منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

محل فوت مي شود متهمان در تمام مراحل تحقيقات بلحاظ بي سوادي و عدم اطلاع از قانون و به جهت ترس از مجازات قتل را بر عهده نگرفتند ولي درگيري مقتول با آنان و مجروح شدن خويش توسط مقتول را اقرار نمودند و ادعاي دفاع ننمودند اکثريت قضات دادگاه عمل متهمان را دفاع مشروع تلقي نموده و آنان را از مجازات معاف مينمايد و نهايتاً حکم بلحاظ اصراري بودن در هيأت عمومي ديوان عالي کشور طرح و هيأت مذکور رأي دادگاه را تأييد مي نمايد. در اينجا دفاع مشروع بلحاظ ورود متجاوزانه مقتول به منزل مسکوني شبانه با هر انگيزه مجرمانه اعم از سرقت يا تجاوز به عرض و ناموس ملاک و معيار قرار گرفته است.

گفتار چهارم – ساير ملاکهاي پراکنده براي تشخيص تناسب
7- راي شعبه 27 ديوانعالي کشور به شماره 3051-4/11/1373133
در راي مذکور براي تشخيص تناسب ملاکهاي ديگري مورد توجه قرار گرفته که صراحتا در قانون بيان نشده است 1- سن متهم به قتل عمدي 16 ساله بوده و مقتول 28 ساله بوده و ساير مهاجمين از نظر سني 23 تا 28 ساله بوده اند . 2- تعداد مهاجمين که مشروب خورده و قصد عمل شنيع با متهم را داشته اند با مقتول چهار نفر بودند که متهم را محاصره مي نمايند. 3- متهم از نظر جسمي، ضعيف تر از مهاجمين بوده است.
در قانون مجازات عمومي سابق ماده 189 چنين آمدهاست که ” قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذيل مجازات نخواهد شد
اول – در موارد مواد 222 و 223 و 224
دوم – در مورد ورود در منزل مسکون يا ملحقات محصوره آن در شب بوسيله بالا ر فتن از ديوار يا شکستن درب يا امثال آن
سوم – هر فعلي که بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل يا جرح شديد و يا ضرب و آزار شديد باشد.”
در ماده مذکور ملاکهايي براي تناسب ذکر شده که مشروحا آنرا بيان مي کنيم:
1- ورود به منزل مسکوني در شب بوسيله بالا رفتن از ديوار يا شکستن درب يا امثال آن
2- سارقين دو نفر يا بيشتر باشند که مي توان بجاي سارقين عبارت مهاجمين يا متجاوزين را بکار برد.
3- يک يا چند از سارقين يا مهاجمين حامل ظاهر يا مخفي باشند.
4- دفاع در برابر قطاع الطريق اگر منجر به قتل قطاع الطريق بيانجامد مدافع مجازات نخواهد شد.
از ديگر ملاکهاي تناسب که بضرورت عقل بر ذهن مي رسد:
1- شرايط روحي و رواني و بدني مدافع و مهاجم مثل مهاجم از نظر جسماني قويتر از مدافع باشد مدافع پيرمرد باشد و مهاجم جوان باشد.
2- جنسيت مثلا مدافع زن باشد و مهاجم مرد باشد.
3- تعدد مهاجمين مدافع تنها باشد و مهاجمين دو نفر يا بيشتر باشند.
4- از نظر مکان مورد حمله بيابان باشد يا در شهر
5- زمان حمله شب يا روز باشد
6- کيفيت و نحوه اقدام مدافع و نحوه استفاده از وسيله دفاعي از ديگر موارد ملاک تناسب دفاع با حمله و تجاوز مي باشد.

فصل دوم – ادله مورد استفاده دادگاه ها براي تشخيص تحقق دفاع مشروع
از آنجا که ادله مورد استفاده دادگاهها براي تشخيص تحقق دفاع مشروع، بر حسب ضرورت امري مهم
ميباشد لذا در اين فصل در دو مبحث به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول از اظهارات اصحاب دعوي و گواهان و در مبحث دوم به قرائن و شواهد عيني مي پردازيم.

مبحث اول – اظهارات اصحاب دعوي و گواهان
در اين مبحث درباره اظهارات اصحاب دعوي و گواهان بعنوان دليل و ميزان تاثير آنها در تحقق دفاع مشروع، در دو گفتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در گفتار اول اظهارات اصحاب دعوي و در گفتار دوم به اظهارات گواهان در آراي شعب ديوان مي پردازيم.

گفتار اول – اظهارات اصحاب دعوي
يکي از دلايل اثباتي در دفاع مشروع صداقت و استحکام گفتار متهم و اقرار او به قتل است. اظهارات اولياي دم نيز مي تنواند بعنوان دليل در دادگاهي مورد استفاده قرار گيرد.

13- راي هيات عمومي ديوانعالي کشور به شماره 256-2/4/50134
در رد دفاع مشروع که توسط دادگاه بدوي صادره شده است چنين استدلال نموده که اولا يکي از خصوصيات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخص است که بدان توسل جسته و با بيان حقيقت و واقع قضيه و اثبات ناچاري و اضطرار خود و دلائل مسلم و غير قابل انکار با ارتکاب قتل نفس از معافيت قانوني استفاده مي کند . ثانيا – اثبات کند به اظهارات و ادعاي متهم. ثالثا – هيچگونه دليل و مدرکي بر تاييد صحت اظهارات متهم و اينکه اقدام او به قتل براي دفاع از جان خود بوده در پرونده جز اظهارات او وجود ندارد در حاليکه دلائل و قرائن و امارات بي شماري در پرونده عليه متهم به چشم
ميخورد.

14- راي هيات عمومي ديوانعالي کشور به شماره 4-16/2/1376135
بخش مذاکرات جناب آقاي سپهوند مي فرمايند :” سوم اينکه از مدافعات متهم به خوبي مشخص است اولا – تناقض دارد گاهي ميگويد به من حمله کرد، چاقو را از آن آقاي علي … گرفت و حمله کرد و ميخواست تجاوز بکند در مواردي مي گويد من خيلي عصباني شدم ولي نمي دانم او به خودش چاقو زد يا من به او چاقو زدم يعني بهر حال متهم آدم صادقي نيست، دروغ است که تغيير پيدا مي کند وقتي که کسي واقعيتي را بيان ميکند اين واقعيت هميشه يکسان است ممکن است عبارات تفاوت پيدا بکند ولي محتوي و مفاد تفاوتي ندارد، به اين لحاظ روي اظهار اين شخص اعتبار قائل بشويم نهايتا نظر هيات عمومي دفاع مشروع را پذيرفته ليکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب متهم ضامن پرداخت ديه خواهد بود.

5- راي هيات عمومي ديوان عالي کشور بشماره 6-13/3/1376136
بخش مذاکرات جناب آقاي آموزگار مي فرمايند: “متهم همان حرف اول را زده از باب اينکه هنوز به او تعليم نکرده اند آن حرف اول درست بوده گفته من زدم او را ، متوجه ندشم چطور زدم با چوب زدم بعدا خوب حرفهايش را عوض کرده غافل از اينکه تعويض سخن در مراحل بعدي بر عليه خودش تمام مي شود اگر از همان اول حرف خودش را صريحا مي زد و مي گفت اينطور شده پرونده لوث نمي شد…”
از مجموع اين نظريات چنين استنباط مي شود که اولا متهم در مقام اثبات دفاع مشروع بايد صداقت در گفتار داشته باشد ثانيا اقرار به قتل داشته باشد ثالثا بعد از اقرار به قتل انکار نداشته باشد، زيرا هم اقرار به دفاع مشروع و هم انکار قابل جمع نيست در نتيجه به ضرر متهم تمام مي شود النهايه هيات عمومي ديوان دفاع مشروع را پذيرفته ليکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب مدافع را ضامن پرداخت ديه دانسته است.

گفتار دوم – اظهارات گواهان
از جمله دلايل اثباتي در دفاع مشروع و رد آن، گواهي گواهان است.

15- هيات عمومي ديوانعالي کشور دادنامه شماره 159-3/2/1348137
اين راي “… نظر به گواهي گواهان که کلا حکايت دارد که متهم براي اخفاي عمل خود به يکي از آنها گفته رفته دربار هتل با دادن 35 ريال آبجو خريده و به يکي ديگر اظهار داشته که براي تماشاي منظره تهران به طبقه بالاي هتل رفته بود و نظر به وجود اختلاف در مورد اين دو نحو اظهارات که اولي را به محسنيان در حاليکه قصد خروج از هتل را داشته گفته و دومي را به مهندس هابتيل گواه ديگر بيان نموده و اين دو موضوع اظهار متناقض مي رساند که متهم بدينوسيله خواسته عمل خود را مکتوم بدارد…”

16- رأي هيات عمومي ديوانعالي کشور دادنامه شماره 12-15/8/1380138
در قسمت نظريه دادستان کل کشور آمده است ” با عنايت به مفاد گزارش شعبه 27 ديوانعالي کشور، نظر به اينکه عمدي بودن قتل محقق نيست و با فرض صحت اظهارات گواهان متهم در مقام دفاع از خود به نحوي که دست مقتول به او نرسد متوسل به سنگ پراني شده و آنهم نه به قصد قتل و نه به قصد زدن به سر و موضع حساس بدن بلکه به حالت ترس و دفاع سنگي را انداخته که به مقتول اصابت نموده نتيجتا راي شعبه ديوان مورد تاييد ميباشد.” النهايه هيات عمومي حکم قصاص دادگاه بدوي را نقض نموده با اين دليل که متهم قصد فعل و قصد نتيجه که از شرايط قتل عمدي است محرز نمي باشد.
بنابراين اظهارات گواهان در اثبات اصل دفاع در اين قضيه موثر بوده هرچند که هيات عمومي ديوان صاحتا به مساله دفاع مشروع اشاره نکرده ولي در نتيجه ميتوان گفته که سنگ پراني متهم را به منزله دفع شر و خطر از ناحيه مقتول احراز نموده و الا مطابق بند ب ماده 206 ق.م.ا آلت قتل سنگ بوده که به اعتبار موضع اصابت که نقاط حساس بوده نوعا کشنده محسوب و قتل عمدي محسوب مي شود.

مبحث دوم – قرائن و شواهد عيني
از جمله ادله مورد استفاده دادگاهها براي تشخيص تحقق دفاع مشورع قرائن و شواهد عيني است که در اين مبحث در دو گفتار به آن مي پردازيم در گفتار اول سوابق متهم يا مهاجم احتمالي و در گفتار دوم ادله عملي يا شواهد پزشکي مورد مطالعه قرار ميگيرد.
گفتار اول – سوابق متهم يا مهاجم احتمالي
از آنجا که صداقت گفتار متهم در اثبات دفاع مشروع امري مهم تلقي مي شود لذا سوابق متهم در اثبات صدق گفتار او تاثير دارد بعنوان مثال اظهارات يک فرد شرور يا داراي سوابق متعدد کيفري به سادگي
نميتواند براي دادگاه مورد پذيرش واقع شود.
چنانچه گفته شد سابقه مهاجم يا مقتول بعنوان يکي از دلايل، مورد استفاده دادگاهها در تحقق دفاع مشروع مي باشد.

5- راي هيات عمومي ديوانعالي کشور بشماره 6-13/3/1376139
سابقه شرارت مقتول و اينکه سابقه خود زني داشته و حسب اظهار بعضي از شهود که مقتول با چاقو به متهم زده مورد استفاده دادگاه بدوي قرار گرفته است.

14- راي هيات عمومي ديوانعالي کشور به شماره 4-16/2/1376140
بخش مذاکرات جناب آقاي تدين مي فرمايند ” … گفته شهود اينست که در حد شياع مقتول به فساد اخلاقي اشتهار داشته است و چه اشکالي دارد که ما بگوييم اين پولي که مقتول به متهم داده اصلا زمينه سازي براي همين منظور بوده که او را آماده کند همچنانکه مقتول براي نوجوان ديگري رفته و ويدئو خريده تا فيلم سوپر و سکسي نشان بدهند؟ همه اين قرائن نشان مي دهد که مقتول اهل اينکار بوده متهم به قتل در مقام دفاع از عرض و آبروي خويش مقتول را کشته است.”
جناب آقاي عروجي مي فرمايند: “… آنچه آشنايان و مرتبطين نسبت به سوابق اين آقا گفته اند ديده زمينه تجاوز هست عنايت داريد زن شکار (مقتول) قبلا مرده بود و چند سال بوده که او در اين گاراژ بسر مي برده و باصطلاح حالت مجردي هم داشته و آن سوابق هم (بنابر گفته اهل اطلاع) حکايت از اين دارد که اين آدم روبراه و در صراط مستقيم در اين قضيه نبوده و در نتيجه قصد تجاوز داشته است.
بنابراين در اين پرونده سوابق و فساد اخلاقي مقتول براي اثبات بي گناهي مقتول و اينکه در مقام دفاع از عرض خويش بوده بسيار موثر بوده است به نحوي که دادگاه بدوي و بعضي از روساي شعب ديوان به اين امر استناد نموده اند.

گفتار دوم – ادله علمي يا شواهد پزشکي
امروزه با پيشرفتهاي علمي بويژه در امر پزشکي و آزمايشگاهي با نمونه برداري از صحنه جرم و تجزيه تحليل آنها کمک شاياني به کشف جرم و شناسايي مجرمين مي نمايد . اين ادله علمي يا دلايل مادي و شواهد پزشکي از طريق بدست آمدن اثر انگشت خون، اسپرم، مو، اسلحه، گلوله، پوکه و امثال اينها از صحنه جرم توسط متخصصين مربوطه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و تنايج کارشناسي که ارائه مي شود براي اقناع وجدان قاضي و حصول علم و کشف حقيقت موثرند.

17- رأي هيات عمومي شعب کيفري ديوانعالي کشور شماره 18-18/10/1380141
در اين رأي خلاصه جريان پرونده بدنبال گزارش مرجع انتظامي مبني بر اينکه در ساعت 30/15 در ميدان مطهري بين سه نفر به نامهاي داود راننده پيکان و ابراهيم راننده اتوبوس و برادرش هاشم درگيري شده طرفين به بيمارستان اعزام گرديدند، داود بعلت شدت جراحات وارده فوت نموده است. مردم اظهار
داشتهاند راننده اتوبوس چاقو در دست داشت آنرا به داخل رودخانه پرت کرده، با جستجوي مامورين چاقو کشف نگرديد ولي يک عدد چوب دستي يک متري خون آلود در داخل اتوبوس به سمت آمده و بلحاظ ازدحام زياد تحقيق ميسر نگرديده… پزشکي قانوني پس از معاينه جسد داود علت مرگ را پارگي و اعضا و احشا بدنبال اصابت جسم تيز و برنده اعلام کرده است که پس از تحقيقات معلوم شده که مقتول ابتدا با چوب به ابراهيم و برادرش هاشم حمله کرد و هر دو با چوب مضروب نموده که مردم چوب را از دست داود مي گيرند که مجددا با

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد قتل عمد، قانون مجازات، دفاع مشروع، محل سکونت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دفاع مشروع، قتل عمد، دادگاه هم عرض، مجازات اعدام