منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، نیروی انسانی، کتابخانه مرکزی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد

بودن جایگاه کتابخانه در سلسله مراتب اداری
100%
9
4/44
4
6/55
5
کار کردن رئیس کتابخانه زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه(یا معاون آموزشی یا پژوهشی)
100%
9
9/88
8
1/11
1
دارا بودن کمیته مشورتی
100%
9
7/66
6
3/33
3
رئیس کتابخانه عضو شورای آموزشی است
100%
9
7/66
6
3/33
3
مکتوب بودن حوزه وظایف ،مسئولیت ها و اختیارات رئیس کتابخانه

نمودار شماره4ـ3. درصد فراوانی شاخص استاندارد دوم (سازمان و مدیریت)
استاندارد سازمان و مدیریت در جدول و نمودار فوق مورد بررسی قرار گرفته است.طبق نتایج بدست آمده در 6/55درصد کتابخانه ها جایگاه کتابخانه درسلسله مراتب اداری مشخص است و همچنین رئیس کتابخانه زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه کار می کند.1/11 درصد کتابخانه ها دارای کمیته مشورتی هستند.در 3/33درصد کتابخانه ها رئیس کتابخانه عضو شورای آموزشی است و حوزه وظایف،مسئولیت ها و اختیارات رئیس کتابخانه مکتوب است.
جدول 4ـ13. توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد سوم
جمع
خیر
بلی
استاندارد نیروی انسانی
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

100%
9
6/55
5
4/44
4
رئیس کتابخانه دارای مدرک کتابداری است
100%
9
3/33
3
7/66
6
شرح وظایف کارکنان روشن و مشخص است
100%
8
7/66
6
3/33
3
شرح وظایف کارکنان در اختیار آنان قرار گرفته است
100%
9
100%
9
0
0
برگزاری دوره های کتابداری در سه سال اخیر
100%
9
3/33
3
7/66
6
مورد ارزیابی قرار گرفتن فعالیت کارکنان

نمودار شماره4ـ4. درصد فراوانی شاخص استاندارد سوم (نیروی انسانی)
چنانچه در جدول 4ـ13، و نمودار فوق ملاحظه می شود ،استاندارد نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.در4/44 درصد از کتابخانه ها رئیس دارای مدرک کتابداری است. در7/66درصد از کتابخانه ها شرح وظایف کارکنان روشن و مشخص است.در3/33درصد شرح وظایف کارکنان در اختیار آنان قرار گرفته.در هیچ موردی در سه سال اخیر دوره های کتابداری برگزار نشده است و در نهایت در 7/66درصد فعالیت کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جدول4ـ14. توزیع فراوانی تعداد نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های مورد پژوهش
درصد
تعداد
رشته
ـ
ـ
کتابدار با مدرک دکتری
28
8
کتابدار با مدرک کارشناسی ارشد
48
14
کتابدار با مدرک کارشناسی
ـ
ـ
کتابدار با مدرک کاردانی
ـ
ـ
غیر کتابدار با مدرک دکتری
3
1
غیر کتابدار با مدرک کارشناسی ارشد
21
6
غیر کتابدار با مدرک کارشناسی
ـ
ـ
غیر کتابدار با مدرک کاردانی
ـ
ـ
غیر کتابدار با مدرک دیپلم
100
29
جمع

نمودارشماره 4ـ5. درصد فراوانی نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های مورد پژوهش
همان طور که در جدول4ـ14، و نمودار مشاهده می شود، در کتابخانه های مورد مطالعه 29 نفر به عنوان کارمند مشغول به کارهستندکه 58/27درصد کتابداران با مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و ،27/48درصد کتابداران با مدرک کارشناسی کتابداری، و 44/3درصد کتابدار با مدرک غیرکارشناسی ارشد کتابداری و 68/20درصد کتابدار با مدرک غیرکارشناسی کتابداری هستند.
جدول 4ـ15. توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد چهارم
جمع
خیر
بلی
استاندارد مجموعه
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

100%
9
4/44
4
6/55
5
برآورده کردن نیاز های جاری و آینده آموزشی
100%
9
4/44
4
6/55
5
ارتباط داشتن با ناشران و بانک های اطلاعاتی برای ارتقاء کیفیت مجموعه
100%
9
6/55
5
4/44
4
فراهم کردن امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریق دیسک فشرده((cd
100%
9
7/66
6
3/33
3
متصل بودن به اینترنت
100%
9
7/66
6
3/33
3
کافی بودن کامپیوتر برای استفاده کاربران
100%
9
7/66
6
3/33
3
امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریق on line
100%
9
6/55
5
4/44
4
ایجاد نمودن جستجوی رایانه ای برای کاربران
100%
9
4/44
4
6/55
5
رئیس کتابخانه مسئول نهایی تصویب و خرید سفارشات است
100%
9
3/33
3
7/66
6
ارزشیابی مجموعه از نظر پاسخگو بودن منابع
100%
9
8/77
7
2/22
2
وجود سیاست مدون جهت وجین منابع
100%
9
8/77
7
2/22
2
وجود اشتراک منابع از طریق امانت بین کتابخانه ی
100%
9
4/44
4
6/55
5
وجود سیستم حفاظتی برای جلوگیری از سرقت و آتش سوزی

چنانچه ملاحظه می شود استاندارد مجموعه در جدول4ـ 15،مورد ارزیابی قرار گرفته است.طبق نتایج بدست آمده 6/55درصد به نیاز های جاری و آینده آموزشی توجه کرده و برای ارتقاء کیفیت مجموعه با ناشران و بانک های اطلاعاتی ارتباط دارند.4/44 درصد امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریق دیسک فشرده را فراهم آورده اند.3/33 درصد به اینترنت متصل بوده،دارای کامپیوتر کافی بوده و امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی از طریقon line وجود دارد.4/44 درصد جستجوی رایانه ای را برای کاربران ایجاد نموده اند.در 6/55 درصد موارد رئیس کتابخانه مسئول نهایی تصویب و خرید سفارشات است.در 7/66درصد ،منابع پاسخگو مجموعه است.2/22 درصد قانون مدوّن برای وجین منابع وجود داشته و اشتراک منابع از طریق امانت بین کتابخانه ای وجود دارد .در 6/55 موارد،سیستم حفاظتی برای جلوگیری از سرقت و آتش سوزی وجود دارد.

نمودار شماره 4ـ6 . درصد فراوانی کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص استاندارد چهارم (مجموعه)

جدول 4ـ16. توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد پنجم
جمع
خیر
بلی
استاندارد سازماندهی منابع
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

100%
9
2/22
2
8/77
7
سازماندهی منابع بر اساس قواعد بین المللی
100%
9
1/11
1
9/88
8
استفاده از فهرست های مشترک وپایگاههای کتاب شناختی
100%
8
7/66
5
3/33
3
مسئولیت فهرست نویسی مجموعه کتابخانه های
دانشکده ها برعهده کتابخانه مرکزی است
100%
9
4/44
4
6/55
5
وجود فهرستگانی از مجموعه کتابخانه های دانشگاه در کتابخانه مرکزی
100%
9
2/22
2
8/77
7
تنظیم فهرست عمومی کتابخانه برای استفاده همزمان چند نفر
100%
9
7/66
6
3/33
3
نمایه سازی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
100%
9
4/44
4
6/55
5
معطل ماندن سازماندهی مواد و منابع جدید

در جدول 4ـ16،استاندارد سازماندهی منابع مورد بررسی قرار گرفته است. ملاحظه می شود که در 8/77درصد کتابخانه ها سازماندهی منابع بر اساس قواعد بین المللی انجام می شود.(در واقع دو کتابخانه از قواعد بین المللی برای سازماندهی منابع خود استفاده نمی کند)استفاده از فهرست های مشترک و پایگاه های کتاب شناختی در9/88درصد کتابخانه ها صورت می گیرد.در3/33درصد مسئولیت فهرست نویسی بر عهده کتابخانه مرکزی است (لازم به ذکر است که در مورد این سوال یکی از مسئولین کتابخانه ها به سوال پاسخ نداده ).در6/55درصد کتابخانه ها دارای فهرستگانی از مجموعه کتابخانه در کتابخانه مرکزی هستند.در8/77درصد کتابخانه ها فهرست عمومی طوری تنظیم شده است که استفاده همزمان توسط چند کاربر در آن امکان پذیر است.3/33 درصد کتابخانه ها نمایه سازی پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی را انجام داده اند.و در 6/55درصد منابع جدید به هنگام سازماندهی معطل می مانند.

نمودار4-7. درصد فراوانی شاخص استاندارد پنجم (سازماندهی منابع)

جدول 4-17. توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد ششم
جمع
خیر
بلی
استاندارد خدمات
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

100%
9
6/55
5
4/44
4
مطلع شدن رئیس کتابخانه و کتابداران از برنامه های جدید آموزشی
100%
9
100%
9
0
0
داشتن امکانات جهت ارائه به معلولان و نابینایان
100%
9
4/44
4
6/55
5
هماهنگ بودن بخش خدمات عمومی با شیوه های نوین اطلاع رسانی
100%
9
3/33
3
7/66
6
داشتن برنامه های مشخص برای آشنا ساختن کاربران با خدمات کتابخانه
100%
9
1/11
1
9/88
8
امانت دادن منابع قابل استفاده در خارج از کتابخانه
100%
9
0
0
100%
9
وجود ضوابط و مقررات مدون برای امانت کتابخانه
100%
9
8/77
7
2/22
2
قرار دادن راهنمای استفاده از کتابخانه در ابتدای سال تحصیلی به استفاده کنندگان
100%
9
4/44
4
6/55
5
صورت گرفتن خدمات آگاهی رسانی جاری یا اشاعه گزینشی
100%
8
6/55
5
3/33
3
تهیه فتوکپی از منابع در کتابخانه
100%
9
6/55
5
4/44
4
افزایش ساعات کار به هنگام امتحانات
100%
9
2/22
2
8/77
7
حضور کتابدار متخصص در تمام ساعات کار کتابخانه
100%
9
4/44
4
6/55
5
تهیه راهنمای جستجو در پایگاه های اطلاعاتی مشترک
100%
9
9/88
8
1/11
1
وجود متخصص کامپیوتر برای نظارت بر امور نرم افزاری و سخت افزاری
100%
9
3/33
3
7/66
6
معرفی واطلاع رسانی منابع جدید

چنانچه در جدول 4ـ17، ملاحظه می شود استاندارد خدمات در جدول فوق بررسی شده است.طبق اطلاعات بدست آمده در 4/44درصد موارد،رئیس کتابخانه و کتابداران متخصص از برنامه های جدید آموزشی مطلع
می شوند.هیچکدام از کتابخانه ها امکاناتی جهت ارائه خدمات به معلولین و نابینایان ندارند.در6/55درصد موارد ،بخش خدمات عمومی کتابخانه با شیوه های نوین اطلاع رسانی هماهنگ است.در7/66درصد موارد، کتابخانه ها برنامه مشخص برای آشنا ساختن کاربران با خدمات کتابخانه دارند. 9/88درصد کتابخانه ها منابع قابل استفاده در خارج از کتابخانه را امانت میدهند.همه کتابخانه ها دارای ضوابط و مقررات مدون برای امانت دهی هستند.در 2/22درصد ،راهنمای استفاده از کتابخانه در ابتدای سال تحصیلی در اختیار مراجعان قرار می گیرد.در 6/55درصد، خدمات آگاهی رسانی یا اشاعه گزینشی اطلاعات صورت می گیرد.در 3/33درصد موارد از منابع موجود در کتابخانه فتوکپی تهیه می شود.در 4/44 درصد از کتابخانه ها ،هنگام امتحانات ساعات کار افزایش می یابد.در 8/77 درصد از کتابخانه ها ،کتابدار متخصص در تمام ساعات کار کتابخانه حضور دارد.6/55 درصد کتابخانه ها راهنمای جستجو در پایگاه های اطلاعاتی مشترک تهیه می شود.در 1/11درصد کتابخانه ها(یک کتابخانه)متخصص کامپیوتر برای نظارت بر امور نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد و در 7/66درصد،اطلاع رسانی منابع جدید صورت می گیرد.

نمودار شماره4-8 . درصد فراوانی شاخص استاندارد ششم (خدمات)

جدول4ـ18. توزیع فراوانی وضعیت کتابخانه های مورد مطالعه در شاخص های استاندارد هفتم
جمع
خیر
بلی
استاندارد ساختمان و تجهیزات
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد

100%
9
3/33
3
7/66
6
طراحی ساختمان کتابخانه برای کتابخانه بودن
100%
9
2/22
2
8/77
7
در دسترس بودن ساختمان کتابخانه برای تمام واحد های آموزشی
100%
9
7/66
6
3/33
3
قابلیت گسترش ساختمان کتابخانه برای نیازهای 30 سال آتی
100%
9
4/44
4
6/55
5
قابلیت طراحی داخلی ساختمان برای ادغام و تبدیل فضاها
100%
9
100%
9
0
0
در طراحی ساختمان کتابخانه نیازهای ویژه معلولان در نظر گرفته شده است
100%
9
7/66
6
3/33
3
قابلیت پذیرش بیست درصد کل دانشجویان در فضای مطالعه
100%
9
8/77
7
2/22
2
در نظر گرفتن یک متر مربع فضا به ازای هر 120 جلد کتاب
100%
9
6/55
5
4/44
4
پیش بینی یک متر مربع فضا برای هر 20 نشریه
100%
9
9/88
8
1/11
1
استفاده از برگه دان برای بازیابی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دانشگاهی، علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، خدمات درمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سطح معنی داری، سلسله مراتب، منابع اطلاعاتی، آزمون استاندارد