منبع پایان نامه ارشد درمورد بازده مورد انتظار، ثروت سهامداران، صاحبان سهام، هزینه سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

ی سرمایه‌گذاران، وجود رقابت شدید در سرمایه‌گذاری با توجه به شناخت سرمایه‌گذاران نسبت به ریسک و بازده مورد انتظار و عدم وجود هزینه، کمیسیون و مالیات و عدم وجود ورشکستگی را در نظر می‌گیرد، تحت شرایط چنین فرض‌هایی، رابطه بین ریسک و بازده با جزییات کامل بسط داده می‌شود.
هزينه سرمايه ضمني يك مقياس كلي ريسك پذیرفته‌شده به‌وسیله سرمایه‌گذاران است. آگاهي از هزينه سرمايه شركت به مديران مالي براي تعيين ساختار بهينه كمك می‌کند كه اين ساختار بهينه می‌تواند بر ارزش شركت و ثروت سهامداران اثر بگذارد، بدین‌جهت اندازه‌گیری هزينه سرمايه ضمني و شناسايي علل تغيير آن موردتوجه زيادي قرارگرفته است. با توجه به اينكه هزينه سرمايه ضمني يك مفهوم ذهني است و تنها از روي قیمت‌های سهام و انتظارات بیان‌شده آينده می‌تواند استنتاج شود. یک‌راه توضيح معيار اندازه‌گیری هزينه سرمايه ضمني مطالعه رابطه آن با متغيرهايي است كه بر ریسک‌پذیری شركت تأثیر می‌گذارند.
پژوهشگر فصل دوم را که درباره مبانی نظری و پیشینه‌های پژوهش می‌باشد در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است:
گفتار اول: هزینه سرمایه ضمنی
گفتار دوم: بازده مورد انتظار
گفتار سوم: پیشینه پژوهش
گفتار اول: هزینه سرمایه ضمنی
هزينه سرمايه
هزينه سرمايه يكي از مفاهيمی است كه همواره موردتوجه صاحب‌نظران مالي بوده است و عامل اصلي در ايجاد شكاف بين سود حسابداري و سود اقتصادي است، اين مفهوم به شکل‌های مختلف تعریف‌شده است ليكن يكي از تعریف‌هایی كه مقبوليت بيشتري دارد هزينه سرمايه را به‌عنوان كمينه نرخ بازدهي تعريف می‌کند كه با كسب آن ارزش واحد اقتصادي ثابت می‌ماند.
ازلحاظ مفهومي، هزينه سرمايه يك شركت عبارت است از هزينه فرصت سرمایه‌گذار براي سرمایه‌گذاری در آن شركت. هزينه سرمايه از دو بعد داراي اهميت است، بعد اول اين است كه تمامي الگوهاي ارزيابي اوراق بهادار بر هزينه سرمايه متكي است. بعد دوم اين است كه سرمایه‌گذاری وجوه توسط شركت و تعيين اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تعيين ساختار سرمايه بدون هزينه سرمايه عملي نخواهد بود (سليمي احمد،1386).
اصولاً هزينه سرمايه از بعد برون‌سازمانی و از بعد درون‌سازمانی موردتوجه قرار می‌گیرد. از بعد برون‌سازمانی هزينه سرمايه در ارزشيابي اوراق بهادار و ارزيابي عملكرد شركت مورداستفاده قرار می‌گیرد. از بعد درون‌سازمانی هزينه سرمايه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار بهينه سرمايه و ارزيابي عملكرد بخش‌ها نقش كليدي و اساسي دارد.
همواره يكي از مباحث اصلي در ادبيات مالي تصمیم‌گیری و گزينه راه‌کارهای بهينه درباره سرمایه‌گذاری وجوه و ساختار سرمايه به‌منظور افزايش ارزش كلي واحد اقتصادي است. دراین‌باره موضوع تأمین مالي به‌طورکلی و هزينه سرمايه به‌طور ويژه در كانون توجه قرار می‌گیرد.
تأمین مالي در واحدهاي اقتصادي به راه‌های مختلف و با بهره‌گیری از منابع متعدد صورت می‌گیرد، درباره بهترين نوع تأمین مالي عوامل متعددي دخيل هستند كه مهم‌ترین آن‌ها هزينه يا مخارج تأمین مالي که از آن به هزينه سرمايه ياد می‌شود. هزينه سرمايه كمينه بازده موردقبول براي سرمايه است. درواقع هزينه سرمايه مرز بين عملكرد خوب و عملكرد بد شركت و كمينه نرخي است كه براي ايجاد ارزش شركت بايد كسب شود. طبق تعريف، هزينه سرمايه بهاي استفاده از سرمايه پولي و مالي در یک‌زمان معين است. البته واژه سرمايه در تركيب هزينه سرمايه مفهوم گسترده‌تر از مفهوم سرمايه در حسابداري دارد. بدين معني كه فقط دربرگیرنده حقوق صاحبان سهام نبوده بلكه بدهی‌های بلندمدت با بهره را نيز شامل می‌شود. هزينه سرمايه يك شركت الزاماً يك هزينه نقدي نيست بلكه يك هزينه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در سهام و اوراق قرضه در شركت است. به سخن ديگر، هزينه سرمايه از تعادل بين ريسك و بازده حاصل می‌شود، هر چه ريسك شرکت‌ها بالاتر باشد بازده آن و بالطبع هزينه سرمايه آن بالاتر می‌باشد (عثماني،1381).
سرمایه‌گذاران اعم از سهامداران يا تأمین‌کنندگان وام و تسهيلات بلندمدت ضمن واگذاري سرمايه خود خطر عدم وصول آن را به‌طور ضمني می‌پذیرند. با چنين رويكردي هزينه سرمايه را علاوه بر سود متعارف مورد انتظار سرمایه‌گذاری می‌توان به‌منزله پاداش قبول خطر نيز تلقي كرد كه به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد. پذيرش خطر توسط سرمایه‌گذاران تحت تأثیر عوامل متعددي نيز از قبيل شخصيت و خطرپذیری ذاتي افراد، وضعيت فعلي و آتي فعالیت‌های واحد تجاري، خطر ورشكستگي و ريسك عمليات شركت قرار می‌گیرد. خطرپذیری داراي پيوند مستقيم با ميزان هزينه سرمايه است. درواقع خطرپذیری افراد مبين بازده مورد انتظار آن‌ها از منابعي است كه براي تأمین مالي واحدهای اقتصادي تخصيص داده‌اند. بازده مورد انتظار مبين اين واقعيت است كه سرمایه‌گذاران علاوه بر هزينه تأمین ايمني در مقابل خطرات احتمالي، خواهان درآمد اضافي از سرمايه به‌عنوان يك عامل مولد هستند. به سخن ديگر سرمایه‌گذاران در قبال واگذاري منابع تحت اختيار خود علاوه بر پذيرش خطرات احتمالي وجوهي را بابت سود مورد انتظار خود مطالبه می‌کنند كه درمجموع اين دو بازده مورد انتظار را تشكيل می‌دهد، ازاین‌رو هزينه سرمايه عبارت است از كمينه نرخ بازدهي كه واحد اقتصادي بايد به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران تأمین شود.
موارد استفاده از هزینه سرمايه بسيار متنوع است و همين باعث اهميت زياد اين مفهوم در ادبيات مالي شده است، برخي از موارد استفاده از هزينه سرمايه عبارت‌اند از:
1) به‌عنوان نرخ تنزيلي براي محاسبه ارزش فعلي جریان‌های نقدي آزاد
2) به‌عنوان بازده موردقبول در پذيرش پروژه‌های جديد
3) به‌عنوان نرخ مخارج سرمایه‌ای در محاسبات ارزش‌افزوده اقتصادي
4) به‌عنوان شاخصي در تعيين نرخ بازده سرمايه مورداستفاده است.
يكي از مهم‌ترین كاربردهاي مفهوم هزينه سرمايه در بودجه‌بندی سرمایه‌ای است. در اين مفهوم پس از برآورد خالص ارزش فعلي درآمدهاي آتي پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مقايسه با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، طرح‌هایی گزينه می‌شوند كه از نرخ بازده بالاتر يا حداقل مساوي نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران برخوردار باشند. گزینه‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری در نقطه‌ای كه بازده پروژه با بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری مساوي باشند، خاتمه می‌یابد. درواقع در بودجه‌بندی سرمایه‌ای از هزينه سرمايه براي قبول يا رد پروژه‌ها استفاده می‌شود، اگر نرخ بازده سرمایه‌گذاری يك شركت از هزينه سرمایه‌اش بيشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ريسك اين ميزان بازده افزايش يابد ثروت سهامداران افزايش خواهد يافت. دليلي كه دراین‌باره بيان می‌شود اين است كه اگر نرخ بازده يك شركت از هزينه سرمايه آن بيشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ ثابت موردنظر خود خواهند رسيد و باقيمانده نرخ بازده در اختيار صاحبان سهام عادي قرار خواهد گرفت كه اين سود مازاد را می‌توان بين سهامداران عادي توزيع نمود و يا آن را مجدداً در شركت سرمایه‌گذاری نمود، نرخ بازده دوره‌های آتي را افزايش داد يا تركيبي از اين دو راه را گزينه نمود. در اين صورت مطلوبيت سهام عادي بيشتر خواهد شد و انتظار می‌رود در اثر افزايش تقاضا، قيمت سهام عادي در بازار رو به افزایش‌یافته و هدف شركت تأمین گردد. (همان مأخذ).
با توجه به پيوند هزينه سرمايه و موضوع بيشينه كردن ثروت سهامداران می‌توان هزينه سرمايه را به‌گونه‌ای ديگر تعريف نمود. هزينه سرمايه كمينه نرخ بازدهي است كه تحصيل آن براي حفظ ارزش شركت ضروري است. اگر شرکت‌ها هزينه سرمايه يا به عبارتي نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را برآورده نكنند، ارزش اوراق بهادار شركت كاهش خواهد يافت.
منظور از هزينه سرمايه، هزينه تأمین مالي شركت براي انجام سرمایه‌گذاری يا تأمین سرمايه در گردش است كه از دو بخش تشکیل‌شده است: يك بخش هزينه تأمین مالي از محل بدهي بلندمدت با بهره و بخش ديگر هزينه تأمین مالي از محل حقوق صاحبان سهام است.
هزینه سرمایه ضمنی
هزينه سرمايه ضمني يكي، از مباحث اصلي در ادبیات مالي تصمیم‌گیری و انتخاب راهكارهاي بهينه در خصوص سرمایه‌گذاری وجوه و ساختار سرمايه به‌منظور افزايش ارزش كلي واحد اقتصادي است در اين زمينه موضوع تأمین مالي به‌طور اعم و هزينه سرمايه ضمني به‌طور اخص در كانون توجه قرار می‌گیرد. تأمین مالي در واحدهاي اقتصادي به شیوه‌های مختلف و با بهره‌گیری از منابع متعدد صورت می‌گیرد. در خصوص انتخاب بهترين گزينه تأمین مالي به عوامل متعددي دخيل هستند كه مهم‌ترین آن‌ها هزينه يا مخارج تأمین مالي است كه در ادبيات مالي از آن به‌عنوان هزينه سرمايه ضمني ياد می‌کنند. هزينه سرمايه ضمني به سه دليل می‌تواند در مديريت مالي مهم باشد:
الف) براي تجزیه‌وتحلیل درستي راجع به تصميمات مخارج سرمایه‌ای كه مهم‌ترین تصميماتي هستند كه توسط شركت اتخاذ می‌کند تخميني از هزينه سرمايه ضمني لازم است
ب) چندين تصميم ديگر مانند اجاره سرمایه‌ای تأمین مالي بلندمدت و سياست سرمايه در گردش نياز به برآوردهایی از هزينه سرمايه ضمني دارد
ج) به‌منظور بيشينه كردن ارزش شركت بايد هزينه همه داده‌ها كمينه شده و شركت بايد در اين زمينه قادر به اندازه‌گیری سرمايه ضمني باشد.
هزينه سرمايه ضمني مقياس كلي ريسك پذیرفته‌شده به دست سرمایه‌گذاران و سهامدار است و با توجه به اينكه سهامداران مالكان شركت تلقي می‌شوند ازاین‌جهت آن‌ها ترجيح می‌دهند در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری كنند كه بازده بالاتري داشته باشند به همين دليل شرکت‌هایی كه هزينه سرمايه ضمني بالاتر و ريسك سيستماتيك بالاتري دارند سرمایه‌گذاران نرخ بازده بالاتري تقاضا می‌کنند. پس می‌توان نتيجه گرفت شرکت‌هایی كه هزينه سرمايه ضمني كمتري دارند بهتر می‌توانند نرخ بازده درخواستي سرمایه‌گذاران را فراهم سازند. بدین‌جهت اندازه‌گیری هزينه سرمايه ضمني و شناسایی علل تغيير آن موردتوجه زيادي قرارگرفته است. (خلیلی عراقی،1389).
در عمل مشكلات زيادي براي تخمين هزينه تأمین مالي به‌عنوان حداقل نرخ بازده مورد انتظار براي تصمیم‌گیری وجود دارد و با توجه به منابع مختلف براي تأمین مالي ما با هزينه هر يك از اين منابع روبرو هستيم. حال اگر نرخ بازده مورد انتظار پروژه‌ای بالاتر از ميانگين موزون هزينه سرمايه آن باشد اين نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند داراي توجيه اقتصادي است. بايد توجه داشت كه هزينه واقعي يك منبع مالي ممكن است تنها شامل هزینه‌های آشكار نباشد و هزینه‌های پنهان را نيز در برمی‌گیرد. به‌عنوان نمونه زماني كه استفاده از يك بدهي ارزان‌تر افزایش‌یافته در مقابل به علت بالا رفتن ريسك شركت هزينه سهام عادي افزایش‌یافته و افزايش صرف ريسك به‌وسیله سهامداران عادي به‌عنوان هزينه غير آشكار مالي از طريق بدهي انعكاس می‌یابد. درواقع سرمایه‌گذاران با اطمينان از كسب بازده معقول از انجام سرمایه‌گذاری خود به مشاركت در بورس اوراق بهادار اقدام می‌کنند و ايجاد اطمينان در بين سرمایه‌گذاران درواقع ابزار اصلي فعاليت مستمر بورس است.
گفتار دوم: بازده مورد انتظار
دو نوع بازده به شرح زیر مطرح می‌شود:
الف) بازده تحقق‌یافته: بازدهي است كه واقع‌شده است، يا بازدهي است كه کسب‌شده است. درواقع بازده تحقق‌یافته بازدهي است كه به وقوع پيوسته و واقع‌شده است.
ب) بازده مورد انتظار: عبارت است از بازده تخميني يك دارايي كه سرمايهگذاران انتظار دارند در يك دوره آينده به دست آورند.
بازده در فرآيند سرمايهگذاري نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه می‌کند و پاداشي براي سرمایه‌گذاران محسوب ميشود. بازده ناشي از سرمايهگذاري براي سرمايهگذاران حائز اهميت است، براي اينكه تمامي بازي سرمايهگذاري به‌منظور كسب بازده صورت می‌گیرد.
منظور از سرمايهگذاري عبارت است از ارزش فعلي پول در يك دوره زماني به‌منظور كسب عايداتي در آينده كه به سرمایه‌گذار براي 1) زمان دريافت وجوه 2) نرخ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، بازده مورد انتظار، ثروت سهامداران، بورس اوراق بهادار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بازده سهام، هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران