منبع پایان نامه ارشد درمورد دانش سازمانی، ساختار سازمانی، اثربخشی سازمانی، امکان سنجی

دانلود پایان نامه ارشد

نقش اساسي دارد. هر متغيري که بار بيشتري بر يک عامل داشته باشد، به آن عامل تعلق دارد. بار عاملي 30/. نشانگر اين است که 9 درصد از واريانس متغير به وسيله آن عامل تبيين مي‌شود. اين مقدار واريانس تبيين شده، به اندازه‌اي هست که بتوان بار عاملي را چشمگير دانست. بنابراين در تحليل‌هاي عاملي با حجم حداقل 100 نفر، بار عاملي 3/0 ملاک معقول و مناسبي است. بارهاي 3/0 و بيشتر از آن، معنادار تلقي مي‌شوند. از طرفي اگر يک متغير بر بيش از دو عامل بار شود بايد آن متغير را در عاملي بگنجانيم که بر آن بيشترين بار را دارد. با توجه به آنچه كه گفته شد، اكنون دو عامل 9 و 10 با دو متغير بار شده اند كه قابل پذيرش نبوده و حذف مي‌گردند. در نتيجه تحليل عاملي خود را با تعداد هشت عامل ادامه مي‌دهيم .
جدول شماره(4-8) ماتریس ساختار عامل چرخش یافته مقیاس از طریق روش PC
8
7
6
5
4
3
2
1
متغیر

0.874
انگیزه

0.869
تسهیل روابط

0.840
ساختار سازمانی

0.795
ایده

0.758
اثربخشی سازمانی

0.756
تخصص

0.749
رهبری

0.720
استراتژی

0.697
تخصیص منابع

0.342

0.691
تبادل اطلاعات

0.644
فراهم نمودن آموزش

0.361

0.398

0.509
مدیریت زنجیره تامین

0.942

هماهنگی

0.847

مزیت رقابتی

0.818

شناسایی دانش

0.720

سازماندهی دانش

0.895

سرمایه فکری

0.380

0.818

ارزیابی دانش

0.418

0.803

به اشتراک گذاری دانش

0.721
0.365

جمع آوری داده ها

0.362

0.634
0.468

فرهنگ سازمانی

0.802

هوش سازمانی

0.715

مهارت کارکنان

0.710

تجربه

0.377

0.636

یادگیری سازمانی

0.796

انتقال دانش

0.604

0.544

مدیریت منابع انسانی

0.596

0.475
0.415-

ذخیره دانش

0.809

پایگاه دانش

0.687-

اقتصاد مبتنی بر دانش

0.653

0.564

یکپارچه سازی دانش

0.725

0.401
دارائی دانش

0.578

0.536
توزیع دانش
0.903

کسب دانش
0.667-

0.505

مکانیزم های نرم افزاری

4-4-4 تفسير نتايج تحليل عاملي
بعد از مشخص کردن عواملي که از نظر تجربي به يکديگر تعلق دارند بايد کوشيد از اشتراک تجربي متغيرهايي که بر عامل معيني بار مي‌شوند به استنتاج اشتراک مفهومي نائل آمد.
عوامل را به نحوی که از ادبیات تحقیق حاصل شده است، با توجه به اینکه کدام سئوالات می‌باشد و بار عاملی کدام سئوالات بالاتر است با مشورت استادان راهنما و مشاور را به صورت زیر نام گذاری نموده‌ایم.

جدول شماره( 4-9) . عوامل ، ماده ها و بار عاملی ماده‌های مربوط به عوامل موثر بر صادرات فرش
عامل
ماده ها
بار عاملی
روابط تخصصی
انگیزه
.874

تسهیل روابط
.870

ساختار سازمانی
.841

ایده
.811

اثربخشی سازمانی
.767

تخصص
.762

رهبری
.752
دانش هماهنگ
هماهنگی
.892

مزیت رقابتی
.827

شناسایی دانش
.823
ابزار دانش
سرمایه فکری
.845

ارزیابی دانش
.842

به اشتراک گذاری دانش
.819
دانش سازمانی
هوش سازمانی
.903

مهارت کارکنان
.895

تجربه
.739
فرایند دانش
انتقال دانش
.842

مدیریت منابع انسانی
.733

ذخیره دانش
.693
زنجیره دانش
پایگاه دانش
.810

اقتصاد مبتنی بر دانش
.726

یکپارچه سازی دانش
.688
سخت افزار دانش
دارائی دانش
.640

توزیع دانش
.540
امکان سنجی دانش
کسب دانش
.808

مکانیزم های نرم افزاری
.639

بر اساس نتایج به دست آمده هشت عامل اولیه تاثیر‌گذار مدیریت دانش بر صادرات فرش در این پژوهش عبارت از روابط تخصصی با 7 گويه، دانش هماهنگ، ابزار دانش، دانش سازمانی، فرایند دانش، زنجیره دانش هر کدام با 3 گویه و سخت افزار دانش و امکان سنجی دانش هر کدام با 2 گویه می‌باشند که ترتیب اهمیت آنها در بخش تحلیل عاملی تاییدی ارائه شده است.

4-5 فرضیه‌های پژوهش:
در‌این قسمت با استفاده‌از‌مدل معادلات‌ساختاری فرضیه‌های‌طرح شده در‌پژوهش مورد‌استنباط قرار می‌گیرد.:
1. روابط تخصصی بر افزایش صادرات فرش تاثیر دارد.
2. دانش هماهنگ بر افزایش صادرات فرش تاثیر دارد.
3. ابزار دانش بر افزایش صادرات فرش تاثیر دارد.
4. دانش سازمانی بر افزایش صادرات فرش تاثیر دارد.
5. فرایند دانش بر افزایش صادرات فرش تاثیر دارد.
6. زنجیره دانش بر افزایش صادرات فرش تاثیر دارد.
7. سخت افزار دانش بر افزایش صادرات فرش تاثیر دارد.
8. امکان سنجی دانش بر افزایش صادرات فرش تاثیر دارد.

4-6 برازش مدل هشت عاملي صادرات :
مدل 1 صادرات

شاخص‌های ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
Assessment of normality (Group number 1)

Variable
min
max
skew
c.r.
kurtosis
c.r.
انگیزه
1.000
5.000
.229
1.661
-.539
-1.960
تسهیل روابط
1.000
5.000
.031
.225
-.871
-3.165
ساختار سازمانی
1.000
5.000
.129
.940
-.592
-2.151
ایده
1.000
5.000
.400
2.904
-.315
-1.144
اثربخشی سازمانی
1.000
5.000
.566
4.117
-.151
-.549
تخصص
1.000
5.000
.311
2.262
-.148
-.536
رهبری
1.000
5.000
.332
2.415
.147
.536
Multivariate

11.276
8.943

قدر مطلق نسبت‌های بحرانی کجی و کشیدگی در جدول بالا بجز سئوالات 59و57 و54 و 53 اکثرا از 58/2 بیشترند و لذا 3 متغیر 58و56و55 نرمال نمی‌باشند و “ضریب مردیا” (276/11) در سطر آخر و قدر مطلق مقدار بحرانی آن (943/8) که بیشتراز 58/2 است و بنابراین توزیع نرمال چند متغیره نیست.

مقادیر ماهالانوبیس برای بررسی داده‌های پرت یا دورافتاده
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)

Obser
vation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2

Obs
ervation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2

Obser
vation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
74
31.299
.000
.017

194
14.510
.043
.010

136
11.312
.126
.167
175
25.706
.001
.014

18
14.503
.043
.006

29
11.204
.130
.187
240
25.706
.001
.001

121
14.503
.043
.003

132
11.204
.130
.147
84
25.196
.001
.000

160
13.885
.053
.020

245
10.997
.139
.229
222
25.141
.001
.000

194
14.510
.043
.010

200
10.939
.141
.222
78
24.643
.001
.000

212
13.803
.055
.016

46
10.644
.155
.408
79
24.643
.001
.000

308
13.803
.055
.009

64
10.644
.155
.350
174
22.370
.002
.000

303
13.664
.057
.010

63
10.443
.165
.478
13
22.119
.002
.000

19
13.093
.070
.058

233
10.441
.165
.421
116
22.119
.002
.000

122
13.093
.070
.038

266
10.382
.168
.418
241
19.378
.007
.000

176
13.016
.072
.033

296
10.293
.173
.446
86
18.671
.009
.000

201
12.966
.073
.026

214
10.271
.174
.410
67
18.176
.011
.000

5
12.952
.073
.017

136
11.312
.126
.167
161
18.117
.011
.000

108
12.952
.073
.011

29
11.204
.130
.187
155
17.999
.012
.000

22
12.669
.081
.024

132
11.204
.130
.147
243
17.389
.015
.000

125
12.669
.081
.015

245
10.997
.139
.229
251
17.116
.017
.000

300
12.440
.087
.028

200
10.939
.141
.222
289
16.475
.021
.000

260
12.401
.088
.022

46
10.644
.155
.408
274
16.008
.025
.000

195
11.961
.102
.093

64
10.644
.155
.350
74
31.299
.000
.017

47
11.921
.103
.078

63
10.443
.165
.478
175
25.706
.001
.014

212
13.803
.055
.016

233
10.441
.165
.421
240
25.706
.001
.001

308
13.803
.055
.009

266
10.382
.168
.418
84
25.196
.001
.000

303
13.664
.057
.010

296
10.293
.173
.446
222
25.141
.001
.000

19
13.093
.070
.058

214
10.271
.174
.410
78
24.643
.001
.000

122
13.093
.070
.038

136
11.312
.126
.167
79
24.643
.001
.000

176
13.016
.072
.033

29
11.204
.130
.187
174
22.370
.002
.000

201
12.966
.073
.026

132
11.204
.130
.147
13
22.119
.002
.000

5
12.952
.073
.017

245
10.997
.139
.229
116
22.119
.002
.000

108
12.952
.073
.011

200
10.939
.141
.222
241
19.378
.007
.000

22
12.669
.081
.024

310
10.271
.174
.354
86
18.671
.009
.000

82
11.658
.112
.148

205
10.201
.177
.366
262
15.042
.035
.010

284
11.553
.116
.161

163
10.053
.186
.456
298
14.637
.041
.022

184
11.522
.117
.137

98
9.987
.189
.466
293
14.631
.041
.012

33
11.312
.126
.211

30
9.981
.190
.416

Obser
vation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2

Obs
ervation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
133
9.981
.190
.361

317
9.089
.246
.325
56
9.932
.192
.357

229
9.023
.251
.349
164
9.890
.195
.346

261
9.020
.251
.306
77
9.865
.196
.319

270
9.004
.252
.278
158
9.775
.202
.355

265
8.934
.257
.305
183
9.774
.202
.306

94
8.792
.268
.418
179
9.717
.205
.312

187
8.721
.273
.454
264
9.554
.215
.427

258
8.659
.278
.479
133
9.981
.190
.361

292
8.551
.287
.562
56
9.932
.192
.357

21
8.525
.289
.544
164
9.890
.195
.346

124
8.525
.289
.495
77
9.865
.196
.319

317
9.089
.246
.325
158
9.775
.202
.355

229
9.023
.251
.349
183
9.774
.202
.306

261
9.020
.251
.306
179
9.717
.205
.312

270
9.004
.252
.278
264
9.554
.215
.427

265
8.934
.257
.305
133
9.981
.190
.361

94
8.792
.268
.418
189
9.488
.220
.446

187
8.721
.273
.454
180
9.457
.221
.426

258
8.659
.278
.479
272
9.455
.222
.376

292
8.551
.287
.562
90
9.335
.229
.455

21
8.525
.289
.544
50
9.296
.232
.447

124
8.525
.289
.495
51
9.220
.237
.480

92
8.468
.293
.518
81
9.220
.237
.428

208
8.418
.297
.531
8
9.125
.244
.484

276
8.380
.300
.530
111
9.125
.244
.433

206
8.161
.319
.745
295
9.106
.245
.404

197
8.089
.325
.780
221
9.089
.246
.372

283
8.028
.330
.803
189
9.488
.220
.446

12
7.995
.333
.800
180
9.457
.221
.426

115
7.995
.333
.765
272
9.455
.222
.376

90
9.335
.229
.455

50
9.296
.232
.447

51
9.220
.237
.480

فاصله از مرکز هندسی هفت متغیر فوق برای پرسشنامه شماره 74 برابر299 /31 گزارش شده و چون از بالا به پایین ردیف‌های پس از آن فاصله قابل توجهی با بقیه ندارند پس داده‌ی فوق داده‌ای دور افتاده‌ای محسوب می‌شود که شاید علت عدم نرمال بودن شده باشد و لذا بهتر است آن‌ها را حذف و نتیجه را مجدد مشاهده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اثربخشی سازمانی، ساختار سازمانی، چند متغیره، سطح معنی داری