منبع پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، هزینه نمایندگی، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

وجوه نقد آزاد91 را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف میکند. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین اغلب تمایل دارند تا در پروژههای اضافی و یا حتی در پروژههای دارای خالص ارزش فعلی منفی (NPV منفی) سرمایهگذاری کنند و برای پوشش دادن اثرات سرمایهگذاریهایی که ثروت را بیشینه نمیکنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایشدهنده سود استفاده میکنند.بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط ارزش عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و اثر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم میباشد. برخلاف آنچه پیشبینی شده بود و برخلاف فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید.
آخوندی و زنجیردار 1391 در تحقیقی با عنوان ” عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران” به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی و مالکیت خصوصی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده می باشد.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده می باشد.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی وخصوصی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.
ایوب 1392 در تحقیقی با عنوان تبیین رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد به تفکیک نوع مالکیت در بازار سرمایه ایران که در این در این تحقیق به بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت با توجه به نوع مالکیت ، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد . برای اندازه گیری عملکرد شرکت از چهار معیار ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، معیار سود خالص و قیمت به سود هر سهم استفاده شد و برای تفکیک شرکتها از نظر نوع مالکیت به مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی تقسیم بندی گردید . برای اینکه فرضیات را مورد بررسی قرار دهیم 111 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که نتایج حاصله نشان دهنده وجود رابطه بین مستقیم هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت نهادی می باشد و وجود رابطه معکوس بین سود خالص با هزینه نمایندگی در تمامی مالکیت ها و رابطه معکوس هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت مدیریتی و شرکتی می باشد .
احسان کمالی در کار تحقیقاتی خود در سال 1387 به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سالهای 1379 تا 1386 بوده است.وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکتهایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکتهایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میگردند تفاوت معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصتطلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بودهاند. وی این چنین مطرح میکند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصتهای رشد و سرمایهگذاری کم، مدیران را به سمت سرمایهگذاری های پرخطری رهنمون میکند که سود را دچار نوسان میکند و بنابراین با استفاده از تکنیکهای مدیریت سود آن را هموار مینمایند ولی زمانی که این شرکتها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی میشوند، بدهیها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصتطلبانه مدیران عمل کرده و میزان آن را کاهش میدهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود میانجامد.
دکتر ساسان مهرانی و بهروز باقری اثر جریانهای نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دادهاند. آنها در کار تحقیقات خود به بررسی اطلاعات شرکتهای بورسی مربوط به سال 1378 الی 1384 را مورد بررسی قرار داده که در نهایت تعداد شرکتهای مورد آزمون تعداد 90 شرکت بورسی بوده است. آنها در تحقیق خود به بررسی چهار فرضیه پرداختهاند که فرضیه های مربوط به شرح زیر میباشد:
1- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقدی آزاد رابطۀ معناداری وجود دارد.
2- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی رابطه معناداری وجود داد.
3- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریانهای نقد آزاد زیاد در شرکتهای با رشد کم رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین اقلام تعهدی اختیاری و سهامداران نهادی در شرکتهای با جریان نقدی آزاد زیاد و رشد کم رابطه معناداری وجود دارد.
آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که به طور کلی جریانهای نقد آزاد شرکتها میتواند به عنوان محرکی برای مدیریت سود تلقی گردد و نیز مدیران شرکتهای با جریانهای نقدی آزاد و رشد کم، به احتمال زیاد اقدام به مدیریت سود مینمایند تا در کوتاهمدت برخی منافع شخصی خود را تأمین کنند.
با توجه به فرضیه های دوم و چهارم، نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکتهای با جریانهای نقد آزاد زیاد و رشد کم، رابطه معناداری وجود ندارد و این موضوع بیانگر این مطلب است که حضور سهامداران نهادی نتوانسته است از مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران، در شرکتهای با جریانهای نقد آزاد و رشد کم، جلوگیری به عمل آورد.
دكتر رضا تهرانی و رضا حصارزاده در سال 1388 تحقيقی‌ در خصوص «تأثير جريان های وجوه نقد آزاد و محدوديت های مالی بر بيش سرمايه گذاری و كم سرمايه گذاري» انجام داده اند.آنها در اين تحقيق با استفاده از اطلاعات مالی سال 1379تا 1385 شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تجربی رابطه بين جريان نقدی آزاد و بيش سرمايه گذاری و كم سرمايه گذاری و همچنين رابطه بين محدوديت در تأمين مالی و كم سرمايه گذاری پرداخته اند.
آنها در تحقيق خود به بررسی فرضيه های زير پرداخته اند:
1- بين محدوديت در تأمين مالی و كم سرمايه گذاری رابطه معنادار ومستقيمی و جود دارد.
2- بين جريان وجوه نقد آزاد وبيش سرمايه گذاری رابطه معنا دار ومستقيم وجود دارد.
آنها در نهايت با بررسي120 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اين نتيجه رسيدند كه رابطه بين جريان های وجوه نقد آزاد و بيش سرمايه گذاری مستقيم و به لحاظ آماری معنادار
ميباشد و نيز اينكه رابطه بين محدوديت در تأمين مالی و كم سرمايه گذاری دراين شركتها معنادار
نميباشد.
شهابی 1390 در تحقیقی با عنوان ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران بیان داشته است که موضوع افشاي اطلاعات به نحو مناسب و جامع كامل در گزارشهاي سالانه شركتها در تصميم گيري قشر وسيعي از افراد جامعه دخالت دارد.ارائه كليه اطلاعات به گونه اي كه تصوير كاملي از فعاليت ها در رويدادهاي مالي واحد تجاري را بيان نمايد حاكي از افشاي كامل مي باشد سطح افشاي اطلاعات در گزارشهاي مالي علاوه بر هماهنگي و نياز و خبرگي استفاده گنندگان گزارشهاي مالي به ويژگي ها و معيارهاي برگرفته از گزارشهاي مالي نيز وابسته است از اين رو تحقيق حاضر سعي در بررسي ارتباط محافظه كاري با سطح افشاي اطلاعات مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چهار صنعت محصولات كاني غير فلزي،مواد و محصولات شيميايي، خودرو و ساخت قطعات،فراورده هاي غذايي و اشاميدني خواهد داشت.با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي و قيمت هاي سهام 85 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 83-88 و بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون تك متغيره به كمك نرم افزار spssنتايج تحقيق نشان داد كه بين محافظه كاري به روش باسو و سطح افشا رابطه منفي و معناداري وجود ندارد همچنين بين محافظه كاري به روش اقلام تعهدي غير عملياتي و سطح افشا تنها در صنعت مواد و محصولات شيميايي رابطه منفي و معناداري وجود دارد و در سه صنعت ديگر چنين نتيجه اي مشاهده نمي شود.
بنی مهد و همکاران 1390 به بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و نظام راهبري شركتي پرداختند که تحقيق حاضر به بررسي ارتباط بين سازوكارهاي راهبر ي شركتي و محافظه كاري حسابدار ي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در اين تحقيق براي بررسي ارتباط بين محافظه كار ي و نظام راهبري شركتي از معيارهاي درصد مالكيت سهامداران نهادي، درصد اعضا ي غيرموظف هي ات مد يره، تفكيك وظايف رئيس هيات مديره از مديرعامل و وجود حسابرس داخلي در شركت بعنوان سازوكارها ي نظام راهبري شركتي و روشهاي گيولي وهين و بال و شيواكومار بعنوان معيارهايي براي محاسبه محافظه كاري در 71 شركت بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 83 الي 88 استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر اين مطلب مي باشد كه بدليل محدوديت پايين بودن حجم نمونه آماري و با توجه به ني از مدل بال وشيواكومار به تعداد مشاهدات زياد و در طول دوره زماني طولاني، مدل ياد شده در ايران از لحاظ آماري معني دار نبوده و امكان استفاده از اين روش در ايران در حال حاضر ميسر نمي باشد. همچنين يافته هاي اين تحقيق در خصوص ارتباط بين محافظه كاري (محاسبه شده از طريق روش گيولي و هين) و نظام راهبري شركتي بيانگر وجود رابطه مثبت بين درصد مالكيت نهادي سهام و درصد اعضاي غيرموظف هيات مد يره و رابطه منفي بين تفكيك وظايف رئيس هيات مديره از مديرعامل با محافظه كاري در شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران بوده است . ضمن اينكه بين محافظه كاري و وجود حسابرسي داخلي در بورس اوراق بهادار تهران رابطه اي مشاهده نگرديد. نتيجه كلي تحقيق تائيد كننده ديدگاه مكمل در خصوص ارتباط بين محافظه كاري و مكانيزيم هاي راهبر ي شركتي مي باشد.
بنی مهد و باغبانی ، 1388 در تحقیقی با عنوان اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها که در این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها در 48 شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می‌دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش بر حسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، اقلام تعهدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، هزینه نمایندگی