منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، صاحبان سهام، روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه ارشد

د ندارد (بدری، 1389). در پژوهش حاضر از اين آزمون برای تشخيص وجود و يا عدم وجود خودهمبستگی استفاده شده و در صورت وجود، خود همبستگی به وسيله جزء135 ARيا با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته136 GLS)) برطرف می شود.
H0: عدم وجود خود همبستگی
H1: وجود خود همبستگی

3-10-2-8- ضریب همبستگی پیرسون
ضريب همبستگی با حرف R نشان داده می شود و مقدار آن بين 1- و 1+ نوسان دارد. همبستگی مثبت مبين حرکت هم جهت متغير تابع و متغير مستقل است. در حالی که همبستگی منفی، حرکت دو متغير را در جهات معکوس مشخص می نمايد.

3-10-2-9- ضریب تعیین
ضريب تعيين، معياری را برای خوبی برازش رگرسيون برآورد شده با اطلاعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف، فراهم می سازد. به ويژه اين معيار درصد يا نسبت کل تغييرات متغير وابسته را نشان می دهد که به تغييرات همه متغيرهای مستقل الگو مربوط است. هر چه مقدار ضريب تعيين بيشتر باشد برازش بهتری بين رابطه خطی برآورد شده و داده های آماری نمونه وجود دارد. البته افزايش ضريب تعيين در داده های سری زمانی امری مطلوب است اما وقتی از داده های مقاطع مختلف در يک دوره استفاده شود، اين امر به طور منطقی به کاهش ضريب تعيين منجر خواهد شد. چرا که با توجه به خصوصيات متفاوت در هر يک از مقطع ها، وجود مقاطع مختلف در يک دوره، نشانگر عدم هماهنگی داده های تحت بررسی است که اين امر باعث نزول قدرت توضيح دهندگی در يک رگرسيون خواهد شد.

3-11- نرم افزار آماری
در اين تحقيق جهت پردازش اوليه داده ها از نرم افزار اکسل استفاده گرديده و برای انجام تحليل ها و محاسبات آماری از نرم افزار آماری 8Eviews استفاده شده است.

3-12- خلاصه اين فصل
در اين فصل ابتدا تعريفي از پژوهش ارائه گرديد. سپس با تعريف فرضيه، فرضيههاي پژوهش بيان گرديد که منجر به تعريف متغيرهاي پژوهش گرديد، که شامل متغيرهاي مستقل و وابسته بودند. بعد از آن جامعه آماري و روش گردآوري دادهها بيان گرديد. جامعه آماری تحقيق شامل شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی تحقيق نيز سالهای 1386 تا 1391 را در بر می گيرد. دراين تحقيق برای تدوين ادبيات و پيشينه تحقيق از روش کتابخانهای و برای آزمون فرضيههای تحقيق از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و يادداشتهای همراه شرکتها و اطلاعات بازار کتابخانه سازمان بورس و آرشيو سايتهای بورس، نظير سايت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس و سايت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گرديده است. در فصل بعدي فرآيند تجزيه و تحليل آماري ارائه و مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم
تجزيه وتحليل
داده ها

4-1- مقدمه
دادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده ابتدايی ترين شناخت پژوهشگر پيرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقيق مطرح شدهاند، لذا پژوهشگر پس از دستيابی به اين داده ها با توجه به ماهيت آنها و ساختار و قالب فرضيهها، با اين سؤال رو به رو میشود که، از چه طريقی اين دادهها را طبقه بندی، پردازش و در نهايت تحليل کند تا بتواند فرضيهها را که حالت پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله تحقيق هستند تعيين تکليف نمايد. از طرفی تجزيه و تحليل به عنوان مرحله ای از روش علمی، از پايههای اساسی هر تحقيق میباشد که به وسيله آن، کليه فعاليتهای تحقيق تا رسيدن به نتيجه، کنترل و هدايت میشود. به عبارت ديگر تجزيه و تحليل نتايج تحقيق عبارت است از روشی که به وسيله آن کل فرايند تحقيق و پژوهش از انتخاب مسأله تا رسيدن به يک نتيجه مورد کنترل قرار میگيرد. پس از آنکه در فصل سوم نحوه جمع آوری دادهها، متغيرهای مورد بررسی و روش شناسی تحقيق بيان گرديد؛ در اين فصل به بيان نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها و يافتههای آنها پرداخته خواهد شد. در اين فصل ابتدا آمار توصيفی متغيرهای تحقيق بيان میشود. سپس فرضيه های تحقيق مورد آزمون قرار میگيرد و با استفاده از آمارههای کای دو، آماره t و … تفسير خواهند شد.

4-2- آمار توصيفی
هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقيق گردآوری می‌شود، ابتدا سازماندهی و خلاصه کردن آنها به طريقی که به صورت معنیداری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روشهای آمار توصيفی به همين منظور به کار برده می‌شوند. غالباً مفيد ترين و در عين حال اولين قدم در سازماندهی داده‌ها مرتب کردن داده‌ها بر اساس يک ملاک منطقی است و سپس استخراج شاخص‌های مرکزی و پراکندگی می‌باشد. در يک جمع بندی با استفاده مناسب از روش های آمار توصيفی می‌توان دقيقاً ويژگی های يک دسته از اطلاعات را بيان کرد. آمار توصيفی هميشه برای تعيين و بيان ويژگیهای اطلاعات پژوهش‌ها به کار برده می‌شوند.
در ابتدا آمارههای توصيفی دادههای تحت مطالعه محاسبه میگردد. جدول (4-1) آمار توصيفی متغيرهای مدل را نشان می دهد که شامل اطلاعات مربوط به ميانگين، بيشينه و کمينه و انحراف معيار می باشد.
نوع متغير
متغير
نماد
تعداد مشاهدات
کمترين
بيشترين
ميانگين
انحراف معيار
وابسته

به موقع بودن سود
TOE
606
0.003
0.798
0.279
0.230
مستقل
مالکيت خانوادگی
MO
606
0.051
0.037
0.111
0.176

مالکيت نهادی
INS
606
0.05
0.998
0.484
0.392

مالکيت شرکتی
COR
606
0.082
0.745
0.372
0.479
کنترلی
اندازه شرکت
SIZE
606
4.874
8.28
6.116
0.623

اهرم مالی
LEV
606
0.040
0.924
0.572
0.363

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
MB
606
0.544
4.748
1.634
0.891
جدول(4-1)آمار توصيفی متغيرهای پژوهش

اصلی ترين شاخص مرکزی، ميانگين است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزيع است و شاخص خوبي براي نشان دادن مركزيت داده هاست. براي مثال مقدار ميانگين براي متغير به موقع بودن سود 0.279 مي باشد که نشان مي دهد بيشتر داده ها حول اين نقطه تمركز يافته اند. همچنين پارامترهای پراکندگی، معياری برای تعيين ميزان پراکندگی از يکديگر يا ميزان پراکندگی آنها نسبت به ميانگين است. از مهم ترين پارامترهای پراکندگی، انحراف معيار است. که متغير مالکيت خانوادگی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ترتيب کمترين و بيشترين ميزان انحراف معيار را دارا می باشند.
4-3- تحليل ماهيت و ويژگیهای متغيرهای تحقيق
با توجه اينكه در تحقيق حاضر اطلاعات مربوط به 101 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوري شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر متغير وابسته، مستقل و کنترلی می باشد، كه هدف تحقيق، بررسي تأثير متغيرهاي مستقل بر متغيرهای وابسته است، بنابراين تحليل رگرسيون مناسب ‎ترين روش براي آزمون فرضيه‎هاي تحقيق است.
براي انجام رگرسيون خطي، مفروضه‎هايی وجود دارد. حداقل فاصله‎اي بودن مقياس اندازه‎گيري، نرمال بودن توزيع متغيرها، وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و وابسته، يكسان بودن پراكندگي باقي مانده‎ها، يكساني واريانس متغيرهاي مورد مطالعه، نبود خود همبستگي و نبود رابطه هم‎خطي، از مفروضه‎هاي استفاده از تحليل رگرسيون میباشند.
در تحقيق حاضر مقياس اندازه‎گيري متغيرهاي تحقيق نسبتي است، رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته خطي است. براي بررسي رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و وابسته از آزمون ضريب كلي رگرسيون استفاده شده است. در نهايت برای بررسی تأثير متغير مستقل بر متغيرهای وابسته از تحليل رگرسيون استفاده شده است.
4-4- آزمون فرضيات
در مدلهای رگرسيوني با توجه به مقادير P-value نسبت به رد يا تأييد فرضيه صفر تصميم گرفته می شود. اگر P-value كمتر از سطح معني داري 0.05باشد فرض صفر رد، در غير اين صورت فرض صفر پذيرفته ميشود.
فرضيات تحقيق به شرح زير می باشند:
فرضيه 1 : بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
TOEit=β0+β1MOit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit
فرضيه 2 : بين مالکيت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
TOEit =β0+β1INSit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit
فرضيه 3 : بين مالکيت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
TOEit =β0+β1CORit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit
4- 5- مفروضات مدل رگرسيون
تكيه بر نتايج آماري بدون توجه به پيش فرضهاي مدل رگرسيون از اعتبار چندانی برخوردار نيست و نمي توان از آن براي تصميم گيريها استفاده كرد. بنابراين قبل از انجام هر گونه تفسير نتايج رگرسيون، بايد براي تصديق صحت نتايج، مفروضات مدل را بررسي نمود.

4-5-1- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
جهت آزمون خود همبستگی بين باقيمانده ها از آزمون دوربين واتسون استفاده ميگردد. آماره دوربين
واتسون محدود به دامنه 4 ≥ Durbin-Watson ≥ 0 می باشد. که اگر مقدار آماره صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر 4 شود، خود همبستگی کامل منفی بين پسماندها وجود دارد. اگر اين مقدار حدود 2 باشد، خود همبستگی وجود ندارد (بدری، 1389). در پژوهش حاضر از اين آزمون برای تشخيص وجود و يا عدم وجود خود همبستگي استفاده شده و در صورت وجود، خود همبستگی به وسيله جزء137 AR يا با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته138 ( GLS ) برطرف می شود.

4-5-2- بررسی ناهمسانی واریانس
در اين آزمون فرضيه ها به صورت زير تعريف مي شوند:

:H0 همسانی واريانس
H1: ناهمسانی واريانس

با استفاده از آماره F ( فيشر) براحتی می توان قضاوت کرد که مدل، ناهمسانی دارديا خير. به اين صورت که اگر احتمال مربوط به آمارهF139 ( Prob (F- Static) ) بيشتر از سطح خطا (آلفا) باشد،
فرضيه H0 پذيرفته شده و لذا همسانی واريانس پذيرفته می شود. در صورتيکه خلاف اين شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می توان از روش کمترين مجذورات تعميم يافته (GLS) استفاده کرد. برای بررسی وجود ناهمسانی واريانس جملات اخلال، از آزمون وايت (White) استفاده شده است.

4-6- آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها
قبل از برآورد مدل رگرسيون بر روي داده ها، لازم است مانايي تك تك متغيرها بررسي شود چون در صورتي كه متغيرها نامانا باشند، باعث بروز مشكل رگرسيون كاذب مي شود. در اين تحقيق براي بررسي مانايي متغيرها برای داده های ترکيبی، از آزمون فيشر140ADFاستفاده شده است. فرض صفر در اين آزمون وجود ريشه واحد يا بطور معادل، عدم مانايی متغير ها می باشد که اگر مقدار141p-valueکمتر از 0.05 باشد فرض صفر رد مي شود و متغيرها مانا هستند. نتايج مربوط به اين آزمون در نگاره زير منعکس شده است:
متغير
آماره
P-value
TOE
606
0.001
MO
606
0.004
INS
606
0.000
COR
606
0.003
SIZE
606
0.005
MB
606
0.001
LEV
606
0.010
جدول(4-2): نتايج آزمون مانايی متغيرها

4-7-تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه های پژوهش
4-7-1- تجزیه و تحلیل و نتایج فرضیه اول:
بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.
TOEit=β0+β1MOit+β2SIZEit+β3LEVit+β4MBit +eit
و برای آزمون اين مطلب، فرضيه صفر و يک به صورت زير تعريف شده است:
H0 : بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود ندارد .
H1 : بين مالکيت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد .

4-7-1-1- بررسی ناهمسانی واریانس
در اين آزمون فرضيه ها به صورت زير تعريف مي شوند:

:H0 همسانی واريانس
شرح
مقدار آماره
احتمال
F-statistic
81.364
0.000
Obs*R-squared
92.436
0.000
H1: ناهمسانی واريانس
جدول(4-3)نتايج آزمون ناهمسانی وايت

با توجه به اينکه آماره اين آزمون ها در سطح 5 درصد معنادار است، بنابراين فرض همسانی واريانس رد شده و ناهمسانی واريانس جملات اخلال پذيرفته می شود.
اين موضوع از نقض فرض ناشی می گردد. چنين مشکلی در رگرسيون سبب
خواهد شد که نتايج142OLS ديگر کاراترين نباشد. برای رفع مشکل مزبور از روش کمترين مجذورات تعميم يافته استفاده می گردد.
4-7-1-2- آزمون Fلیمر و آزمون هاسمن
آزمون Fبه جهت آزمون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد روش حداقل مربعات، جمع آوری اطلاعات، بورس اوراق بهادار، حداقل مربعات معمولی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل متحد، سازمان ملل، قانون مجازات، اصلاح مجرمان