منبع پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، ارزش بازار، بورس اوراق بهادار، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

شد.

فصل سوم
روش تحقيق

3-1- مقدمه
پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع تحقيق بايد در فکر انتخاب روش تحقيق باشد. مراد از انتخاب روش انجام تحقيق اين است که مشخص شود، چه روش تحقيقي براي بررسي موضوع مورد نظر لازم است.
انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به اهدف و ماهيت موضوع پژوهش و امکانات اجرايي آن دارد. بنابراين، هنگامی می توان در مورد روش بررسي و انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت موضوع پژوهش، اهدف و وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق تر، آسان تر و سريع تر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي براي پرسش يا پرسش هاي تحقيق کمک کند (محمدی، 1388).
اين فصل اختصاص به مطالب مربوط به روش تحقيق دارد. در اين فصل مراحل جمع آوری اطلاعات مورد نياز جهت آزمون فرضيه ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده، تشريح می شوند. در انتخاب موضوع و فرضيات تحقيق سعي شده كه ضمن در نظر گرفتن اهميت كاربردي تحقيق، طرح مسئله به گونه اي صورت گيرد كه تا حدودی بصورت عملي، قابل اجراء و قابل بررسي باشد، بدين طريق امكان اندازه گيري و آزمون فرضيه ها فراهم آمده و ارزش علمي آن نيز محفوظ مي ماند. برای آزمون فرضيه ها اطلاعات به صورت نيمه تجربی جمع آوری شده اند. عناصر اصلی نيمه تجربی حاضر عبارتند از: در نظر گرفتن جامعه آماری، تعريف متغيرها، استخراج اندازه نمونه، نمونه گيری، محاسبه متغيرها، به کار گيری آزمون های آماری، تجزيه و تحليل نتايج حاصل از بکارگيری آزمون های آماری.

3-2- روش کلی تحقيق
روش تحقيق به عنوان قانونی برای درك رابطه علت معلولی است، به عبارت ديگر روش شناسی تعيين حدود و معيارهايی است که می بايست در فرايند پژوهش علمی مورد توجه قرار گيرد. هر پژوهش فعاليتی نظامند است که طی آن دانش گسترش و وضعيتی توصيف و تبيين می گردد و در نهايت مسأله و مشکل خاصی راه حل جويی می شود با توجه به اينکه هر تحقيق با يک مسأله و هدف خاص آغاز می شود، لذا بر پايه مسأله های مطرح شده و هدفی که از تحقيق دنبال می کند تحقيقات را طبقه بندی و انواع آن را از همديگر بازشناسی می کنند. تحقيق حاضر:
1- از آن جهت که با استفاده از مدل ها، روش ها و نظريه های موجود به دنبال بهبود وضعيت تصميم گيری در شرکت های قلمرو تحقيق می باشد، از لحاظ هدف تحقيق، کاربردی است.
2- در بيان نتايج در ارتباط با نمونه از روش توصيفی و در تعميم نتايج به جامعه آماری از روش استنتاج استقرايی استفاده خواهد شد. بنابراين روش تحقيق به لحاظ استنتاج، توصيفی تحليلی (استقرايی) است.
3- از آن جهت که در گردآوری داده ها از اطلاعات عملکردی شرکت ها بر مبنای صورت های مالی تاريخی استفاده می شود، از لحاظ طرح تحقيق، پس روی دادی است.

3-3- جامعه آماری ونمونه آماری تحقيق
جامعه آماري اين تحقيق در برگيرنده شرکت هاي منتخبی خواهد بود که طي سال هاي 1386 تا پايان 1391 در بورس اوراق بهادار فعاليت داشته اند شرکت های منتخب بورسی با ويژگی های زير انتخاب خواهند شد:
1- شرکت هايی که از ابتدای سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند و در قلمرو زمانی تحقيق فعال باشند.
2- شرکت هايی که سال مالی آنها به پايان اسفند ماه ختم شود.
3- شرکت هايی که عضو صنايع واسطه گری مالی، سرمايه گذاری ها، بيمه ها و بانک ها (باتوجه به تفاوت در ماهيت فعاليت) نباشند.
4- اطلاعات مالی مورد نياز به منظور استخراج داده های مورد نياز در دسترس باشد.
از بين کليه شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پايان سال 1391، با در نظر گرفتن محدوديت هاي پيش گفته، در نهايت از بين جامعه آماری به صورت حذف سيستماتيک و هدفمند 101 شرکت انتخاب گرديد.

3-4- روش های گرد آوری داده ها
گردآوری داده های مورد نياز پژوهش، يکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهميت آن، بايد به طور دقيق تعريف و مشخص شود. مرحله گردآوری داده ها، آغاز فرآيندی است که طی آن پژوهشگر يافته های ميدانی و کتابخانه اي را گردآوری می کند و سپس به خلاصه يافته ها از طريق طبقه بندی وسپس تجزيه و تحليل آنها می پردازد و فرضيه های تدوين شده خود را مورد ارزيابی قرار می دهد و در نهايت نتيجه گيری می کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن ها می يابد (حافظ نيا،1385). در اين پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای و ميدانی استفاده می شود. برای نگارش و جمع آوری اطلاعات مورد نياز بخش مبانی نظری به گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی، و برای گردآوری ساير داده ها و اطلاعات مورد نياز عمدتاً از طريق کتابخانه سازمان بورس و آرشيو سايت های بورس، نظير سايت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس و سايت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گرديده است.

3-5- ابزار تحقيق و موارد استفاده
چک ليست، برای داده ها و اطلاعاتی که می بايست ثبت شود، کنترل نموده است. فيش و جدول خلاصه، که جهت طبقه بندی و تعيين متغير های مورد بررسی، استفاده شده است. نرم افزار اکسل، که جهت ثبت و طبقه بندی داده های عددی شرکت ها استفاده شده است.

3-6- مدل تحقيق
متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گيری متغيرها به شرح زير است:
وابسته مستقل

3-6-1-دسته بندی متغیر ها:
متغیر وابسته :Y1 : TOE
متغیر مستقل: X1: MO
متغیر مستقل : X2: INS
متغیر مستقل : X3: COR
X4: M/B
سایر متغیر های مستقل: X5: SIZE X6: LEV

3-6-2-نحوه اندازه گیری متغیر ها
3-6-2-1- متغیر مستقل
متغیرهای مستقل تحقیق به صورت زیر می باشند:
3-6-2-1-1- مالکیت خانوادگی:
MO: شرکت های خانوادگی می باشد، که از جنبه های گوناگونی می توان تعريف کرد: 1) عضويت اعضای خانواده هيئت مديره 2) درصد مالکيت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل يا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنين در تعريف کومار (2003 )، مالکيت خانوادگی بيانگر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي خانواده ي هيئت مديره است. بنابراين، سهامداران خانوادگی می باشند که شامل شرکتی که مؤسس يا يکی از اعضای نسبی يا سببی خانواده، عضو هيأت مديره، مدير اجرايی يا مالک حداقل 5 درصد از سهام شرکت به صورت فردی يا گروهی باشند، است.

3-6-2-1-2- مالکیت نهادی
INS: سرمايه گذاران نهادی شامل سهام در دست سرمايه گذاران بزرگ نظير بانک ها، شرکت های بيمه، صندوق های بازنشستگی، شرکت های سرمايه گذاری و ساير مؤسسه هايی هستند که به خريد و فروش حجم بالايی از اوراق بهادار می پردازند و با استفاده از ميزان بالای حق رأی در مجامع شرکت ها به صورت مستقيم بر تصميمات مديريتی شرکت های سرمايه پذير مؤثر هستند. به عبارت ديگر، بوشي133در سال 1998، مالکيت نهادی را اين طور تعريف می کند که در بين سرمايه گذاران، سرمايه گذارانی وجود دارند که به عنوان يک نهاد مالی يا اعتباری به سرمايه گذاری می پردازند. اين نهاد يا شرکت ها عبارتند از: شرکت های سرمايه گذاری، بانک ها و شرکت های بيمه وغيره. درصد سهام متعلق به اين مؤسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکيت مالکان نهادی در نظر گرفته می شود. بنابراين، سهامداران نهادی می باشند که شامل سرمايه گذاران بزرگ نظير بانک ها، شرکت های بيمه، شرکت های سرمايه گذاری، صندوق ها و غيره هستند.

3-6-2-1-3- مالکیت شرکتی
COR: بنابراين، مالکيت شرکتی برابر درصد سهام نگهداري شده توسط اجزاي شرکت هاي سهامی از کل سهام سرمايه می باشد و شامل انواع شرکت هاي سهامی می باشد. طبق تعريف حسينی و آخوندی (1391)، وقتی مالکيت در گروه نهادي و مديريت نباشد يعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکيت را دارا باشند اين نوع مالکيت، مالکيت شرکتی ناميده می شود. بنابراين، سهامداران شرکتی که شامل درصد مالکيت شرکت های سرمايه گذاری در سهام شرکت می باشد.

3-6-2-2- متغیر وابسته
3-6-2-2-1- به موقع بودن سود
اطلاعات سود برای اينکه به تصميم استفاده کنندگان مربوط باشد، بايد در زمانی مؤثر واقع شود و در دسترس استفاده کنندگان قرار گيرد. به عبارت ديگر اطلاعات بايد به موقع باشد. اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، بازده مورد انتظارسرمايه گذاران نيز واقعی خواهد بود. از طرف ديگر هر چه اطلاعات در فواصل زمانی کوتاه تری گزارش شوند به دليل بالا بودن سطح اطلاعات در دسترس سرمايه گذاران ريسک اطلاعاتی شرکت پايين خواهد بود. همين نکته باعث کاهش ريسک کلی سرمايه گذاری در شرکت و کاهش بازده مورد انتظار سرمايه گذاران خواهد شد. به موقع بودن سود به عنوان يک ويژگی کيفی مبتنی بر اين ايده است که سود حسابداری در صدد اندازه گيری سود اقتصادی است که به عنوان تغيير در ارزش بازار سهام تعريف می شود. اطلاعات سود برای اينکه مربوط باشد، بايد به سرعت در بازار منتشر و در دسترس استفاده کنندگان قرار گيرد. به عبارت ديگر، اطلاعات بايد به موقع باشد. به موقع بودن سود، به توانايی سود جاری در انتقال اطلاعات جاری مربوط می باشد. به موقع بودن سود اشاره به اين دارد که سود قادر است اطلاعات را به شکل کارامدتر منتقل کند وانگ، (2010). از اين رو، اقلام سودها حاوی اطلاعات مفيد و کيفی بيشتر برای سرمايه گذاران برون سازمانی هستند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بين مديران و سرمايه گذاران خواهد شد. در اين تحقيق به موقع بودن سود به عنوان شاخصی برای عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می گردد و انتظار می رود که به موقع بودن سود بر واکنش بازار نسبت به عرضه های عمومی سهام تأثير بگذارد.

معیار اندازه گیری به موقع بودن سود
بر اساس روش بيکس و برون (2006) که در آن سرعت يافت هزينه ها را برای درآمدهای شرکت ها درطی محاسبات مالياتی سال مشخص می کند و به طور تخصصی، چگونگی بازتاب سريع شرکت را نشان می دهد و اينکه چگونه به درستی سهام يک شرکت ارزيابی را در طی 14روز گزارش می دهد:

Timeliness= (∑_(t=-364)^(t=0)▒〖|{In〖(P〗_0)-In(P_t)}-{In(I_0)-In(I_t)}|〗)/365

در اين رابطه pt قيمت سهام سال جاری و It شاخص بازار سال جاری می باشند. P0 قيمت سهام يک سال قبل و It شاخص بازاريک سال قبل می باشد. هر اندازه که جدول زمان بندی کوچکتر باشد. يافت و تهيه گزارش مالی سريع تر انجام می شود به اين معنا که گزارش مالی در سهام بازتاب و نقش دارد.

3-6-2-3- متغیر های کنترلی

3-6-2-3-1- اندازه شرکت (SIZE)
يكي از فاكتورهاي دروني شركت ها كه بر ساختار مالکيت و محافظه کاری شركت تأثير مي گذارد اندازه شركت مي باشد که در اين پژوهش از طريق لگاريتم طبيعی دارايي محاسبه می شود:

log(asset)

3-6-2-3-2- اهرم مالی (LEV)
اهرم مالی بيانگر آن است که شرکت تا چه حد به تأمين مالی از طريق ايجاد بدهي (استقراض) به جای افزايش سرمايه متکی است. نسبت های اهرمی، ابزارهايی جهت تعيين ميزان احتمال قصور ( ناتوانی) شرکت در ايفای تعهدات مربوط به بدهی هايش می باشند. اين نسبت به صورت زير محاسبه می گردد:

LEV= 〖liability 〗_(i,t)/〖asset 〗_(i,t)

3-6-2-3-3- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری(MB):
در اين تحقيق نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری از تقسيم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به دست می آيد.

(market value of equity)/(BOOKvalue of equity it)

نوع متغير
متغير
تعريف عملياتی متغيرها
نماد
نحوه محاسبه متغيرهای تحقيق

وابسته
به موقع بودن سود
به موقع بودن سود

TOE

Timeliness = (∑_(t=-364)^(t=0)▒〖|{In〖(P〗_0)-In(P_t)}-{In(I_0)-In(I_t)}|〗)/365
مستقل
ساختار مالکيت
مالکيت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی، تقارن اطلاعاتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد روش حداقل مربعات، جمع آوری اطلاعات، بورس اوراق بهادار، حداقل مربعات معمولی