منبع پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

تجارت با هر سطحي از توسعه اقتصادي و يا هر ميزان از حجم اقتصاد و تجارت به يك اندازه ملزم به رعايت اين اصول باشند.(تقي زاده انصاري،1380)
2-3-بخش سوم :عضويت در سازمان تجارت جهاني
مطابق مفاد موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني، طرفهاي متعاهد موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت و نيز جوامع اروپايي كه موافقتنامه حاضر و موافقتنامه هاي تجاري چندجانبه را مي پذيرند و در مورد آنها جداول امتيازات و تعهدات به موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامه عمومي تجارت خدمات منضم شده است، به صورت اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني در مي آيند. الحاق هر عضو جديد به سازمان كه در اداره روابط تجاري خود، مطابق موافقتنامه هاي تجاري چندجانبه خود استقلال كامل داشته باشد، طبق شرايطي كه ميان آن و سازمان تجارت جهاني مورد توافق قرار مــــي گيرد، با تصويب دو سوم آراي اعضاي كنفرانس وزيران صورت خواهد گرفت. همچنين خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام كتبي به دبيركل، صورت مي گيرد.
2-3-1-مراحل الحاق به سازمان تجارت جهاني
فرايند الحاق به سازمان تجارت جهاني، فرايندي طولاني و چندمرحله اي است كه هر مرحله از آن الزامات و شرايط خاص خود را مي طلبد. كشوري كه خواهان عضويت در اين سازمان است، ابتدا بايد تقاضاي عضويت خود را به وسيله دبيركل سازمان به اطلاع ساير اعضا برساند. پس از طرح تقاضاي اين كشور در جلسه شورا و به مجرد اينكه درخواست وي مبني بر عضويت پذيرفته شود، يك گروه كاري جهت رسيدگي به تقاضاي عضويت كشور متقاضي تشكيل شده و اين كشور، گزارشي از سياستهاي تجاري خود تهيه و به اين گروه ارائه مي دهد.همزمان با اقدامات پيش گفته، مذاكرات دوجانبه و چندجانبه اي به منظور تعيين شرايط عضويت و حصول توافق ميان گروههاي كاري صورت مي گيرد.سپس تنظيم پروتكل الحاق كشور، و مشخص شدن تعهدات هر كشور در زمينه گشايش بازار كالا و خدمات خود به روي ساير اعضا انجام مي گيرد. در واقع مرحله اول يعني مذاكرات، آغاز فرايندي است كه در نهايت به عقد موافقتنامه ميان دولت متقاضي و سازمان منجر مي شود. تمامي مواد و بندهاي اين قرارداد نيز طي مذاكره و براساس توافق تعيين مي شود. اين مرحله در سازمان تجارت جهاني به مرحله اثبات واجد شرايط بودن موسوم است و به مجموعه اطلاعـاتي مربوط مي شود كه هر كشور (متقاضي عضويت) بايد تهيه كند و در اختيـار گروه كاري قرار دهد و بـه طور عمده شامل گزارش سياست تجاري، پرسشها و پاسخهاي كتبي مربوط به اين گزارش و اسناد و قوانين مورد نياز است.نتيجه تلاشهاي گروههاي كاري به تهيه مجموعه اسنادي منجر خواهد شد كه شامل گزارش گروه كاري، پروتكل الحاق و جدول تعهدات دسترسي به بازار كشور در مورد كالاها و خدمات است. جدول مذكور توسط دبيرخانه سازمان تهيه مي شود.20
مرحله آخر، مجموعه اي است كه براي تصويـب به شوراي عمومي تسليم مي شود؛ راي گيري در جلسه شورا بايد انجام گيرد و عضويت كشور متقاضي منوط به كسب دو سوم آراست. يك ماه پس از تصويب پروتكل توسط پارلمان كشور متقاضي، عضويت به مرحله اجرا در مي آيد.دنيــــاي امروز دنياي اطلاعات ناميده مـي شود. جهاني بي توجه به مرزهاي متعارف و موجود در نقشه هاي جغرافيايي و سازمان تجـارت جهاني سازمانـي است كه به اين بـــي مرزي دامن مي زند. سوالي كه براي ما مطـرح است اينكه: در كجاي اين جهان ايستـاده ايم؟ پاسخ به اين پرسش بدون دانستن سـازوكار و ساختار اين سازمان عظيـم و راه‌ورسم عضويت در اين سازمان امري ناشدني به نظر مي رسد،ايجاد سازمان جهاني تجارت در آخرين سالهاي قرن بيستم توام با پيشرفتهاي چشمگير صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظيمي در ارتباطات تجاري به وجود آورد.فناوري تجارت الکترونيکي همراه با نگرش بين المللي داير بر از بين رفتن مرزهاي اقتصادي به خصوص پس از فروپاشي نظام هاي بسته منطقه اي و ايجاد جغرافياي باز جهان گرايي اقتصاد را موجب و باعث پديدآمدن دهکده جهاني گرديد.اين سازمان که به عنوان يک سازمان بين المللي متولي مديريت نظام تجاري چندجانبه جهان عمل مي کند درحال حاضر داراي 148 عضو رسمي است و 33 کشور نيز فرآيند الحاق به آن را طي مي کنند.از سوي ديگر اين 148 کشور تقريبا90 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده اند.با توجه به مقررات اين سازمان در برخي موارد کشورهاي عضو مي توانند تا 600 درصد برکالاهاي وارداتي از کشورهاي غيرعضو تعرفه ببندند.به عبارت ديگر عضو نبودن در اين سازمان به معناي انزواي بين المللي و ناتواني از صادر کردن کالا به ساير کشورهاست و از آن جا که قوانين و مقررات سازمان جهاني تجارت از پشتيباني کشورهاي عضو برخوردار است و نتيجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت و مداوم و جدي ميان کشورهاست نمي توان آن را ناديده گرفت.پايه واساس اين سازمان بر تفکر اقتصادانان غرب پي ريزي شده است.کشورهايي که درآن ابزارهاي نظام سرمايه داري در بخش هاي مختلف توليدي و خدمات و پولي و مالي و اجتماعي و فرهنگي به گونه اي هماهنگ با سازمان جهاني تجارت تدريجا طي 5 قرن رشد و تکامل يافته است.به هر حال اين سازمان از ابتداي 1995 به عنوان جانشين موقت تعرفه و تجارت آغاز به کار کرد و مقر آن هم در شهر ژنو سوئيس است.

2-3-2-موافقت نامه هايي که جهت عضويت بايد پذيرفت:
2-3-2-1-موافقتنامه چندجانبه کالا:21 1-م.ن.گات1994-2-م.ن.کشاورزي-3-م.ن.اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي-4-م.ن.منسوجات و پوشاک-5-م.ن.موانع فني فراراه تجارت-6-م.ن.ضوابط سرمايهگذاري تجاري-7-م.ن.ضد دامپينگ-8-م.ن.ارزش گذاري گمرکي-9-م.ن. بازرسي پيش از حمل-10-م.ن.قواعد مبدا-11-م.ن.رويه هاي صدور مجوز-12-م.ن.يارانه ها و اقدامات جبراني-13-م.ن.حفاظتها
2-3-2-2-موافقتنامه عمومي تجارت خدمات:
با توجه به نقش خدمات در تجارت كالا و حجم قابل توجه تجارت خدمات از كل تجارت جهان، در حاليكه تا پيش از دور اروگوئه آزاد سازي تجاري صرفاً به كالا محدود مي‌شد ، نياز به وجود يك چارچوب حقوقي منسجم درخصوص تجارت خدمات ، منجر به طرح موضوع در مذاكرات دور اروگوئه گرديد حاصل اين مذاكرات ، موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مي باشد كه از ژانويه سال 1995 به اجرا گذاشته شد. هدف اصلي موافقت نامه عمومي تجارت خدمات بهبود شرايط تجارت سرمايه گذاري و آزادسازي تدريجي تجارت خدمات مي باشد . موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مركب از سه بخش زير مي باشد :
1- قواعد و الزامات اصلي2- پيوستها3- جداول تعهدات خاص
برمبناي اين موافقت نامه خدمات به 12 بخش و 155 زير بخش تقسيم شده اند كه از مهمترين آنها مي توان خدمات مالي شامل (بانك و بيمه)،مخابرات، حمل ونقل، ساختمان ، گردشگري، خدمات بازرگاني و خدمات حرفه اي را نام برد.همچنين در اين موافقت نامه به واسطه ماهيت متفاوت خدمات و كالا شيوه عرضه براي خدمات تعريف شده است كه شامل عبور خدمات از مرز، حضور تجاري رضه كننده خدمات در كشور مصرف‌كننده ، عبور موقت اشخاص حقيقي و حضور مصرف كننده در كشور عرضه كننده مي باشد. ساختار موافقت نامه خدمات انعطاف پذير است و كشورها مي توانند بر اساس نتايج مذاكرات خود با ساير اعضا سازمان در برخي بخشها و شيو‌ه هاي عرضه خدمات تعهداتي را بپذيرند و مقررات داخلي خود را در آن بخشها با مفاد موافقت نامه سازگار نمايند. اصول اين موافقت نامه شامل اصل دولتهاي كامله الوداد رفتار ملي شفافيت مي باشد .
براساس اين موافقت نامه كشورها متعهد به آزادسازي تدريجي به منظور گسترش دسترسي به بازار خدمات گرديده اند كه از طريق ادوار مذاكراتي متوالي صورت مي گيرد. اولين دور مذاكرات آزادسازي تجارت خدمات از ژانويه سال 2000 آغاز گرديده است و در حال حاضر ادامه دارد. نتايج اين مذاكرات در جداول تعهدات خاص هر كشور كه جزء لاينفك موافقت نامه تلقي مي گردد، گنجانده مي شود.
2-3-2-3-موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري:
موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري به عنوان يكي از مهمترين اسناد در دور اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 15 آوريل 1994 مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقت نامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت (موافقت نامه هاي مربوط به تجارت كالا، موافقت نامه مربوط به تجارت خدمات، موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب گرديده و از جامعترين و كاملترين موافقت نامه هادر خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار مي‌آيد كه تاكنون در سطح بين المللي وجود داشته است. از مهمترين ويژگيهاي اين موافقت نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- موافقت نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالكيت فكري از قبيل حق نسخه برداري و حقوق جانبي (حقوق اجرا كنندگان، توليدكنندگان آثار صوتي، و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني) ،علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرحهاي صنعتي، حق اختراع طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشاء نشده را شامل مي گردد.
2- موافقت نامه ضمن تعيين استاندارد هاي حداقل به برخي از كنوانسيونهاي سازمان جهاني مالكيت فكري از قبيل كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي ، كنوانسيون برن راي حمايت از آثار ادبي و هنري ، كنوانسيون بين المللي حمايت از اجراكنندگان و توليد كنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش راديو تلويزيوني (كنوانسيون رم و معاهده مالكيت فكري در خصوص طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوي آنها را لازم الاجرا دانسته است.
3- موافقت نامه تريپس با تأكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تأميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد.
4- موافقت نامه تريپس در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت ، ركن حل اختلاف را صالح در رسيدگي دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي صادر خواهد شد.
4- تفاهم نامه حل و فصل اختلافات:
بدون وجود ابزاري براي حل و فصل اختلافات ، نظام قاعده‌مند تجارت جهاني ارزشي نخواهد داشت و تعادل ميان حقوق و تعهدات اعضا، برقرار نخواهد شد. بنابر اين ايجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختلافات كه برخي ضعفهاي قبلي گات را برطرف كند، يكي از حياتي‌ترين اهداف مذاكرات دور اروگوئه به شمار مي‌آمد. نظام شبه قضايي و خودكار جديد مبتني بر قواعد شفاف و ضرب‌الاجلهاي مشخص مي باشد. قواعد و مقررات اين نظام در تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان جهاني تجارت كه ضميمه 2 سند تأسيس اين سازمان و جزء لاينفك اين سند محسوب مي‌شود ، مندرج مي‌باشد. حوزه شمول اين تفاهم نامه بسيار گسترده و متنوع است و تقريباً شامل كليه موافقتنامه هاي سازمان جهاني تجارت مي شود كه نشان مي‌دهد اختلافات ناشي از تفسير و اجراي آنها بايد بر اساس ترتيبات اين تفاهم‌نامه حل و فصل شود. متولي اجراي قواعد و مقررات تفاهم‌نامه ، ركن حل‌اختلاف است كه اعضاي آن همان اعضاي شوراي عمومي سازمان مي‌باشند.
معمولاً اختلاف زماني بروز مي‌كند كه عضوي معتقد باشد عضو ديگر قواعد يكي از موافقتنامه‌ها يا تعهداتش را نقض مي‌كند. با توجه به اينكه هدف مكانيسم حل اختلاف تضمين راه حلي مثبت براي اختلافات است، در تفاهم نامه مقرر شده طرفين قبل از مطرح كردن قضيه نزد ركن حل اختلاف بايد در اين خصوص با يكديگر مشورت كنند. بعلاوه طرفين مي توانند به منظور دستيابي به راه حل مرضي الطرفين، از مديركل درخواست مساعي جميله نمايند. درصورت شكست تلاشها براي حل اختلاف از طريق مشورت ، شاكي مي‌تواند از ركن حل اختلاف درخواست تشكيل هيأت رسيدگي نمايد. هيأت رسيدگي ظرف مهلت مقرر بايد به قضيه رسيدگي كند و يافته هاي خود را طي گزارشي به ركن اعلام نمايد. ركن گزارش را تصويب خواهد كرد مگر اينكه اجماع برخلاف آن وجود داشته باشد يا تقاضاي استيناف شود. استيناف محدود به موضوعات حقوقي مطرح‌شده در گزارش هيأت رسيدگي و تفاسير حقوقي ارائه‌شده توسط اين هيأت مي‌باشد. ركن دائمي استيناف نيز ظرف مهلت خاصي گزارش خود را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حل اختلاف، سازمان تجارت جهاني، اصل دولت کامله الوداد