منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مالی، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

– آماراستنباطی………………………………………………………………………………………………………86
3-10-2-1- آزمون کلموگروف- اسميرونوف……………………………………………………………………….87
3-10-2-2- آماره دوربين واتسون………………………………………………………………………………………87
3-10-2-3- آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها……………………………………………..88
3-10-2-4- بررسی ناهمسانی واريانس……………………………………………………………………………….88
3-10-2-5- آزمون F ليمر…………………………………………………………………………………………………89
3-10-2-6- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………..89
3-10-2-7- آزمون عدم خود همبستگی باقيمانده ها……………………………………………………………..90
3-10-2-8- ضريب همبستگی پيرسون………………………………………………………………………………..90
3-10-2-9- ضريب تعيين………………………………………………………………………………………………….90
3-11- نرم افزار آماری……………………………………………………………………………………………………….91
3-12- خلاصه اين فصل…………………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………93
4-2- آمار توصيفی…………………………………………………………………………………………………………….93
4-3- تحليل ماهيت و ويژگی های متغيرهای تحقيق………………………………………………………………95
4-4- آزمون فرضيات…………………………………………………………………………………………………………95
4-5- مفروضات مدل رگرسيون…………………………………………………………………………………………..96
4-5-1- آزمون عدم خود همبستگی باقيمانده ها……………………………………………………………………96
4-5-2- بررسی ناهمسانی واريانس……………………………………………………………………………………..96
4-6- آزمون ديکی فولر تعميم يافته جهت مانايی متغيرها……………………………………………………….97
4-7- تجزيه و تحليل ونتايج فرضيه های پژوهش………………………………………………………………….98
4-7-1- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه اول…………………………………………………………………………….98
4-7-1-1- بررسی ناهمسانی واريانس…………………………………………………………………………………98
4-7-1-2- آزمون F ليمرو آزمون هاسمن…………………………………………………………………………… 99
4-7-2- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه دوم………………………………………………………………………….101
4-7-2-1- بررسی ناهمسانی واريانس……………………………………………………………………………….101
4-7-2-2- آزمون Fليمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………102
4-7-3- تجزيه وتحليل ونتايج فرضيه سوم…………………………………………………………………………104
4-7-3-1- بررسی ناهمسانی واريانس……………………………………………………………………………….104
4-7-3-2- آزمون Fليمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………105
4-8- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….108

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….110
5-2- تفسير يافته های تحقيق……………………………………………………………………………………………110
5-2-1- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه اول…………………………………………………………………………110
5-2-2- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه دوم…………………………………………………………………………111
5-2-3- نتيجه حاصل از آزمون فرضيه سوم……………………………………………………………………….111
5-3- نتيجه گيری کلی……………………………………………………………………………………………………..112
5-4- پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….113
5-4-1- پيشنهادهايی مبتنی بر يافته های پژوهش………………………………………………………………..113
5-4-2- پيشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………..114
5-5- محدوديت های پژوهش…………………………………………………………………………………………..115
5-6- خلاصه ي فصل……………………………………………………………………………………………………..116
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..117
منابع انگليسی………………………………………………………………………………………………………………….119
پيوست ها وضمائم…………………………………………………………………………………………………………..122
چکيده انگليسی……………………………………………………………………………………………………………….143

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-1) شيوه اندازه گيری متغيرهای عملياتی تحقيق وعلائم اختصاری آنها……………………….83
جدول (4-1) آمار توصيفی متغيرهای پژوهش……………………………………………………………………….94
جدول(4-2) نتايج آزمون مانايی متغيرها……………………………………………………………………………….97
جدول(4-3) نتايج آزمون ناهمسانی وايت……………………………………………………………………………..98
جدول(4-4) آزمون F ليمر………………………………………………………………………………………………….99
جدول (4-5) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..100
جدول(4-6) نتايج تجزيه و تحليل داده ها جهت آزمون فرضيه اول………………………………………..100
جدول(4-7) نتايج آزمون ناهمسانی وايت…………………………………………………………………………..101
جدول (4-8) آزمون F ليمر………………………………………………………………………………………………102
جدول (4-9) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..102
جدول(4-10) نتايج تجزيه و تحليل داده ها جهت آزمون فرضيه اصلی دوم…………………………….103
جدول(4-11) نتايج آزمون ناهمسانی وايت…………………………………………………………………………104
جدول(4-12)آزمون F ليمر………………………………………………………………………………………………105
جدول(4-13) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….105
جدول (4-14) نتايج تجزيه و تحليل داده ها جهت آزمون فرضيه اصلی سوم…………………………..106
جدول (4-15) خلاصه نتايج تحقيق…………………………………………………………………………………..107

فهرست شکل ها و تصوير ها
عنوان صفحه
2-1- ويژگی های کيفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………53
3-1- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………..78

چکيده
کيفيت سود از جنبه های مختلف شامل (داشتن ارزش پيش بينی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و بيان صادقانه) توسط پژوهشگران مورد ارزيابی و توجه قرار گرفته است. هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بين برخی ازسازوکارهای حاکميت شرکتی و اعلام به موقع سوددر شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در اين پژوهش ساختار مالکيت به سه طبقه مالکيت خانوادگی، مالکيت نهادی، مالکيت شرکتی طبقه بندی شده است. برای هر کدام از طبقات فرضيه تدوين و تأثير آن بر به موقع بودن سود آزمون گرديد. جامعه آماری اين تحقيق شرکت های پذيرفته در بورس اوراق بهادار طی سال های 1386 الی 1391 و با حذف سيستماتيک و هدفمند 101 شرکت انتخاب گرديده است. در اين تحقيق جهت پردازش اوليه داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزيه تحليل داده ها از نر م افزارهای 8Eviews استفاده شده است. در اين تحقيق از روش رگرسيون خطی مرکب به روش ترکيبی ياData panel جهت ارزيابی رابطه بين متغيرها استفاده می شود. نتايج پژوهش نشان می دهد که بين مالکيت خانوادگی و مالکيت نهادی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد و بين مالکيت شرکتی با به موقع بودن سود رابطه ی مثبت و عدم معناداری وجود دارد.

واژه های کليدی
حاکميت شرکتی، مالکيت خانوادگی، مالکيت نهادی، مالکيت شرکتی، به موقع بودن سود

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کيفی آن و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عالم مثال، تاریخ فلسفه، علوم انسانی، ایران باستان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد تقارن اطلاعاتی، اطلاعات مالی، صورت های مالی، عدم تقارن