منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، سطح معنی داری، اندازه شرکت، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

های کاربردی با توجه به يافته های تحقيق و نيز پيشنهاد هایی برای تحقيقات آتی ارائه شده است.

5-2- تفسير يافته های تحقيق
5-2-1- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول
بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
با توجه به ضريب همبستگی به دست آمده بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود که برابر 0.443- می باشد و همچنين سطح معنی داری که کمتر از 05/0 است (05/0 0.042)، می توان نتيجه گرفت که با 95٪ اطمينان فرض H1 پذيرفته، و فرض H0 رد می شود. به سخن ديگر بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد. رابطه منفی بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود حاکی از اين مطلب می باشد که به هر ميزان مالکيت خانوادگی افزايش يابد تمايل برای گزارش اطلاعات محتوای سود کمتر می باشد که در واقع اين عامل منجر به عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.
ضريب تعيين محاسبه شده نيز عدد 0.39 رانشان می دهد که ارائه کننده برازش مناسبی از تغييرات به موقع بودن سود می باشد.
نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش با يافته های عبدالحمدي و وال در سال (2010)، ميولر و اسپيتز در سال (2006)، ولاری وجنکينس درسال (2006)، اندريسون وريب درسال (2003)، ميشرا و همکاران درسال (2001) وجونگ وکن درسال (2002) مطابقت دارد اما با يافته های ونگ درسال (2006)، مطابقت ندارد.
5-2-2- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم
بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
با توجه به ضريب همبستگی به دست آمده بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود که برابر 1.440 می باشد و همچنين سطح معنی داری که کوچکتر از 05/0 است (05/0 001,0)، می توان نتيجه گرفت که با 95٪ اطمينان فرض H0 رد و فرض H1 پذيرفته می شود. به سخن ديگر بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد. نتايج اين فرضيه نشانگر وجود رابطه مستقيم بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود می باشد، بدين معنا که به هر ميزان مالکيت نهادی افزايش يابد منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با گزارش سود به موقع می گردد.
ضريب تعيين محاسبه شده نيز عدد 0.42 رانشان می دهد که ارائه کننده برازش مناسبی از تغييرات به موقع بودن سود می باشد.
نتيجه حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش با يافته های چونگ وزانگ در سال (2009)، تاسيا وگودرسال (2007)، باتاچاريا و همكاران در سال (2006) هارتزل وهمکاران (2005)، کوه درسال (2003) ومهدي مرادزاده وهمكاران درسال (1388)، نمازی و کرمانی(1387) ومرادزاده وناظمی اردکانی (1387)، قنبري در سال (1386) مطابقت دارد اما با يافته های زوری وهمکاران درسال (2009)، ولاری وجنکينس درسال (2006)، مهراني و باقري درسال (1388)، مرادي درسال (1386) مطابقت ندارد.

5-2-3- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم
بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
با توجه به ضريب همبستگی به دست آمده بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود که برابر 0.937 می باشد و همچنين سطح معنی داری که بزرگتر از 05/0 است(05/0 0.088)، می توان نتيجه گرفت که با 95٪ اطمينان فرض H1 رد و فرض H0 پذيرفته می شود. به سخن ديگر بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود ندارد. نتايج حاصل از اين فرضيه مبين اين مطلب است که شرکت هايی که ميزان مالکيت شرکتی آن ها بالاست به خاطر نداشتن نظارت مستقيم بر عملکرد شرکت اطلاعات کمتری در ارتباط با محتوای سود دريافت می کنند، لذا نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه با انتظارات ما هم خوانی دارد.
ضريب تعيين محاسبه شده نيز عدد 0.62 رانشان می دهد که ارائه کننده برازش مناسبی از تغييرات به موقع بودن سود می باشد.
نتيجه حاصل از آزمون فرضيه سوم پژوهش با يافته های كاپوپولس و همكاران در سال (2007)، و نوروش و ابراهيمي كردلردرسال (1384) رحمان سرشت ومظلومي درسال (1384) مطابقت دارد اما با يافته های آلوز (2012) مطابقت ندارد.

5-3- نتيجه گيری کلی
آنچه در جمع بندي و نتيجه گيري کل آزمون بين حاکميت شرکتی و مالکيت نهادی و به موقع بودن سود می توان عنوان کـــرد اين است که يک رابطه منفی و معني دار بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود شرکت ها وجود دارد. سرمايه گذاران نهادی، بخش عمده ای از سهام شرکت را در اختيار دارند و همچنين نمی توانند به يکباره سهام مورد تملک خود را عرضه نمايند و از شرکت خارج شوند که عرضه عمده و در حجم بالا سبب کاهش قيمت سهام خواهد شد. بنابراين به منظور حفظ منافع خود، نقش نظارتی بهتری را ايفا می کنند. در ضمن وجود رابطه بين سرمايه گذاران نهادی و به موقع بودن سود که حاصل اين پژوهش بود را می توان به قدرت سهامداران نهادی در ايفای نقش نظارتی آنها نسبت داد. همچنين رابطه مستقيم معنادار بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود به معنای افزايش محتوای اطلاعاتی سود در پی افزايش مالکيت نهادی می باشد. شايد اين موضوع ناشی از آن باشد که سرمايه گذاران به هنگام اتخاذ تصميم گيری های اقتصادی خود، به ميزان مالکيت نهادی به عنوان عاملی برای تعيين استراتژی های سرمايه گذاری خود توجه می کنند و آن را در اين زمينه دخيل می سازند. مالکيت خانوادگی تأثير منفی و معنی داری بر به موقع بودن سود آتی دارند، علت اين عامل بر می گردد به بحث جدايی مالکيت از مديريت و به وجود آمدن تضاد منافع بين مديريت و مالکان، چرا که بحث تئوری های نمايندگی اشاره بر اين موضوع دارد که مديران بيشتر به دنبال منافع شخصی خود می باشند، که اين عامل منجر به عدم توجه لازم به هدف اصلی شرکت، که افزايش ثروت سهامداران از طريق پاسخگويی به موقع می گردد، لذا بروز اين گونه عوامل باعث افزايش عدم تقارن اطلاعاتی و به وجود آمدن شکل ضعيفی از بازار می گردد، در پی بروز چنين مشکلاتی انگيزه سهامداران برای سرمايه گذاری بيشتر در اين شرکت ها کاهش يافته، به اين دليل که يکی از عوامل مهم در اتخاذ تصميمات اقتصادی توسط سهامداران بالفعل و بالقوه جهت سرمايه گذاری دريافت اطلاعات به موقع در ارتباط با محتوای سود می باشد. همچنين در ارتباط با فرضيه سوم حاصل از اين پژوهش رابطه ای ميان مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود حاصل نگرديد که دور از انتظار نبود، چرا که اين گروه از سهامدارن نفوذ کمتری نسبت به سهامداران نهادی و مديريتی در اتخاذ تصميمات در شرکت ها دارند. در اين پژوهش تأثير متغيرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش بازاربه دفتری حقوق صاحبان سهام بر روابط بين فرضيات سنجيده شد، که نتايج نماينگر وجود رابطه معکوس بين اندازه شرکت و اهرم مالی با به موقع بودن سود و وجود رابطه مستقيم بين نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام می باشد. که می توان اين گونه تفسير نمود که تمايل شرکت های بزرگ برای افشاء به موقع سود نسبت به شرکت های کوچکتر به دليل حجم بالای معاملات و پيچيدگی اين صنايع نسبت به شرکت های کوچکتر کمتر است، همچنين شرکت هايی که دارای اهرم مالی بالا هستند دارای ريسک بيشتر نيز می باشند که اين شرکت ها باز تمايل زيادی به افشاء به موقع سود ندارند.

5-4- پيشنهادها
چنانچه پژوهش علمی از يک رويه سيستماتيک و پژوهشگرانه برخوردار باشد، پژوهشگر می تواند نظراتی را هم در مورد يافته ها و نتايج پژوهش، و هم راه کارها و پيشنهاد هايی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بيان کند. بدين سبب در ادامه پيشنهاد هايی توسط پژوهشگر ارائه می شود.

5-4-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش
1- با توجه به نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اول مبنی بر وجود رابطه معکوس بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود، به سرمايه گذاران پيشنهاد می گردد، از خريد سهام شرکت های دارای سرمايه گذاران خانوادگی خود داری نمايند. بنابر اظهارات پورتر144 معامله مکرر و تمرکز برسود های کوتاه مدت، سبب ايجاد انگيزه برای مديريت سود می شود. که اين عامل منجر به عدم افشاء اطلاعات درست و به موقع در ارتباط با سود می گردد.
2- با توجه به نتيجه حاصل از آزمون فرضيه دوم، مبنی بر وجود رابطه مستقيم بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود به دليل نفوذ و داشتن ابزار قدرتی جهت نظارت بر عملکرد شرکت ها وجلوگيری از دستکاری سود توسط مديريت توسط نهادهای دولتی، به سرمايه گذاران توصيه می گردد سهام اين شرکت ها را به خاطر ريسک پايين تر خريداری نمايند.
3- با توجه به نتيجه حاصل از آزمون فرضيه سوم مبنی بر عدم وجود رابطه بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود به دليل نداشتن ابزار لازم جهت نظارت، به سرمايه گذاران پيشنهاد می گردد که به ترکيب سهامداران به عنوان يکی از متغيرهای تصميم توجه لازم داشته باشند و در جهت خريد سهام اين گونه شرکت ها احتياط نمايند.
4- با توجه به يافته هاي اين تحقيق به فعالان بازار سرمايه، تصميم گيرندگان، تحليلگران مالی و سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار پيشنهاد می گردد در تحليل طرح های سرمايه گذاری در دارايی های مالی و اوراق بهادار به روابط بين حاکميت شرکتی و به موقع بودن افشاء توجه ويژه مبذول داشته؛ زيرا لحاظ اين عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمايه گذاری بهينه با کمينه مخاطره و بيشترين بازدهی می گردد، ضمن آنکه شفافيت محيط تصميم گيری و نتايج حاصله را نيز دو چندان می نمايد.

5-4-2- پیشنهاد برای پژوهش های آتی
به منظور انجام پژوهش‌هاي آتي در ارتباط با اين پژوهش، موضوعات زير پيشنهاد مي‌شود:
1- بررسی تأثير متغيرهای همچون تمرکز مالکيت نهادی، نقش سهامداران عمده، نقدشوندگی سهام و ….بر به موقع بودن سود شرکت ها.
2- در اين پژوهش برای جمع آوری داده های مربوط به متغيرهای پژوهش از شرکت های اکثر صنايع بهره گرفته شد. از آنجا که در برخی صنايع ماهيت فعاليت ها، خاص است (مثل صنعت واسطه گری مالی)، پيشنهاد می گردد چنين پژوهشی با تأکيد بر صنعت خاص انجام شود.
3- بررسی مقايسه‌ای موضوع تحقيق حاضر، در نمونه‌های تفکيک شده بر اساس اندازه شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دو گروه بزرگ و کوچک.
4- با توجه به اينکه در بازه زمانی مورد بررسی اين تحقيق، در داخل کشور سياست های دولت باعث برخی تغييرات اقتصادی شده است، پيشنهاد می شود، تحقيقات مشابه در زمانی که ثبات اقتصادی بيشتری در کشور وجود دارد، انجام شود؛ و يا به گونه ای تأثير عوامل مداخله گر کاسته شود.
5- پيشنهاد می شود در تحقيقات آتی تأثير ساير سازوکارهای حاکميت شرکتی از قبيل حسابرسان مستقل، نظارت قانونی، کنترل های داخلی و … بر به موقع بودن سود بررسی شود.
6- پيشنهاد مي شود كه در سال هاي آتي با در اختيار داشتن اطلاعات لازم براي انجام تحقيق مشابه در بازه ی زماني طولاني تر، اين تحقيق با استفاده از رگرسيون سری زمانی در سطح هر شركت انجام گردد.

5- 5- محدوديت های پژوهش
در هنگام انجام هر تحقيق محدوديت هايي نيز بر سر راه محقق قرار مي گيرد كه اين تحقيق نيز از آن مستثني نيست. عمده ترين محدوديت هاي تحقيق حاضر که در تفسير يافته‌های پژوهش و تعميم آن بايد مد نظر قرار گيرد به شرح زير است:
1- در اين تحقيق همانطور که در فصل سوم هم بدان اشاره شدبابرخی محدوديت هادر زمينه انتخاب نمونه مواجه بوديم که از آن جمله عدم تغيير سال مالی، در دسترس بودن اطلاعات مورد نياز متغيرها و …. بود. قطعاً استفاده از دوره‌های و تعداد شرکت های بيشتر بر اعتبار و روايی تحقيق خواهد افزود.
2- با توجه به قلمرو زمانی تحقيق حاضر (91-1386) و نيز اينکه شرکت‌های نمونه از لحاظ اندازه، ساختار سازمانی، نوع محصولات و نوع صنعت لزوماً معرف تمام واحد‌های اقتصادی فعال در کشور نيستند، لذا تعميم يافته‌ها بايستی با احتياط انجام گيرد.
3- شرکت های بورس اوراق بهادار تهران نمونه کوچکی از شرکت های ايرانی است، لذا تعميم نتايج اين تحقيق به کل شرکت های ايرانی ميسر نيست.
4- داده های اين تحقيق از بورس اوراق بهادار تهران استخراج گرديده که عدم کارايی اين بورس اتکا به نتايج تحقيق را با محدوديت مواجه می سازد.
5- اطلاعات مربوطه برخی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد اثرات ثابت، آزمون های آماری، معنادار بودن Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، بورس اوراق بهادارتهران