منبع پایان نامه ارشد درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، اقلام تعهدی، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

در حالیست که واتز و ریچوداری (2007) در تحقیق خود از این معیار استفاده کرده اند .
2. روش Res:
پنمن و ژانگ (2002) جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش استفاده کردند در این روش جهت تعیین میزان محافظه کاری از فرمول ذیل استفاده می شود:

UC – Res it =

UC – Res it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002، 364-237) 34.
3. روش به کارگیری اقلام تعهدی:
همان طور که قبلا گفته شد انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکانپذیر است حاصل تحقیق حاضر برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری نامشروط از مدل احمد و دوئلمن ،2007 استفاده شده است. شاخص محافظه کاری براساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود.

UC – ACC = × (1-)

اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دوئلمن ،2007 رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دوئلمن، 2007، 437-411) 35.
2-2-5- مفهوم محافظه کاری
سیل عظیم رسوایی های مالی اخیر در سطح جهان،از انرون و ورلدکام در آمریکا تا پارلامات در اروپا،
سبب شده است که انگشت اتهام به سمت گزارشگری مالی نشانه رود. صورت های مالی هسته اصلی فرآیند گزارش گری مالی را تشکیل میدهند.صورت های مالی و در راس آنها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. در سال های اخیر مبحث کیفیت سود گزارش شده مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. یکی از جنبه های کیفیت سود محافظه کاری است؛ بدان معنا که هر چه محافظه کاری سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است . مفهوم محافظه کاری در حسابداری سابقه ای طولانی دارد و به قول باسو ( 1997) نفوذ محافظه کاری در حسابداری حداقل به 500 سال می رسد. حسابداران به طور سنتی محافظه کاری را “قانون پیشی گرفتن زیان ها و عدم سبقت سودها” معرفی کرده اند باسومحافظه کاری را تمایل حسابداران به الزام برای داشتن مستندات قوی (درجه بالایی از قابلیت تأیید شوندگی) برای شناسایی اخبارخوب در مقابل شناسایی اخبار بد معرفی می کند. بنابراین، هر چه تفاوت درجه تأیید شوندگی برای سود بیشتر از زیان باشد، محافظه کاری بیشتر است.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری در بخش ویژگی های کیفی اطلاعات مالی به عنوان یکی از اجزای قابلیت اتکا و با عنوان “احتیاط” در نظر گرفته شده است. احتیاط کاربرد درجه ای از مراقبت بوده که در اعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام مورد نیاز است؛ به گونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.
رضا زاده و آزاد در بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت و معنی داری میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی یافتند و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی تأیید گردید.
کاربرد مفهوم محافظه کاری منافعی را نیز در پی دارد. واتز دلایل کاربرد محافظه کاری را به شرح زیر بر می شمرد:
1. توجیه مالیاتی. شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها، مدیر را در کاهش ارزش فعلی مالیات های پرداختنی و در نتیجه افزایش ارزش شرکت یاری می رساند. تعویق شناسایی درآمدها و تسریع شناسایی هزینه ها، مالیات های قابل پرداخت شرکت را به دوره های آتی منتقل می کند.
2. توجیه قراردادی. محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت)جلوگیری می کند و خطر اخلاقی را کاهش می دهد.رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می دارد و طبعاً از پرداخت های اضافی (پاداش های اضافی) به مدیران جلوگیری می کند این نقش محافظه کاری، همانند نقشی است که در محدود نمودن وجلوگیری از پرداخت اضافی سود سهام به سهامداران ایفا می کند. بنابراین، انگیزه ای را برای مدیران ایجاد می نماید که از پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی بپرهیزند درنتیجه، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی بین افراد داخلی و خارجی شرکت کاهش می یابد.
3. توجیه حقوقی . در سال های اخیر دعاوی سهامداران، توجیهی برای محافظه کاری شده است . در مواردی که با بیش از واقع نشان دادن سود و خالص دارایی ها، مدیران پاداش های بیشتری دریافت می دارند، احتمال اقامه دعوای حقوقی زیاد است . محافظه کاری با جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن خالص دارایی ها از هزینه های اقامه دعوی توسط سهامداران جلوگیری می کند . اسکینر 1994 نشان داد که مدیران انگیزه هایی برای محافظه کاری در پیش بینی های خود دارند. دلیل این امر آن است که پیش بینی خوشبینانه مدیران ریسک اقامه دعوی را افزایش می دهد.
4. توجیه سیاسی. محافظه کاری سد محکمی بر سر راه انتقاد به استاندارد گذاران است، زیرا استاندارد گذاران در صورت ارائه بیش از واقع خالص دارایی ها نسبت به ارائه کمتر آن، بیشتر مورد انتقاد قرار میگیرند. به این ترتیب، هزینه های سیاسی آنها نیز با محافظه کاری کاهش می یابد.
2-2-6 – روش ها و مدل هاي استفاده شده براي اندازه گيري محافظه كاري
محققان از سه نوع معيار عمده براي اندازه گيري محافظه كاري استفاده مي كنند :
1-معيار هاي مبتني بر اقلام تعهدي
معيار گيولي و هاين
معيار بال و شيواكومار
2-معيار هاي مبتني بر ارزش بازار
3-معيار هاي رابطه بازدهي سهام و سود (عدم تقارن زماني در شناسايي سود و زيان)
هر سه معيار بر اثر نامتقارن محافظه كاري نسبت به شناسايي سود ها و زيان ها و در نهايت بر اعداد حسابداري گزارش شده مخصوصاً خالص دارايي ها، سود و اقلام تعهدي اتكا دارند.
2-2-6-1 – معيار محافظه كاري مبتني بر اقلام تعهدي
2-2-6-1-1 – معيار گيولي و هاين36 (2000)
يكي از تعاريف دقيق و تشريح از محافظه كاري عبارت است از« انتخاب معياري از بين انتخاب هاي حسابداري كه منجر به حداقل سود انباشته گزارش شده توسط شركت،از طريق شناسايي كندتر درآمد ها، سريع تر هزينه ها و كمتر ارزيابي نمودن دارايي ها، و بيشتر ارزيابي نمودن دارايي ها».اين تعريف به خوبي بعد چند دوره اي بودن انتخاب هاي حسابداري را در نظر گرفته و چندين معيار تجربي براي اندازه گيري درجه محافظه كاري به دست مي دهد. يكي از معيار ها، علامت و مقدار اقلام تعهدي انباشته طي زمان است. اقلام تعهدي در دوره هاي بعد معكوس مي شوند. انتظار مي رود در دوره هاي متعاقب دوره هايي كه سود خالص بيش از وجه نقد عملياتي عملياتي است، از اقلام تعهدي منفي استفاده شود؛ در مقابل هنگامي كه سود خالص كمتر از وجه نقد عملياتي است، انتظار مي رود دوره هاي بعدي با اقلام تعهدي مثبت همراه باشند.
براي شركت هاي با وضعيت با ثبات و بدون رشد، انتظار مي رود سود خالص قبل از استهلاك در بلند مدت با وجه نقد حاصل از عمليات همگرا باشد. (گيولي و هاين37،2000، 125). موازنه بين به موقع بودن و قابليت اتكا احتمالاً منجر به فرآيند هاي حسابداري پذيرفته شده اي خواهد شد كه اقلام تعهدي را ايجاد مي كنند.
ديچو38 (1994) پي مي برد كه اقلام تعهدي براي قرن ها وجود داشته اند و به نحو با اهميتي رابطه سود حسابداري با بازدهي را افزايش داده اند. از طرف ديگر اقلام تعهدي نسبتاً جديد مثل استهلاك رابطه بين سود حسابداري با بازدهي را به نحو با اهميتي افزايش نمي دهند. رفتار نامتقارن محافظه كاري نسبت به سود ها و زيان ها باعث ايجاد عدم تقارن در اقلام تعهدي مي شود. زيان ها كاملاً شناسايي مي شوند ولي سود ها معوق مي شوند.
و اين منجر به منفي شدن اقلام تعهدي شده و در نتيجه اقلام تعهدي انباشته كمتر از واقع ارائه مي شوند (واتس39،2003، 234). گيولي بيان و اثبات مي كند در حالي كه جمع اقلام تعهدي انباشته در طول زمان يك انباشتگي منفي را نشان مي دهند، اقلام تعهدي عملياتي انباشته الگوي كاملاً متفاوت دارند. يعني اقلام تعهدي عملياتي انباشته در طي زمان افزايش مي يابد. در نتيجه انباشتگي منفي اقلام تعهدي، متأثر از اجزاي غير عملياتي آن خواهد بود.
گر چه برخي از اين اقلام تعهدي غير عملياتي ناشي از الزامات اصول پذيرفته شده حسابداري است، لكن زمان بندي و مبلغ اغلب آنها ناشي از اعمال اختيار مديريتي مي باشد. بنابراين، وجود مستمر اقلام تعهدي غير عملياتي منفي در طي يك دوره زماني بلند مدت در شركت ها، معياري از محافظه كاري به شمار مي رود، يعني هر چه ميانگين اين اقلام تعهدي طي دوره مربوطه منفي و بيشتر باشد، محافظه كاري بيشتر خواهد بود.در عين حال نرخ انباشتگي خالص اقلام تعهدي غير عملياتي منفي نشانگر تغيير درجه محافظه كاري در طول زمان مي باشد (گيولي و هاين40،2000، 125). گيولي و هاين اولين بار در سال 2000 اين معيار را معرفي و ارائه و محافظه كاري را از طريق مدل 3 زير انداره گيري كردند :
ACCit = (NIit + DEPit) – CFOit
ACCit = (APit + TPit) (ARit + Iit +PEit) –OACC
NOACCit = ACC – OACCit
AR : حساب هاي دريافتي
NI : سود خالص قبل از اقلام غير مترقبه
DEP : هزينه هاي استهلاك
CFO : جريان نقدي عملياتي
:OACCاقلام تعهدي عملياتي
I : موجودي هاي مواد و كالا
PE: پيش پرداخت هزينه ها
AP : حساب هاي پرداختي
TP : ماليات هاي پرداختي
NOACC : اقلام تعهدي غير عملياتي
احمد و دولمان 41(2007) با الهام از مدل گيولي و هاين معيار خود در اندازه گيري محافظه كاري به روش اقلام تعهدي را به شكل زير ارائه كردند :
سود ويژه قبل از اقلام غير مترقبه منهاي جريان نقدي عملياتي به علاوه هزينه استهلاك، همگن شده از طريق تقسيم بر ميانگين دارايي هاي يك دوره سه ساله با مركزيت سال t، ضرب در (1-). هر چه مقادير محافظه كاري محاسبه شده با اين معيار بالاتر و مثبت تر باشد، بيانگر بالاتر بودن محافظه كاري كاري است.
همچنين محاسبه ميانگين (سر شكن كردن) طي سه دوره، اين اطمينان را مي دهد كه تأثيرات هرگونه اقلام تعهدي بزرگ و موقتي كاهش داده شده است؛ چرا كه اقلام تعهدي معمولاً طي يك دوره يك تا دو ساله معكوس مي شوند.
2-2-6-1-2 – معيار بال و شيواكومار 2005
بال و شيواكومار در سال 2005 ميلادي، روش ديگري با استفاده از اقلام تعهدي براي اندازه گيري محافظه كاري ارائه كردند. در دوره هايي كه جريان هاي نقدي عملياتي بسيار پايين يا منفي است، همبستگي مستقيم بين جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي بزرگ تر خواهد بود. زيرا در اين دوره ها زيان هاي اقتصادي (از جمله بازده منفي سهام) به طور هم زمان در جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي تحقق نيافته، منعكي شده اند.
در حال كه در دوره هايي كه جريان هاي نقدي مثبت هستند، حسابداري محافظه كارانه باعث مي شود زيان هاي اقتصادي (اخبار بد) در اقلام تعهدي انعكاس يافته و اين همبستگي كمتر و حتي معكوس باشد. با استفاده از رابطه رگرسيوني زير بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي آنها دريافتند كه در صورت وجود زيان هاي عملياتي ارتباط اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي قوي تر است و اين معياري از رفتار محافظه كارانه مي باشد.
ACCD = b0+b1 * DCFit+b2 * CFit+b3 * DCFit * CFit+ it
دراين مدل ACCD، كل اقلام تعهدي، CFit ، جريان هاي نقدي عملياتي DCFit، متغير مجازي است، در صورت منفي بودن جريان نقدي عملياتي، برابر با يك و در غير اين صورت برابر با صفر مي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ارزش دفتری، محافظه کاری، حافظه کاری، ارزش بازار