منبع پایان نامه ارشد درمورد تجدید نظرخواهی، دستور موقت، حل اختلاف، اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

طرف مقابل از محکوم علیه دریافت و به معترض پرداخت خواهد شد.
در پایان هر سال و با تصویب فدراسیون فوتبال، هزینه‌های مذکور، متناسب با شاخص‌های اقتصادی و نرخ تورم در جامعه، تعدیل و رسماً اعلام خواهد شد.
تبصره: رسیدگی به گزارش مقامات رسمی مسابقه و گزارش موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 این آیین نامه ، بدون پرداخت هزینه رسیدگی خواهد بود.
• ماده 10 احضار و دعوت به جلسه رسیدگی
احضار و دعوت به کمیته انضباطی از طریق نمابر یا پست سفارشی صورت می‌گیرد.
طرفین م یتوانند تا دو نفر به عنوان مشاور، نماینده یا وکیل یا کارگزار رسمی را برای شکایت یا طرح و پیگیری دعوی و یا دفاع از خود به کمیته انضباطی معرفی نمایند.
تبصره 1: با توجه به سهولت پیگیری و صدور آرا ی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و نیز مراحل تجدید نظرخواهی آن در استیناف هزینه وکالت برای وکلای رسمی و غیر رسمی نمی‌تواند بیش از 1 تا 5 درصد از کل مبلغ طلب فرد ذی نفع باشد.
تبصره 2: اشخاص حقوقی می توانند برای طرح پیگیری دعوی و یا شکایت و دفاع از حق خود، نماینده حقوقی را معرفی نمایند.
رسیدگی بدون حضور طرفین از اختیارات کمیته انضباطی می‌باشد، ولی چنانچه با دعوت کمیته، طرفین یا وکلای آنان جهت دفاع و ادای توضیحات در جلسه رسیدگی حاضر شوند،
توضیحات آنها استماع و لوایح تقدیمی شان ثبت و در رسیدگی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در صورت لزوم می‌توان داوران، ناظران و سایر مقامات رسمی مسابقه را نیز حسب نیاز و جهت ادای توضیحات باهماهنگی دبیر کل فدراسیون و یا رئیس سازمان لیگ حرفه‌ای به تناسب نوع مسابقه به کمیته انضباطی دعوت کرد.
مطابق مقررات انضباطی فیفا، حضور رسانه‌های گروهی (نوشتاری، شنیداری و دیداری) در جلسه کمیته‌های انضباطی و استیناف ممنوع است، ولی بنا به تشخیص و پیشنهاد رئیس کمیته رسیدگی کننده و موافقت رئیس فدراسیون (و در شهرستانها و استانها با موافقت رئیس هیئت فوتبال) در موارد ضروری، حضور رسانه‌های مذکور مجاز خواهد بود.
• ماده 11 دستور موقت
کمیته انضباطی می‌تواند تا موعد تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نهایی، به منظور جلوگیری از هرگونه خسارت مادی و معنوی، نسبت به صدور دستور موقت(بر اساس مواد 6 و 7 این آیین‌نامه) اقدام نماید. در این صورت، محرومیت ناشی از صدور دستور موقت در زمان صدور حکم، محاسبه خواهد شد.
دستور موقت به تناسب موضوع مورد بحث می‌تواند بلافاصله انشاء و صادر و اعلام گردد و مشمول ابلاغ 72 ساعت قبل از اولین مسابقه نخواهد بود.
• ماده 12 صدور حکم
در آرای کمیته‌های انضباطی موارد ذیل باید رعایت شود:
•  ذکر نام طرفین و وکلای ایشان
• اشاره به موضوع و گردش کار پرونده
• اشاره کافی به مدارک، مستندات و دفاعیات طرفین
• استدلال کافی و استناد به مبانی قانونی و حقوقی
• تصریح به قطعی بودن یا قابل تجدیدنظر بودن رأی با ذکر
• مهلت اعتراض و مرجع تجدیدنظر
• امضای رأی توسط اعضای کمیته انضباطی
ماده 13 صدور رأی اصلاحی
هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی کمیته، اشتباهی رخ دهد مانند از قلم افتادن یا زیاد شدن یک یا چند کلمه و یا وقوع اشتباه در محاسبه تا هنگامی که تجدیدنظر نسبت به آن درخواست نشده، کمیته راساً یا به درخواست ذینفع رأی را تصحیح نموده و رأی اصلاحی را به طرفین ابلاغ می‌کند. تسلیم رونوشت رأی اصلی، بدون ارائه رونوشت رأی اصلاح شده، ممنوع است. حکم کمیته در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.
تبصره 1: در مواردی که رأی اولیه کمیته انضباطی قابل تجدیدنظر باشد، رأی اصلاحی نیز در مدت مقرر قابل تجدیدنظر خواهد بود.
تبصره 2 : چنانچه رأی اولیه به واسطه تجدیدنظر نقض شود، رأی اصلاحی نیز نقض و از اعتبار خواهد افتاد.
• ماده 14 ابلاغ و انتشار حکم
حکم کمیته انضباطی فدراسیون ، توسط دبیر کل فدراسیون فوتبال و از طریق نمابر یا پست سفارشی به آدرس رسمی اصحاب پرونده ارسال و به ایشان ابلاغ خواهد شد.
در کمیته‌های انضباطی استان و شهرستان، ابلاغ رأی توسط رئیس هیئت فوتبال خواهد بود.
 انتشار مفاد حکم، فقط پس از ابلاغ به اصحاب پرونده و قطعیت آن، امکان پذیر است.
• ماده 15 آرای قابل تجدید نظر
آرای کمیته های انضباطی قطعی است، مگر در موارد زیر:
• محرومیت از تمامی موارد زیر شامل: ورود به ورزشگاه، انجام مسابقه، حضور در اتاق رختکن و جایگاه نیمکت ذخیره‌ها و شرکت در هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال بیش از سه جلسه یا دو ماه بر حسب مورد
• انجام بازی بدون حضور تماشاگر، انجام بازی در زمین بی‌طرف یا ورزشگاه خاص بیش از دو جلسه
• ابطال نتیجه بازی و تغییر نتیجه آن
• اخراج از مسابقات
• پس گرفتن جوایز و مقام
• کسر امتیازات
• تنزل به دسته پایین تر
• جرایم نقدی بیش از ده میلیون ریال
مرجع تجدید نظر:
تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی فدراسیون، درکمیته استیناف به عمل می آید و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی استان، کمیته انضباطی فدراسیون است و مرجع تجدید نظرخواهی از آرای کمیته انضباطی شهرستان، مرکز همان استان است و مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای هیأت منصفه ساز مان لیگ حرفه‌ای کمیته انضباطی فدراسیون خواهد بود.
مهلت تجدید نظرخواهی:
آرای کمیته‌های انضباطی، یک هفته پس از ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد . روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت، محاسبه نمی شود.
در کلیه مهلت‌های تعیین شده در این آیین نامه، تعطیلات رسمی جزء مواعد قانونی محسوب نمی‌شود.
• ماده 16 ساختار کمیته استیناف
این کمیته به عنوان مرجع عالی قضایی، صالح به رسیدگی نسبت به کلیه آرا و تصمیمات قابل تجدید نظر می‌باشد و شامل یک نفر رئیس، یک نفر معاون (که هر دو باید دارای تحصیلات حقوقی باشند) به علاوه سه عضو دیگر است که با پیشنهاد رئیس فدراسیون و پس از تصویب هیئت رئیسه با حکم رئیس فدراسیون منصوب می‌شوند. کمیته استیناف با حضور حداقل سه نفر از اعضاء که لزوما یک نفر از ایشان رئیس یا معاون باشد، تشکیل جلسه داده و با رأی اکثریت مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. مسؤول حقوقی فدراسیون، دبیر کمیته استیناف است و بدون حق رأی در جلسات شرکت نموده و مسؤولیت تنظیم صورتجلسات، گردش کار پرونده ها و پیش نویس آراء را به عهده دارد.
• ماده 17 صلاحیت، شرح وظایف و شیوه رسیدگی در کمیته استیناف
کمیته استیناف حق دارد به جز موارد استثنا شده در این آیین نامه، احکام بدوی کمیته‌های انضباطی و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون را که مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است، در چارچوب مقررات مربوطه تأیید، ردو یا اصلاح نماید. معترضین به احکام کمیته انضباطی فدراسیون باید ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ حکم، درخواست تجدید نظر خود را به همراه مدارک و مستندات به کمیته صادر کننده رأی بدوی تسلیم نمایند. کمیته استیناف مکلف است حداکثر تا یک ماه به اعتراض رسیدگی نموده و رأی صادر نماید. شرایط و تشریفات صدور، ابلاغ و نحوه انتشار آرای کمیته استیناف نیز مانند آرای کمیته‌های انضباطی است.
• ماده 18 حل اختلاف در تعهدات
به ادعای عدم ایفای تعهدات متقابل بین باشگاه و بازیکن و یا مربی یا سایر دست اندرکاران فوتبال (تا هنگامی که این امر طبق اساسنامه به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان واگذار نشده ) در سازمان لیگ حرفه‌ای توسط هیأت منصفه و در سایر دستجات مسابقات فوتبال در کمیته‌های انضباطی رسیدگی می‌شود که در صورت عدم گذشت مدعی و یا عدم سازش طرفین، کمیته با صدور رأی، حل اختلاف خواهد نمود.
تبصره 1 : قراردادهای داخلی منعقد شده بین باشگاه‌ها و بازیکنان و مربیان و سایر عوامل تیمها که در مقام شکایت یا تقاضای حل اختلاف و به عنوان مستند ادعا در ارکان قضایی فدراسیون ابراز شود، در چارچوب آیین نامه و مقررات فصل مربوطه معتبر است و قطع نظر از نتیجه رسیدگی در صورت اختلاف سقف قرارداد داخلی با قرارداد ثبت شده در فدراسیون فوتبال، هر یک از طرفین به پرداخت 20 درصد از ارزش قرارداد مذکور در حق فدراسیون فوتبال جریمه خواهند شد.
تبصره 2 : در شرایط زیر رسیدگی توسط مراجع ذیصلاح متوقف شده و مختومه اعلام خواهد شد:
1-توافق طرفین یا گذشت شاکی یا مدعی در مواردی که رسیدگی به درخواست وی صورت گرفته است
2-فوت متخلف
3-ورشکسته شدن باشگاه و مدیران پس از تشخیص کمیسیون خاص که از سوی رئیس یا هیأت رئیسه فدراسیون تعیین می‌شود.
• ماده 19 موارد امتناع از رسیدگی
اعضای کمیته‌ها‌ی انضباطی و استیناف در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نمایند:
وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضا با یکی از طرفین.
اعضاء، متکفل امورِ یکی از طرفین باشند.
اعضاء یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
بین اعضاء با یکی از طرفین ، دعوی حقوقی یا جزایی در مراجع قضایی مطرح باشد و یا مطرح بوده واز تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
اعضاء، سابقه اظهار نظر ماهوی در پرونده داشته باشند.
تبصره 1: اعتراض به صلاحیت اعضا، مطابق بندهای مذکور و تا پایان جلسه اول رسیدگی، قابل استماع است.
تبصره 2 : اعلام امتناع از رسیدگی به پرونده باید در اولین جلسه رسیدگی، به رئیس فدراسیون، دبیرکل یا رئیس کمیته مذکور اعلام شود تا عضو موقت دیگری برای رسیدگی به پرونده تعیین شود.
تبصره 3: حضور اعضای کمیته انضباطی و استیناف، در کمیسیون بدوی و تجدید نظر به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات مربوط به دوپینگ بلامانع می‌باشد.
فصل سوم: تخلفات و تنبیهات
ماده 20 عناوین تنبیهات اشخاص حقیقی
• تذکر
• توبیخ شفاهی یا کتبی با درج در پرونده
• جریمه نقدی تا مبلغ 300 میلیون ریال
• محرومیت از مسابقات (محرومیت از شرکت در تعداد خاص یا دوره ای مشخص یا دائم)
• محرومیت از ورود به ورزشگاه
• محرومیت از حضور در اتاق رختکن و یا نشستن در نیمکت و جایگاه ذخیره‌ها
• عدم اجازه شرکت در هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال
• محرومیت از مصاحبه مطبوعاتی و رسانه‌ای
• الزام به استرداد جایزه (مدال، کاپ، وجه نقد)
• محرومیت از حق نقل و انتقال به مدت معین (نیم فصل تا یک فصل مسابقات)
ماده 21 عناوین تنبیهات اشخاص حقوقی
• تذکر
• توبیخ شفاهی یا کتبی با درج در پرونده
• جریمه نقدی تا مبلغ 300 میلیون ریال
• عدم اجازه نقل و انتقال
• الزام به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر
• الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی‌طرف
• محروم نمودن از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص یا استادیوم خودی
• کسر امتیاز
• تغییر نتیجه مسابقات و بازنده نمودن با نتیجه سه بر صفر
• اخراج از مسابقات
• تنزل به دسته پایین‌تر
• حذف تیم از دوره مسابقات
• محروم نمودن از دوره مسابقات
• تکرار مسابقه
• الزام به استرداد جوایز (مدال، کاپ، وجه نقد)
ماده 22 تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی
ارتکاب هر یک از اعمال زیر علاوه بر جریمه توسط داور مسابقه (کارت زرد و قرمز)، از یک میلیون تا یکصد میلیون ریال جریمه و از یک تا هشت جلسه یا یک تا شش ماه محرومیت در بر خواهد داشت:
• الف) رفتار غیر ورزشی و برخورد زننده
• خطای شدید
• اعتراض به تصمیم داور با گفتار
• اعتراض به تصمیم داور با رفتار فیزیکی (لمس داور، دست زدن به داور، اشاره به داور و…)
• انداختن آب دهان بر روی افراد
• بی احترامی و توهین و فحاشی
• نقض مکرر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد کارشناسی ارشد، حقوق جزا، مجمع عمومی، تجدید نظرخواهی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد رادیو و تلویزیون، معیارهای اخلاقی، رسانه های گروهی، جبران خسارات