منبع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، مهارت اجتماعی، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند 2 نفر معادل 20 درصد از کل نمونه در مدارس عادی و 8 نفر معادل 80 درصد در مدارس شهری مشغول به تحصیل می باشند.
4-1-2 جنسیت
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
1
20
زن
4
80
کل
5
100

بازیابی داده های موجود در جدول فوق نشان از آن دارد که از 10 نفر معلمی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند 5 نفر جنسیت خود را مشخص کرده اند که از این تعداد 1 نفر معادل 20 درصد از کل نمونه مرد و 4 نفر معادل 80 درصد زن می باشند.
4-1-3 وضعیت تأهل
جدول 4-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل آنها
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد
مجرد
6
7/85
متأهل
1
3/14
کل
7
100

نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که از 10 نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند 7 نفر وضعیت تأهل خود را مشخص کرده اند که از این تعداد 6 نفر معادل 7/85 درصد از کل نمونه مجرد و 1 نفر معادل 3/14 درصد متأهل است.

4-1-4 سابقه کاری
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه کاری آنها
سابقه کاری ( سال )
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
20 – 10
6
60
60
بیشتر از 20
4
40
100
کل
10
100

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد از 10 نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند 6 نفر معادل 60 درصد از کل نمونه دارای سابقه کاری بین 10 تا 20 سال و 4 نفر معادل 40 درصد دارای سابقه کاری بیشتر از 20 سال می باشند.

4-1-5 تحصیلات
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها
سابقه کاری ( سال )
فراوانی
درصد
فوق دیپلم
3
30
لیسانس و بالاتر
7
70
کل
10
100

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد از 10 نفری که در این پژوهش شرکت کرده اند 3 نفر معادل 30 درصد از کل نمونه دارای تحصیلات فوق دیپلم و 7 نفر معادل 70 درصد از کل نمونه دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر می باشند.

4-1-5 رفتارهای مربوط به خود
اولین پرسشنامه ای که در این پژوهش بدان پرداخته می شود مشتمل بر 20 سؤال می باشد که به بررسی مهارت اجتماعی دانش آموزان می پردازد مقیاس سنجش این پرسشنامه ، طیف لیکرت از 1 ( هیچگاه ) تا 5 ( همیشه ) می باشد، از جمع نمرات پرسشنامه به مهارت اجتماعی هر فرد می رسیم، در ادامه به بررسی توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره مهارت اجتماعی آنها پرداخته می شود.

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره رفتارهای مربوط به خود آنها به تفکیک نوع آزمون
رفتارهای مربوط به خود
پیش آزمون
پس آزمون

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
40 – 20
6
60
60
0
0
0
60 – 40
4
40
100
4
40
40
80 – 60
0
0
100
6
60
100
کل
10
100

10
100

میانگین
40/40
64
انحراف معیار
618/8
165/10
مینیمم
26
48
ماکزیمم
51
76

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد به میانگین، انحراف معیار، مینمم و ماکزیمم رفتارهای مربوط به خود دانش آموزان در مرحله پیش آزمون به ترتیب 40/40، 618/8، 26 و 51 می باشند این در حالی است که همین شاخص ها پس از برگزاری دوره به ترتیب 64، 165/10، 48و 76 است.
شکل 4-1 نمودار باکس پلاترفتارهای مربوط به خود آزمودنی ها به تفکیک آزمون های انجام شده
4-1-6 رفتارهای فردی
اولین پرسشنامه ای که در این پژوهش بدان پرداخته می شود مشتمل بر 32 سؤال می باشد که به بررسی مهارت اجتماعی دانش آموزان می پردازد مقیاس سنجش این پرسشنامه ، طیف لیکرت از 1 ( هیچگاه ) تا 5 ( همیشه ) می باشد، از جمع نمرات پرسشنامه به مهارت اجتماعی هر فرد می رسیم، در ادامه به بررسی توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره رفتارهای فردی آنها پرداخته می شود.

جدول 4-6 توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره رفتارهای فردی آنها به تفکیک نوع آزمون
رفتارهای فردی
پیش آزمون
پس آزمون

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
64 – 32
4
40
40
0
0
0
96 – 64
6
60
100
4
40
40
128 – 96
0
0
100
6
60
100
کل
10
100

10
100

میانگین
30/62
90/98
انحراف معیار
198/10
685/14
مینیمم
48
76
ماکزیمم
74
118

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد به میانگین، انحراف معیار، مینمم و ماکزیمم رفتارهای فردی دانش آموزان در مرحله پیش آزمون به ترتیب 30/62، 198/10، 48 و 74 می باشند این در حالی است که همین شاخص ها پس از برگزاری دوره به ترتیب 90/98، 685/14، 76 و 118 است.

شکل 4-2 نمودار باکس پلاترفتارهای فردی آزمودنی ها به تفکیک آزمون های انجام شده
4-1-6 رفتارهای مربوط به کار
اولین پرسشنامه ای که در این پژوهش بدان پرداخته می شود مشتمل بر 24 سؤال می باشد که به بررسی مهارت اجتماعی دانش آموزان می پردازد مقیاس سنجش این پرسشنامه ، طیف لیکرت از 1 ( هیچگاه ) تا 5 ( همیشه ) می باشد، از جمع نمرات پرسشنامه به مهارت اجتماعی هر فرد می رسیم، در ادامه به بررسی توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره رفتارهای مربوط به کار آنها پرداخته می شود.

جدول 4-7 توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره رفتارهای مربوط به کار آنها به تفکیک نوع آزمون
رفتارهای مربوط به کار
پیش آزمون
پس آزمون

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
48 – 24
7
70
70
0
0
0
72 – 48
3
30
100
5
50
50
96 – 72
0
0
100
5
50
50
کل
10
100

10
100
100
میانگین
20/46
70/67
انحراف معیار
67/5
750/10
مینیمم
40
52
ماکزیمم
55
80

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد به میانگین، انحراف معیار، مینمم و ماکزیمم رفتارهای فردی دانش آموزان در مرحله پیش آزمون به ترتیب 20/46، 46، 40 و 55 می باشند این در حالی است که همین شاخص ها پس از برگزاری دوره به ترتیب 70/67، 750/10، 52 و 80 است.

شکل 4-3 نمودار باکس پلاترفتارهای مربوط به کار آزمودنی ها به تفکیک آزمون های انجام شده
4-1-6 رفتارهای مربوط به محیط
اولین پرسشنامه ای که در این پژوهش بدان پرداخته می شود مشتمل بر 13 سؤال می باشد که به بررسی مهارت اجتماعی دانش آموزان می پردازد مقیاس سنجش این پرسشنامه ، طیف لیکرت از 1 ( هیچگاه ) تا 5 ( همیشه ) می باشد، از جمع نمرات پرسشنامه به مهارت اجتماعی هر فرد می رسیم، در ادامه به بررسی توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره رفتارهای مربوط به محیط آنها پرداخته می شود.

جدول 4-8 توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره رفتارهای مربوط به محیط آنها به تفکیک نوع آزمون
رفتارهای مربوط به محیط
پیش آزمون
پس آزمون

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
26 – 13
0
0
0
1
10
10
39 – 26
6
60
60
6
60
70
52 – 39
4
40
100
3
30
100
کل
10
100

10
100

میانگین
80/24
10/34
انحراف معیار
315/4
657/6
مینیمم
19
25
ماکزیمم
31
45

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها مشاهده می گردد به میانگین، انحراف معیار، مینمم و ماکزیمم رفتارهای فردی دانش آموزان در مرحله پیش آزمون به ترتیب 80/24، 315/4، 19و 31 می باشند این در حالی است که همین شاخص ها پس از برگزاری دوره به ترتیب 10/34، 657/6، 25 و 45 است.
شکل 4-4 نمودار باکس پلاترفتارهای مربوط به محیط آزمودنی ها به تفکیک آزمون های انجام شده
4-1-5 مهارت های اجتماعی
پرسشنامه های که در این پژوهش به منظور بررسی مهارت های اجتماعی افراد بررسی می شود مشتمل بر 89 سؤال می باشد، مقیاس سنجش این پرسشنامه ، طیف لیکرت از 1 ( هیچگاه ) تا 5 ( همیشه ) می باشد، از جمع نمرات پرسشنامه به مهارت اجتماعی هر فرد می رسیم، در ادامه به بررسی توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره مهارت اجتماعی آنها پرداخته می شود.

جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد دانش آموزان بر حسب نمره مهارت های اجتماعی آنها به تفکیک نوع آزمون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ناخودآگاه، پیش آزمون، کم توان ذهنی Next Entries منابع پایان نامه درباره جغرافیای سیاسی، شهرستان رودبار، هویت دینی