از آن را از بين برده اند و شکي نيست که به مال قاتل حمله شده در مساله 2 ج 1 ص487 مي فرمايند: ” لوهجم عليه لص او غيره في داره او غيرها ليقتله ظلماً يحب عليه الدفاع باي وسيله ممکنه و لو انجر الي قتل المهاجم” و در مساله 3 مي گويد:” لوهجم علي من يتعلق به من ابن او بنت اواخ اوسائر من يتعلق به حتي خادمه ليقتله ظلماً جازبل وجب الدفاع عنه و لو انجر الي القتل امهاجم” مسلم است که آمدند تخريب کردند مال آقا را اينجا هجمه و حمله به مال بوده اين آقا براي دفاع ازمالش آمده دفاع کند منجر به اين جريانات شده ولو متناسب هم نباشد فقط ضمان دارد ديگر قصاص يعني چه، معني ندارد صددرصد قصاص نيست و قاتل مدافع احتياطاً در صورت عدم تناسب، فقط ضامن ديه اعلام گرديده طبق مساله 8 جلد اول تحريرالوسيله صفحه 488.
رئيس: جناب آقاي فاضل
وظيفه[ هيأت عمومي ديوان عالي کشور] در اين نوع پرونده ها اصلاً چيست آيا ما بايد يکي يکي برسي کنيم که مثلاً فرض کنيد در موردي که شهودي در کار هست برويم ببينيم عدالتشان چه جور است، اينها که نيست، آني که هست اينست که ما ببينيم که آنچه بر دادگاه ثابت شده است يعني نظريه دادگاه با نظريه دادگاه با نظريه شعبه در کجا گيرند، ما آن را بيائيم حل کنيم و فرض ما اينست که اختلاف دادگاهها با شعبه در اينست که دادگاهها مي گويند دفاعي بوده است ولي دفاع نامتناسب است ديوان مي گويد که دفاعي که واقع شده متناسب است بحث اينست اي که هي بگرديم يک چيزي از يک گوشه و يک مطالبي ديگر بگوييم، اينها خارج از وظيفه ديوان عالي کشور بنظر مي آيد. اگر تا اينجا رسيديم نتيجه اين مي شود که اين تيراندازي کرده است حالا به عنوان دفاع و فرض اينست که دادگاهها مي گويند نا متناسب و قصاص بايد بشود،‌ ديوان مي گويد متناسب، نامناسب هم که باشد معني آن اين نيست که بايد قصاص شود در اين مورد عبارت تحرير يک مقدار عبارت آن به نظر ما که مي گويد ضمان دارد اما ضمان يعني به عهده اش است اماچه به عهده اوست قصاصاً يا ديه مشخص نيست روي اين حصاب بود ما استفتاء کرديم از آيت ا… عظمي اراکي و سه چهار مسأله در اين حساب بود ما استفتاء کرديم در تمام اينها ايشان فرمودند اگر جنبه دفاعي بوده و بعنوان دفاع انجام گرفته و لو تعمدي کرده باشد اينجا بايد ديه اخذ بشود قصاص در کار نيست.
رئيس:‌ مذاکرات کافي است جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور را قرائت فرمايند.
نظر به اينکه کهزاد و غريب با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات، شهرستان قم Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، قانون مجازات، محل سکونت، دفاع مشروع