منبع پایان نامه ارشد درمورد دسترسی به اطلاعات، اطلاعات هواشناسی، شاخص خشکسالی، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

تا سبز شدن
4
18
8-18
12.6
20
19.9
4
5.3
26/8/78
2/10/78
سبز تا سه برگی
35
0.1
8-18
10.6
20
19.6
4
1.7
3/10/78
21/10/78
سه برگی تا پنجه رفتن
7
38.6
10-16
6.9
20
12.9
4
1
22/10/78
17/1/79
پنجه تا ساقه رفتن
80
148.7
18-23
7.2
27-32
14.4
4
0
18/1/79
11/2/79
ساقه تا خوشه
99
15
18-23
14.5
27-32
23.4
9
5.6
12/2/79
22/2/79
خوشه تا گل دهی
56
4.5
18-23
18.3
27-32
28.9
9
7.8
23/2/79
28/2/79
گل دهی تا شیری شدن
30
0.4
18-23
20.6
27-32
30.3
9
11
29/2/79
4/3/79
شیری شدن تا مومی شدن
53
0
18-23
20
27-32
31.2
9
8.9
5/3/79
25/3/79
مومی تا رسیدن
145
0
17.7-23
24.6
25
36.6
9
12.9
26/3/79
9/4/79
رسیدن کامل
54
0
17.7-23
26.3
25
36.9
9
15.7
28/7/78
9/4/79
کاشت تا برداشت
581
239.3

16

25.4

6.7

جدول شماره (4-10 )مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد 87-1386 (كرمانشاه)

دوره رشد در سال 87-1386
مراحل رشد
بارش
ميانگين
بيشينه
حداقل
از
تا

مورد نیاز
اتفاق افتاده
مطلوب
اتفاق افتاده
خطر
اتفاق افتاده
كاهش رشد
اتفاق افتاده
10/8/86
13/9/86
کشت تا جوانه
27
19.7
14-20
9.7
25-30
18.3
3-4
1.1
14/9/86
24/9/86
جوانه تا سبز شدن
6
14.9
8-18
7
20
12.8
4
1.1
25/9/86
10/12/86
سبز تا سه برگی
32
83.5
8-18
0.9
20
7
4
5.1-
11/12/86
1/1/87
سه برگی تا پنجه رفتن
25
4.6
10-16
10.2
20
19
4
1.3
2/1/87
20/1/87
پنجه تا ساقه رفتن
40
0
18-23
17
27-32
25.2
4
8.9
21/1/87
15/2/87
ساقه تا خوشه
103
7.5
18-23
16.6
27-32
25.5
9
7.7
16/2/87
6/3/87
خوشه تا گل دهی
130
6.2
18-23
18.2
27-32
26.9
9
9.5
7/3/87
27/3/87
گل دهی تا سبز شدن
بهعلت عدم بارندگی وخشکسالیمراحل فنولوژیگندم متوقف گردیده است
10/8/86
27/3/87

363
136.4

11.4

19.2

4.9

جدول شماره (4-11 )مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد 78-1377 (بیجار)

دوره رشد 78-1377
مراحل رشد
بارش
ميانگين
بيشينه
حداقل
از
تا

مورد نیاز
اتفاق افتاده
مطلوب
اتفاق افتاده
خطر
اتفاق افتاده
كاهش رشد
اتفاق افتاده
مهر77
25/8/77
کشت تا جوانه
26
16.7
14-20
13
25-30
19.4
3-4
6.6
26/8/77
3/9/77
جوانه تا سبز شدن
8
13
8-18
10.2
20
14.9
4
5.5
4/9/77
24/9/77
سبز تا سه برگی
14
2
8-18
7.5
20
12
4
3.1
25/9/77
14/12/77
سه برگی تا پنجه رفتن
61
80
10-16
1.5
20
5.6
4
2.6-
15/12/77
9/1/78
پنجه تا ساقه رفتن
74
14.5
18-23
5.1
27-32
10.7
4
0.6-
10/1/78
14/2/78
ساقه تا خوشه
19
26
18-23
9.1
27-32
14.2
9
4
15/2/78
29/2/78
خوشه تا گل دهی
60
2.1
18-23
8.8
27-32
14.5
9
3.2
30/2/78
14/3/78
گل دهی تا شیری شدن
75
6
18-23
14.2
27-32
20.4
9
7.9
15/3/78
29/3/78
شیری شدن تا مومی شدن
80
10
18-23
16.7
27-32
23.4
9
9.9
30/3/78
11/4/78
مومی تا رسیدن
77
0.1
17.7-23
18.9
25
26.7
9
11.1
12/4/78
25/4/78
رسیدن کامل
44
0
17.7-23
21.5
25
28.6
9
14.5
مهر77
25/4/78
كاشت تا برداشت
538
170.4

14.9

21.3

8.4
جدول شماره (4-12 )مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن 22در دوره رشد 79-1378 (بیجار)
دوره رشد79-1378
مراحل رشد

بارش
ميانگيندما
بيشينه دما
حداقل دما
از
تا

مورد نیاز
اتفاق افتاده
مطلوب
اتفاق افتاده
خطر
اتفاق افتاده
كاهش رشد
اتفاق افتاده
1/7/78
29/7/78
کشت تا جوانه
28
2.3
14-20
15.7
25-30
22.7
3-4
8.7
30/7/78
19/8/78
جوانه تا سبز شدن
16
48
8-18
8.4
20
12.6
4
4.1
20/8/78
12/9/78
سبز تا سه برگی
13
31.8
8-18
3.3
20
6.7
4
0.2-
13/9/78
29/9/78
سه برگی تا پنجه رفتن
13
13.9
10-16
0.14
20
3.4
4
3.7-
15/12/78
14/1/79
پنجه تا ساقه رفتن
85
91.5
18-23
5.3
27-32
10.6
4
0
15/1/79
11/2/79
ساقه تا خوشه
122
32.3
18-23
12.7
27-32
18
9
7.3
12/2/79
4/3/79
خوشه تا گل دهی
135
3.3
18-23
16.5
27-32
22.7
9
10.4
5/3/79
19/3/79
گل دهی تا شیری شدن
77
0
18-23
20.8
27-32
28.2
9
13.4
20/3/79
31/3/79
شیری شدن تا مومی شدن
44
0
18-23
19.2
27-32
26.9
9
11.6
1/4/79
14/4/79
مومی تا رسیدن
34
0
17.7-23
23.7
25
32
9
15.4
15/4/79
25/4/79
رسیدن کامل
23
0.2
17.7-23
25.1
25
32.8
9
17.5
1/7/78
25/4/79
كاشت تا برداشت
590
223.3

13.7

19.7

9.8

جدول شماره (4-13 )مراحل دوره رشد گندم و دماهاي مربوط به آن در دوره رشد 87-1386 (بیجار)

دوره رشد87-1386
مراحل رشد

بارش
ميانگين
بيشينه
حداقل
از
تا

مورد نیاز
اتفاق افتاده
مطلوب
اتفاق افتاده
خطر
اتفاق افتاده
كاهش رشد
اتفاق افتاده
1/7/86
12/9/78
کشت تا جوانه
11
22.3
14-20
11.6
25-30
17.3
3-4
5.8
13/9/86
24/9/86
جوانه تا سبز شدن
13
47.7
8-18
3.4
20
6.6
4
0.1
25/9/86
24/12/86
سبز تا سه برگی
65
85.6
8-18
-1.8
20
5.3
4
8.9-
25/12/86
14/1/87
سه برگی تا پنجه رفتن
47
9.3
10-16
10.8
20
16.4
4
5.3
15/1/87
30/1/87
پنجه تا ساقه رفتن
13
11
18-23
12
27-32
17.3
4
6.7
31/1/87
19/2/87
ساقه تا خوشه
73
3.8
18-23
15.5
27-32
21.6
9
9.4
20/2/87
30/2/87
خوشه تا گل دهی
43
3.9
18-23
15.1
27-32
2.3
9
8.9
31/2/87
20/3/87
گل دهی تا شیری شدن
101
0
18-23
20.3
27-32
27.1
9
13.5
21/3/87
30/3/87
شیری شدن تا مومی شدن
55
0
18-23
20.6
27-32
28.2
9
13.1
30/3/87
14/4/87
مومی تا رسیدن
77
1.7
17.7-23
22.9
25
30.2
9
15.7
15/4/87
30/4/87
رسیدن کامل
44
0
17.7-23
25.3
25
33.4
9
17.2
1/7/86
30/4/87
كاشت – برداشت
542
185.3

14.2

18.7

7.9

بر اساس جداول (4-8) تا (4-13) مشاهده میگردد که:
گندم دیم کاشته شده در سال های آبی 78-77 ، 78-79 در اکثر مراحل رشد دچار کمبود آب بوده و لاجرم تحت تأثیر تنش آبی قرار گرفته است. شدت این کمبود در مراحل کاشت تا جوانه زنی، خوشه تا گل دهی، گل دهی تا شیری شدن، و مراحل رسیدن که همگی از حساسترین مراحل رشد میباشد، بیشتر به چشم میخورد. همچنین این محصول در مراحل پایانی رشد در معرض تنش حرارتی نیز قرار گرفته است.
به نظر میرسد علت اصلی خشک شدن محصول سال زراعی 87-86 علاوه بر کمبود بارش در مراحل پایانی رشد، سرمای شدید دی و بهمن ماه باشد که موجب ضعف گیاه و تأخیر مراحل رشد گردیده است.
دو استان مورد مطالعه از نظر نیاز آبی و حرارتی گندم طی سه سال مورد بررسی که از کمترین عملکردها برخوردار بودهاند، وضعیت مشابهی داشتهاند.

4-5- نرم افزارهای مورد استفاده
ابتدا با توجه به منابع موجود سعي شد مستندترين نرم افزار جهت محاسبه شاخص هاي خشكسالي انتخاب شود كه از جمله مي توان به نرم افزار DIP و SPI.EXE اشاره كرد.
– نرم افزارEXCEl : این نرمافزار از مجموعه OFFICE بوده و با توجه به قابلیتهای فرمول نویسی و توابع آماری مفید که در آن تعبیه شده است، در بیشتر محاسبات و ترسیم نمودارها مورد استفاده قرار گرفت.
– نرم افزار : DIP این نرم افزار براساس پروژه “طراحی سیستم مراقبت خشکسالی تهران” براساس درخواست” شرکت مدیریت منابع آب ایران” توسط “دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس” طراحی شده است. این نرم افزار با دریافت آمار بارندگی در مقیاسهای زمانی روزانه یا ماهانه، شاخصهای خشکسالیPNI,DI,SPI,CZI, MCZI,ZSI,EDI را محاسبه مینماید. نحوه ورود دادهها به صورت فایل بوده که مطابق نمونههای موجود در نرم افزار برای چند ایستگاه تهیه گردید. پس از اجرای برنامه برای چند شاخص از جمله SPI مشخص گردید که این نرم افزار برازش تابع توزیع آماری گاما را روی داده ها انجام نمیدهد و خروجی نرم افزار، تابع درجه دو از تابع Z دادههای اولیه میباشد. در جدول شماره (4-15 ) نمونه ای از دادههای ورودی را نشان می دهد. داده ها به ترتیب زیر در notepat وارد و با پسوند Txt ذخیره میگردد.
جدول(4-15): نمونه فایل ورودی برنامهDIP جهت محاسبه شاخص خشکسالی در ایستگاه کرمانشاه
Precipitation
month
Year
449
1
1365
711
2
1365
42
3
1365
0
4
1365
0
5
1365
9
6
1365
135
7
1365
884
8
1365
557
9
1365
94
10
1365
464
11
1365
1561
12
1365

نرم افزار SPI.EXE : اين نرم افزار از سایت NCDC10 ,وابسته به سازمان ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده11 دريافت شد و پس از اطمینان از صـحت خروجي به علت محاسبه شاخص براي دوره هاي زماني 3،6،9،12و24 ماهه، در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. روش استفاده از این نرم افزار به این صورت است که ابتدا فایل ورودی با فرمت جدول شماره (4 -27) تهیه میگردد. نکته قابل توجه در آماده نمودن این فایل این است که داده بارندگی ماهانه در عدد 100 ضرب میشود تا برازش داده ها بر روی تابع گاما بهتر صورت گیرد. بعد از اینکه سالهای مورد نظر به طبق جدول شماره (4- 15) تهیه گردید آن را به صورت فایل NOTEPAD با پسوند “.cor” ذخیره مینمائیم. ابتدای اجرای نرم افزار، تعداد بازه زمانی و محدوده آن (3 تا 12 ماهه) مشخص شده و سپـس فایل ورودی به نرم افزار معرفی میگردد. در پایان نام فایـل خروجی پرسیده و خروجی نرمافزار با فرمت متنی و پسـوند dat”.” تولید میشود. روش کار نرمافزار به این صورت است که برای تولید SPI با بازه زمانی n ماهه از داده بارندگی n-1 ماه قبل از ماه مورد نظر استفاده می نماید. بنابر این اولین شاخص برای بازه n ماهه با تأخیر n-1 ماه تولید میگردد. نمونهای از فایل خروجی نرم افزارSPI.EXE در جدول ( 4 -16 ) نشان داده میشود.

جدول شماره (4-16) نمونهي فايل ورودي و خروجی در نرم افزار SPI.EXE
فرمت فايل ورودي

فرمت فايل خروجي
Year mouth rain

The preciptation for 1986 through 2010 multiplied by 100 (for SPI program)
1986 1 1960

1986
1
0.17
-99
-99
-99
-99
-99
1986 2 5810

1986
2
0.84
-99
-99
-99
-99
-99
1986 3 2670

1986
3
0
0.25
-99
-99
-99
-99
1986 4 8620

1986
4
0.54
0.35
-99
-99
-99
-99
1986 5 10690

1986
5
0.97
1.09
-99
-99
-99
-99
1986 6 1280

1986
6
1.3
1.06
0.85
-99
-99
-99
1986 7 0

1986
7
1.66
1.5
0.98
-99
-99
-99
1986 8 0

1986
8
0.34
0.88
1.02
-99
-99
-99
1986 9 0

1986
9
-0.15
1.3
1.05
0.84
-99
-99
1986 10 1960

1986
10
0.44
1.64
1.41
0.96
-99
-99
1986 11 13180

1986
11
0.69
0.64
1.01
1.08
-99
-99
1986 12 5140

1986
12
0.64
0.62
1.28
1.11
-99
-99

4-6- روشهاي بررسي خشكسالي
بعد از جمع آوری آمار و اطلاعات هواشناسی و کشاورزی، با توجه به آمار موجود روشهای قابل محاسبه شاخصهای خشکسالی انتخاب شدند. در ابتدا تمام روشهای معرفی شده در فصل دوم مورد توجه قرار گرفتند. به علت عدم دسترسی به اطلاعات کافی رطوبت خاک، از روش پالمر كه نياز به رطوبت خاك داشت صرفنظر شد. همچنین برخي از روشها که از نظر هدف با مقصد اين پژوهش هماهنگي نداشت مثل روش EDI كه به بررسي روزانه خشكسالي مي پردازد، به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد گندم، انحراف معیار، استان کردستان، خشکسالی هواشناسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد شاخص خشکسالی، عملکرد گندم، اسلام آباد غرب، استان کرمان