منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، بورس اوراق بهادارتهران

دانلود پایان نامه ارشد

ی متغيرها براساس اطلاعات تاريخی می باشد، لذا آثار تورم بر نتايج تحقيق ناديده گرفته شده است.
6- نبود کارهای مشابه داخلی جهت مقايسهی نتايج حاصل از آنها با نتيجهی بهدست آمده در اين تحقيق.
7- در اين پژوهش محدوديت تعداد نمونه وجود داشت چرا که ميزان شرکتهايی که دارای مالکان خانوادگی و شرکتی بودند اندک بود لذا هنگام تعميم نتايج حاصل از پژوهش به ساير شرکتها بايد با احتياط عمل شود

5-6- خلاصه ي فصل
در اين فصل به تفسير يافته هاي تحقيق پرداخته شد. فرضيه هاي مطرح شده در اين تحقيق، به دنبال بررسی ارتباط بين مالکيت خانوادگی، نهادی و شرکتی با به موقع بودن سود می باشند. نتايج حاصل از فرضيه ي اول حاکی از آن است که بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود رابطه ي منفی و معنادار وجود دارد. نتايج حاصل از فرضيه ي دوم نيز از وجود رابطه ي مثبت و معنادار بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود حکايت می کند. و فرضيه سوم حاکی از وجود رابطه ی مثبت و عدم معناداری بين مالکان شرکتی و به موقع بودن سود بود. در پايان، پيشنهادهايی با توجه به نتايج تحقيق و نيز پيشنهادهايی براي انجام پژوهش هاي آتی ارائه شد. سپس با بيان محدوديت هاي تحقيق، فصل به پايان رسيد.

منابع ومأخذ

منابع فارسی:
1. احمد پور، احمد و احمد احمدی. (1387). “استفاده از ويژگی های کيفی اطلاعات درارزيابی کيفيت سود شرکت ها”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش ، 52، 3.
2. آقايی، محمد علی و پری چالاکی. (1388).((بررسی رابطه بين و يژگی های حاکميت شرکتی و مديريت سود در شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران))، تحقيقات حسابداری، سال اول، ش 4، صص54-77.
3. جلالی، ف، 1387 (( حاکميت شرکتی و حرفه حسابداری ))، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ايران (مجله حسابداری)، شماره 196.
4. چاشمی، سيد علی نبوی، (1389)، ((ارائه الگوی سنجش تأثير سنجش مکانيزم های حاکميت شرکتی بر مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران))، پايان نامه دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقيقات.
5. چالاکی، پ، (1388)، “بررسی رابطه بين ويژگی های حاکميت شرکتی و مديريت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران”، تحقيقات حسابداری، شماره 4، ص ص 77- 54.
6. حساس يگانه ی، (1384)، (( مبانی نظری حاکميت شرکتی))، ماهنامه حسابدار، شماره 168، ص 1-13.
7. حساس يگانه، ي، (1385)، (( حاكميت شركتي در ايران))، مجله حسابرس، شماره 32 ، ص39-32.
8.. حسينی مجتبی، (1386)، ((بررسی اثر ميزان سهامداری نهادی به عنوان يکی از معيارهای حاکميت شرکتی بر بازده سهامداران شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران))، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
9. خدمتي همپا، حسين (1388)، ((بررسي رابطه بين حاكميت شركتي و هموارسازي سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران))، رساله كارشناسي ارشدحسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، به راهنمايي حيدر محمدزاده.
10. رحمان سرشت، ونادر مظلومی(1384).”رابطه عملکرد مديريتی سرمايه گذاران نهادی با سهم مالکيت اين نهادها در شرکت های پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران”. مطالعات مديريت، شماره47، صص160-135.
11. رهبري خرازي، مهسا، (1384).” مطالعه و شناخت وضعيت حاکميت شرکتی در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه آن با کشورهاي جهان”رساله جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبايی تهران.
12. زمانی، م، (1389)، ” بررسی رابطه بين سازوکارهای راهبری شرکت و مديريت سود در بازارسرمايه ايران”، مهندسی مالی و مديريت پرتفوی، شماره 3، ص ص 20- 1.
13. سالکی، ع، (1388)، “رابطه ميان برخی سازوکارهای حاکميت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 58 ، صص 86- 71.
14. شريعت پناهی، مجيد (1387)، ((رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارو نسبت سود به قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران))، فصلنامه مطالعات حسابداری ش20.
15. غفاری، ع، (1382)، ” حاکميت شرکتی و نقش های نوين هيئت مديره “، دبيرکميته مديران هشتمين کنفرانس بين المللی مديريت.
16. قنبري، فرحناز، ( 1386 ).” بررسی تاثير مکانيزم هاي حاکميت شرکتی بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” رساله جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، 1386.
17. کرمی، غلامرضا، (1386)، بررسی رابطه بين مالکيت نهادی ومحتوای اطلاعاتی سود. بررسی های حسابداری وحسابررسی، دوره 15، شماره54، ص100-81..
18. محمدزاده سالطه، حيدر (1389)، “ارائه الگويي براي تبيين ارتباط بين حاكميت شركتي و كيفيت سود”، رساله دكتري رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران، به راهنمايي دكتر هاشم نيكومرام.
19. مشايخ، شهناز و مهدی محمد آبادی. (1390). ((رابطه ومکانيزم های حاکميت شرکتی باکيفيت سود))، مجله پژ وهش های حسابداری وحسابررسی2، شماره پياپی 8، صص 17-32.
20. مشايخ، شهناز و مريم اسماعيلی. (1385). ((بررسی رابطه بين کيفيت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت پذيرفته شده در بورس تهران))، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ش45صص25-44.
21. مشکی، م. (1389)، ” اثرات الگوی ساختار مالکيت با دو رويکرد تمرکز و ترکيب بر عملکرد و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده مديريت.
22. مرادزاده فرد، مهدي؛ ناظمی، مهدي؛ غلامی، رضا و فرزانی، حجت. ( 1387 ). “بررسی رابطه بين مالکيت نهادي سهام و مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس تهران”، فصلنامه بررسی هاي حسابداري و حسابرسی، شماره 55، صص 9-85..
23. مرادي، محمد ( 1386 ). “بررسي رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و كيفيت سود”، (پايان نامه كارشناسي ارشد). رشته حسابداري. دانشكده مديريت دانشگاه تهران.
24. ملکی بهنام قانون مالياتهای مستقيم، چاپ اول، چاپ وصحافی رامين، تهران1378.
25. منصور جهانگير، منصور جهانگير، قانون تجارت، چاپ سوم انتشارات آگاه1377.
26. مهراني، ساسان ( 1388)، “بررسي اثر جريان هاي نقد آزاد و سهامداران نهادي بر مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. ((تحقيقات حسابداري2 ص ص 71-50.
27. ناظمی، امين و شکرالله خواجوي (1384)، “بررسی ارتباط بين کيفيت سود و بازده سهام با تأکيد بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی هاي حسابداري و حسابرسی، شماره 40، صص 60-37.
28. نمازی، محمدو محمدی، محمد (1389). “بررسی کيفيت سود وبازده شرکت های خانوادگی وغير خانوادگی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار”، فصل نامه پيشرفت حسابداری، 2 (پياپی3/59):194-159.
29. نوروش، ايرج و ابراهيمی کردلر، علی. ( 1384 ). “بررسی و تبيين رابطه ترکيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملکرد”، فصلنامه بررسی هاي حسابداري و حسابرسی، شماره 42، صص 97-124.
30. نوروش، ايرج و ميرحسيني، سيد علي، ( 1388 ).”بررسي رابطه بين كيفيت افشا (قابليت اتكا وبه موقع بودن) و مديريت سود”. بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، 55 ، 134-117.
31. يزدانيان، نرگس، (1386). “تأثير حاکميت شرکتی بر کاهش مديريت سود در شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مديريت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبايی، تهران.

فهرست منابع انگليسی
32. Abdolmohammadi, M. kvall, E 2010 Ea rnings Management of Private Family Firms. American Accounting Association Annual Meeting ,31July2010, San Francisco,CA.
33. Alves Sandra.(2012).”Ownership structure and earningds management :Evidence from Portugal”, Australian accounting and business journal, Vol6(1),pp57-73.
34. Anderson, Ronald Mansi, C., Sattar A. and Reeb David, M. (2003). Founding Family Ownership and the Agency Cost of Debt. Journal of Financial Economics, 68: 263-285.
35. Anderson, R. C., Mansi, S. A. and Reeb, D. M. (2003). Founding family ownership and the agency cost of debt. Journal of Financial Economics, 68(2): 263)285.
36. Arifin, Z. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia Unpublished Dissertation, FEUI Graduate Program in Management.
37. Bartov, E., S. Radharkrishnan, and I. Krinsky. (2006). “Investor sophistication and Patterns in stock returns”, The Accounting Review, 43-63.
38. Bhattacharya P. S, Graham M. (2006). Institutional Ownership and Firm Prformance: Evidence from Finlan. Working paper; Available athttp://ssrn. Com/ abstract =1000092
39. Black, B. S., Coffee, J. C. (1994). Hail Britannia? Institutional investor behaviour under limited regulation. Michigan Law Review, 92, 1997–2087.
40.Bushee B.J. The Infuence of Institutional Investors on Myopil R&D Investment Behaviov “,Accounting Review 1997,73(July):305-334 .
41. Chung K. H, Zheng H. (2009). Corporate Governance and institutional Ownership. Journal ofFinancial and Quantitative Analysis; forthcoming.
42. DeFond, M. L., Francis, J. R. and Wong, T.J. (2000). “Auditor industryspecialization and market segmentation: Evidence from Hong Kong”, Journalof Practice & Theory, Vol. 19, No. 1, pp. 49-66 ..
43. Dogan, m. coskun E. and o. celik (2007). “IS Timin of financial Reporting Related to firm performance? An Examination on Ise Listed Company.”Iinternational Research Journal of Finance and Economic, ISSN 1450-2887 ISSUE 12.
44. Ehrhardt, Olaf and Nowak, Eric (2003). The Effect of IPOs on German Family-owned Firms: Governance Changes, Ownership Structureand Performance. Journal of Small Business Management,
41: 222-232.
45.Elyasiani E, Jia J, x. Mao C.(2006). institutional Ownership Stability and the Cost of Debt, Working paper;Available at http://ssrn. Com/ abstract=943789.
46. Fama, E. F. & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26, 301-25.
47. Frank Yu. (2006). “Corporate Governance and Earnings Management”, workingpaper.
48. Frost,C.A. and G. Pownall (1994) .”Accounting disclosure practice in the united state and the united kingdom. ” Journal of Accounting Research, 32,(1):75-85.
49. Jang, K. and S.Y. Kown (2002).“Ownership Structure and Earnings Informativeness: Evidence from Korea”, the Institutional. Journal of Accounting, 37: 301- 325.
50. Jensen & Mackling.managerial behavior,agency costs and ownership structure,journal of financial economics,octobr,1976 .
35.51-Hartzell, Almazan, A. J. and Starks, L.T. (2005). “Active institutional shareholders and cost of monitoring: Evidence from managerial compensation,” Working paper, University of Texas at Austin.
52. K. Sivaramakrishnian, Shaokun Carol ,Yu, Aperil (2008), on the Association Between Corporate Governance and Earning Quality,http://ssrn.Com.
53. Kapopoulos, P. and S. Lazaretou (2007). “ Corporate Ownership Structure and Firm Performance. Evidence from Greek Firms.” Corporate Governance: An Institutional Review. Vol. 15, No. 2. pp. 144- 158.
54. Karamanou, Irene and Vafeas, Nikos.(2005).The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Managemen

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، سطح معنی داری، اندازه شرکت، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی