منبع پایان نامه ارشد درمورد دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نقدي در پي خواهد داشت. تخلفات مرتبط با رسانه هاي گروهي در ماده 25 پيش بيني شده و آمده است که حمله ور شدن و برخوردهاي زننده و شديد عليه خبرنگاران، عکاسان و ساير عوامل مطبوعات از 20 تا 50 ميليون ريال جريمه و از 2 تا 4 ماه محروميت در پي خواهد داشت. البته در تبصره اين ماده آمده است که هر گاه براي کميته انضباطي محرز شود که خبرنگار يا يکي از اهالي مطبوعات در ورزشگاهها يا محيط هاي باشگاهي به هنگام انجام مصاحبه موجب تحريک بازيکنان، مربي، سرپرست و يا منشاء ايجاد خشونت شده است به حکم کميته انضباطي از ورود به ورزشگاه محروم خواهد شد. همچنين تعداد جلسات محروميت تابع نظر کميته انضباطي خواهد بود. در بخش تنبيهات مضاعف بابي در ماده 26 در دو بخش اشخاص حقيقي و حقوقي باز شده است. در مورد اشخاص حقيقي آمده که خطاها و رفتارهاي ناشايست ذکر شده در ماده 12 قوانين بين المللي فوتبال که به کميته انضباطي گزارش شود يا از سوي مقامات رسمي يا اعضاي کميته مشاهده شود يا به هر نحوي از آن مطلع شوند علاوه بر مجازات هاي اعمال شده توسط داور ، تنبيهات مضاعف ديگري نيز اعمال خواهد شد که به برخي از آنها اشاره مي شود:1- محروميت دوجلسه اي براي بازيکني که روي حريف صاحب توپ مرتکب خطاي شديدي شده و توسط داور اخراج شده است. 2-محروميت دو جلسه اي براي بازيکني که با برخوردهاي تند و خشونت هاي شديد بر روي بازيکن شود و توسط داور از زمين اخراج شده باشد. 3-محروميت دو جلسه اي براي هل دادن، ضربه زدن به آرنج ، لگد زدن به حريف يا به ديگران. 4-محروميت سه جلسه اي براي ضربه زدن و يا اقدام به زدن که از چشم داور دور مانده باشد. 5- محروميت شش جلسه اي براي پرتاب آب دهان به هر يک از افراد حاضر در زمين مسابقه. 6-محروميت دو جلسه اي براي کساني که شئونات و معيارهاي اخلاقي را رعايت نکنند و با ظاهري ناپسند در زمين مسابقه و محيط ورزشگاه حاضر شوند. عدم حضور در تمرينات و مسابقات ملي موجب محروميت از 1 ماه تا يک سال و پرداخت جريمه نقدي از 20 تا 100 ميليون ريال خواهد بود البته تبصره تکميلي به منظور جلوگيري از حقوق باشگاه در نظر گرفته شده است. بازيکنان غير مجاز به شش مورد تلقي شده است که عبارت است از:1- بازيکنان مشمول که غايب يا فراري باشند. 2-بازيکناني که از همه آنان در ليست اعلامي به فدراسيون و سازمان ليگ ثبت نشده باشد. 3-بازيکنان خارجي مازاد بر حد نصاب مجاز مندرج در آئين نامه نقل و انتقالات ليگ و آئين نامه مسابقات. 4-بازيکني که پس از 3 تعويض مجاز به عنوان بازيکن جايگزين وارد مسابقه شود. 5- بازيکناني که مازاد بر تعداد مجاز که در قانون 3 فوتبال آمده به هم تيمي هاي خود اضافه شود. 6-بازيکناني که تحت قرارداد باشگاهي ديگر بوده و بدون رضايت نامه و عندالزوم رضايت نامه بين المللي و مفاصا حساب در تيم جديد بازي کنند. هرگونه اقدام نامشروع مبني بر اعطاي امتيازات مالي و غير مالي به مقامات رسمي يک مسابقه يا به بازيکنان ، مربيان و مديران براي ترک تمام يا برخي از مسئوليت ها تخلف محسوب شده و مجازات هايي شامل جريمه نقدي تا 50 ميليون ريال، محروميت از فعاليت هاي ورزشي براي دوره خاص، محروميت از حضور در ورزشگاهها براي دوره خاص، محروميت مادام العمر در صورت تکرار موارد فوق، شش ماه محروميت براي ارائه کننده پيشنهاد نامشروع (رشوه) به کارمندان فدراسيون يا هيئت ها. هرگاه اشخاص حقيقي اعم از مديران، مربيان، بازيکنان و ساير عوامل دست اندرکاران يک مسابقه توافق نمايند که با انجام اقداماتي برخلاف اخلاق ورزشي و بازي جوانمردانه ، نتيجه مسابقه را تعيين نمايند در اين صورت کميته انضباطي موظف است ضمن اخذ نظر نماينده اعزامي فدراسيون از سه نفر کارشناس که داراي مدرک مربيگري آ باشند استعلام نمايد و در صورت احراز مرتکبين را اعم از مباشرين، معاونين و شرکا را به جريمه نقدي از 10 ميليون تا 100 ميليون ريال بعلاوه يک تا چند مورد از موارد زير محکوم نمايد: 1-محروميت از شرکت در مسابقات و فعاليت هاي فوتبال تا 2 سال. 2-حذف از مسابقه.3- سقوط به دسته پائين تر.4-کسر امتياز. 5- استرداد جوايز، مقام ها ، نشان ها و مدال ها. رفتار مغاير با شئونات و جايگاه حرفه اي فوتبال مورد تاکيد قرار گرفته و در آن تصريح شده که اگر بازيکنان، مربيان ، سرپرستان و دست اندرکاران فوتبال در زندگي اجتماعي و فعاليت هاي غير فوتبالي مرتکب اعمال غير قانوني يا غير اخلاقي مغاير با شان ورزشکاري شوند به طوري که سبب «وهم» يا بدبيني نسبت به نهادهاي مرتبط با فوتبال شوند جدا از حکم مراجع قضايي با توجه به شدت اعمال ارتکابي و تاثير آن در جريحه دار شدن اخلاق و نظم عمومي به تنبيهات ذيل محکوم خواهند شد: 1-توبيخ کتبي با درج در پرونده. 2-جريمه نقدي از 10 تا 100 ميليون ريال. 3-محروميت جلسه اي از 2 تا 8 مسابقه.4- محروميت از فعاليت هاي فوتبالي از شش ماه تا 3 سال.

فهرست منابع و مآخذ
الف: کتب فارسی
1- آخوندي، محمود، آئين دادرسي کيفري، دوره سه جلدي، جلد سوم، تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369.
2- آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 1375.
3- بازگیر، یداله، قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور، ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات فردوسی،.1380.
4- بروجردی، سید ابراهیم، تفسیر جامع ، جلد اول ، انتشارات کتابخانه صدر، بی تا.
5- بندرریگی، محمد، فرهنگ جدید عربی – فارسی (ترجمه منجد الطلاب)، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ نهم آذر 1372.
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ هفتم، 1374.
7- دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 2، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
8- جعفری لنگرودی، جعفری لنگرودی، عقد ضمان ، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1352.
9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی ، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،1381.
10- حائری شاه باغ، سید علی، شرح قانون مدنی، ج 2، تهران، نشر گنج دانش، 1376.
11- روشن، محمد، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، تهران، انتشارات فردوسی، 1384.
12-رهگشا، امیر حسین، نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تهران، مجد، 1384.
13- زندی، محمدرضا، مجموعه قوانین وآئین های نحوه اجرای محکومیتهای مالی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1378.
14- سماواتی، حشمت اله، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات میزان، 1378.
15- سماواتی، حشمت الله، اعسار، تهران، نشر خط سوم، 1385.
16- شمس، عبد ا…، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران، انتشارات دراک، چاپ بیستم، پاییز 1387.
17- شهابي، محمود، تقريرات اصول، چاپ دانشگاه تهران، 1335.
18- صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات ماجد، 1379.
19- صدر زاده افشار، سید محسن، جزوه درسی آیین دادرسی مدنی،( طواری دادرسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1366.
20- عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج 3، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1369.
21- عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج 2، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363.
22- قائم مقام فراهانی، محمد حسین، حقوق4 تجارت (ورشکستگی و تصفیه)، تهران، نشر دادگستر، 1375.
23- قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسوولیت مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم 1385.

24- قربانی، فرج ا… ، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور جزائی ، 1370-1328 ،چاپ دوم انتشارات فردوسی 1371.
25- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود اذنی – وثیقه های دین (عقود معین، 4)، تهران: شرکت انتشار ، چاپ دوم، 1376
26- کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ بیستم، زمستان 1387.
27- کاتوزیان، ناصر، مسوولیت مدنی، تهران، انتشارات دهخدا، 1362.
28- کشاورز صدر، سيد محمدعلي، آئين و رويه دادرسي کيفري با قوانين ديوان کيفر، انتشارات اين سينا، چاپ اول 1348.
29- محمدی، حمید، تحلیل قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دانشور، 1380.
30- مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، 1386، ص 267.
31- معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشت های قضایی 3، مسائل آیین دادرسی مدنی، ج 2، قم، نشر قضاء، 1386.
32- معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم، 1376.
33- مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران، انتشارات پایدار، 1376.
34- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، انتشارات سمت، 1374.
35- ملک اسمعيلي، عزيزا. . . ، حقوق جزاي عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، 2535.
36- ممتحن، حسینعلی، کلیات تاریخ عمومی، ج 2، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1375
37- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ چهارم، 1387.

ب: مجلات
1-آزمايش، علي، «بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352، نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،شماره 13، سال 1352.
2-ثابت، سید عبدالحمید، موضوع شناسی بیع دین، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت، سال هشتم، شماره 31، پاییز 1381
3- زمانی، سید قاسم، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 2/10/1382 در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بین المللی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 4، سال 2-1382.
4-مهدوی،ابراهیم، ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله کانون وکلا، شماره 83.
5- واحدی، جواد، نقدی بر ماده 269 آئین دادرسی مدنی، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره 1، 1370.

ج: کتب عربی
1- انصاری، شیخ مرتضی، القضاء و الشهادات، قم: چاپخانه باقری، چاپ اول، 1415 ه.ق.
2- بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج 2، بیروت، انتشارات دارالکتاب العلمیه، چاپ اول، 1418ه.ق.
3- جر، خلیل، فرهنگ لاروس،ج 1، ترجمه سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363.
4- حسینی سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات چاپخانه ای مهر، چاپ سوم، 1414 ه.ق.
5- حلبی، حمزه بن اسحاق، غنیه النزوع، ج 15، بیروت، انتشارات الدارلاسلامیه، 1990 م.
6- حلی، قواعد الاحکام، ج 15، بیروت، فقه شیعه، 1410 ه.ق.
7- حلی، علامه حسن بن یوسف، منتهی المطب،ج 1، تبریز، انتشارات حاج احمد، 1333 ه. ش.
8- خویی، محمد تقی، کتاب النکاح، ج 2، قم، انتشارات لطفی و دارالهادی، 1407 ه.ق.
9- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 2، قم، نتشارات لطفی و دارالهادی، 1407 ه.ق.
10- خویی، سید ابوالقاسم، تکمله المنهاج الصالحین، قم، انتشارات مدینه العلم آیت الله العظمی السید الخویی، چاپ 28، 1410 ه.ق.
11- العسگری،ابو هلال، الفروق اللغویه، قم، بی تا، 1412ه.ق.
12- روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج 25، قم، انتشارات موسسه دارالکتاب، چاپ سوم 1414 ه.ق.
13- صافی، شیخ لطف الله، هدایه العباد، ج 1، قم، انتشارات دارالقرآن الکریم، چاپ اول، 1416ه.ق.
14- گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج 2، قم، دارالقرآن الکریم، بی تا.
15- محقق حلی، شرایع الاسلام ، کتاب حجر، تهران: انتشارات موسسه سیدالشهداء، 1346ه. ش.
16- محقق حلی ، المعتبر، ج 2، تهران، انتشارات موسسه سیدالشهداء، 1346ه. ش.
17- مغنیه، محمد جواد، فقه تطبیقی، ترجمه کاظم پور جوادی، موسسه انتشارات ماجد، چاپ چهارم 1371.
18- موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، نشر میعاد، پاییز 1372
19- موسوی خمینی، روح ا…، تحریر الوسیله، قم، انتشارات دارالعلم، بی تا.
20- میرزای قمی، غنائم الایام، ج 4، بی جا: انتشارات مرکز النشر التابع لمکتبه الاعلام الاسلامی، 1417 ه.ق.
21- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1367 ه.ش.
22- وهبه الزحیلی، ا.د.، العقود المسماه فی قانون المعاملات المدنیه الاماراتی و القانون المدنی الاردنی، دمشق، دارالفکر، 2005.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی، سند رسمی، مجمع عمومی، آیین دادرسی مدنی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، حقوق جزا، مجمع عمومی، تجدید نظرخواهی