منبع پایان نامه ارشد درمورد دسترسی به اطلاعات، شهرستان روانسر، اسلام آباد غرب، عملکرد گندم

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی 13 سال پایینترین عملکرد شهرستان مشخص گردید که 11 سال از این مدت منطبق با سالهای شامل PN کمتر از 80 درصد(حتی در یک بازه) بوده است. لذا میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در سالهای 66-65 و 71-70 علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که شامل مقدار PN کمتر از 80 درصد بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده اینگونه میتوان گفت که کمبود بارش خفیف بوده مثل سالهای 81-80 و یا کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده مانند سال 74-73 و76-75 و 85-84 یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند که می توان به سالهای 84-83 و 88-87 اشاره کرد.

نمودار (4-15) بیشترین هماهنگی شاخص PN با استاندارد شدهی عملکرد شهرستان كرمانشاه

4-6-2-2- شاخص PNایستگاه کنگاور

همانطور که درجدول (4-20) مشاهده میگردد، در 18سال از 25 سال آمار موجود، شاخص PN کمتر از 80 درصد محاسبه گردیده، این جدول شدیدترین خشکسالیها را در سالهای 72-71 و 78-77 و 80-79 نشان میدهد که در تمام طول سال ادامه داشته است و خشکسالی در 8 سال دیگر بطور موقتی بوده است. با تلفیق اطلاعات جدول (4-20) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– بیشترین هماهنگی شاخص PN با استاندارد شدهی عملکرد شهرستان در بازههای زمانی فروردین- خرداد و کمترین هماهنگی در بازه زمانی مهر- آذر به چشم میخورد. نمودار شماره (4- 16) بيشترين هماهنگي را نشان ميدهد.
– با بررسی11سـال پایینترین عملکرد شهرستان مشخص گردید که 8 سال از این11سال منطبق با سالهای شامل PN کمتراز80درصد(حتی دریک بازه) بوده است. لذامیتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین درسالهای66-65 و69-68 و75-74 علتی غیرمرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که شامل مقدار PN کمتر از 80 درصد بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده اینگونه میتوان گفت که یا خشکسالی از نوع خفیف بوده مانند سال(73-72)، یا کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده مانند سال (76-75) و یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند مانند سال (72-71).

نمودار (4-16) بیشترین هماهنگی شاخص PN با استاندارد شدهی عملکرد شهرستان كنگاور

4-6-2-3- شاخصPNایستگاه اسلام آباد غرب
همانطور که درجدول (4-21) مشـاهده میگردد، در 18سال از 25 سال آمار موجـود، شاخص PN کمتر از 80 درصد محاسبه گردیده، این جدول شدیدترین خشکسالیها را در سالهای 78-77 و 79-78 و 87-86 نشان میدهد که در تمام طول سال ادامه داشته است و خشکسالی در 15 سال دیگر به طور موقتی بوده است. با تلفیق اطلاعات جدول (4-21) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– بیشترین هماهنگی شاخص PN با استاندارد شدهی عملکرد شهرستان در بازههای زمانی سال زراعی و مهر- خرداد و کمترین هماهنگی در بازه زمانی دی- اسفند به چشم میخورد. نمودار شماره (4-17 ) بيشترين هماهنگي را نشان ميدهد.
– با بررسی 12 سال با عملکرد کمتر از نرمال شهرستان مشخص گردید که 10 سال از این 12 سال منطبق با سالهای شامل PN کمتر از 80 درصد(حتی در یک بازه) بوده است. لذا میتوان نتیجه گرفت عملکرد پایین در بعضی از سالها علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی یا مشکلات زارعین در امر کاشت تا برداشت) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که شامل مقدار PN کمتر از 80 درصد بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده اینگونه میتوان گفت که یا کمبود بارش خفیف بوده مثل سالهای 83-82 ویا کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده مانند سال 76-75 ،85-84 ،86-85 و 88-87 ویا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند که می توان به سالهای 73-72 و 82-81 اشاره کرد.

نمودار (4-17) بیشترین هماهنگی شاخص PN با استاندارد شدهی عملکرد شهرستان اسلام آباد

4-6-2-4- شاخص PNایستگاه روانسر
همانطور که درجدول (4-22) مشاهده میگردد، در 17سال از 25 سال آمار موجود، شاخص PN کمتر از 80 درصد محاسبه گردیده که نشان دهنده خشکسالی خفیف تا بسیار شدید میباشد، این جدول شدیدترین خشکسالیها را در سالهای70-69 و 75-74 و76-75 و 78-77 و 87-86 نشان میدهد که در در برخی سالها فقط بازه مهر تا آذر را دربر گرفته مانند سال 75-74 ودر برخی در تمام طول سال با شدت کمتر ادامه داشته است مانند سالهای 78-77 و 87-86 و خشکسالی بجز سال 79-78 که در طول سال ادامه داشته، در 11 سال دیگر بطور موقتی بوده است. با تلفیق اطلاعات جدول (4-22) و (4-5) مشاهده میگردد که:
– بیشترین هماهنگی شاخص PN با استاندارد شدهی عملکرد شهرستان در بازههای زمانی دی- اسفند و آبان- اردیبهشت و کمترین هماهنگی در بازه زمانی مهر- آذر به چشم میخورد. نمودار شماره (4-18 ) بيشترين هماهنگي را نشان ميدهد.
– به علت عدم دسترسی به اطلاعات عملکرد کندم این شهرستان، عملکرد گندم دیم استان بررسی گردید. طی 9 سال با عملکرد کمتر از نرمال استان، مشخص گردید که 7سال از این مدت منطبق با سالهای شامل PN کمتر از 80 درصد(حتی در یک بازه) بوده است. لذا میتوان نتیـجه گرفت عملکرد پایین در سالهای 66-65 و 71-70 علتی غیر مرتبط با خشکسالی(مثل هجوم آفات و امراض گیاهی) داشته است.
– جهت توضیح سالهایی که شامل مقدار PN کمتر از 80 درصد بودهاند ولی عملکرد پایین به دست نیامده اینگونه میتوان گفت که یا کمبود بارش خفیف بوده مثل سالهای80-79 و 81-80 و83-82 ، یا کمبود بارش در بازه زمانی حساس گیاه اتفاق نیفتاده مانند سال 76-75 و 85-84 و 86-85 یا زارعین با آبیاری تکمیلی، محصول خود را از گزند خشکسالی نجات دادهاند که می توان به سالهای69-68 و 73-72 و 84-83 و 88-87 اشاره کرد.

نمودار (4-18) بیشترین هماهنگی شاخص PN با استاندارد شدهی عملکرد شهرستان روانسر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد 105.7، 83.4، 111.6، 98.7 Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، معابر شهری، عوامل بیرونی، عوامل درونی