منبع پایان نامه ارشد درمورد جمع آوری اطلاعات، رضایت شغل، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

نيازي به اعتماد ندارند. زيرا اين اعتماد به طور طبيعي وجود دارد. اما، در جوامع بزرگ و گسترده كه روابط اجتماعي در فاصله زماني- مكاني بسيار دوري انجام ميگيرد و افراد درگير اين روابط كمتر با يكديگر آشنايي چهره به چهره دارند، به اعتماد از طريق نظامهاي [انتزاعي] پولی و حقوقی بسيار نيازمندند (همان: 822). از اینرو؛ گيدنز بين دو نوع اعتماد تمايز قائل مي شوند: اعتماد به افراد خاص( اعتماد بین شخصی ) و اعتماد به افراد يا نظام هاي انتزاعي ( اعتماد تعمیم یافته) . اعتماد انتزاعي در برگيرنده آگاهي از مخاطره و فرد مورد اعتماد است . لذا در حالي كه كنشگر مي تواند به راحتي در مورد ميزان ارزش اعتماد به افراد خاص قضاوت كند، مي تواند درخصوص ارزش اعتماد نسبت به ديگران تعميم يافته نيز داراي ايده ها و باورهايي باشد.افراد همچنين مي توانند درباره ميزان ارزش اعتماد نسبت به نظام هاي انتزاعي نظير نهادها نيز داراي باورهايي باشند. از اين فرايند مي تواند تحت عنوان سطح نهادي اعتماد نام برد . اين همان چيزي است كه گيدنز آ ن را ايده اعتماد به « نظام تخصصي» 101مي نامد. ممكن است كنشگر از فردي كه به اتومبيل او يا خانه او را ساخته شناختي نداشته باشد، ولي نسبت به نظام استاندارد، تنظيم قواعد و قوانين، نظارت و كنترل كيفيت، داراي ميزاني از اعتماد باشد. براي ارز يابي سرمايه اجتماعي در سطح ملي، سنجش اعتماد به نهادهاي مختلف، ضرورت دارد؛ در حالي كه، اعتماد به افراد خاص مي تواند در سطح خرد سرمايه اجتماعي مهم باشد، واین در حالی است که، اعتماد انتزاعي در سطح ملي براي افزایش سرمايه اجتماعي از اهمیت بیشتری برخوردار است (گيدنز، ۱۳۷۷: ۴۱-۳۸).در اينجا اعتماد را نمي توان با اصول ثابت هنجار بخش در اختيار داشت، بايد آن را جلب كرد و وسيله اين كار، نشان دادن محبت و سعه صدر است. علاقه ما به داشتن «روابط» بيانگر همين پديده است. اين روابط همان پيوندهاي مبتني بر اعتمادند كه بايد روي آن كاركرد و اين كار به معناي فراگرد متقابل خود واگشايي است (گيدنز، 1377 : 145-144). نكته مهم در جامعه مدرن ساختن روابط ناب است كه هر كس بايد شخصيت ديگري را به رسميت بشناسد و قادر باشد به طور منظم برخي پاسخهاي مطلوب را از گفتار و رفتار او استنباط كند (همان : 141-140). بنابراین؛ با توجه به مطالب فوق می توان اینگونه نتیجه گرفت :
اعتماد به افراد خاص محبت و سعه صدر
شناخت و آگاهی فضایی از تعهد تسهیل کنش اجتماعی رضایت شغلی
اعتمادبه نهادها قوانمندی در روابط اجتماعی

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق

مقدمه
در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری قید شده است و همچنین روش و ابزار جمع آوری اطلاعات و پایایی و روایی ابزار تحقیق بررسی شده است.
3-2- روش تحقيق
روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی و پیمایشی می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود.یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع را تعیین و گزارش می کند. یک نمونه متعارف تحقیق توصیفی شامل ارزیابی نگرش ها یا عقاید نسبت به افراد سازمان ها رویدادها یا رویه ها می گردد (خاکی، 1382:125). تحقيق توصيفي آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند وبه شرایط یا روابط موجود عقاید متداول فرایندهای جاری آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد (خاکی ،1371 : 125). در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) و جود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعات همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیشبینیها باشد. مطالعات همبستگی تعدادی ازمتغیرهایی را که تصورمیرود با مساله مرتبط هستند ارزیابی می کند.(همان:218) تحقیق زمینه یابی(پیمایشی)عبارت است از مشاهده پدیده ها به منظور معنا دادن به جنبه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده.زمینه یابی یک فرایند پژوهشی است که به منظور جمع آوری اطلاعات در باره این موضوعها که گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند اجرا می شود.(حسن زاده،1386:142).
3-3- جامعه آماري
درآمار واژه جامعه تنها به اشخاص، حيوانات يا اشياء تلقي ميشود. جامعه مورد نظر، معمولاً اقدام مجموعه شخص از داده ها است در اغلب مواقع کل جامعه در اختيار ما نيست و به همين جهت سعي مي کنيم آن را با نمونه اي نشان دهيم که به صورت تصادفي ( ناهموار ) انتخاب مي شوند. هدف گردآوري داده هاي نمونه از يک جامعه اين است که بتوانيم به استنباطهايي درباره آن جامعه دست بزنيم مثلاً براي روند سني جمعيت مي توان نمونه اي از يک سرشماري را وارسي کرد به همين ترتيب مي توان نتايج يک آزمون را وارسي کرد تا معلوم شود تغييرات آزمايش چه اثراتي بر رفتار داشته اند . استنباط آماري مستلزم آن است که روابطي را که داده هاي نمونه آشکار ميسازند ارزيابي کنيم اين گونه استنباط ها به علت وجود خطاهاي نمونه گيري هميشه با مقداري عدم قطعيت همراهند . هرگاه آزمون هاي آماري نشان دهند که مقدار اثر مشاهده شده در يک نمونه در حد درخور توجهي است در مقايسه با يادآوري از خطاهاي نمونه گيري در آن صورت مي توان اطمينان داشت که اثر مشاهده شده در نمونه،در جامعه نيز صادق است (براهني،20:1382).
جامعه آماري در نظر گرفته شده در اين تحقيق شامل کليه آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب در سال 1392 هستند که تعداد آن ها 1129 نفر می باشد.
3-4- روش نمونه گيري
روش نمونه گيري در اين تحقيق استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده مي باشد براي اين منظور ابتدا ليست آموزگاران مقاطع ابتدایی شهرستان میناب را از اداره آموزش گرفته و از بين آنها تعداد 286 نفر را به صورت تصادفي (از طريق قرعه كشي) انتخاب نموده ،که در تجزیه و تحلیل نهایی به علت ناقص بودن پرسشنامه ها به تعداد 274 نفر تقلیل یافت.
3-5- تعیین حجم نمونه گيري و شيوه نمونه گيري
تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونه گيري کوکران با دقت برآورد 05/0 = d و حداکثر واريانس به ازاي 25/0=pq و سطح اطمينان 95 درصد مي باشد که با توجه به فرمول زير حدود 1129نفر تعيين مي گردد که با توجه به وضعيت جغرافيايي و پراکندگي جمعيتي در سطح شهرستان میناب حجم نمونه 286 نفر در نظر گرفته می شود.

3-6- ابزارهای پژوهش
در این پژوهش جهت جمع آوری دادهها از دو ابزار زیر استفاده شده است:
الف) پرسشنامه رضایت شغلی
پرسشنامۀ JDI102 توسط “اسمیت” “کندال” و”هالین” (1969)، طرح و تألیف شد که شامل 72 سؤال و پنج بعد حقوق، رابطه با همکاران، فرصت های ارتقاء، کار و حقوق مزایا می باشد به دلیل طولانی بودن پرسشنامه تحقیقی توسط گریکسون (1987) به منظور کاهش سؤالات انجام گرفت و تعداد سؤالات به 30 سوال کاهش یافت .

ب) پرسشنامه اعتماد به مدیریت
پرسشنامۀ اعتمادبه مدیریت توسط “جیک ساینگ ” طرح و تألیف شد که شامل 16 سؤال و مولفه های اعتماد به مدیریت ، اعتماد شناختی و اعتماد عاطفی در این پرسشنامه مد نظر قرار گرفته است .

.
3-7- روایی و پايايي 103
روایی
مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد.اهميت روايي از آن جهت است كه اندازه گيري نامناسب و ناكافي ميتواند هر پژوهش را بي ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستي اندازه گيري محقق برميگردد (خاكي، 1382:282 ، )براي سنجش روايي پرسشنامه تحقيق، پرسشنامه به تأييد استاد راهنما و استاد مشاور رسيده است .قابليت اعتماد نشان مي دهد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهد ( سرمد و ديگران، 377:166 ).منظور تعيين پايايي پرسشنامه، پرسشنامه به طور آزمايشي بين 30 نفر توزيع گرديد و پايايي سوالات پرسشنامه اين پژوهش بر اساس آزمون آلفاي كرونباخ تعيين شده است كه دامنه آن بين 0 تا 1 مي‌باشد بر اين مبنا به پايداري دروني گويه‌ها پي برده مي‌شود. اگر ضريب بدست آمده به صفر نزديك باشد نشانه عدم پايايي گويه‌ها و هرچقدر اين مقدار به 1 نزديك شود، نشانه پايايي بالاي گويه‌ها مي‌باشد. در برخي رشته‌ها آلفاي بالاتر از 45/0 مورد پذيرش واقع و گويه را داراي پايايي مي‌دانند. در علوم اجتماعي معمولاً آلفاي 7/0 در سطح خوب ارزيابي شده و پايايي گويه پذيرفته مي‌شود.در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات جهت تعيين پايایي رضایت شغلی از روش آلفاي کرو نباخ استفاده شدپایایی 0.86می باشد.
در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات جهت تعيين پايایي اعتماد به مدیریت از روش آلفاي کرو – نباخ استفاده شدپایایی 98.می باشد.
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها
جهت توصيف اطلاعات از روش آمار توصيف استفاده شده و آمار توصيفي براي تبيين وضعيت پديده يا مسئله مورد مطالعه مورد استفاده قرار مي گیرد.در تبیین داده‌ها رابطه اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی بامتغیرهای زمینه ای مانند جنسیت و سنوات خدمت از آزمون t با نمونه‌هاي مستقل و برای تعیین اختلاف میانگینها، از آزمونهای ضریب هبستگی پیرسون pearson correlation و از رگرسيون همزمان برای تعیین سطح معناداری فرضیات استفاده شده است. تجزيه تحلیل یافته ها نیز به وسیله ی کامپیوتر و از راه نرم افزارspss با روش های آماری همبستگی پیرسون انجام شد ( حافظ نيا،243:1383) .
3-9- روش اجراء
فنون گردآوري اطلاعات در اين پژوهش به شيوه ميداني و از طريق پرسشنامه صورت گرفته است . روش ميداني روشي است که محقق براي گردآوري اطلاعات ناگزير است که به محيط بيرون برود و با افراد يا محيط و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل يعني آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب اطلاعات مورد نظر خود را گردآوري کند و روش پرسشنامه يکي از روش هاي متداول در گردآوري اطلاعات ميداني است که امر گردآوري اطلاعات را در سطح وسيعي امکان پذير مي سازد.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده

4-1- مقدمه
یکی ازارکان مهم و اساسی هر مطالعه وپژوهش،تجزیه و تحلیل داده ها ی جمع آوری شده با استفاده از ابزارهای معتبر است .
پس از گردآوری داده ها،مرحله جدیدی از فرآیندتحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است پرداخته می شود .در این مرحله محقق با استفاده از روش های مختلف سعی می کند داده ها را در جهت پاسخ به سوال های پژوهش و ارزیابی آن ها مورد بررسی قرار دهد .
در این فصل به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته می شود . برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی استفاده شد .در سطح توصیفی از شاخص های پراکندگی مثل واریانس و انحراف معیار و همچنین از شاخص های مرکزی میانگین استفاده شد . در سطح استنباطی برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون آماری و رگرسیون همزمان استفاده شد .
اطلاعات جمعیت شناختی نمونه تحقیق و گویه های پرسشنامه های تحقیق در قالب جدول توصیف شده است و در قسمت پاسخگویی به سوالات پژوهشی، سوالات مورد نظر با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی پاسخ داده شده است.
4- 2- داده ها توصیفی
جدول 4-1 فراوانی ،درصدودرصدتجمعی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب
جنسیت
فراوانی
درصد
درصدتجمعی
مرد
125
45.6
45.6
زن
149
54.4
100
کل
274
100

همان گونه که داده های مندرج درجدول فوق نشان می دهدازکل 274نفرافرادشرکت کننده دراین پژوهش تعداد125نفرمرد که معادل 6/45درصدوتعداد 149 نفرزن که معادل 4/54 درصد راتشکیل می دهند.

جدول 4-2 – درصد فراوانی آموزگاران شرکت کننده درپژوهش به تفکیک سنوات خدمتی
متغیر
نوع متغیر
فراوانی
درصد
درصدتجمعی

سنوات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد متقابل، عام گرایی، سوگیری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد به مدیریت، اعتماد شناختی، رضایت شغل