منبع پایان نامه ارشد درمورد تسهیلات عمومی، عدالت فضایی، مدارس راهنمایی

دانلود پایان نامه ارشد

Abstract………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول
عنوان صفحه
(3-1)وضعیت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر 1390……………………………………………..73
(3-2) شاغلان بر حسب جنس و گرههای عمده ی فعالیت سال 1390………………………….74
(3-3)جمعیت شهر گرگان بر حسب سن و جنس، سال 1390…………………………………….76
(3-4)نسبت جنسی جمعیت شهر گرگان سال 1390………………………………………………..78
(3-5)نسبت باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر در سال 1390……………………………………..80
(3-6)مهاجران وارد شده به شهر گرگان طی سالهای 1385 تا 1390 بر حسب سن و جنس …..
……………………………………………………………………………………………………………………….81
(3-7)طرح های توسعه ی شهری تهیه شده برای شهر گرگان……………………………………83
(3-8)سرانه ی کاربری تجاری شهر گرگان…………………………………………………………….84
(3-9)سرانه ی کاربری فرهنگی شهر گرگان……………………………………………………………86
(3-10)سرانه ی کاربری مذهبی شهر گرگان……………………………………………………………87
(3-11)سرانه ی کاربری ورزشی شهر گرگان…………………………………………………………..88
(3-12)سرانه ی کاربری درمانی شهر گرگان…………………………………………………………..89
(3-13)سرانه ی کاربری اداری- انتظامی شهر گرگان……………………………………………….90
(3-14)سرانه ی کاربری فضای سبز شهر گرگان………………………………………………………91
(4-1)شعاع عملکرد هر یک از کاربریها………………………………………………………………..104
(4-2) طبقه بندی تسهیلات عمومی بر مبنای شعاع عملکرد1……………………………………106
(4-3) طبقه بندی تسهیلات عمومی بر مبنای شعاع عملکرد2……………………………………106
(4-4) مطلوبیت دسترسی به نواحی شهر گرگان بر مبنای مساحت و درصد………………..113
(4-5) مقیاس کمی برای مقایسه ی زوجی معیارها…………………………………………………116
(4-6) جدول مقایسه ی زوجی…………………………………………………………………………..118
عنوان صفحه
(4-7) اوزان اختصاص داده شده به هر یک از تسهیلات…………………………………………119
(4-8) مقدار RI پیشنهادی ساعتی………………………………………………………………………120
(4-9)میزان مطلوبیت نواحی شهر گرگان به لحاظ دسترسی به کلیه ی تسهیلات عمومی
…………………………………………………………………………………………………………………….122

فهرست اشکال و نمودار
عنوان صفحه
(2-1)شكل انواع خودهمبستگي فضايي………………………………………………………………….58
(3-1)نمودار بارش ماهیانه ی شهر گرگان……………………………………………………………..71
(3-2)جمعیت شهر گرگان بر حسب سن و جنس سال 1390…………………………………….77
(3-3)نسبت جنسی جمعیت شهر گرگان در سال 1390……………………………………………..79
(3-4)نمودار نسبت باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشترسال 1390…………………………………80

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
(3-1)مسیر دیوار تدافعی گرگان…………………………………………………………………………..63
(3-2)موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان…………………………………..65
(3-3)كاربري هاي شهر گرگان در وضعيت موجود………………………………………………..92
(4-1) توزیع فضایی تسهیلات عمومی شهر گرگان………………………………………………….97
(4-2) فاصله از دبستان……………………………………………………………………………………..100
(4-3) فاصله از دبیرستان…………………………………………………………………………………..100
(4-4) فاصله از مدارس راهنمایی……………………………………………………………………….101
(4-5) فاصله از بیمارستان………………………………………………………………………………….101
(4-6) فاصله از پارک……………………………………………………………………………………….101
(4-7) فاصله از کتابخانه……………………………………………………………………………………101
(4-8) فاصله از مجموعه های ورزشی…………………………………………………………………102
(4-9) فاصله از کلانتریها…………………………………………………………………………………..102
(4-10) فاصله از مساجد……………………………………………………………………………………102
(4-11) فاصله از مراکز آتش نشانی…………………………………………………………………….102
(4-12) فاصله از مراکز پستی……………………………………………………………………………..103
(4-13) فاصله از جایگاههای سی ان جی……………………………………………………………..103
(4-14) فاصله از جایگاههای بنزین……………………………………………………………………..103
(4-15)نقشه دسترسی به دبستان ها……………………………………………………………………..106
(4-16) نقشه دسترسی به مدارس راهنمایی………………………………………………………….106
(4-17) نقشه دسترسی به دبیرستانها…………………………………………………………………107
(4-18) نقشه دسترسی به بیمارستانها……………………………………………………………………107
عنوان صفحه
(4-19) نقشه دسترسی به پارک های شهری…………………………………………………………107
(4-20) نقشه دسترسی به کتابخانه ها……………………………………………………………..107
(4-21) نقشه دسترسی به مجموعه های ورزشی……………………………………………………108
(4-22) نقشه دسترسی به کلانتری ها………………………………………………………………….108
(4-23) نقشه دسترسی به مساجد……………………………………………………………………….108
(4-24) نقشه دسترسی به ايستگاههای آتش نشانی………………………………………………….108
(4-25) نقشه دسترسی به مراکز پستی………………………………………………………………….110
(4-26) نقشه دسترسی بر اساس جمعیت………………………………………………………………110
(4-27) نقشه کالیبره شده بر مبنای جمعیت………………………………………………………110
(4-28) نقشه نهایی مطلوبیت دسترسی به پست……………………………………………………..110
(4-29) نقشه دسترسی به جایگاه سی ان جی………………………………………………………..111
(4-30) نقشه دسترسی بر اساس جمعیت………………………………………………………………111
(4-31) نقشه کالیبره شده بر مبنای جمعیت……………………………………………………….111
(4-32) نقشه نهایی مطلوبیت دسترسی به سی ان جی…………………………………………….111
(4-33) نقشه دسترسی به جایگاه بنزین………………………………………………………………..112
(4-34) نقشه دسترسی بر اساس جمعیت………………………………………………………………112
(4-35) نقشه کالیبره شده بر مبنای جمعیت……………………………………………………….112
(4-36) نقشه نهایی مطلوبیت دسترسی به بنزین……………………………………………………..112
(4-37) نقشه دسترسی به کلیه تسهیلات عمومی شهر گرگان…………………………………..122
(4-38) نقشه توزیع تسهیلات عمومی بر مبنای شاخص موران………………………………124
(4-39) نقشه توزیع تسهیلات عمومی بر مبنای آماره ی عمومی G………………………..126
(4-40) نقشه تحلیل همبستگی دو متغیره ی موران………………………………………………128

چکیده
مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی رابطه ی بین توزیع تسهیلات و جمعیت، 13 نوع از تسهیلات عمومی را مورد بررسی قرار داده است.روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه و جمع آوری داده ها با مراجعه به سازمانها و ادارات مربوطه انجام شده است. در تحلیل داده ها نیز روشهای AHP، ضریب موران، آماره عمومی G و روش دو متغیره ی موران در محیط نرم افزارهای GIS وGeo DA به کار برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دسترسی به تسهیلات عمومی شهری در شهر گرگان در نواحی مرکزی و محلات قدیمی شهر بیشتر و نواحی حاشیه ای از کمترین دسترسی برخوردار می باشند. همچنین نتایج حاصل از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد طرح تفصیلی، استان گلستان، توسعه ی شهری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، تسهیلات عمومی، سلسله مراتبی