منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، افراد مبتلا، ابتلا به بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

ن شود. آنالیز اصلی در کامپیوتر صورت می گیرد تا فیدبک مورد نظر در قالب پسخوراند بينايي و شنوايي و از قبل بصورت برنامه ریزی شده در کامپیوتر موجود است، به بیمار داده شود.

(3-6-3) دامنه حرکتی مفاصل دست
تعریف نظری: میزان حرکت قابل انجام در مفصل یا به عبارتی قوس حرکتی مفصل كه در صفحه خاص حرکتی صورت می گیرد [69] .
تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارتست از میزان حرکتی که در مفصل مچ وجود دارد، بوسیله ابزار گونیامتر ارزیابی می گردد و به درجه محاسبه می شود.

(4-6-3) اسپاستی سیتی
تعریف نظری:اسپاستی سیتی جزء سندرم نورون عصب مرکزی137 است که پروسه توانبخشی بسیاری از بیماران سکته مغزی را تشکیل می دهد. بعبارت دیگر افزایش شدت مقاومت در برابر حرکت در اثر افزایش غیرفعال طول عضله است که بدلیل برداشتن مهار قسمت های فوقانی نخاع از روی نخاع در طول کشش هر دو گروه عضلات فازیک و تونیک صورت می گیرد [18].
تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارتست از میزان نمره کسب شده در آزمون آشورث اصلاح شده138

(5-6-3) عملکرد روزمره زندگی
تعریف نظری: تكاليف معمول عملکردی هستند که در حیطه زندگی روزمره قرار دارند و شامل مراقبت از خود، اداره منزل، ارتباطات، مراقبت شخصي و تردد در جامعه می باشد. طبق چک لیست استاندارد بارتل 10 فعاليت روزانه شامل (غذا خوردن، حمام کردن، لباس پوشیدن و…) ارزیابی می گردد [18].
تعریف عملیاتی: در این پژوهش عبارتست از کسب نمره ای که فرد از آزمون بارتل139 می گیرد. ارزیابی وضعیت عملکردی واستقلال فرد دردامنه 0 تا100 با استفاده از پرسشنامه بارتل که يك ابزار مؤثر و كارآمد در ارزيابي ميزان استقلال يا وابستگي فرد در انجام دادن فعاليت هاي روزمره زندگي می باشد.

(7-3) ابزار جمع آوری داده ها

(1-7-3) پرسشنامه اطلاعات فردی
این موارد شامل، اطلاعات پزشکی،اطلاعات دموگرافیک با استفاده از پرونده بیمار در مرکز می باشد.اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، تشخیص، بیماریهای همراه، داروهای مورد استفاده، زمان سکته مغزی و تاریخچه درمانی شامل ابتلا به بیماری های نورولوژیک، ارتوپدیک، روماتولوژیک، سابقه جراحی و… با استفاده از پرسشنامه طراحی شده و بر مبنای پرونده پزشکی بیماران است.

(2-7-3)پرسشنامه وضعیت شناختی (Mini mental state examination)
یکی از پرسشنامه های رایج در کشور ما جهت بررسی وضعیت شناختی140، معاینه مختصر وضعیت روانی (MMSE) می باشد که برای ارزیابی وضعیت شناختی افراد مورد مطالعه قرار می گیرد. این آزمون ابزار غربالگر کوتاهی است که اجرای آن 10 دقیقه یا کمتر زمان نیاز دارد. این آزمون قابلیت های شناختی مراجع رابصورت طبیعی ویا دارای دمانس ضعیف، متوسط و یا شدید مشخص مینماید. در سال 1975 فولستین و همکاران141 آزمون MMSE را جهت غربال کردن سالمندان مبتلا به دمانس با 6 خرده آزمون طراحی نمودند [67]. خرده آزمونها شامل جهت یابی- ثبت- توجه- محاسبه-یادآوری- آزمون های زبانی و سازندگی میباشد. در سال 2000 نسخه فارسی آن توسط بحیرایی142 ترجمه و معادل سازی شده است. پایایی و روایی آن در افراد مبتلا به دمانس مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصله پایایی آزمون را 73/0 را نشان داده است [70]. همچنین نتایج نشان داده اند که آزمون فوق با توجه به نمره برش کلی 18 می تواند با حساسیت 95/0 و ویژگی 97/0 بیماران مبتلا به دمانس را از افراد بهنجار افتراق دهد.در پژوهش حاضر، مقیاس فوق جهت بررسی وضعیت شناختی افراد و به عنوان معیار ورود نظر به مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد.

(3-7-3) پرسشنامه بارتل143
از پرسشنامه بارتل جهت ارزیابی وضعیت عملکردی و استقلال افراد مبتلا به سکته مغزی در فعالیت های روزمره زندگی (ADL) استفاده می شود. این پرسشنامه توسط مانهونی144 و بارتل نخستین بار در سال 1995 جهت بررسی وضعیت عملکردی و استقلال افراد مبتلا به اختلالات نوروماسکولار طراحی شد. ضريب آلفای کرونباخ آیتم ها بین 87/0 تا 92/0 بود [71].
این پرسشنامه شامل 10 فعالیت به شرح زیر می باشد :
غذاخوردن- حمام کردن- نظافت فردی- لباس پوشیدن- اجابت مزاج- نحوه استفاده از توالت- نحوه استفاده از پله – خروج از تخت و قدم زدن. لازم به ذکر است که با مصاحبه و مشاهده، وضعیت عملکردی فرد مبتلا به سکته مغزی مورد بررسی قرار می گیرد. هر آیتم به صورت جداگانه ای بررسی و نمره دهی می شود، در هر آیتم با توجه به چگونگی عملکرد امتیاز 0، 2، 5، 8، 10 برای فرد منظور می گردد. نمره نهایی بین 0 تا 100 بوده است که در آن نمره 100 نشانگر استقلال و نمره صفر نشانگر وابسته بودن کامل فرد می باشد.
این پرسشنامه وضعیت عملکردی و استقلال فرد را در 3 طبقه تقسیم بندی می کنند.
فرد در صورت کسب نمره بین 0 تا 55 در دسته وابسته با حمایت زیاد قرار می گیرد.
کسب نمره بین 60 تا 90 وابسته با حمایت متوسط قرار می گیرد.
کسب نمره بین 95 تا 100 استقلال فرد محسوب می شود.

(4-7-3) آزمون آشورث اصلاح شده
آزمون آشورث برای ارزیابی شدت اسپاستیسیتی استفاده می گردد. آشورث این معیار را برای درجه بندی میزان اسپاستی سیتی بیماران مالتیپل اسکلروزیس بکار برد [19]. سپس اسمیت و بوهانون آن را اصلاح کرده و روایی و پایایی آن را بررسی کردند [20].
در معیار آشورث اصلاح شده درجه بندی بصورت:
0 بدون افزایش تون عضلانی
1 فزایش تون عضلانی با اعمال اندکی مقاومت در انتهای دامنه حرکتی در حرکت فلکسیون یا اکستنسیون در اندام مبتلا
+1 افزایش اندک تون عضلانی با مقاومت اندک در نیمه دامنه حرکتی
2 افزایش متوسط تون عضلانی در بیشتر دامنه حرکتی اما حرکت در اندام مبتلا به راحتی
3 افزایش قابل ملاحظه در تون و مشکل در حرکت پسیو
4 اندام سفت145 در حرکت فلکسیون و اکستنسیون
معیار آشورث و آشورث اصلاح شده در همه گروههای عضلانی ارزیابی شده [21, 22] و در ایران نیز روایی و پایایی این آزمون بررسی شده است [23]. این آزمون بیانگر وجود سفتی پاتولوژیک بدلیل ضایعات سیستم عصب مرکزی محرکه فوقانی می باشد.

(5-7-3) ارزیابی گونیامتری مفاصل
روایی پایایی این ابزار ارزیابی توسط گاجدوسیک و بوهانون146 در 1987 بررسی شده است[72].

(1-5-7-3) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون آرنج: فرد بیمار روی صندلی نشسته و در حالی که آرنج خم میباشد، محور گونیامت را روی کوندیل خارجی استخوان بازو قرار داده و بازوی ثابت گونیامتر به موازات محور طولی هومروس و بازوی متحرک به موازات محور طولی ساعد فرار می گیرد. حرکت ساعد نسبت به بازو در صفحه ساژیتال بوده و به صورت دور شدن ساعد از بازوست. که با قرائت زوایه باز شدن گونیامتر، اندازه گیری می شود. این حرکت از فلکسیون کامل 150 درجه آغاز شده به صفر درجه که اکستنسیون کامل است، می رسد .[51]

(2-5-7-3) ارزیابی دامنه حرکت اکستنسیون مفصل مچ: دست را در صفحه ساژیتال147 (بصورت میدپوزیسیون) وضعیت داده و محور گونیامتر بر روی انفیه دان تشریحی (محل تقاطع متاکارپ اول و دوم) و دیستال به زائده استایلوئید رادیوس در ناحیه مچ دست قرار گرفته، بازوی ثابت گونیامتر به موازات محور طولی رادیوس و بازوی متحرک نیز به موازات محور طولی متاکارپ دوم قرار می گیرد. بیمار در طول حرکت پشت دست را به ساعد نزدیک می کند. میزان دامنه حرکت (حرکت بازوی متحرک گونیامتر حول محور) برای بیمار ثبت می گردد. حرکت از صفر درجه آغاز شده در 70 درجه به پایان می رسد [51].

(3-5-7-3) ارزیابی دامنه حرکتی اکستنسیون انگشتان: در صفحه ساژیتال با قرار دادن محور گونیامتر روی سطح خلفی مفصل متاکارپوفالنجیال انگشتان، بازوی ثابت به موازات استخوانهای متاکارپ و بازوی متحرک در سطح خلفی بند اول انگشتان می باشد. در حرکت بیمار بند اول انگشتان را به محوریت مفصل متاکارپوفالنجیال از سطح کفی دست دور می کند. دامنه این حرکت از صفر درجه تا 90 درجه می باشد [51].

(8-3) روش جمع آوری داده ها
در ابتدا بر اساس پرونده های موجود، تعدادی از مراجعین واجد شرایط ورود انتخاب شدند و سپس تشخيص ابتلا بيمار به سكته مغزي توسط پزشكان متخصص مغز و اعصاب یا پرونده بیمار انجام گرفت. قبل از تكميل پرسشنامه و انجام آزمون ها، ویژگی های تحقیق بطور کامل و شفاف برای بیمار یا خانواده او بیان شد و فرم رضايت نامه شخصي بطور کتبی توسط آنان تكميل شده و امضا شد. در مرحله بعدي، پرونده پزشكي بيماران مورد مطالعه قرار گرفت و پرسشنامه اطلاعات فردي و پزشكي توسط بيمار يا همراه او تكميل گشت. سپس از پرسشنامه MMSE جهت تعيين سطح شناختي بعنوان یکی از معیارهای ورود بيمار مورد استفاده قرار گرفت. در صورت كسب حداقل نمره22 در اين پرسشنامه مراحل بعدي آغاز می گشت. در مرحله بعد، با استفاده از پرسشنامه بارتل توانایی عملکرد روزمره بیمار تعيين شد، پس از آن براساس معیار آشورث اصلاح شده میزان اسپاستی سیتی عضلات ناحیه مورد نظر در تحقیق بر روی افراد تعیین شد و سپس بوسیله ابزار گونیامتر مذکور دامنه حرکتی مفاصل آرنج، مچ و انگشتان اندازه گیری شدند.

(9_3) روش اجرا
با توجه به ملاک های ورود و خروج از بیماران مراجعه کننده به مرکز توانبخشی سکته مغزی تبسم تعداد افراد مورد نظر انتخاب و غربالگری شدند. نحوه نمونه گیری بدین شرح بود، در ابتدا در يك محيط آرام جهت ايجاد رابطه درماني و ارتباط سازنده تر با بيمار، مصاحبه اولیه با وي انجام شد و نحوه انجام تحقیق و مداخله براي وي توضيح داده شد. وضعيت عمومي بيمار از نظر احساس خستگي، سرگيجه و احساس خواب آلودگي كنترل شد. محل ارزيابي، یک اتاق مجزا در فضاي بخش كاردرماني و حتي المقدور محيطی آرام و بدون محرك هاي استرس زا و مداخله گر بود. لازم به ذكر است كه بسته به تمايل بيمار در طول جلسه ارزیابی، وقت هاي استراحت (5 الي 10 دقيقه) در فواصل بين انجام پرسشنامه ها در نظر گرفته مي شد تا خستگي به عنوان عامل مداخله گر در نتايج ارزيابي عمل نكند.
براي يكسان بودن شرايط اجرا براي كليه بيماران ابتدا پرسشنامهMMSE توسط بيمار تكميل گشت وپس از کسب حداقل نمره 22 و اعلام رضایت به همکاری با این تحقیق جزو افراد مشارکت کننده در تحقیق پذیرفته می شد و سپس بر اساس تقسیم بندی کاملا تصادفی افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. شیوه تقسیم بندی کاملا تصادفی به صورت زیر انجام گرفت. بر روی پرونده بیماران از شماره 1 تا 24 نوشته شد و سپس با استفاده از شیوه جام به صورت تصادفی افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. البته لازم به ذکر اینکه به افراد گروه کنترل اطمینان خاطر داده شد که در صورت کسب نتایج مفید مداخلات درمانی برای این گروه نیز انجام خواهد شد. سپس در ادامه روند تحقیق، پرسشنامه بارتل جهت ارزشيابي توانايي بيمار در انجام فعاليت هاي روزانه زندگي تكميل گردید و درمرحله بعد میزان اسپاستی سیتی دست بر اساس معیار آشورث اصلاح شده ارزیابی شد، پس از ارائه یک استراحت کوتاه جهت جلوگیری از تاثیر تداخلی احساس خستگی، دامنه حرکتی مفاصل آرنج، مچ و مفصل متاکارپو فالنجیال توسط گونیامتر اندازه گیری شد. ارزیابی ها بصورت کور148 بوده و توسط درمانگری بغیر از فرد مداخله گر صورت گرفت. نتایج ارزیابی در پرونده تحقیقاتی بیمار ثبت می شد تا پس از ارزیابی نهایی مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. پس از انجام ارزیابی های اولیه، مداخلات به مدت 12 هفته اجرا شد. تعداد جلسات درمانی 3 بار در هفته به مدت 3 ماه بوده در هر جلسه درمان برای هر دو گروه آزمون وکنترل برنامه توانبخشی رایج به مدت 40 دقیقه ارائه می شد، سپس برای گروه آزمون به مدت 10 دقیقه درمان بیوفیدبک تراپی انجام گرفت.

نحوه انجام مداخله بیوفیدبک:
در طی دوره تحقیق هر دو گروه در طول هر جلسه درمان از تمرینات رایج کاردرمانی شامل تکنیکهای برانستروم، رود، بوبت استفاده نمودند و گروه آزمون، علاوه بر درمانهای رایج در هر جلسه به مدت 10 دقیقه از تمرینات بیوفیدبک استفاده کردند. نحوه انجام این درمان به این صورت بود که ابتدا بیمار در بخش کاردرمانی در یک اتاق مجزا که در آن یک دستگاه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد الکترومیوگرافی، دامنه حرکتی، ورزشکاران Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، انحراف معیار