منبع پایان نامه ارشد درمورد توسعه بازار، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

مواردي که در آن قطعات در موجودي بازيابي مي تواند به موضوع فيصله دهد، به دليل اينکه ظرفيت موجودي فيزيکي محدود است، و هزينه ها براي موجودي بازيابي متحمل شده است. اين متغيرهاي تصميم گيري افزوده شده، با عدم قطعيت زمان ترکيب شده، کيفيت و کميت محصولات بازگشتي برنامه ريزي موجودي را پيچيده کردند. مديريت موجودي در لجستيک معکوس تفاوت زيادي از مدل هاي سنتي در لجستيک رو به جلو دارد. (وان در لان)
مدل هاي برنامه ريزي موجودي در زنجيره تامين معکوس را به صورت قطعي يا احتمالي طبقه بندي کرد. مدل هاي قطعي با تصميم گيري اندازه انباشته سروکار دارند که سفارشات در دسته ها براي رسيده به مقياس اقتصادي پردازش مي شوند. براي بحث مفصل در اين نوع از مدل، ليندر و مينر را ببينيد. سيستم هاي موجودي احتمالي شامل هر دو مديريت بازيافتي و يا مستقل مي شوند، براي مرور کلي به وان در لان رجوع کنيد. در موقعيت مستقل يعني سياست فشاري، هسته هاي در دسترس بلافاصله از موجودي بازيافتي گرفته شده و در موجودي قابل استفاده همراه با قطعات جديد در تقاضا ذخيره مي شوند. در وضعيت مديريت يا کشش، بازگشتي ها در موجودي بازيافتي ذخيره مي شوند و بازيافت مي شوند. از آنجا که سفارشات به صورت دسته اي پردازش مي شود، اضافه ي قطعات بازيافتي در موجودي قابل استفاده همراه با قطعات تازه تهيه شده و يا توليد شده ذخيره مي شود.

2-6-7- آزمايش و درجه بندي
ادبيات در آزمايش و طبقه بندي کمياب است. کريکه دستگاه هاي کپي بازگشتي را به 4 کلاس طبقه بندي کردند. گايد توصيفي از طبقه بندي گوشي هاي تلفن همراه را ارائه کرد. هنريکسن و کلاسنر کاربرد ورود به سيستم الکترونيک در ابزارهاي برق را توصيف مي کند که درجه بندي ماشين هاي بازگشتي براساس پارامترهاي ذخيره شده ورود به سيستم را آسان مي کند.
آزمايش و درجه بندي فرآيندي است که در حال حاضر به تجربه شاغلين متکي است. استفاده از فناوري پيشرفته، توسط ون نونن و زودويجک مورد حمايت قرار گرفت. ما انتظار داريم که اين پيشرفت به منظور ادامه و حتي کاربرد مدل هاي پشتيباني تصميم گيري توسعه يابد. به عنوان مثال، گير يک مورد که در آن يک مرکز تعمير به منظور بهبود فرآيند اطلاعات مربوط به خرابي را جمع آوري و تجزيه و تحليل مي کرد.
2-6-8- برنامه ريزي دمونتاژ قطعات و MRP معکوس
برنامه ريزي دمونتاژ قطعات با توجه به ارتباط آن در سيستم هاي بازيافتي مقدار زيادي از توجه در ادبيات را دريافت کرد. تقريبا در تمام شرايط، بخشي از محصول به پردازش نياز دارد که آيا تعويض، تعمير، تميز و … شود. در نتيجه نياز به دمونتاژ است. اگرچه دمونتاژ را مي توان نقطه مقابل مونتاژ در نظر گرفت، که پيچيده تر است. توسعه محصول براي حفظ سودآوري و تاثيرات محيط زيستي در سطح مورد نظر را درجه دمونتاژ گويند (گانگور و گاپتا)، و توالي در دمونتاژ از متغيرهاي تصميم گيري اصلي است. به عنوان مثال کريکه درجه دمونتاژ بهينه را تعيين کرد و بازيافت بر مبناي معيار سود را اختصاص داد. برنامه ريزي دمونتاژ با طراحي مناسب و سازماندهي فرآيند دمونتاژ در ارتباط است (ايندرفرس)، نه تنها روش دمونتاژ بلکه توالي تصميمات را که به منظور حذف قطعات از محصول اصلي است را پوشش مي دهد. از آنجا که عمليات دمونتاژ غيرمخرب در مقابل مونتاژ مخرب کار سختي است، فشار براي بهينه سازي وجود دارد. مرور ادبيات در زمينه ي توالي دمونتاژ توسط لمبرت ارائه شد.
برنامه ريزي دمونتاژ با برنامه ريزي احتياجات مواد معکوس در ارتباط است (MRP معکوس). MRP يک روش استاندارد براي برنامه ريزي توليد است که تقاضا را براي محصول خاص به احتياجات برنامه در سطح اجزا مواد خام تبديل مي کند. MRP معکوس تجزيه محصول بازگشتي به مجموعه اي از قطعات و تقاضاي مواد براي توالي فرآيند بازيافتي است (گانگور و گاپتا) . درجه ي بالايي از عدم قطعيت در زنجيره تامين معکوس مستلزم انطباق روش MRP معکوس است. تيري روش هاي مختلف MRP را در محيط توليد مجدد با رفتارشان تحت عدم قطعيت مقايسه کرد. به اين نتيجه رسيد که هر دو روش ليست مواد، با استفاده از هر دو مونتاژ و دمونتاژ ليست مواد عملکرد خوبي دارند به خصوص در شرايطي که بازتوليد به طور اقتصادي جاذب است. ضعف روش MRP ناديده گرفتن ظرفيت محدوديت است. براي غلبع بر اين موضوع، گايد روشي را براي برنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت در سيستم هاي بازتوليد مطرح کرد. در اين فرآيند برنامه بازيافت به ظرفيت مورد نياز براي منابع اصلي منتقل مي شود.
2-6-9- برنامه ريزي و کنترل کارگاه
برنامه ريزي و کنترل کارگاه وظيفه روزانه برنامه ريزي و زمانبندي ظرفيت در جهت جلوگيري از گلوگاه و ارتقا سطح بهره وري است. محصولات بازگشتي اين فرآيند را پيجيده مي سازد. اين امر بويژه به بازسازي و نوسازي شرايط مربوط است. در شرايطي که گزينه ي بازيابي با درجه ي پايين انتخاب شود (مانند بازيافت) اين روند مي تواند به عنوان انواع مدل هاي کلاسيک در نظر گرفته شود. گايد مکانيزم دمونتاژ و قوانين اوليه در بازسازي به منظور کنترل حجم کاري مراکز کار را بررسي کرد. کيزيلکايا و گوپتا سيستم kanban را براي کنترل دمونتاژ محصولات به قطعاتي که براي مونتاژ محصول جديد استفاده مي شود را پيشنهاد کرد. وتسيناس و پاپيس زمانبندي در محيط بازتوليد که در آن ارزش اجزاي جدا شده به سرعت کاهش مي يابد را مطرح کردند.
به طور کلي ادبيات در برنامه ريزي و کنترل کارگاه در زنجيره تامين معکوس محدود است.
2-6-10- برنامه ريزي تقاضا
برنامه ريزي تقاضا به دست آوردن داده ها در انواع و مقدار محصولات تقاضا شده توسط مشتريان است. مشابه فرآيندي در زنجيره تامين رو به جلو است (وانگر). هدف از اين فرآيند به دست آوردن اطلاعات لازم براي تصميم گيري بهتر است، به عنوان مثال برنامه ريزي بازيابي محصول. اين فرآيند مي تواند به عنوان همتاي برنامه ريزي بازگشتي ديده شود. تکنيک هاي پيش بيني براي حمايت از برنامه ريزي تقاضا استفاده مي شود. در زنجيره تامين با حلقه ي بسته، تقاضا داخلي است. زنجيره تامين با حلقه ي باز، به توسعه ي بازار بستگي دارد. فرآيند برنامه ريزي تقاضا صرفا نظارت بازار با در نظر گرفتن تقاضا، عرضه و قيمت است. در بازارهاي در حال توسعه، آن را فرآيند يافتن فرصت هاي جديد براي استفاده از مواد يا قطعات بازيافت شده گويند.
برنامه ريزي تقاضا در زنجيره تامين با حلقه ي بسته اغلب به طور مستقيم با برنامه ريزي بازگشت مرتبط است. برنامه ريزي تقاضا بدون ارتباط مستقيم با برنامه ريزي بازگشتي در اينجا مورد بحث قرار نمي گيرد. مروري بر برنامه ريزي تقاضا در مديريت زنجيره تامين رو به جلو توسط وانگر مطرح شده است.
2-6-11- تکميل تقاضا
تکميل تقاضا اطمينان از فرآيندي است که تقاضاي واقعي مطلوب است. در زنجيره تامين رو به جلو، براي موجودي در برابر سفارشات و يا در برابر توليد نقل شده است کيلگر و شنيويز . هدف مواجه شدن احتياجات تقاضا با عرضه ي در دسترس محصولات بازيابي است. در زنجيره تامين با حلقه ي بسته، تکميل تقاضا در درون زنجيره داخلي است، و گاهي اوقات حتي در تسهيلات مشابه است. در زنجيره تامين با حلقه ي باز، تکميل تقاضا با آماده سازي سفارشات مشتري براي توزيع و ارائه به مشتريان با اطلاعات لازم در ارتباط است، اين شباهت قويي با زنجيره تامين رو به جلو دارد. تکميل تقاضا با تقاضاي جديد مشتري در ارتباط است. مرور کلي از فرآيندهاي تکميل تقاضا بوسيله ي کيلگر و شنيويز ارائه شده است.
2-6-12- همکاري و کمک
اين بخش ماتريس برنامه ريزي زنجيره تامين معکوس توسعه يافته مشابه ماتريس برنامه ريزي زنجيره تامين مير است. اين ماتريس چارچوبي را از مدل هاي پشتيباني تصميم گيري براساس دو بعد فراهم مي کند: دامنه برنامه ريزي و ماهيت فرآيند.
ادبيات در فرآيند برنامه ريزي و از جنبه هاي مدل سازي به طور خاص، نامتعادل است: برخي نواحي بيش از حد نشان داده شده، در حالي که در برخي ديگر تقريبا وجود ندارد. اين منعکس کننده ي توجه محدود از نرم افزار براي نمونه هاي برانامه ريزي پيشرفته براي پشتيباني از فرآيندهاي برنامه ريزي در زنجيره تامين معکوس است (وان هيلگرسبرگ). فاصله اي براي اتصال وجود دارد. در برخي موارد به مدل هاي جديد تحقيق در عمليات نياز است، در بعضي ديگر مدل هاي استاندارد کافي است.
زنجيره تامين معکوس اساسا تفاوتي در تعدادي از جنبه ها با زنجيره تامين رو به جلو دارد.
استراتژي کسب و کار
ساختار هزينه و زنجيره
قوانين و فشار اجتماعي
ويژگي هاي عرضه:
بازگشتي با عدم قطعيت در مقدار
بازگشتي با عدم قطعيت در زمان
بازگشتي با عدم قطعيت در کيفيت و ساخت
ويژگي هاي تقاضا:
توسعه بازارهاي ثقاضاي درجه دوم
بازارهاي موازي
خطر از رده خارج شدن
ويژگي هاي محصول:
ارزش منابع محصول
خطر آسيب
DFX و مدولار

2-7- شبکه هاي لجستيک معکوس
با افزايش نگراني هاي مربوط به محيط زيست و قوانين دقيق زيست محيطي توجه به لجستيک معکوس در دهه اخير افزايش يافت. توليد کننده ي اصلي مسئول جمع آوري، نوسازي و بازسازي از محصول مورد استفاده است. به عنوان مثال Hewlett-packard که کارتريج پرينتر ليزري خالي را براي استفاده مجدد از مشتريان جمع آوري کردند [55]. تيري و سالمون و واسنهو51 [100] گزينه هاي مختلفي را براي بازيابي محصول ارائه کردند: استفاده مجدد، فروش مجدد، تعمير، نوسازي، بازسازي، جداسازي و بازيافت. اين طبقه بندي به سه دسته گسترده از قبيل استفاده مجدد، بازيافت و بازسازي تقسيم مي شوند. در استفاده مجدد محصول مي تواند بيش از يک بار در همان شکل پس از پاک کردن يا بازفرآوري مورد استفاده قرار گيرد. بازيافت نشان دهنده ي بازيابي مواد بدون حفظ ساختار محصول است و در نهايت بازسازي صنعتي است که در آن محصولات کاملا دمونتاژ مي شوند و بخش هاي قابل استفاده تميز و مرمت مي شوند و به بخش موجودي انتقال مي يابند.
موتا و پوخير52 [82] ارائه کردند که لجستيک معکوس عبارت است از جمع آوري و حمل و نقل محصولات استفاده شده.
طبقه بندي محققان مختلف براي فرآيند لجستيک معکوس متفاوت است .فليچمن53 و همکارانش [37] روند بازيابي را به جمع آوري،بازرسيجداسازي، بازفرآوري، انهدام وتوزيع مجدد دسته بندي کردند.
ليو و همکارانش [72] و هي و همکارانش [49] روند بازيابي را به عنوان ترکيبي از استفاده مجدد، تعمير ، باز توليد ، بازيافت و دفع تعريف کردند.
در حالي که تيري وهمکارانش [100] بازيابي را به تعمير، نوسازي ،باز توليد،استفاده مجدد از قسمت هايي از دستگاه جهت توليد قطعات ديگر و بازيافت تقسيم کرده اند.
برکتلي و همکارانش [9] نشان دادند که استفاده مجدد ،بازيافت و دفع به طور کلي سه راه مختلف براي درمان WEEE هستند.انها اجزاي اصلي فرايند بازيابي در اين موارد را به شرح زير توضيح دادند: استفاده مجدد همان معامله محصولات دسته دوم براي استفاده ، به عنوان اصل طراحي شده است.

2-7-1- شبکه توليد مجدد:
گايد، جايارامن و سريواستاوا54 [45] ويژگي هاي زيست محيطي توليد مجدد را از ساير توليدات متمايز ساخت و برنامه ريزي توليد و کنترل عملکرد توليد مجدد را بررسي کرد. تاثير توليد مجدد در اقتصاد توسط فرر و ايرز55 [35] مورد مطالعه قرار گرفت. ساندين و براس [99] استدلالي را به منظور استفاده از محصولاتي که بازتوليد مي شوند را ارائه کرد.
رويکردهاي تحليلي و کمي بسياري در مسائل مختلف از قبيل پيش بيني، برنامه ريزي توليد/کنترل، کنترل موجودي/مديريت، و مکان يابي مطرح شده است. مروري بر مدل هاي کمي بازيابي برنامه ريزي توليد و کنترل موجودي توسط فلشمن و همکاران [36] ارائه شد. آن ها لجستيک معکوس را به سه حوزه ي اصلي تقسيم نمودند: برنامه ريزي توزيع، کنترل موجودي و برنامه ريزي توليد. و آنها به فقدان يک چارچوب کلي و مدل رياضي براي لجستيک معکوس اشاره کردند.درلان و سالمن [29] يک سيستم توليد/توليد مجدد هيبريدي را با موجودي کالا براي محصولات قابل استفاده و قابل بازسازي پيشنهاد کردند.
جايارامن و پترسن و رولاند [55] يک مدل کلي برنامه ريزي برنامه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد عرضه و تقاضا، منابع سازمان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد لجستيک، ريزي، بازيافت