منبع پایان نامه ارشد درمورد باورهای عامیانه

دانلود پایان نامه ارشد

مشـک تـر در پرنیـان بنمـود صـبح
(همان:472)
سیمین کلید: استعاره مصرحه مجرده از ماه.

لحن زهـره بـر دف سیمیـن ماه بــر در شــاه اخسـتان بـرخاســته
(همان:476)
تشبیه بلیغ بکار رفته است. مشبه: ماه ، مشبه به: دف سیمین

گر چرخ را کلیچۀ سیم است و قرص زر گو باش چشم گرسـنه چندین چـه مانده ای
(همان:528)
کلیچۀ سیم: استعاره مصرحه مجرده از ماه.

برای موارد بیشتر ر.ک دیوان: 216، 374، 499، 755، 768، 807.

3-22- ماه و باورهای عامیانه
«در باورهای عامیانه آمده است که دیوانگان و صرعیان از دیدن ماه نو آشفته میشوند و به جست و خیز در میآیند.»
(مصفا،1357:ص690)
این باور داشت را خاقانی به شکل های مختلفی مجسم ساخته است. یار شاعر که در دلربایی همچون ماه نو است یا ابروان کمانی اش هلال معنبر آسمانی است، شیفتگی شاعر دلباخته را بیشتر کرده است و او دیوانه وار پیوسته از این همه زیبایی در شگفت است:
عید منی و من که همی شیبم از هلالت دیوانه ام که جز تو پری پیکری ندارم
(خاقانی،1368:ص280)
من عاشق و او بی خبر او ماه نو من شیفته او ازمن و من زو جدا این حال بوقلمون نگر
(همان:621)
مانی بـه مـاه نو که نشینـم چـو بینمـت چون شیفته شـوم کنی افسون بـه دوستـی
(همان:677)
مــن دیوانـه نشیبـم کـه مـه نـو نگـرم گویم آنجا کـه نهـد پـای سـرم بایستـی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد هلال ماه، شگفت انگیز، تصویرسازی، اعتقادات دینی Next Entries منبع مقاله درمورد بیش فعالی، کارکردهای اجرایی، کارکرد اجرایی، توصیف اطلاعات