منبع پایان نامه ارشد درمورد دارایی ها، سود سهام، سود سهام پرداختی

دانلود پایان نامه ارشد

و تحلیل شوند. چنانچه حجم اطلاعات از حد معینی بیشتر باشد امکان تجزیه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشت. امروزه تقربیاً در همه موارد این امر با استفاده از رایانه و برنامه های مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام می پذیرد. دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود. برای این کار از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می گردد. در این فصل ما نیز در قسمت اول به توصیف داده های آماری در قالب شاخص های مرکزی و پراکندگی خواهیم پرداخت و در قسمت دو به استنباط داده های آماری نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه های تحقیق می پردازیم.

4-2- آمار توصيفی
در حقیقت زمانی که یک تحقیق و پژوهش علمی به مرحله عملی می رسد، مجموعه ای از اعداد و ارقام به دست می آید که ممکن است خیلی گیج کننده و غیر قابل فهم باشند به این مجموعه از اعداد داده های خام گفته می شود. مطمئناً با دیدن مجموعه ای از اعداد و ارقام نمی توان به اطلاعاتی مفید و قابل استفاده دست یافت. ولی از آن جایی که یکی از اهداف هر تحقیق علمی رسیدن به نتیجه ای کلی است، بنابر این نیاز داریم که داده های خام حاصل از تحقیق و پژوهش را در قالبی قابل فهم خلاصه نماییم. آمار توصیفی روشی است که ما را در رسیدن به این هدف یاری می نماید. آمار توصیفی به کلیه روش هایی اطلاق می شود که به جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و در نهایت نتیجه گیری از داده های خام می پردازد.

(جدول 4-1) آمار توصيفی شرکت های درمانده
نام متغیر
حداقل
حداکثر
نما
میانگین
انحراف معیار
CFC1
0
1
0

1.25
CFC3
0
1
0

1.41
CFC5
0
1
0

0.54
CFC6
0
1
0

0.26
CFC9
0
1
0

0.11
CFC10
0
1
0

1.28
CFC11
0
1
0

1.44
CFC12
0
1
0

0.96
CFC13
0
1
0

0.75
CFC14
0
1
0

1.25
CFC15
0
1
0

0.16
CFC16
0
1
0

0.65
لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت
10.06
16.28

12.84
1.38
نسبت سود خالص به کل دارایی
0.35-
0.18

0.03-
0.09
نسبت خالص جریان نقد عملیاتی به کل بدهی
0.35-
0.31

0.02
0.12
نسبت خالص جریان نقد بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی به کل بدهی
0.26-
0.01

0.05-
0.04
نسبت خالص جریان نقد مالیات بر درﺁمد به کل بدهی
0.12-
0

0.01-
0.01
نسبت خالص جریان نقد سرمایه گذاری به کل بدهی
0.62-
0.16

0.06-
0.10
نسبت خالص جریان نقد تأمین مالی به کل بدهی
0.16-
0.63

0.09
0.14
نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری
0.25
15.16

1.19
1.58
نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
0.49
1.23

0.83
0.14

(جدول 4-2) آمار توصيفی شرکت های سالم
نام متغیر
حداقل
حداکثر
نما
میانگین
انحراف معیار
CFC1
0
1
0

1.33
CFC3
0
1
0

1.02
CFC5
0
1
0

0.62
CFC6
0
1
0

0.33
CFC9
0
1
0

0.05
CFC10
0
1
0

0.95
CFC11
0
1
0

1.21
CFC12
0
1
0

0.54
CFC13
0
1
0

0.83
CFC14
0
1
0

1.02
CFC15
0
1
0

0.74
CFC16
0
1
0

1.12
لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت
10.34
16.06

12.69
1.21
نسبت سود خالص به کل دارایی
0.12-
0.44

0.11
0.12
نسبت خالص جریان نقد عملیاتی به کل بدهی
0.27-
1.47

0.21
0.28
نسبت خالص جریان نقد بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی به کل بدهی
0.79-
0.24

0.13-
0.14
نسبت خالص جریان نقد مالیات بر درﺁمد به کل بدهی
0.31-
0

0.03-
0.04
نسبت خالص جریان نقد سرمایه گذاری به کل بدهی
0.61-
0.26

0.08-
0.12
نسبت خالص جریان نقد تأمین مالی به کل بدهی
0.31-
0.39

0.04
0.12
نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری
0.38
4.01

1.31
0.61
نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
0.24
1.91

0.61
0.21

با توجه به جدول 4-1 و 4-2 بالاترین پراکندگی در ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد در شرکتهای درمانده متعلق به CFC11 و کمترین پراکندگی در ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد در شرکتهای درمانده متعلق به CFC9بوده است. در صورتی که، بالاترین پراکندگی در ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد در شرکتهای سالم متعلق به CFC1 و کمترین پراکندگی در ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد در شرکتهای سالم متعلق به CFC9 بوده است. در قسمت متغیرهای کنترلی، در شرکتهای درمانده، لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت از بالاترین میانگین (12.84) و در شرکتهای سالم نیز، لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت از بالاترین میانگین (12.69) برخوردار است. همچنین در شرکتهای درمانده، متغیر نسبت خالص جریان نقد مالیات بر درﺁمد به کل بدهی و در شرکتهای سالم، نسبت خالص جریان نقد مالیات بر درﺁمد به کل بدهی کمترین پراکندگی و در نقطه مقابل، در شرکتهای درمانده، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری بالاترین پراکندگی و در شرکتهای سالم، لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت بالاترین پراکندگی را دارند.

4-3- آزمون هم خطی
یکی از مفروضات مهم اکثر آزمون ها به خصوص در آزمون های مربوط به فرضیه های علی این است که نباید بین متغیرهای مستقل رابطه هم خطی وجود داشته باشد. بدین معنی که هیچ یک از متغیرهای مستقل نباید رابطه خطی با همدیگر داشته باشند. رابطه هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و در چنین حالتی، با وجود بالا بودن R2، مدل اعتبار بالایی ندارد. به عبارت دیگر، با وجود آنکه مدل خوب بنظر می رسد، ولی دارای متغیرهای مستقل معنی داری نمی باشد. در ادامه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسن، وجود یا عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل را بررسی می کنیم:

جدول (4-3) ضريب همبستگی پيرسن
Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
CFC1
1

2
CFC3
0.048*
1

3
CFC5
0.152
0.008*
1

4
CFC6
0.224
0.039*
0.207
1

5
CFC9
0.099
0.267
0.255
0.051-
1

6
CFC10
0.088
0.027*
0.169
0.195
0.162
1

7
CFC11
0.189
0.206
0.014*
0.274
0.148
0.009*
1

8
CFC12
0.126
0.031*
0.079
0.551-
0.026*
0.163-
0.056
1

9
CFC13
0.152
0.019*
0.362
0.262-
0.095
0.141
0.145
0.229
1

10
CFC14
0.062
0.184
0.237
0.145
0.018-*
0.159
0.362-
0.151
0.084
1

11
CFC15
0.145
0.055
0.152
0.359
0.122
0.259
0.142
0.374
0.196
0.027*
1

12
CFC16
0.269
0.362
0.078
0.112
0.285-
0.196
0.223-
0.215
0.165
0.048*
0.082
1
*سطح خطای 5 درصد

با توجه به جدول 4-3 به دلیل اینکه میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق پایین می باشد، بنابراین احتمال وجود رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق را نمی توان پذیرفت.

4-3- نتايج آزمون فرضيه ها در سال درماندگی
(جدول 4-4) نتايج آزمون در سال درماندگی
متغیر های تحقیق
ضریب تأثیر
خطای استاندارد
آماره والد
سطح معناداری
نسبت بخت ها
عرض از مبدأ
1.254
0.254
1.254
0.154
1.215
CFC1
1.325
0.325
2.031
0.002*
1.214
CFC3
0.625-
0.415
0.745
0.174
0.514
CFC5
0.478-
0.089
1.547
0.041*
0.625
CFC6
1.224-
0.745
1.625
0.038*
0.525
CFC9
0.952
0.229
0.965
0.125
1.552
CFC10
0.414
0.301
2.514
0.000*
1.274
CFC11
1.526-
0.074
2.114
0.009*
0.214
CFC12
1.023-
0.552
0.557
0.205
0.623
CFC13
0.745
0.289
0.625
0.201
1.223
CFC14
1.032-
0.405
1.748
0.032*
0.748
CFC15
0.514
0.226
1.225
0.069
1.262
CFC16
1.095-
0.198
1.330
0.062
0.441
لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت
0.477
0.552
2.145
0.005*
1.218
نسبت سود خالص به کل دارایی
0.024-
0.104
0.748
0.142
0.415
نسبت خالص جریان نقد عملیاتی به کل بدهی
0.256-
0.316
0.625
0.162
0.236
نسبت خالص جریان نقد بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی به کل بدهی
0.174-
0.114
0.778
0.148
0.415
نسبت خالص جریان نقد مالیات بر درﺁمد به کل بدهی
0.201-
0.441
0.906
0.109
0.625
نسبت خالص جریان نقد سرمایه گذاری به کل بدهی
0.085-
0.384
1.021
0.085
0.715
نسبت خالص جریان نقد تأمین مالی به کل بدهی
0.224-
0.057
1.902
0.034*
0.329
نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری
0.014-
0.332
1.232
0.052
0.441
نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
0.326-
0.415
0.955
0.104
0.715
ضریب تعیین
0.448
احتمال مدل
0.000**
*سطح خطای 5 درصد؛ **سطح خطای 1 درصد

با توجه به جدول 4-4 در سال درماندگی ضریب تعیین مدل 0.448 می باشد که بیانگر درصد توضیح دهندگی 44.8 درصدی متغیر وابسته (پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها) توسط متغیرهای مستقل (ترکیبات جریان نقد) می باشد. احتمال مدل 0.000 است که نشان دهنده معنی دار بودن کل مدل است. معنی داری مدل، فرضیه اصلی را می پذیرد. به عبارت دیگر، ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها تأثیر دارد. از میان ترکیبات، تنها ترکیب های 1، 5، 6، 10، 11 و 14 و متغیرهای کنترلی لگاریتم طبیعی جمع دارایی های هر شرکت و نسبت خالص جریان نقد تأمین مالی به کل بدهی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار می باشند. علامت ضریب تأثیر ترکیبات 3، 5، 6، 11، 12، 14 و 16 منفی است. علامت منفی ضریب تأثیر به معنای تأثیر معکوس ترکیبات اجزای پنج قسمتی صورت گردش وجوه نقد هر یک از فرضیه ها بر پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها است. فرضیه های پذیرفته شده و پذیرفته نشده در مورد نتایج آزمون در سال درماندگی به صورت زیر است :

فرضيه اول
H_0 : ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر ندارد.
:H_1 ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد.
با توجه به جدول 4-4 به دلیل آنکه سطح معناداری آماره والد در سطح خطای 5 درصد معنادار است، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد نمی توان فرضیه H_0 را پذیرفت. بنابراین می توان گفت ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی منفی، بازده سرمایه گذاری و سود سهام پرداختی مثبت، مالیات منفی، سرمایه گذاری مثبت و تأمین مالی مثبت بر پیش بینی درماندگی مالی تأثیر دارد.
مدل رگرسیونی عبارت است از:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سود سهام پرداختی، سود سهام، جریان نقد عملیاتی Next Entries پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی