منبع پایان نامه ارشد درمورد باورهای عامیانه، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

لعل……………………………………………………………………………………………………………64
3-20- آفتاب- خورشید …………………………………………………………………………………………………………….65
3-20-1- خورشید اَسدوار …………………………………………………………………………………………………………66
3-20-2- رومی زن رعنا ……………………………………………………………………………………………………………67
3-20-3- شاه اختران ………………………………………………………………………………………………………………..67
3-20-4- دست موسی ………………………………………………………………………………………………………………67
3-20-5- همخانگی عیسی …………………………………………………………………………………………………………67
3-20-6- خنگ صبح ………………………………………………………………………………………………………………..68
3-20-7- سلطان یک سواره ……………………………………………………………………………………………………….68
3-20-8- طاووس آتشین پر …………………………………………………………………………………………………….. 68
3-20-9- شاهد طارم فلک …………………………………………………………………………………………………………69
3-20-10- خورشید کسری تاج ………………………………………………………………………………………………….69
3-20-11- آتشین کاسه ……………………………………………………………………………………………………………..69
3-20-12- یوسف گردون نشین ……………………………………………………………………………………………….. 69
3-20-13- یوسف زرین رسن ………………………………………………………………………………………………….. 70
3-20-14- زرین صدف …………………………………………………………………………………………………………….70
3-20-15- سلطان چرخ …………………………………………………………………………………………………………..70
3-20-16- لعاب گوزن ……………………………………………………………………………………………………………..70
3-20-17- خنجر و خنجر زر …………………………………………………………………………………………………….70
3-20-18- برقع زر ………………………………………………………………………………………………………………….71
3-20-19- عود سوخته ……………………………………………………………………………………………………………..71
3-20-20- صاع عید …………………………………………………………………………………………………………………71
3-20-21- چتر زرین ………………………………………………………………………………………………………………..71
3-21- ماه «مه، قمر» ………………………………………………………………………………………………………………….72
3-21-1- ماه و زاویه دید خاقانی ………………………………………………………………………………………………..73
3-21-2- ماه و اسطوره …………………………………………………………………………………………………………….77
3-21-3- ماه و کیمیاگری ………………………………………………………………………………………………………….81
3-22- ماه و باورهای عامیانه ………………………………………………………………………………………………………83
3-22-1- ماه و اژدها …………………………………………………………………………………………………………………83
3-22-2- ماه وجوزا ………………………………………………………………………………………………………………….84
3-22-3- ماه وسگ (عوّا) ………………………………………………………………………………………………………….85
3-22-4- ماه و رنگ گل ها ……………………………………………………………………………………………………….86
3-22-5- ماه و سیب ………………………………………………………………………………………………………………..87
3- 22-6- ماه و کتان …………………………………………………………………………………………………………………88
3-23- ماه و علم نجوم ……………………………………………………………………………………………………………88
3-24- ماه و شکل های مختلف آن ……………………………………………………………………………………………88
3-24-1- ماه و محاق …………………………………………………………………………………………………………….. 98
3-24-2- ماه و خسوف …………………………………………………………………………………………………………..101
3-24-3- ماه و منازل 28 گانه ………………………………………………………………………………………………….103
3-24-4- ماه و اختیارات …………………………………………………………………………………………………………108
3-24-5- ماه و نخشب …………………………………………………………………………………………………………..109
3-25- صبح …………………………………………………………………………………………………………………………..111
3-26- شب و روز …………………………………………………………………………………………………………………112
3-27- روانشناسی رنگ ها ………………………………………………………………………………………………………115
3-28- رنگ در دیوان خاقانی …………………………………………………………………………………………………..117
3-28-1- رنگ سبز …………………………………………………………………………………………………………………119
3-28-2- رنگ زرد …………………………………………………………………………………………………………………120
3-28-3- رنگ قرمز ………………………………………………………………………………………………………………..121
3-28-4- رنگ سیاه ، سپید ………………………………………………………………………………………………………122
3-29- عناصر اربعه ……………………………………………………………………………………………………………….123
3-29-1- شیوه های بکارگیری عناصر اربعه ……………………………………………………………………………..123
فصل چهارم: بررسی و تحلیل طبیعت در شعر بدرچاچی
4-1- بررسی عنصر آب در شعر بدرچاچی …………………………………………………………………………………131
4-1-1- آب حیات ………………………………………………………………………………………………………………….135
4-1-2- آب بقا ………………………………………………………………………………………………………………….. 136
4-1-3- چشمه حیوان ……………………………………………………………………………………………………………..136
4-2- کهن الگوی درخت …………………………………………………………………………………………………………137
4-2-1- درخت طوبی ……………………………………………………………………………………………………………137
4-2-2- درخت بید …………………………………………………………………………………………………………………137
4-2-3- درخت سدر ………………………………………………………………………………………………………………138
4-2-4- شمشاد ……………………………………………………………………………………………………………………..138
4-2-5- بیاره ………………………………………………………………………………………………………………………….139
4-2- 6- چنار ………………………………………………………………………………………………………………………..139
4-7- سرو ……………………………………………………………………………………………………………………………..139
4-8- تعبیرهای مختلف سرو در شعر بدرچاچی …………………………………………………………………………140
4-8-1- سرو پیاده …………………………………………………………………………………………………………………..140
4-8-2- سرو آزاده …………………………………………………………………………………………………………………140
4-8-3- سرو سهی ………………………………………………………………………………………………………………….140
4-8-4- سرو ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد یافته های پژوهش، تحلیل اطلاعات، منابع معتبر، زبان فارسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد شعر فارسی، خاقانی شروانی، جمع آوری اطلاعات، ساختار و محتوا