منبع پایان نامه ارشد درمورد خراسان جنوبی، کشاورزی و منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

ترشحي تشكيل مي يابند اين سلولها و كيسه ها در پوست و مغز ساقه ، در پارانشيم دسته هاي آوندي اطراف رگبرگ ها ،شامل تركيبات گلوكوزيدي درهمي است كه قابليت توليد امودينها و دمبرگ وهمچنين در برون بر ميوه ها ديده مي شوند. پوست عده زيادي از گياهان اين تيره را داشته است و اثر مسهلي انها مربوط به وجود اين مواد مي باشد. به علاوه گلوكوزيد مولد مواد رنگي نيز در انها محقق گرديده است. از اين نظر بايد گفت كه امودين وهمچنين يك ماده گلوكوزيدي ديگري با تركيب شيميايي درهم به نام رامنارتيكوزيددر اين گياهان ، ماده قابل هيدروليز و مولد گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك به نام رامنارتيكوزيد كه مولد ماده رنگي است يافت مي گردد. نمونه هاي دارويي متعددي در اين تيره وجود دارند كه عده اي از آنها در نواحي مختلف كشورمان مي رويند. ارزش رامنيكوزيد Rhamnicosidاست كه اثر مسهلي و يا ملين دارند.. در بين آنها نمونه هايي با ميوه خوراكي مانند درخت عنابZizyphus . spina – Christi انواع مهم آنها به علت دارا بودن گلوكوزيدهاي آنتراكينونيك و يا انواع زينتي زيبا نيز يافت ميشود. و يا انواع دارويي مانند عناب zizyphus jujube كه بسيار مفيد است .)زرگري ،ع.1371).

شكل 1-5 گياه عناب
1-6 مشخصات گياه شناسي:
عناب از تيره رامناسه آ ميباشد. درخت آن داراي تنه اي صاف و بلند است برگهاي آن بيضوي شكل با 3 رگبرگ تقريبا موازي در نواحي و مناطقي كه 4 فصل دارد خزان كننده مي باشد. درخت عناب بومي كناره هاي اقيانوس آرام و آمريكاي شمالي است و تقريبا در همه جاي ايران مي رويد درختي است تيغ دار كه تا كنون انواع مختلفي از آن شناخته شده است و علاوه بر دارا بودن خواص دارويي و خوراكي بودن ميوه آن به علت زيبايي برگها وتنه آن به ويژه در درختان جوان گونه اي از آن به عنوان گياه زينتي در پارك ها و معابر كاشته مي شود. گل هاي درخت عناب خوشه اي ،كوچك و زرد رنگ است كه روي شاخه هاي جوان در محل جوانه كنار برگها به شكل دسته هاي كوچك مي رويد و داراي 5 گلبرگ ميباشد.
عناب درختي است كوتاه ، بلندي آن 2 تا 8 متر كه گاهي تا 12 متر هم مي رسد و بسيار مقاوم به خشكي مي باشد . واريته اي از آن تيغ دار و واريته اي از آن بدون تيغ مي باشد. برگهاي آن زيبا ، كوچك ، بي كرك ،شفاف متناوب و واقع در دو طرف شاخه ها ، دندانه دار ، شامل سه رگبرگ طوري است كه در دو طرف هر دمبرگ در روي هر ساقه ، زايده هايي به شكل خارهاي محكم و تيزي ميرويد ، سپس چوبي شده و به طور دايمي در روي شاخه ها باقي مي ماند . گلهاي كوچك با دمگل كوتاه به رنگ سبز مايل به زرد و مجتمع به صورت دسته هاي كوچك در كنار برگها دارد ، داراي 5 گلبرگ ريز ، جدا و 5 پرچم و مادگي دو برچه اي است ميوه اش كه عناب ناميده ميشود به صورت شفت به رنگ مايل به قرمز ، شفاف ( پس از رسيدن ) به بزرگي يك زيتون وخوراكي است بوي آن ضعيف وطعمش لعابي و كمي شيرين و مطبوع است . ميوه واريته وحشي و تيغ دار آن خيلي ترش و قابض است و ميوه بي تيغ اهلي آن كمي قايض و ترش است ولي از هر دو نوع در موارد مشابه دارويي وجود دارد كه همگي ديپلوئيد بوده وداراي 24 كروموزوم ميباشند حدود 40 نوع از جنس پوست تنه درخت عناب نا صاف ، چوب آن محكم و به رنگ قهوه اي است . شاخه هاي جوان آن در ابتدا سبز تيره ةستند و بعد به رنگ قرمز تيره تبديل ميشوند. تنه درخت جوان سرخ مايل به زرد مي باشد ، در بهارو تابستان با رنگ برگها كه سبز ،سخت و استخواني مي باشد. (زرگري ، 1371 ).
درختچه عناب برگهاي كشيده و ريز دارد كه در زمستانبرگريز ميشود. منشا اين گياه به چين و آسيا بر مي گردد ، گرچه بعد ها به طور نا معلومي پراكنده شده وامروز در بخش هاي گسترده اي از نقاط مختلف زمين ديده مي شود.

شكل 1-6 باغات عناب
1-7 كشت گياه عناب :
گياه عناب بيش از 4000 سال است كه براي ميوه و خواص دارويي آن كشت شده است. گياه در دامنه تغييرات درجه حرارتي وسيع و سطح بارش متفاوت ميتواند رشد كند . گرچه در ماههاي تابستان تحت شرايط مناسب وآبياري كافي بهترين رشد را دارد . بطور شگفت آوري در درجه حرارت هاي بالا 10 تا 15 درجه سانتي گراد و متفاوت از انواع مختلف گياهان مي تواند زنده بماند. اين اجازه ميدهد كه گياه در شرايط بياباني رشد كند جايي كه درجه حرارت روز و شب نيز متغير است. عناب مي تواند در گرما و سرماي شديد زنده بماند. يك درخت عناب در منطقه بيش از 300 سال باقي مي ماند. (رضايي،وجايمند ،1381).
1-8 شناسايي ارقام مختلف عناب :
در ارتباط با شناسايي ارقام مختلف عناب در داخل و خارج از كشور تحقيقات زيادي انجام نشده است و اغلب مقالات و كتب انتشار يافته در ارتباط با عناب در مورد خصوصيات گياه شناختي وخواص دارويي و درماني اين گياه مي باشد.
بال7)1992(طي 10 سال مطالعه وبررسي در بخش باغباني دانشگاه كشاورزي هند كليد شناسايي ارقام مختلف كنار موريتاني zizyphusmauritianaكه از خانواده عناب است را تهيه كرده وي در ميان ويژگي هاي رويشي ، شكل نوك برگ را قابل اطمينان ترين ويژگي براي طبقه بندي ارقام ذكر كرد. از ميان ارقام مورد مطالعه وي ، 24 رقم نيمه نوك تيز تا نوك تيز و 18 رقم با نوك غير تيز بودند. عادت شاخه دهي يكي ديگر از عوامل مناسب به شمار مي رفت. 21 رقم با شاخه دهي گسترده و 21 رقم با شاخه دهي عمودي گروه بندي شده اند. پس از آن شكل برگ ،قاعده برگ ، رنگ برگ و طول دم برگ در درجه سوم اهميت قرار داشت. ميوه هاي ارقام مختلف از نظر شكل به 4 گروه شامل : ميوه با نوك كاملا برجسته ، ميوه با نوك تقريبا برجسته ، ميوه با نوك گرد و ميوه با نوك فرو رفته تقسيم شدند.
کومار8)1995(: مطالعات آنزيمي انجام داده در اين تحقيق در مورد برگ 42 رقم از گونه Z.mauritiana مشخص شد كه 15 رقم در مورد پر اكسيداز ، 18 رقم در مورد آميلاز و 18 رقم در مورد فسفاتاز ژنوتيپ آنزيمي مشخص دارند.با كمك آزمايشات آنزيمي مختلف تعداد40 رقم از 42 رقم قابل شناسايي بودند.
ثابتي (1353) : خصوصيات گياه شناختي و پراكنش عناب را در ايران بيان مي كند. درخت عناب بومي نواحي مديترانه و آسياي معتدله است در ايران در سواحل درياي خزر ، دامنه نيل كوه در مينو دشت ، كردستان ، سردشت ، لرستان ، بختياري ، الموت به حالت خودرو و در بعضي مناطق مانند همدان ، مشهد ، بابل و ساير نقاط كشت مي شود.
زرگري (1371) : در ضمن معرفي خصوصيات گياه شناختي و مشخصات عناب ، تركيبهاي شيميايي آنرا به شرح ذيل عنوان مي دارد :
عناب داراي لعاب فراوان و مواد قندي مختلف ، 72/2تا 43/6 درصد پروتيين ،املاح عالي و ويتامين ث است .
مير حيدر (1371) : اطلاعات جامعي از مشخصات گياه شناختي ، تركيبهاي شيميايي ، خواص دارويي و كاربرد درماني عناب ارائه مي نمايد.
اميد بيگي (1376) :به معرفي گياهان تيره عناب مي پردازد ، ماده موثر گياهان دارويي متعلق به خانواده مذكورآنترا گليكوزيدي مي باشند و قند منوز در ميوه هاي اين گياهان وجود دارد.
1-9گونه هاي مختلفzizyphus :
ﺣﺪﻭﺩ ۴۰ ﮔﻮﻧﻪﺩﺭﺟﻨﺲZizyphusﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩﻛﻪﻫﻤﮕﻲﺩﻳﭙﻠﻮﺋﻴــﺪﺑﻮﺩﻩﻭﺩﺍﺭﺍﻱ ۲۴ ﻛﺮﻭﻣﻮﺯﻭﻡﻣﻲﺑﺎﺷــﻨﺪ
1-zizyphus jujubeعناب معمولي كه درخت آن در آسيا ودر آفريقا كشت مي شود. بلنديش ميانه است و براي تهيه ميوه ، آن را كشت مي دهند.
2-zizyphus lotusاين درخت در آفريقا مي رويد و كمي كوچكتر از درخت عناب معمولي است.
3- Zizyphus mistol درختي است كه در آرژانتين ديده مي شود.
4- Zizyphus joazeiro درخت عناب بومي سرزمين برزيل است.
5- Ziziphus sativa درخت عنابي است كه تا 8 متر بلندي دارد بيشتر براي توليد چوب پرورش داده مي شود . ميوه اش استفاده هاي غذايي و دارويي دارد. هسته ميوه سخت و مانند هسته زيتون است از ميوه آن مربا و كمپوت مي سازند كه همان خواص شربت و جوشانده آن را داراست .
6- Ziziphus calophylla موطن اين درخت مالزي است.
7-Ziziphusspina-christi بيشتر در نواحي جنوبي ايران از ايران شهر تا خوزستان ، كرمان ، بندرعباس و خرم آباد مي رويد. ميوه اش خوراكي ، به اندازه زالزالك ، نارنجي رنگ است و شيرين مزه مي باشد. سر شوي صدر ساييده برگ آن مي باشد و در جنوب ايران به درخت كنار موسوم است.
8-Ziziphus cyaneus اين درخت داراي برگ هاي تيره و براق است گل هاي آن به رنگ آبي سير ، سرخ يا سفيد است و خوشه هاي ياس مانند دارد.
9-Zizyphus island myrtle گونه اي ديگر از عناب است كه برگهايش خاكستري سبز و بخش زيرين برگ مخملي سفيد است . انواع دو رگه اين گياه كه گاهي بسيار زيباست شناخته شده است.
10-Zizyphus nummularia كه در فارسي به آن دره مي گويند ، براي برگهاي تخم مرغي و نوك تيز و ميوه اش اشتها آور و مقوي معده است.(اميد بيگي ، 1376)
11- Z. spina – Christi , Z.mucronata ,Z.spinosa , Z.selata judd (florida ziziphus ) تمامي اين گونه ها در مناطق استوايي و اطراف آن يافت مي شوند. (نفاتی9 2010، مراغنی- بوکر و تایل10 2011، جکسون، لونی11؛ 2006)
دو گونه مشهور كه داراي ميوه هاي خوراكي ber هستند عبارتند از : Z . mauritiana (lamk) و jujube mill – گونه هاي يافت شده در پاكستان در ايالت sindh هم عبارتند از : Zizyphus mauritiana و سه گونه متنوع كشت شده به نام Gola ber (GolaDehli , Gola Lootari , Gola Achri , Gola Lemai )

ميوه Ber حاوي آرايش فيتو شيمي و معدني مثل اسيدهاي آمينو ، كربوهيدراتها ، اسيد آسكوربيك ، فلاوونوئيد ، اسيدهاي فنولي ، ويتامين آ ، ث ، فسفر ، كلسيم و آهن مي باشد (بهاتیا و میشا12 2010، ی و رن13 2010، جیانگ، آفولایان14 2011، کائو و جیانگ15 2009)
در اكثر مقالات و مطالعات انجام شده درباره اين گونه عناب به ارزيابي و براورد فعاليت آنتي اكسيداني عصاره Ber پرداخته شده است.
در سال 2000 چنگ16 و همكارانش از دانه هاي گونه Ziziphus jujube mill توانستندهشت نوع فلاوونوئيد شناسايي نمايند. به همين ترتيب در سال 1984 ناوار ، ايشاك ، مايكل و بادروس17 توانستند 4 نوع فلاوونوئيد را از برگهاي Ziziphus spina – Christi شناسايي و كشف كنند.

1-10اهمیت شناسايي ژنومهاي مختلف عناب :
جستجو برای يافتن ژنومهاي مختلف گياهي مانند عناب وحفظ ، نگهداري و معرفي آن جهت جلوگيري از انقراض آن يكي از اساسي ترين و ابتدايي ترين امور در شناسايي و شناساندن ارقام و واريته هاي مختلف اين گونه مي باشد . معمولاً شناسايي در گونه هاي باغي به دليل اينكه دامنه اقليمي متنوعتري برای رويش دارد ، مشكلتر از محصولات زراعي مي باشد . نمونه هاي اهلي و اصلاح نشده داراي صفات و خصوصياتي مي باشند كه در گونه هاي اصلاح شده يافت نمي گردد و به همين علت است که باید اين نمونه هاي وحشي جمع آوري شده و از صفات خوب آن جهت به كارگيري در امور اصلاح نژاد استفاده نمود .(ثابتي ،1373).
1-11 تأسیس ژرم پلاسم و جمع آوری ژنوم درخت عناب :
 اولین حرکت علمی تحقیقاتی در خصوص بررسی ویژگیهای مرفولوژیکی و  فنولوژیکی درخت عناب توسط مرکز تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم با جمع آوری پاجوشهای عناب از 7 استان عناب خیز کشور و شامل 29 اکوتیپ صورت گرفت که بعد از طی 2 سال پاجوشهای جمع آوری شده در سه گروه مستقل خراسانی، اصفهانی و مازندرانی قرار گرفتند.در سال 1387 مدیریت جهاد کشاورزی سربیشه به منظور بررسی ویژگیهای مرفولوژیکی، ژنتیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی نسبت به احداث یک کلکسیون عناب از 7  استان کشور ، 4  اکوتیپ عناب خیز خراسان جنوبی و2 اکوتیپ عناب افغانی که از گذشته های دور در مناطق مرزی کاشت می شده است ، اقدام  کرد. این اکوتیپها از میان 7 استان عناب خیز کشور (استانهای  لرستان ، مازندران، گلستان، خراسان جنوبی و رضوی ، اصفهان  ، قم) جمع آوری و در محل مناسب کاشته شدند. برای انتخاب پایه های برتر از نقاط مذکور، در دو نوبت و بعد از مشورت با کارشناسان هر منطقه و استفاده از نظرات باغداران مجرب و صاحب نظر به تهیه پایه های برتر هر اکوتیپ به تعداد 10 پاجوش اقدام شد. بعد از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعه انسانی، ترویج کشاورزی، توسعه کشاورزی، عوامل اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد استان اصفهان، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع طبیعی، فیزیولوژی