منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، امور حسبی، دادرسی فوری، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

ممزوج با عنوان ( دعوی) دانست وفی الواقع هر آنچه که عنوان دعوا برآن صدق کند واطلاق داشته باشد،امری ترافعی وموضوع مرافعه به شمار می آید.
بنابر آخرین تعریفی که اختیار و ارائه شد،« دعوی، آن حق قانونی مورد ادعای خواهان است که حسب ادعا در تصرف واختیار خوانده مستنکف قرار دارد وبا تظلم ودادخواهی به مراجع قانونی وقضایی صلاحیت دار، به طرفیت خوانده اقامه وحسب مورد اعلام واجرای آن حق مطالبه شود.» نگارنده بر این باور است که دستور موقت ودادرسی فوری، نهادی است که اصولاً مگر در موارد استثنایی، در مورد امور ترافعی ودعاوی مطروح ویا قابل طرح میان طرفین یک دعوی وتخاصم می تواند درخواست وصادر شود. بنابراین هرجا که دعوی وترافعی مطرح یا قابل طرح باشد دستور موقت به تناسب موضوع دعوی اصلی می تواند به کارآید. براین پایه می توان گفت که اصولاً موضوع دستور موقت را امور وموضوعات مرتبط با دعوی وامور ترافعی فی مابین طرفین آن تشکیل می دهد.
حال آیا متفرعات دعوی اصلی را نیز می توان موضوع دستور موقت قرار داد؟ مسلم آن است که امور مرتبط با موضوع دعوی اصلی را در قالب دستور موقت در آورد. ولی اینکه متفرعات دعوی نیز مستعد آن باشد که با صدور دستور موقت، حفظ وتامین یابد، محل تردید است.
مصادیق متفرعات دعوی را می توان در خسارت دادرسی جستجو کرد وبا لحاظ مفهوم وتعریفی که از متفرعات دعوی به دست دادیم ، خسارت دادرسی را باید در سایه متفرعات دعوا قرار داد. چه خسارات دادرسی نیز وجودی مستقل ندارند ومادام که دعوی اصلی مطرح نشود، اینگونه خسارات، قابلیت مطالبه نمی یابند.مصادیق وموارد خسارات دادرسی در ماده 519قانون آ.د.م جدید پیش بینی شده واین مستند قانونی عنوان می دارد که:« خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وهزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی وبرای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی وهزینه تحقیقات محلی.» به این موارد باید هزینه ایاب وذهاب شهود وخسارت تاخیر تادیه را نیز افزود. به هررو به نظر می رسد که متفرعات دعوی را به ترتیب پیش گفته؛ نتوان موضوع دستور موقت قرار داد وبه منظور تامین وحفظ آن به دستور موقت متوسل شد زیرا در تمام مواردی که قانونگذار در مبحث دادرسی فوری از عنوان دعوی نام برده، نظر براصل دعوی وخواسته اصلی داشته و شمول استفاده از دستور موقت در مورد متفرعات دعوی محل تردید جدی است. مضافاً براینکه متفرعات دعوی اصلی اصولاً ماهیت خسارت ودین و وجه نقد داشته که تحت عناوین هزینه های دادرسی وحق الوکاله واجرت المثل واجور معوقه، درآمده قابلیت مطالبه دارد واین در حالی است که به اعتقاد نگارنده، از نهاد دستور موقت نمی توان در باب تامین وحفظ طلب ودین ومطالبات نقدی کمک گرفت. چه توقیف مال موضوع ماده 316آ.د.م جدید اصولاً منصرف از این مورد است .
بند دوم- دستور موقت در موضوعات وامور حسبی

اینکه بتوان موضوعات مرتبط با امور حسبی را در قالب دستور موقت ریخت واز این نهاد قانونی استفاده کرد، همچنان که در بند اول گفتیم،به نظر اصولاً متعذر می آید. چه در خود قانون امور حسبی، ترتیباتی خاص پیش بینی شده که به واسطه این تمهیدات می توان موضوعات مرتبط با امور حسبی را حفظ وتامین کرد. از جمله ماده 12ق.ا.ح که نوعی رسیدگی فوری در امر حسبی را ولو در ایام تعطیل پیش بینی کرده موید این نظر است. ماده 12 قانون یاد شده می گوید:«روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روز های تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد.»
برخی از حقوق دانان در پاسخ به این سوال که آیا ضمن رسیدگی به امور حسبی،ممکن است از مقررات دادرسی فوری استفاده کرد اینگونه پاسخ گفت که چون مواد771و772 آ.د.م سابق(مواد311و312آ.د.م جدید) دادرس فوری را ضمن رسیدگی به دعوی اقامه شده ویا دعوی که بعداً اقامه خواهد شد، تجویز کرده است وامور حسبی، دعوی محسوب نمی شود بنابراین توسل به مقررات دادرسی فوری ضمن رسیدگی به امور حسبی قابل قبول به نظر نمی رسد.بویژه آنکه در امور حسبی اگر فوریت امر، اقتضاء کند، دادرس می تواند در اجرای ماده 12ق.ا.ح حتی در روز های تعطیل هم رسیدگی کند8.
البته صدور دستور موقت همچنان که گفتیم ، نهادی است که اصولاً اختصاص به امور ترافعی دارد ودر امور حسبی استفاده نمی شود ولی شاید بتوان با تسامح گفت که حتی در رسیدگی های فوری امور حسبی به شرح ماده 12قانون امور حسبی نیز هرگاه دادگاه ضرورت توسل به دستور موقت را به علت طولانی شدن رسیدگی، حسب تقاضای ذینفع احراز کرد، میتوان از کلیت مقرر در ماده 1آ.د.م جدید استفاده کرده وبه این نهاد قانونی در تامین حقوق ذینفع(مانندمحجور) توسل جوید. چه ماده 1آ.د.م جدید می گوید:« آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول ومقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی وکلیه دعاوی مدنی وبازرگانی در دادگاه های عمومی…به کارمی رود.» ازجمله مقررات آ.د.م که می تواند در مقام رسیدگی به امور حسبی آن را به کار بست، دادرسی فوری ودستور موقت است.
ترتیب موقتی دیگری که در قانون امور حسبی پیش بینی شده ، دستور دادگاه دایر بر ممنوع نمودن شخص مورد ادعای حجر از تصرفات در اموال او به طور موقت است؛ ماده 64 ق.ا.ح مقرر می دارد:« دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم ویا بعد از آن وقبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید ودر این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال وتصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید.»9
رویه قضایی نیز در مورد اشخاصی که درخواست حجر آنان شده ، به منظور حفظ حقوق واموال محجور، راساً به صدور رای مبنی بر ممنوع نمودن موقتی شخص مورد ادعای حجر از تصرف در اموالش مبادرت کرده وموقتاً نیز امینی را برای حفظ اموال او وتصرفاتی که عندالاقتضاء ضرورت دارد، تعیین می کند.
مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن

این مبحث ، بررسی مواردی را در دستور کار خود دارد که بنظر از مباحث بسیار مهم دادرسی فوری و دستور موقت است. اینکه موضوع دستور موقت باید چگونه تعیین شود و در تعیین این موضوع، چه ضوابطی مدخلیت داشته و باید رعایت گردد ؟و اینکه چه شخص یا مرجعی در تعیین این موضوعات دخالت مستقیم یا غیر مستقیم کرده و عند اللزوم تاثیر گذار هستند ؟مسائلی هستند که مورد بررسی قرار
می گیرند .

گفتار اول -چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی

در این گفتار نحوه وچگونگی ارتباط میان موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی را بیان کرده و براین اساس می توان به طرقی که تعیین کننده موضوع دستور موقت است دست یافت .
بند اول– مرتبط بودن موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی

در باب ارتباط میان موضوع دستور ودعوی،حقوقدانان گفته اند که «توافق وارتباط میان موضوع دستورموقت وخواسته دعوی شرط دیگری است که درقانون تصریح نشده ولی ازمواد 311،318،323،324 آ.د.م جدید مستفاد می گردد . با توجه به مواد مذکوربه خوبی واضح است که هر دستور موقتی باید در موضوع دعوی مربوط به آن باشد . بعبارت دیگرموضوع دستور موقت (اقدام خاص برای تامین مدعی به) باید با خواسته دعوی توافق داشته باشد که یک امر بدیهی است10.به باور نگارنده بدون رعایت این توافق و ارتباط میان موضوع دستور موقت وخواسته دعوی اصلی، درخواست متقاضی محکوم به شکست است. در این خصوص مدلول مواد 317 ،318 ،323 و 324 آ.د.م جدید قابل ملاحظه بوده و این رکن از ارکان صدور دستور موقت را تحویلاً بیان می دارد.
در ماده 318 آ.د.م جدید نیز این ارتباط و هم گرایی بین موضوعات دستور و دعوی، دیده می شود چه مقنن تکلیف کرده که اگر خواهان قبل از اقامه دعوی اصلی، دستور موقت بخواهد و این دستور صادرشود باید ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت ، دعوی اصلی خویش را در دادگاه صالح اقامه کند و در غیر این صورت دادگاه حسب درخواست خوانده دعوی ، از دستور موقت صادره رفع اثر خواهد کرد. ضرورت و تکلیف اقامه دعوی پس از صدور دستور موقت حکایت از همان ارتباط وهمسویی دارد .هرگاه این ارتباط وجود نمی داشت، تکلیف به مراجعه به دادگاه صالح بمنظور طرح واثبات دعوی اصلی امری عبث و بیهوده می نمود. همین جهت است که که عدم رعایت و اجرای این تکلیف، رفع اثر از دستور موقت صادره را به همراه خواهد داشت .چه دستور موقت وجودی مستقل از دعوای اصلی یا حداقل دعوایی که قابلیت طرح داشته باشد ندارد . آنچنان که برخی از استادان به درستی و ظرافت گفته اند دستور موقت در صورتی میتواند درخواست و صادر شود که اصل دعوای مطرح شده و یا اگر اقامه نگردیده ، قابل طرح باشد . برای مثال متقاضی وذینفع می تواند در حاشیه «اصل دعوی »، از دادگاه بخواهد تا با صدور دستور موقت ، ترتیباتی را مقرر بدارد که از پیامد های زیانبار ناشی از طولانی شدن رسیدگی به اصل دعوی و صدور حکم لازم الاجرا در امان بماند .
بند دوم – وحدت و عینیت موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی
تعیین موضوع دستور موقت گاه نتنها با موضوع دعوی اصلی ارتباط مستقیم دارد بلکه ممکن است با همان دعوی عنوان وحدت و عینیت داشته باشد این ترتیب را باید امری استثنایی دانست . چه چنین ترتیبی در قانون منع نشده و بعضاًجوازآن را میتوان بطور ضمنی استنباط کرد.
ارتباط میان موضوعات دستور و دعوی بنحوی که عیناًبا یکدیگر انطباق نداشته باشد، با اقبال اکثریت حقوق دانان و قضات مواجه است و تنها درصد کمی از آنها بر این اعتقادند که میتوان آنچنان که موضوع دعوی اصلی قرار گرفته عیناً و با همان عنوان در قالب دستور موقت آورد. ما نیز قبلاً در مبحث سوم از فصل مربوط به موانع دستور موقت، به بررسی این ترتیب تحت عنوان منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات پرداخت مصادیق و مثالهای مربوط به این قسمت را میتوان این گونه خلاصه کرد که گاهی خواهان در کنار دعوی اصلی خود دایر بر خلع ید خوانده، دستور موقت و جلوگیری از ادامه تصرفات خوانده ویا جلوگیری از عملیات تخریب و احداث بنا و غرس اشجار را هم می خواهد . بدیهی است جلوگیری از ادامه تصرفات خوانده تقریبا ًبا اصل دعوی انطباق دارد. بعلاوه گاه خواهان دعوی مطالبه وجه معینی پول نقد را مطرح ساخته و در کنار آن صدور دستور موقت به پرداخت موقت و علی الحساب بخشی از وجه مذبور را نیر درخواست میکند در موارد اخیر،موضوع دستور موقت،توقیف وجه مورد مطالبه نیست بلکه الزام خوانده به انجام عمل معینی مانند پرداخت علی الحساب مقداری وجه نقد است .اگر چه مانیزبر این اعتقاد ایم که درمواردی استثنایی ویا منصوص ،میتوان علیه خواسته دعوی را بطور موقت بعنوان موضوع دستور موقت تعیین و درخواست نمود ولی این مطلب نباید به نحوی باشد که صدور دستور موقت ، دعوای اصلی را از موضوع خالی کرده و اساساً آن را سالبه به انتفاء موضوع گرداند بویژه در مواردی که قرار است پرداخت های موقتی وعلی الحساب نظیر تادیه سود سهام و یا پرداخت نفقه بعنوان موضوع و در قالب دستور موقت، در آیند، لازم است که چنین پرداخت هایی به تمامی انجام نپذیرد و صرفاً بخشی از آن جهت رفع مایحتاج خواهان وخروج او از وضعیت اضطراری عسرت مورد دستور موقت قرار گیرد. افزون بر آن در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک معین نیز که خواهان دستور موقتی در تنظیم سند رسمی انتقال یعنی همان ماهیت دعوی اصلی را می خواهد ، همین تعذر و مانع را می توان به خوبی لمس کرد .زیرا با صدور دستور موقت مزبور ولو اینکه به صورت دستور موقت باشد ، نتنها ماهیت دعوی اصلی را از موضوع تهی خواهد کرد بلکه هدف از دستور موقت را که عمدتاً فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم است ، زایل و منتفی می کند . چه با انتقال سند به نام متقاضی دستورموقت ، دیگر چیزی باقی نمی ماند که مورد حکم قرار گرفته و به موقع اجراء درآید. بنابراین وقتی که در چنین مواردی میتوان با صدور قرار دستور موقت با موضوع منع خوانده از نقل و انتقال ملک به غیر تا تعیین تکلیف قطعی و نهایی ماهیت دعوی ،خواسته دعوی اصلی را حفظ کرده با این

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دستور موقت، تامین خواسته، امور حسبی، حقوق مرتبط