منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

بیوفیدبک متصل به کامپیوتر قرار داشت روی صندلی مقابل کامپیوتر می نشست، برای کاهش استرس بیمار نحوه انجام تمرین چندین بار برای بیمار شرح داده شد و بصورت عملی نمایش داده شد سپس نوع برنامه درمانی که شامل اشکال و موسیقی مربوط به سیگنال تولید شده بود، مطابق با سلیقه بیمار انتخاب می شد. به جهت راحتی بیمار فاصله صندلی با میز کامپیوتر و شدت صدا مطابق میل بیمار تنظیم شد، پس از آن برای شروع، دست بیمار بر روی Arm rest تثبیت شد و الکترودها بر روی بالک عضلات بازکننده (اکستنسور) مچ نصب شدند و توسط نوار ولکرو ثابت شد. یک الکترود خنثی نیز بر روی زائده اپی کندیل خارجی استخوان بازو قرار گرفت، بیمار همانطور که روبروی مونیتور نشسته بود، بطور مسلط نمودار انقباض عضلانی را مشاهده میکرد. از بیمار خواسته شد الگوی حرکت اکستنسیون مچ دست را همراه با اکستنسیون انگشتان؛ همانگونه که قبلا برای او شرح داده شده بود و عملا هم دیده بود انجام دهد. پس از چند بار انجام حرکت مذکور، آستانه149 تنشن عضلانی برای بیمار توسط درمانگر بر روی دستگاه تعیین می شد تا بیمار بتواند حرکات انجام شده خودش را در قالب نمودارها بروز دهد و نمایش آن را بر روی نمودار ببیند و از طریق صوتی نیز فیدبک بگیرد، چنانچه بیمار می توانست در سطح عضلات اکستنسور فعالیتی تولید نماید که از سطح آستانه فراتر برود، در نمودار بالا رفتن سیگنال را مشاهده می کرد و از دستگاه آهنگ موسیقی پخش می شد. پس از هر بار انقباض و نگه داشتن مچ دست در وضعیت اکستنسیون، پس از چند ثانیه تلاش برای نگهداشتن در وضعیت اکستنسیون، مچ را به وضعیت استراحت بر می گرداند. بدین صورت عضلات را ریلکس کرده و تنسیون عضلانی را پایین می آورد با هر بار آرمش بخشی عضله سطح سیگنال الکترومیوگرافی پایین آمده و بیمار آن را مشاهده می کند، این عمل به کاهش اسپاستیسیتی کمک می کند. بنابراین بیمار هم بصورت بینایی و هم از طریق شنوایی نسبت به انقباض موجود و یا تولید شده در عضلات مورد بازآموزی پسخوراند مناسب دریافت مینمود و سعی بیشتر در انجام حرکت فوق الذکر مینمود تا زمان بیشتری سیگنالها را بالاتر از آستانه نگهدارد و موسیقی را بشنود. پس از پایان 10 دقیقه الکترودها از دست بیمار باز می شد و جلسه درمان به اتمام می رسید. در هر جلسه با انقباض بیشتر در عضله و افزایش حرکت و بالاتر رفتن سیگنال از سطح آستانه به درمانگر اجازه می دهد در جلسه بعد سطح آستانه را افزایش دهد. (شرح کامل در پیوست شماره 2 می باشد.)

در این تحقیق از دستگاه بیوفیدبک مدل Procomp Infiniti5، پنج کاناله ساخت کشورآمریکا استفاده شد. پس از خاتمه دوره درمان مجدداً از بیماران ارزیابی بعمل آمد و اطلاعات گردآوری شده از دو گروه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.
پس از دوره درمان مجددا اسپاستی سیتی، دامنه حرکتی مفاصل و فعالیت های روزمره زندگی با توجه به وضعیت جسمی و خلقی هر بیمار در طی چند جلسه ارزیابی می گردد. روش اجرا همانند روش ارزیابی اولیه بود.

(10-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در بخش آمار توصیفی به توصیف شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی پرداخته شد و آمار تحلیلی انجام شده در این پژوهش با تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. براي توصيف داده ها از جداول و نمودارها، شامل شاخص هاي آماري همچون فراواني، ميانگين، انحراف معيار و درصد، استفاده شده است. همچنين در همين بخش، همساني گروههای مورد مطالعه در متغيرهاي مختلف با استفاده از آزمونهاي کای-دو150 و تی مستقل151 مورد بررسي قرار گرفت. براي استنباط از داده ها، آزمون هاي آماري شامل آزمون كلموگروف – اسميرنوف (براي بررسي نرمال بودن توزيع داده ها)، ضريب همبستگي اسپيرمن و کوواریانس استفاده شده است. در صورت بهنجار بودن توزیع داده ها از آزمون تی با نمونه های مستقل استفاده شد و در موارد عدم بهنجار بودن داده ها از آزمون رتبه های نشان دار ویلکاکسون و یو-من ویتنی استفاده شد.

(11-3) ملاحظات اخلاقی
اهداف تحقیق برای مسئولان مرکز توضیح داده شد و موافقت آنها برای همکاری کسب شد.
اهداف مطالعه و چگونگی انجام مراحل آن برای شرکت کنندگان تبیین شد.
پس از کسب رضایت نامه ی کتبی و آگاهانه از کليه ی افراد شرکت کننده در مطالعه، به آنها اطمینان داده شد همکاری آنان تا آخر تحقیق اختیاری بوده و در صورت عدم تمایل می توانند از تحقیق خارج شوند.
انجام این مداخله برای بیماران زیان بار نبوده و به بیماران شرکت کننده اطمینان داده شد که در صورت قرار گرفتن در گروه مقایسه و موثر بودن مداخله پس از اتمام مطالعه برای آن ها نیز مداخله انجام خواهد شد.
هزینه درمان بر عهده محقق بوده و هزینه ای از بیماران اخذ نشد.
محقق خود را موظف می داند که اطلاعات مربوط به افراد شرکت کننده را افشا ننموده و ضمنا شرایط عدم افشای آن را نیز فراهم کند و پرسشنامه ها پس از وارد کردن داده ها وتجزیه و تحلیل و اتمام تحقیق، معدوم خواهند شد.

فصل چهارم

(1-4) مقدمه
در اين فصل داده‌های گردآوري شده ازمشارکت کنندگان در تحقیق در دو گروه آزمون و کنترل در دو بخش توصيفي و استنباطي ارايه شده است. براي توصيف داده‌ها از جداول و نمودارها، شامل شاخص‌های آماري همچون فراواني، درصد، میانه، ميانگين و انحراف معيار، استفاده شده است. همچنين در همين بخش، همساني دو گروه آزمون و کنترل در متغيرهاي زمينه اي با استفاده از آزمون‌های كاي دو152 و تی مستقل153 مورد بررسي قرار گرفته است. براي استنباط از داده‌ها، آزمون‌های آماري شامل آزمون كلموگروف ـ اسميرنوف (براي بررسي نرمال بودن توزيع داده‌ها)، ضريب همبستگي اسپيرمن و کوواریانس استفاده شده است.
لازم به ذکر اینکه بدلیل عدم پیروی همه داده ها از توزیع نرمال، جهت استنباط از داده های غیر پارامتریک از آزمون های کای-دو و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.

(2-4) بخش داده های توصيفی
داده های دموگرافیک

جدول 1-4 توزیع متغيرهاي جمعيت شناختي (دموگرافيك) بیماران مبتلا به سکته مغزی
گروه
جنسیت
تحصیلات
دست غالب
سمت مبتلا
میانگین سن (سال)
زمان پس از سکته
(ماه)
زمان دریافت خدمات توانبخشی(ماه)

مونث
مذکر
بالاتر از دیپلم
تا دیپلم
چپ
راست
چپ
راست

آزمون N (%)
9
0/75
3
0/25
6
0/50
6
0/50
2
7/16
10
3/83
6
0/50
6
0/50

1/57

25/18

25/8
کنترلN (%)
6
0/50
6
0/50
7
3/58
5
7/41
0
0/
12
0/100
7
3/58
5
7/41
4/52
25/21
41/8
کلN
(%)
15
5/62
9
5/37
13
2/54
11
8/45
2
3/8
22
7/91
13
2/54
11
8/45
7/54
75/19
33/8

همانگونه که در جدول 1-4 مشاهده می‌شود تعداد 24 نفر در این تحقیق شرکت داشته‌اند که 12 نفر(0/50%) در گروه آزمون و 12 نفر (0/50%) در گروه کنترل قرار گرفتند. از 24 نفر شرکت کننده در این پژوهش 15 نفر(5/62%) زن و 9 نفر (5/37%) مرد بوده‌اند که در گروه آزمون 9 نفر (0/75%) زن و باقی مرد بودند در گروه کنترل نیز تعداد 6 نفر (0/50%) زن و باقی مرد بودند. در بین شرکت کنندگان 13 نفر (2/54%) تحصیلات بالای دیپلم و 11 نفر (8/45%) دیپلم ویا پایین تر از دیپلم هستند.از افراد بالای دیپلم، 6 نفر (0/50%) در گروه آزمایش و 7 نفر (33/58%) در گروه کنترل بودند. از بیماران با سطح تحصیلات دیپلم و پایین تر نیز تعداد 6 نفر (0/50%) نفر در گروه آزمایش و باقی در گروه کنترل بودند.
تنها 2 نفر(3/8%) از آزمودنی‌ها چپ دست بودند و 22 نفر بقیه (7/91%) راست دست بودند که تعداد 10 نفر (33/83%) راست دست و 2 نفر (7/16%) چپ دست در گروه آزمایش و باقی در گروه کنترل بودند. تعداد 13 نفر (2/54%) از آزمودنی‌ها در سمت چپ و 11 نفر (8/45%) نیز در سمت راست مبتلا هستند. از مبتلایان سمت چپ، تعداد 6 نفر (0/50%) در گروه آزمایش و تعداد 7 نفر (41/67%) نیز در گروه کنترل بودند. از مبتلایان سمت راست نیز تعداد 10 نفر (3/83%) در گروه آزمایش و باقی در گروه کنترل بودند.
برای بررسی همسانی دو گروه از نظر توزیع متغیرهای دموگرافیک آزمون تی و نیز آزمون یو-من ویتنی بعمل آمد که نتایج این آزمون به شرح زیر می باشد.
با آزمون کای-دو همسانی دو گروه از نظر توزیع جنسیت با ملاک آزمون برابر 6/1 و مقدار احتمال 21/0، سطح تحصیلات 168/0 و مقدار احتمال 68/0 دست درگیر ملاک آزمون 17/0 و مقدار احتمال 68/0 بررسی شد و مشابه می باشند.(جدول 2-4)
همسانی دو گروه از نظر دامنه حرکتی آرنج، مچ دست، انگشتان، زمان پس از سکته مغزی، سن و خدمات توانبخشی قبل از مداخله با استفاده از آزمون یو-من ویتنی بررسی شدند. ملاک آزمون و مقدار احتمال آن به ترتیب برابر با آرنج (931/1- و 6/0)، مچ دست (751/0 و 478/0)، انگشتان (909/1- و 977/0)، سن (57/0 و 59/0)، زمان پس از سکته (058/0 و 977/0)، مدت زمان دریافت خدمات (088/0 و 932/0) بود که در جدول 3-4 نمایش داده شده است. بدین ترتیب دو گروه از لحاظ دامنه حرکتی آرنج، مچ دست، انگشتان، زمان پس از سکته مغزی و خدمات توانبخشی قبل از مداخله همسان بودند.

جدول 2-4 بررسی همسانی دو گروه از نظر جنسیت،میزان تحصیلات و دست درگیر با استفاده از آزمون کای-دو

ملاک آزمون
مقدار احتمال
جنسیت
6/1
21/0
میزان تحصیلات
168/0
68/0
دست درگیر
17/0
68/0

جدول 3-4بررسی همسانی دو گروه از نظر دامنه حرکتی آرنج، مچ دست، انگشتان دست، زمان پس از سکته مغزی و خدمات توانبخشی قبل از مداخله با استفاده از آزمون یو-من ویتنی

ملاک آزمون
مقدار احتمال
دامنه حرکتی آرنج آرنج
931/1-
6/0
دامنه حرکتی مچ دست
751/0
478/0
دامنه حرکتی انگشتان دست
909/1-
977/0
زمان پس از سکته مغزی
058/0
977/0
خدمات توانبخشی قبل
088/0
932/0

در بررسی اسپاستی سیتی بر اساس معیار آشورث قبل از شروع مداخله در بین گروه آزمون 4 نفر (3/33%) اسپاستی سیتی 2 و 8 نفر (7/66%) اسپاستی سیتی 3 داشتند. در گروه کنترل 3 نفر (25%) اسپاستی سیتی 2 و 9 نفر (0/75%) دارای اسپاستی سیتی 3 بودند. همسانی دو گروه از نظر توزیع شدت اسپاسم بر اساس آزمون آشورث بررسی شد که با نتایج مربوطه در جدول شماره 4-4 آمده است.
پس از انجام مداخله در گروه آزمون 8 نفر (7/66%) اسپاستی سیتی 2 و 4 نفر (3/33%) اسپاستی سیتی 3 داشتند، در گروه کنترل نیز 4 نفر (3/33%) اسپاستی سیتی 2 و 8 نفر (7/66%) اسپاستی سیتی 3 داشتند (این مقادیر در جدول 4-4 نشان داده شده است).

جدول 4-4 میانگین اسپاستی سیتی آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از مداخله
گروه
نمره آشورث قبل از مداخله
نمره آشورث بعد از مداخله

2
3
2
3
آزمون N (%)
(33.3) 4
(66.7) 8
(66.7) 8
(33.3) 4
کنترل N (%)
(25) 3
(75) 9
(33.3) 4
(66.7) 8

بعد از مداخله، شدت اسپاستیسیتی 4 نفر(33/33%) از گروه آزمایش از سه به دو تقلیل یافت در حالیکه در گروه کنترل تنها یک نفر (33/8%) تقلیل اسپاستیسیتی از سه به دو داشت.
روند تغییرات نمره آشورث دو گروه در نمودار 1-4 تصویر شده است.

نمودار 1-1 میانگین تغییرات شدت اسپاستی سیتی در گروه آزمایش و کنترل در طی مداخله

درمان کاردرمانی و کاردرمانی با بیوفیدبک منجر به افزایش دامنه حرکتی مفاصل آرنج، مچ دست و انگشتان شد که این تغییرات در جدول شماره 5-4 و نمودارهای 2-4، 3-4 و 4-4 قابل مشاهده است.

جدول 5-4 میانگین و انحراف معیار دامنه حرکتی آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از مداخله
دامنه حرکتی
دامنه حرکتی آرنج
دامنه حرکتی مچ دست
دامنه حرکتی انگشت
گروه آزمایش قبل از مداخله
(میانگین و انحراف معیار)
6/18±5/117
4/7±75/13
9/11±6/11
گروه آزمایش بعد از مداخله
(میانگین و انحراف معیار)
36±9/67
7/15±83/60
8/23±58/44
گروه کنترل قبل از مداخله
(میانگین و انحراف

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، افراد مبتلا، ابتلا به بیماری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، انحراف معیار