منبع پایان نامه ارشد درمورد حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار، قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه ارشد

روش به شرح زیر می باشد.
روش
علامت
متغیر اول
متغیر دوم
متغیر سوم
متغیر چهارم
ویژگی
همبستگی گشتاوری پیرسون
r
پیوسته
پیوسته
پیوسته
پیوسته
دقیق ترین و با ثبات ترین روش با کمترین خطای معیار
و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زیر می باشد:

در این پژوهش پس از جمع آوری داده ها و محاسبه(, , ,) كه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. در بسیاری از فرضیه ها هدف بررسی ارتباط بین دو متغیر است. صرف نظر از بحث تحلیل رگرسیون می تواناز آزمون های استقلال برای بررسی ارتباط معنی دار دو متغیر استفاده کرد. اگر دو متغیر تعریف شده در فرضیه ها دارای مقیاس کمی باشند، می توان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد. ضریب همبستگی پیرسون دارای پارامتری است و همان طور که از قبل عنوان شد به صورت زیر است:

مراحل آزمون :
1) تعریف فرضیه های آماری به صورت زیر:
بین و DΔDIVit همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین و DΔDIVit همبستگی معنی دار وجود دارد.
بین و همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین و همبستگی معنی دار وجود دارد.
بین و همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین و همبستگی معنی دار وجود دارد.
بین و همبستگی معنی دار وجود ندارد .
بین و همبستگی معنی دار وجود دارد.

این معادلات در شرکتهایی که قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام بالا و پایین دارند ، بررسی می گردد
(2) تعیین سطح زیر منحنی : و
که حسب مورد آزمون t یا z استفاده می گردد،که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان 95 درصد (سطح خطا 5 درصد) به منظور آزمون معنی دارد بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است .
(3) به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:
خطای نوع اول (ریسک) : که در این خطا ما به اشتباه فرض رد می کنیم در حالی که بایستی فرضیه پذیرفته می شود.
خطای نوع دوم (ریسک) در این خطا نیز فرضه غلط می باشد و بایستی رد شود، درحالی که به اشتباه پذیرفته می شود
به طور معمول دو نوع با مقادیر 5% = و 1%= انتخاب مي شود و با توجه به دو دامنه بودن توزیع ها، به طور معمول از برای آزمون استفاده می شود به طوری که می باشد که در این پژوهش سطح خطا () ، 5% در نظر گرفته شده است و درجه آزادی به صورت df= n-2 محاسبه می گردد نمودار این آزمون به صورت زیر می باشد:

(4) تعریف و محاسبه آماره آزمون:
آماره آزمون اگر از نوع باشد به صورت زیر تعریف خواهد شد:
یا
(5) تصمیم گیری
اگر t محاسبه شده درناحیه دنباله سمت راست یا چپ قرار گیرد نظر به برگزیدن 5% = با اطمینان 95% می توان پذیرفت که بین دو متغیر x و y ارتباط معنی دار و در صورتی که در ناحیه قرار گیرد می توان گفت که رابطه معنی داری بین x و y وجود ندارد. مسئله ای که بیشتر پژوهشگران در برنامه ریزی هر پژوهش با آن مواجه اندف اندازه یا حجم لازم بای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه است که نمونه از آن انتخاب شده است. بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود شاخص های آماری صفر، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ ، پژوهشگر ، کمتر فرض صفر را در شرایطی که درست نیست، می پذیرد.

که برآورده های و B به صورت و b نشان داده شده و از رابطه ذیل بدست آمده:

همچنین ضریب ثابت () و شیب خط (B) به صورت زیر آزمون گردیده است:
عرض از مبدأ مساوی با صفر است
عرض از مبدأ مخالف صفر است

شیب خط برابر صفر است
شیب خط برابر صفر نیست

که برای آزمون فرضیه های بالا آماره های زیر استفاده می شود:

و دارای توضیح t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونه های بزرگ ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد ، تقریب زده می شود. (آذر و مومني ،1385، 209 – 201)

9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
درزیر فرضیه های این تحقیق و همچنین نحوه آزمون آنها به ترتیب ذکر می شود:
فرضيه اصلي 1 : بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد.
فرضيه اصلي 2 : بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد.
فرضيه اصلي 3 : بين تغییرات سود هر سهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد.
آزمون هركدام از فرضيه هاي اصلي با تمام داده ها(600 سال – شركت) انجام مي شود.
این سه فرضيه اصلي با توجه به سه متغير مجازي نسبت قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ونسبت بازده حقوق صاحبان سهام هر كدام داراي سه فرضيه فرعي نيز مي باشد كه هركدام در دو سطح بالا و پایین بررسی می گرددند.(آزمون هر كدام از فرضيه هاي فرعي يكبار با 300 داده بالا(سال – شركت) و دفعه بعد با 300 داده پايين( سال – شركت ) انجام مي گردد.
در تمامي فرضيه هاي فرعي ، فرض شده كه نتايج حاصل در دو سطح متفاوت مي باشند.
نحوه محاسبه متغييرهاي مجازي:
1. برآورد قابلیت پیش بینی جریان های نقدی:
ما به منظور برآورد قابلیت پیش بینی جریان های نقدی، مدل مطرح شده به وسیله Barth)وهمکاران،(2001را که جریان های نقدی عملیاتی دوره بعد را با استفاده از جریان های نقدی دوره جاری و اقلام تعهدی سود تخمین می زد به شرح زیر استفاده کردیم:
که :
جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی برای شرکت iدر سال t
تغییر در حسابهای دریافتنی سال tنسبت به سال t-1
تغییر در حساب موجودی کالای سال tنسبت به سال t-1
تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه های پرداختنی سال tنسبت به سال t-1
هزینه استهلاک دارایی مشهود شرکت iدر سال t
هزینه استهلاک دارایی نامشهود شرکت iدر سال t
سایر اقلامی (به غیر از اقلام فوق)که در صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ارائه شده است.
محدوده خطا که میانگین آن صفر و واریانس آن ثابت فرض می شود.
بعد از تعیین قابليت پیش بینی جریان های نقدی شرکت های عضو نمونه را به دو گروه ،شرکت های با قابلیت پیش بینی بالا و با قابلیت پیش بینی پايين تفکیک و رابطه مابین متغيرهاي مستقل و متغيير وابسته در هریک از گروه ها را با استفاده از معادله زیر آزمون می کنیم:

که در این مدل :
برابر است با سود سال t
برابر است با ميانگين سود در سالهاي t +1و t +2
برابر است با ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي سال t
برابر است با تغييرات سود تقسيمي سال t نسبت به سال t-1
= DΔDIVitیک متغیر ساختگی برای تفکیک مدل رگرسیون برای حالتهای تغییر و عدم تغییر سود تقسیمی می باشد.که ارزش یک را زمانی که سود تقسیمی تغییر می کند و ارزش صفر را زمانی که سود تقسیمی تغییر نمی کند می گیرد.
ضمنا هدف از وارد کردن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ابتدای سال به منظور همگن کردن متغیرها می باشد.
فرضیه هاي فرعي اول پیش بینی می کند که درشرکت های با قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالا و پايين رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته باهم متفاوت مي باشند .
2.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري
ارزش بازار كه همان ارزش جاري سهام در آخر سال در بازار بورس اوراق بهادار مي باشد.و ارزش دفتري از تقسيم حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام عادي بدست مي آيد و با تقسيم متغير اول بر دومي نسبت ارزش بازاربه ارزش دفتري هر سهم بدست مي آيد.
فرضیه هاي فرعي دوم پیش بینی می کند که در شرکت های دارای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالا و پايين رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته ،متفاوت مي باشند.

3. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
اين نسبت از تقسيم سود پس از كسر ماليات بر حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد.
فرضیه هاي فرعي سوم پیش بینی می کند که درشرکت های با با زده حقوق صاحبان سهام بالا و پايين رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته باهم متفاوت مي باشند .

10-3 نرم افزار تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها ،ابتدا داده های گردآوری شده را به صفحه گسترده اكسل منتقل و پس از انجام محاسبات لازم ،اطلاعات مزبور جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار SPSS منتقل شده است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4-‏ مقدمه‏:
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387،ص 305-303)1.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود(خورشیدی وقریشی،1381،ص254)2.

بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در جدول شماره (1-4) مورد بررسی قرار می گیرد. این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل ،شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است.

جدول 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)
متغیر ها
شاخص ها
تغییر سود آتی
تغییر سود تقسیمی

سود هر سهم
تغییر سود هرسهم
تعداد
600
600
600
600
میانگین
-0/0334
-0/0259
0/5033
-0/0159
خطای معیار میانگین
0/00909
0/01130
0/01998
0/01429
انحراف معیار
0/22261
0/27673
0/48951
/035007
واریانس
0/050
0/077
0/240
0/123
چولگی
0/137
0/027
1/768
1/904
خطای استاندارد ضریب چولگی
0/100
0/100
0/100
0/100
کشیدگی
0/360
1/679
8/804
14/004
خطای استاندارد ضریب کشیدگی
0/199
0/199
0/199
0/199
دامنه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ضریب همبستگی، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، سود آتی، ضریب تعیین، سود تقسیمی