منبع پایان نامه ارشد درمورد تاکتیک های بازاریابی، عملکرد صادرات، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

توزیع یا محل (به انگلیسی: Place)
۳ – قیمت‌گذاری (به انگلیسی: Pricing)
۴ – ترویج (پیشبرد) (به انگلیسی: Promotion)

بازاریابی دارای انواع مختلفی است:
• بازاریابی صنعتی
• بازاریابی مصرفی
• بازاریابی چندسطحی
• بازاریابی پارتیزانی
• بازاریابی مویرگی
• بازاریابی چریکی
• بازاریابی دهان به دهان
• بازاریابی اینترنتی
• بازاریابی تک به تک
• بازاریابی شبکه‌ای
• بازاریابی ویروسی
• بازاریابی سیستماتیک
• بازاریابی مفهومی
با توجه به انواع مختلف بازاریابی که در بالا ذکر شد هر کدام از آنها تاکتیک های مخصوص خود را دارا می باشند که شرکت ها با انتخاب هریک از انواع بازایابی ها که مطلوب وضعیت خود می باشند نسبت به اتخاذ تاکتیک های مطلوب و مربوطه اقدام می نمایند.

3-4 فرضیات و مدل پژوهش
فرضیه یا انگاشته37 یا یک توضیح برای یک رخداد است یا پیشنهادی برای اینکه چگونه چند رخداد با یک دیگر رابطه دارند. در تعریفی دیگر، فرضیه، به فرضی که گفته می‌شود که به عنوان یک توضیح و تفسیر آزمایشی بکار می‌رود و پایه پژوهش های بعدی را تشکیل می‌دهد. معمولاً تشکیل یک فرضیه، نخستین گام در حل مساله یا مشکل است.
در روش پژوهش، فرضیه عبارت است از راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای پاسخ به مسئله. به عبارت دیگر، ریشه یک فرضیه مناسب با انتخاب و بیان مسئله در هم آمیخته است. فرضیه ابزار نیرومندی است که پژوهشگر را قادر می‌سازد تا نظریه را به مشاهده و مشاهده را به نظریه ربط دهد. فرضیه یک قضیه شرطی یا فرضی است که تأیید یا رد آن باید بر اساس سازگاری مفاهیم آن و به استناد مدارک تجربی و دانش گذشته، آزمایش شود.
فرضیه نباید به شیوه‌ای صورت‌بندی شود که سزاوار ملاحظه و توجهات خاصی باشد، اما باید توجه داشت که امکان ندارد تصویر روشنی از مسئله، بدون داشتن یک یا چند فرضیه داشت. بنابراین، تنها موضوع مهم این است که فرضیه باید آگاهانه تشخیص داده شود و با مهارت صورت‌بندی شود تا از آن بتوان به عنوان محوری که پژوهش را هدایت می‌کند، استفاده کرد. فرضیه، قبل از جمع‌آوری اطلاعات، تدوین می‌شود
پژوهش کنونی دارای 5 فرضیه می باشد :

• فرضیه اول: مزایای رقابتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد
فرض H0 : مزایای رقابتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن ندارد
فرض H1 : مزایای رقابتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد

• فرضیه دوم : تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد
فرض H0 : تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن ندارد.
فرضH1 : تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد.

• فرضیه سوم: تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر مزایای رقابتی آن دارد.
فرضH0 :تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر مزایای رقابتی آن ندارد.
فرضH1 : تطبیق تاکتیک های بازاریابی با بازار صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر مزایای رقابتی آن دارد.

• فرضیه چهارم: تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی دارد.
فرضH0 : تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی ندارد.
فرض H1 : تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر تطبیق تاکتیک های بازاریابی آن با بازار خارجی دارد.

• فرضیه پنجم : تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن ر دارد.
فرضH0 : تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن ندارد.
فرضH1: تعهدات صادراتی شرکت تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی آن دارد.

شکل شماره 1- 1: مدل پژوهش

3-5 جامعه پژوهش
جامعه آماری38، عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گردآورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباط‌هایی راجع به آن انجام دهیم.
جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور كلی پدیده ها ی اطلاق می شود كه پژوهش گر می تواند نتیجه مطالعه خود را به كلیه آنها تعمیم دهد. جامعه آماری پژوهش با یك یا چند صفت مشترك شناسایی می شود.
در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به كلیه آحاد جامعه و مطالعه تك تك آنها امكان پذیر نیست. در این صورت پژوهش گر ناگزیر است كه بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد. مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونه گیری می نامند.
منظور از عمل گردآوردن داده‌ها، استخراج نتایج درباره جامعه می‌باشد. یا به بیان ساده‌تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند در نتیجه جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند
جامعهی آماری پژوهش، ، مدیران عالی صادر کنندگان نمونه کشور در سال های گذشته و اعضای اتاق صنایع ومعادن و بازرگانی تهران و انجمن صنفی صادرکنندگان می باشد.حجم جامعه آماری 1011 نفر می باشد که مربوط به استان تهران می باشند.

3-6 قلمرو پژوهش
الف:قلمرو مکانی: استان تهران
ب: زمانی : از تاریخ توزیع پرسشنامه به مدت 3 ماه
ج: موضوعی:
بررسی آثار مزایای رقابتی ، تغییر تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

3-7 حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه در آمار به تعدادی از اجزا انتخاب شده با روش تصادفی از یک جامعه آماری گفته می‌شود که با بررسی مشخصات در نمونه فرضیات آماری در جامعه مرجع قابل پژوهش می‌باشند. اگر بخواهیم موضوعی خاص را در مورد جامعه‌ای بررسی کنیم، می‌توانیم تک تک اعضای آن مجموعه را مورد بررسی قرار دهیم. اما در راهی ساده‌تر می‌توانیم موضوع را درمورد تعداد محدودی از جامعه آماری (که به تصادف، با دقت و مطالعه لازم انتخاب می‌شوند و تعدادشان به فراخور اندازه جامعه آماری تغییر می‌کند) بررسی کرده و نتیجه را به آن جامعه نسبت دهیم. در اینصورت مشکلاتی مانند در دسترس نبودن تمام اعضای جامعه، وقت‌گیر بودن، هزینه بالا و از بین رفتن جامعه در برخی مطالعات، مرتفع می‌گردند.حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به دست خواهد آمد.
(3-1)
حجم جامعه : 1011 نفر
حجم نمونه برابر است با: 277.740825356
با سطح خطای ۵ درصد
تعداد 350 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شد که در نهایت 294 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد که در این میان ، 277 پرسشنامه به درستی تکمیل شده بود که قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند.
3-8 ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامهی پژوهش گر ساخته میباشد. اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی برای طراحی مدل سوالات پرسشنامه بدست آمده اند تا در انتها یک پرسش نامه پژوهش گر ساخته تهیه گردد. پرسش نامه یك طرح پژوهشی، مقاله یا پایان نامه می تواند به دو صورت باشد. نوع اول پرسش نامه استاندارد است، به این معنا كه این نوع پرسشنامه قبلا توسط پژوهشگران و یا صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفته است و پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. نوع دوم از پرسشنامه ها پرسش نامه پژوهش گر ساخته است كه در آن خود پژوهش گر اقدام به طراحی سوالات پرسشنامه برای اولین بار می نماید و در اینجاست كه ابتدا باید روایی و پایایی پرسشنامه را مورد تایید قرار داد و سپس نسبت به تكمیل كامل پرسشنامه ها توسط مخاطبان اقدام نمود.. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامهی پژوهش گر ساخته میباشد. در طراحی پرسشنامه از مقیاس لیکرت پنجگزینهای از1 تا 5 استفاده شد.پرسشنامه پژوهش از نوع بسته می باشد و دارای 2 بخش است ،بخش اول که ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان نظیر سن ، جنسی ،تحصیلات ، را در نظر میگیرد و بخش دوم به سوالات اصلی پرسشنامه اختصاص دارد که داده های مورد نیاز پژوهش را بدست می دهد

3-9 روش گردآوری اطلاعات
ابتدا به منظور مطالعهی مباحث نظری مرتبط با موضوع پژوهش و نیز بررسی ادبیات موضوع و پیشینهی پژوهش از اطلاعات مکتوب دراین رابطه شامل کتب تخصصی مربوط به ، مجلات و مقالات، پایاننامههای مشابه و نیز اطلاعات موجود در اینترنت و بروشورها و کاتالوگهای مربوط به موضوع پژوهش استفاده می شود و سپس مدل نظری برای درک بهتر مطالب ارایه می گردد و در پی آن جهت آزمون این مدل از پرسشنامه استفاده شده است گردآوری داده های اولیه مورد نیاز این پژوهش از طریق پایگاه های علمی معتبر و مجلات علمی پژوهشی و پایان نامه های انجام گرفته و کتب مرجع و مصاحبه با افراد صاحب نظر در زمینه صادرات می باشد. سپس داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه که مهمترین ابزار جهت گردآوری داده های جامعه این پژوهش است، جمع آوری گردید.،پرسش نامه در میان مدیران و کارکنان شرکت های صادراتی و یا فعالین مرتبط با صادرات در ماه های آذر ، دی و بهمن 1393 توزیع شده است جهت در اختیار قراردادن این پرسشنامه به مدیران پاره ای از پرسشنامه ها به صورت پستی و تعدادی از آنها برای مدیران ایمیل گردید و تعدادي از پرسشنامه ها بصورت حضوری در اختیار سوال شوندگان قرار گرفت.

3-10 بررسی پایایی ابزار اندازه گیری
قابلیت اعتماد كه واژه هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار برای آن به كار برده می‌شود یكی از ویژگی های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی) است. مفهوم یاد شده با این امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گیری در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی كه برای قابلیت اعتماد ارائه شده است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی (1989) اشاره كرد: «همبستگی میان یك مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر یك گروه آزمودنی به دست آمده است.
با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی وی را می سنجد.
لازم به ذكر است كه قابلیت اعتماد در یك آزمون می‌تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به كار برده می‌شود. از آن جمله می‌توان به الف) اجرای دوباره (روش بازآزمایی) ، ب) روش موازی (همتا) ، ج) روش تصنیف (دو نیمه كردن) ، د) روش كودر- ریچاردسون و سایر اشاره كرد
در پژوهش کنونی ، به منظور بررسی پایایی ابزار اندازه گیری از روش باز آرایی استفاده شده است ،این روش عبارت است از ارائه یك آزمون بیش از یك بار در یك گروه آزمودنی تحت شرایط یكسان. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد با این روش، ابتدا ابزار اندازه گیری بر روی یك گروه آزمودنی اجرا شده و سپس در فاصله زمانی كوتاهی دوباره در همان شرایط، آزمون بر روی همان گروه اجرا می‌شود. نمرات بدست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضریب همبستگی آنها محاسبه می‌شود.
آزمون آلفا کرونباخ یا قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه یک آزمون آماری است که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کروبناخ می‌باشد، برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی (Reliability) پرسشنامه‌ای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود

دامنه ضریب اعتبار بین صفر و یک است اعتبار کمتر از 0.6 معمولا ضعیف تلقی می شود دامنه 0.7 قابل قبول و بیش از 0.8 خوب تلقی می شود البته هر چه نزدیکتر شدن ضریب اعتبار به عدد یک بهتر است
سوال : آیا پرسش نامه طراحی شده دارای قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟
فرضیات :
1. قابلیت اعتماد پرسش نامه پژوهش در حد قابل قبولی است. H0 = Alpha 0.7
2. قابلیت اعتماد پرسش نامه پژوهش در حد قابل قبولی است. H 1 =

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مزیت رقابتی، متغیر مستقل، عملکرد صادرات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ، Alpha،